A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  §   (93936)

  --- 1 (4) ---

 • 10-100Base-T auto-sensing LAN
  sieć lokalna typu 10-100Base-T z automatycznym
  rozpoznawaniem szybkości
  .
 • 15-pin mini D-SUB
  piętnasto-stykowe złącze typu mini D-SUB
 • 15-pin VGA connector
  piętnasto-stykowe złącze VGA
 • 180° reverse bend test
  próba przeginania o kąt 180°


  --- 2 (1) ---

 • 2-level password protection
  dwupoziomowa ochrona hasłem


  --- 3 (4) ---

 • 3-Dimension Television
  telewizja trójwymiarowa
 • 3D modelling
  modelowanie trójwymiarowe
 • 3-exceas-code
  kod z nadmiarem trzy
 • 3-knife trimmer
  trójnóż


  --- 4 (1) ---

 • 4 chlorophenyl benzenesulphonate
  benzosulfonian 4chlorofenylowy


  --- A (6120) ---

 • ab-
  przedrostek do ozn. jednostek w ukł. CGS: abamper, abvolt.
 • a.b. = as before
  jak wyżej (w tekście)
 • abac
  nomogram
 • abaca
  konopie manilskie
  manila
 • abacterial
  pozbawiony bakterii
 • abaft [ə'bæft]
  ku rufie; na rufie; za
 • abampere
  biot (1 Bi = 10 A)
 • abamurus
  kontrfosa
  przypora
 • abandon
  opuścić; porzucić
 • abandon an application
  wycofać zgłoszenie
  zrezygnować ze zgłoszenia
 • abandon drilling well
  zaniechać wiercenia otworu
 • abandoned luggage
  bagaż nieodebrany
 • abandoned workings
  stare zroby
 • abandonment
  (żegl) opuścić; porzucić (=abandon)
 • abandon ship
  opuścić statek
 • abandon ship bill
  rozkład alarmu łodziowego
 • abandon text
  porzucić tekst
  przerwać pracę nad tekstem
 • abatement of pollution
  spadek zanieczyszczeń
 • abatis
  tama wentylacyjna
  zasieka
 • abatjour
  świetlik odbijający światło
 • A-battery
  bateria żarzenia
 • abat-vent
  żaluzja osłaniająca od wiatru
 • abatvoix
  reflektor akustyczny
 • abaxial
  oddalony od osi
  pozaosiowy
 • abb
  skrajna część runa owcy
 • Abbe number
  liczba Abbego
  współczynnik dyspersji
 • Abbe refractometer
  refraktometr Abbego
 • Abbe's sine condition
  warunek Abbego
 • Abbe vertical metroscope
  długościomierz pionowy Abbego
 • abbrev
  skrót
 • abbreviated address calling
  odwołanie do skróconego adresu
 • abbreviated addressing
  adresowanie skrócone
 • abbreviation file
  plik | zbiór skrótów
 • abeam
  na trawersie
 • Abegg's rule of eight
  reguła gazu szlachetnego
  reguła oktetu
 • abele
  białodrzew
 • Abel flash-point apparatus
  aparat Abel-Penskyego do oznaczania temperatury zapłonu.
 • abelian category
  kategoria abelowa
 • abelian extension
  rozszerzenie abelowe
 • abelian group
  grupa abelowa | przemienna
 • abelian variety
  rozmaitość abelowa
 • Abel's integral equation
  równanie całkowe Abela
 • abend abnormal end
  niewłaściwe przerwanie | zakończenie
 • aberrated
  aberracyjny
  obarczony aberracjami
 • aberration-free
  bezaberracyjny
  wolny od aberracji
 • abhesive
  substancja zapobiegająca przywieraniu
 • abichite
  abichit
 • abietate
  abietynian
 • abietic acid
  kwas abietynowy
 • ab initio trainer
  samolot do podstawowego szkolenia
 • abiogenesis
  abiogeneza
 • abiotic
  abiotyczny; nieożywiony; pozbawiony życia
 • ablation
  ablacja
  chłodzenie ablacyjne
 • ablation material
  materiał na osłony ablacyjne
 • ablation moraine
  morena ablacyjna
 • ablative
  ablacyjny
 • ablative heat-shield
  osłona cieplna ablacyjna
 • ablator
  materiał na osłony ablacyjne
 • able-bodied
  sprawny fizycznie
  zdolny do służby
 • able pattern
  wzorzec zmienny
 • able to sea
  zdatny na morze (o statku)
 • abluvium
  abluwium
 • abnormal behavior signature
  świadectwo dziwnego zachowania
  sygnatura nienormalnego zachowania
  symptom nienormalnego zachowania
 • abnormal end
  zakończenie awaryjne | przedwczesne
 • abnormal end of task
  niewłaściwe zakończenie zadania
 • abnormal glow discharge
  wyładowanie jarzeniowe nienormalne
 • abnormality
  anormalność
  odchylenie od normy
 • abnormal termination
  niewłaściwe przerwanie | zakończenie
  zakończenie anormalne
 • aboard
  na pokładzie | statku
 • abohm
  jednostka rezystancji w CGS (= 10 nOhm)
 • A-bomb
  bomba atomowa
 • abonent
  abonent
 • aborigines
  autochtoni
  flora i fauna miejscowa
  tubylcy
 • abort
  przerwanie wykonywania zadania
 • aborted casting
  odlew wadliwy | wybrakowany
 • abort from orbit
  zejść z wyznaczonej orbity
 • abortive
  zniekształcony
 • abortive attempt
  nieudana próba
 • abortive failure
  uszkodzenie powodujące przerwę w działaniu danego systemu
 • abort timer
  regulator czasowy przerwania
 • abounds
  mnożyć dziesiętnie
 • about-sledge
  młot kowalski dwuręczny
 • above board
  zgodny programowo
 • above crossing
  skrzyżowanie wielopoziomowe
 • above-ground
  nadziemny
 • above mentioned
  wyżej wymieniony w dokumencie
 • above named
  wyżej wymieniony
 • above reference noise
  ponad poziom odniesienia szumów
 • above-resonance balancing machine
  wyważarka nadkrytyczna
 • above sea level
  nad poziomem morza
 • above-water body
  część nadwodna kadłuba
  nadwodzie
 • above-water lateral plane
  powierzchnia nawiewu
 • abradant
  materiał ścierny; ścierniwo
 • abrasion hardness
  odporność na ścieranie
 • abrasion mark
  rysa
  starte miejsce na powierzchni przedmiotu
 • abrasion platform
  platforma abrazyjna
 • abrasion resistance
  odporność na ścieranie
 • abrasion tester
  ścieralnościomierz
 • abrasive action
  działanie ścierne
  ścieranie
 • abrasive base paper
  podłoże na papier ścierny
 • abrasive belt grinding
  szlifowanie taśmą ścierną na szlifierce taśmowej
 • abrasive belt machine
  szlifierka taśmowa
 • abrasive blasting
  obróbka | oczyszczanie strumieniowo-ścierna
 • abrasive blast room
  oczyszczarka komorowa
 • abrasive brick
  kamień ścierny
  osełka
  pilnik ścierny
 • abrasive cleaning
  oczyszczanie strumieniowo-ścierne
 • abrasive cloth
  płótno ścierne
 • abrasive compound
  pasta polerska
 • abrasive cutting
  cięcie ściernicą
 • abrasive cutting-off machine
  szlifierka-przecinarka
 • abrasive descaling
  usuwanie Zgorzeliny metodą ścierną
 • abrasive disk
  krążek ścierny
  ściernica
  tarcza ścierna
 • abrasive dressing wheel
  obciągacz ściernicowy
 • abrasive grain
  ziarno ścierne
 • abrasive machine
  łuszczarka
 • abrasive machining
  obróbka ścierna
 • abrasiveness
  własności ścierne
 • abrasive paper
  papier ścierny
 • abrasive saw
  piła bezzębna | tarciowa
 • abrasive shot
  śrut do oczyszczania
 • abrasive slurry
  zawiesina proszku ściernego w cieczy
 • abrasive spheres
  kulki ścierne do polerowania
 • abrasive stick
  kamień ścierny
  osełka
  pilnik ścierny
 • abrasive wear
  ścieranie się
  zużycie przez ścieranie
 • abrasive wheel
  krążek ścierny
  ściernica
  tarcza ścierna
 • abrasor
  skrobaczka
 • abreast
  ramię głowicy magnetycznej
 • abreast milking parlour
  dojarnia równoległa
 • abreast milling
  frezowanie równoległe
 • abreuvoir
  spoina między kamieniami
 • abridged edition
  wydanie skrócone
 • abrupt change of section
  nagła zmiana przekroju
 • abrupt p-n junction
  złącze p-n skokowe
 • absence of confirmation
  brak gotowości do przyjęcia danych
  brak potwierdzenia
 • absence of evidence
  brak dowodów
 • absinthe
  absynt
 • absolute address
  adres bezwzględny | komputera | maszynowy | rzeczywisty
 • absolute addressing
  adresowanie bezwzględne
 • absolute alcohol
  alkohol absolutny
  alkohol bezwodny
 • absolute ampere
  amper absolutny
 • absolute assembler
  asembler adresowania bezwzględnego
  asembler bezwzględny
  język symboliczny bezwzględny
 • absolute ceiling
  pułap teoretyczny
 • absolute code
  kod bezwzględny | komputera | maszynowy | wewnętrzny
 • absolute coding
  kodowanie bezpośrednie | bezwzględne
  kodowanie w języku komputera
  programowanie w kodzie maszynowym
 • absolute command
  instrukcja | komenda bezwzględna
 • absolute configuration
  konfiguracja absolutna
 • absolute constants
  stale uniwersalne
 • absolute continuity
  ciągłość absolutna
 • absolute convergence
  zbieżność bezwzględna
 • absolute coordinate
  współrzędna bezwzględna
 • absolute data
  dane bezwzględne
 • absolute electromagnetic unit
  absolutna jednostka elektromagnetyczna
 • absolute electrostatic unit
  absolutna jednostka elektrostatyczna
 • absolute error
  błąd absolutny | bezwzględny
 • absolute expression
  wyrażenie bezwzględne
 • absolute force
  siła bezwzględna
 • absolute height
  wysokość bezwzględna
  wzniesienie nad poziomem morza
 • absolute humidity
  wilgotność bezwzględna
 • absolute inequality
  nierówność zawsze prawdziwa
 • absolute instruction
  rozkaz absolutny | bezwzględny | pełny
 • absolute language
  język bezwzględny | maszynowy | wewnętrzny
 • absolute line
  prosta w nieskończoności
 • absolute loader
  program bezwzględnego wczytywania
  program ładujący absolutny
 • absolutely continuous
  absolutnie ciągły
 • absolutely dry
  całkowicie suchy
 • absolutely summable series
  szereg zbieżny bezwzględnie
 • absolute machine code
  kod bezwzględny
 • absolute magnitude
  moduł liczby
  wartość bezwzględna
 • absolute manometer
  manometr absolutny
 • absolute moment
  moment bezwzględny
 • absolute motion
  ruch bezwzględny
 • absolute name
  nazwa bezwzględna
 • absolute neighbourhood retract
  retrakt absolutny otoczeniowy
 • absolute number
  liczba niemianowana | oderwana
 • absolute order
  komenda bezwzględna
  uporządkowanie bezwzględne
 • absolute path
  pełna nazwa ścieżki
  ścieżka bezwzględna
 • absolute path name
  bezwzględna nazwa ścieżki
  pełna nazwa ścieżki
 • absolute permissive block
  blokada z sygnałami bezwarunkowymi
  z możliwością wyjazdu na odstęp
  .
 • absolute point
  punkt w nieskończoności
 • absolute positional pattern
  bezwzględny wzorzec pozycyjny
 • absolute potential
  pełne zasoby potencjalne określone
  bez uwzględnienia opłacalności wydobycia
  .
 • absolute pressure
  ciśnienie bezwzględne
 • absolute program
  program o adresach bezwzględnych
 • absolute property of surface
  wewnętrzna własność powierzchni
 • absolute rate
  wskaźnik bezwzględny
 • absolute retract
  retrakt absolutny
 • absolute standard
  norma nie podlegająca nowelizacji
  wzorzec absolutny
 • absolute stereochemistry
  stereochemia absolutna
 • absolute symbol
  symbol bezwzględny
 • absolute tab
  tabulator absolutny
 • absolute temperature
  temperatura bezwzględna
 • absolute term
  człon bezwzględny
  składnik bezwzględny
 • absolute term in an expression
  wyraz wolny w wyrażeniu
 • absolute time
  czas bezwzględny
 • absolute unit
  jednostka bezwzględna
 • absolute value
  moduł (liczby)
  wartość bezwzględna
 • absolute value computer
  komputer o wartościach bezwzględnych
 • absolute value of a complex number
  moduł liczby zespolonej
 • absolute value of vector
  moduł wektora
 • absolute vector
  wektor bezwzględny
 • absolute velocity
  prędkość bezwzględna
 • absolute viscosity
  lepkość dynamiczna
 • absolute voltmeter
  woltomierz wartości absolutnej
 • absolute zero
  zero bezwzględne temperatury
 • absorbability
  nasiąkliwość
 • absorbance
  absorbancja
  gęstość optyczna
  wartość absorpcji
 • absorbate
  absorbat
  absorbowana substancja
  substancja absorbowana
 • absorbed dose
  dawka absorbowana | pochłonięta
 • absorbed dose rate
  moc dawki pochłoniętej
 • absorbed particle
  cząstka pochłonięta
 • absorbed power
  moc pobierana
 • absorbency
  absorpcja; pochłanianie; wchłanianie
 • absorbency index
  absorpcyjność
  współczynnik absorpcji
 • absorbent
  absorbent; pochłaniacz; substancja absorbująca
 • absorbent filter
  filtr absorbcyjny
 • absorbent gauze
  gaza higroskopijna
 • absorbent paper
  bibuła
  papier chłonny
 • absorber finger
  pręt pochłaniający w wiązce prętów regulacyjnych
 • absorbing capacity | power
  absorpcyjność; zdolność absorpcyjna
 • absorbing centres
  centra barwne
 • absorbing clamp
  cęgi absorpcyjne
 • absorbing column
  kolumna absorpcyjna
 • absorbing nucleus
  jądro pochłaniające
 • absorbing rod
  pręt regulacyjny pochłaniający w reaktorze
 • absorbing state
  stan pochłaniający
 • absorbing well
  studnia chłonna
 • absorb power
  pobierać energię
 • absorb shocks
  amortyzować wstrząsy
  łagodzić wstrząsy
 • absorptiometer
  przyrząd do pomiaru rozpuszczalności gazu w cieczy
 • absorptiometric gas analysis
  analiza gazowa absorpcjometryczna
 • absorption apparatus
  absorber
  aparat absorpcyjny
 • absorption cell
  kuweta absorpcyjna
 • absorption coefficient
  absorpcyjność
  współczynnik absorpcji
 • absorption control
  sterowanie reaktora zmianą pochłaniania
 • absorption correction
  poprawka na absorpcję
 • absorption cross-section
  przekrój czynny na pochłanianie
 • absorption curve
  krzywa absorpcji
 • absorption-type frequency meter
  częstościomierz absorpcyjny
 • absorption-type wave meter
  falomierz absorpcyjny
 • absorptive attenuator
  tłumik absorpcyjny
 • abstract card
  karta dokumentacyjna
 • abstract class
  klasa abstrakcyjna
 • abstract code
  kod abstrakcyjny
  pseudokod
 • abstract data type
  abstrakcyjny typ danych
 • abstract declarator
  deklarator abstrakcyjny
 • abstracting and indexing
  sporządzenie abstraktu i indeksowanie
 • abstracting service
  usługa sporządzania abstraktów
 • abstract journal
  czasopismo abstraktowe
 • abstract machine
  maszyna abstrakcyjna
 • abstract method
  metoda abstrakcyjna
 • abstract operation
  operacja abstrakcyjna
 • abstract semantic network
  abstrakcyjna sieć semantyczna
 • abstract symbol
  symbol abstrakcyjny
  symbol dokumentacyjny
 • abstract syntax
  składnia abstrakcyjna
 • Abstract Syntax Notation
  notacja dla składni abstrakcyjnej
 • abstract type
  typ abstrakcyjny
 • a-buffering
  a-buforowanie
 • abuttal operator
  pusty operator konkatenacji
 • abvolt = abV
  jednostka potencjału w CGS (= 10 nV)
 • Accelerated Graphics Port
  port graficzny z akceleracją
 • accelerating electrode
  elektroda przyspieszająca
 • acceleration error
  uchyb przyspieszeniowy
 • acceleration lag
  uchyb przyspieszeniowy
 • acceleration period
  czas przesuwu karty
  okres rozruchu
 • acceleration time
  czas rozpędu
  czas rozruchu
 • accelerator
  akcelerator
  przyspieszacz
 • accelerator board
  karta przyspieszająca
  karta z akceleratorem
 • accelerator key
  klawisz skrótu
 • accelerator port
  port akceleratora
 • accelerator table
  tablica skrótów
 • accentuation
  preemfaza
  uwydatnianie częstotliwości
 • accentuator
  układ uwydatniający określone częstotliwości
 • acceptable daily intake
  dopuszczalne dzienne spożycie substancji toksycznej
 • acceptable level of pollution
  dopuszczalny stopień zanieczyszczenia
 • acceptable limits
  granice dopuszczalne
 • acceptable malfunction rate
  wadliwość dopuszczalna
 • acceptable price
  cena dogodna
 • acceptable quality level
  akceptowany poziom jakości
  dopuszczalny poziom wadliwości wyrobu
  jakość dopuszczalna
  poziom jakości akceptowany
 • acceptable reliability level
  dopuszczalny poziom niezawodności
  poziom niezawodności akceptowany
 • acceptable use policy
  zasada dopuszczalnego wykorzystania
 • acceptance flight
  lot próbny odbiorczy
 • acceptance gauge
  sprawdzian odbiorczy
 • acceptance inspection
  kontrola odbiorcza
 • acceptance number
  liczba kwalifikująca | przyjęcia
 • acceptance procedure
  postępowanie odbiorcze
 • acceptance region
  obszar przyjęć
 • acceptance sampling
  odbiór wyrywkowy
  wybiorcza kontrola odbiorcza
  wyrywkowe badanie odbiorcze
 • acceptance specifications
  wymagania odbiorcze
 • acceptance table
  tablica planów odbiorczych
 • acceptance test
  próba odbiorcza
  test akceptacyjny | odbiorczy
 • acceptance testing
  testowanie akceptacyjne
 • accept an order
  przyjąć zamówienie
 • acceptor
  akceptor
  akceptor reakcji sprzężeniowej
  centrum akceptorowe
 • acceptor atom
  atom akceptorowy
 • acceptor centre
  akceptor
  centrum akceptorowe
 • acceptor impurity
  domieszka akceptorowa
 • acceptor level
  poziom adresowania
  poziom akceptorowy
  stan akceptorowy
 • acceptor of data
  odbiorca danych
 • acceptor state
  poziom akceptorowy
 • accept risk
  brać na siebie ryzyko
 • access address
  adres dostępu
 • access arm
  ramię dostępu (mechanizmu zapisu)
  ramię wybiorcze
 • access arrangement
  porozumienie dotyczące dostępu
 • access authority
  pełnomocnictwo dostępu
  prawo dostępu
  zezwolenie na dostęp
 • access button
  klawisz pominięcia
 • access by key
  dostęp według klucza
 • access charge
  opłata za dostęp
 • access check
  sprawdzenie praw dostępu
 • access code
  kod dostępu
 • access coding
  kodowanie dostępu
 • access control
  kontrola dostępu
  sterowanie dostępem
 • access control bits
  bity sterujące dostępem
 • access control list
  lista kontroli dostępu
  lista sterowania dostępem
 • access-control mechanism
  mechanizm kontroli dostępu
  środki kontroli dostępu
 • access control register
  rejestr kontroli | kontrolny dostępu
  rejestr sterujący dostępem
 • access coordinate
  współrzędna dostępu
 • access cycle
  cykl dostępu
 • access denied
  dostęp zastrzeżony
 • access door
  drzwiczki kontrolne; właz
 • access enable
  zezwolenie dostępu
 • access environment
  opis warunków dostępu
  środowisko dostępu
 • access eye
  czyszczak; rewizja
 • access gap
  przerwa w dostępie
 • access hatch
  właz
 • accessible cardinal
  liczba kardynalna osiągalna
 • accessible point
  punkt osiągalny
 • access intent
  zamiar dostępu
 • accession
  akcesja
  akcesjonowanie w bibliotekarstwie
 • access key
  klawisz skrótu | szybkiego_dostępu
  klucz dostępu
 • access level
  poziom dostępu
 • access line
  linia dostępu
 • access matrix
  macierz praw dostępu
  tablica dostępu
 • access mechanism
  mechanizm dostępu
  środki dostępu
 • access method
  metoda dostępowa
 • access method executor
  egzekutor metody dostępu
  program metody dostępu
 • access method routine
  program metody dostępu
 • access mode
  tryb dostępu
 • access network
  sieć dostępowa
 • access number
  numer dostępowy
 • access opening
  właz
 • accessor
  akcesor; metoda dostępu
 • access-oriented method
  metoda dostępowa
  metoda z dostępem
 • accessory bay
  wnęka na akcesoria
 • accessory cards
  karty dodatkowe
 • accessory gear box
  skrzynka napędu akcesoriów
 • accessory kit
  zestaw akcesoriów
 • accessory mineral
  minerał towarzyszący
 • accessory shaft
  wał napędzający akcesoria
 • accessory slots
  gniazda dodatkowe
  gniazda na akcesoria
 • access panel
  drzwiczki kontrolne
 • access path journaling
  zapisywanie ścieżki dostępu w dzienniku
 • access permission
  pozwolenie dostępu
  pozwolenie na dostęp
  prawo dostępu
 • access plan
  plan dostępu
 • access point
  punkt dostępu
 • access privileges
  przywileje dostępu
 • access restriction
  ograniczenie dostępu
 • access right
  prawo dostępu
 • access rights
  prawa dostępu
 • access road
  droga dojazdowa
 • access scan
  procedura przeszukiwania
 • access security
  zabezpieczenia dostępu
 • access selector
  wybierak dołączający
 • access server
  serwer dostępowy
 • access time
  czas dostępu
 • access type
  typ dostępu
  typ wskaźnikowy
 • accidental depressurization of the primary coolant system
  awaryjny spadek ciśnienia w obiegu pierwotnym
 • accidental error
  błąd przestawienia cyfr
  błąd przypadkowy
 • accidental exposure
  napromienienie przypadkowe
 • accidental gybe
  niezamierzony zwrot przez rufę
 • accidental inclusion
  ksenolit
  porwak
 • accidental power excursion of the reactor
  awaryjny nagły wzrost mocy reaktora
 • accidental printing
  echo magnetyczne przy magnetycznym zapisie dźwięku
  wydruk próbny
 • accidental release
  uwolnienie awaryjne
 • accident conditions
  stany awaryjne
 • accident dose
  dawka z wypadku
 • accident initiator
  wydarzenie zapoczątkowujące awarię
 • accident insurance
  ubezpieczenie od wypadków
 • accident of the sea
  wypadek morski
 • accident prevention
  zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom
 • accident-prone
  podatny na wypadki
 • accident rate
  wskaźnik wypadkowości
 • accident sequence
  ciąg hipotetycznych wydarzeń w czasie awarii jądrowej
 • acclivity
  wzniesienie terenu
 • accommodate misalignment
  kompensować niewspółosiowość
 • accommodation berth
  miejsce postoju statku
 • accommodation coefficient
  współczynnik akomodacji
 • accommodation ladder
  trap burtowy
 • accommodation plan
  plan pomieszczeń
  rozkład pomieszczeń
 • accomodation
  akomodacja
 • accompanying bed
  pokład towarzyszący
 • accompanying documents
  dokumenty towarzyszące
 • accompanying element
  pierwiastek towarzyszący
 • accompanying letter
  list przewodni
 • accordant fold
  fałd zgodny
 • accordingly
  odpowiednio; stosownie do
 • according to contract
  według umowy
  zgodnie z umową
 • according to plan
  planowo
  zgodnie z planem
 • accordion cable
  kabel wielożyłowy płaski składany zygzakowaty
 • accordion door
  drzwi harmonijkowe
 • accordion-folded
  sfalcowany w harmonijkę
  składany w harmonijkę
 • accountable time
  czas rozliczeniowy dostępu
 • accountant general
  główny księgowy
 • account for (sth)
  wyjaśniać | tłmaczyć coś
  which ~ the accurate color reproduction =
  = co tłumaczy dokładne odtwarzanie kolorów
 • account ID
  identyfikator konta
 • account information
  informacje o koncie
 • accounting books
  księgi rachunkowe
 • accounting check
  kontrola danych księgowych
 • accounting code
  kod rozliczania
 • accounting department
  dział księgowości
  rachuba
 • accounting entry
  pozycja rozliczania
 • accounting information
  informacje rozliczeniowe
 • accounting journal
  zbiór informacji rozliczeniowych
 • accounting level
  poziom rozliczania
 • accounting machine
  maszyna do księgowania
 • accounting program
  program księgujący
  program rozliczeniowy
 • accounting rate
  opłata jednostkowa
 • accounting routine
  program księgujący | rozliczeniowy
 • accounting segment
  segment rozliczania
 • accounting system
  system księgowy | rozliczeniowy
 • account period
  okres obrachunkowy
 • A-C coupled flip-flop
  przerzutnik o sprzężeniu pojemnościowym
 • accroides gum
  akaroid; żywica akaroidowa
 • accumulated dose
  dawka nagromadzona | sumaryczna
 • accumulated error
  błąd łączony | skumulowany | sumacyjny
 • accumulating counter
  licznik dodający
 • accumulating reproducer
  urządzenie kopiujące karty z możliwością zliczania
 • accumulation layer
  warstwa adaptacyjna
 • accumulation point
  punkt skupienia
 • accumulation-type wire drawing machine
  ciągarka pracująca z magazynowaniem drutu
 • accumulative dosimetry
  dozymetria dawek nagromadzonych | sumarycznych
 • accumulative pitch error
  sumaryczny błąd podziałki
 • accumulative ring
  podzielnia ruchoma kołowa wagi
 • accumulator battery
  bateria akumulatorowa
 • accumulator box
  skrzynka akumulatorowa
 • accumulator bypass
  bocznikowanie wody ze zbiorników
  układu awaryjnego chłodzenia rdzenia
  .
 • accumulator container
  naczynie akumulatorowe
 • accumulator jump instruction
  rozkaz skoku sterowany zawartością akumulatora
 • accumulator plate
  płyta akumulatorowa
 • accumulator register
  akumulator
 • accumulator shift instruction
  rozkaz przesunięcia akumulatora
 • accuracy check
  sprawdzenie dokładności
 • accuracy class
  klasa dokładności
 • accuracy control character
  znak sprawdzenia dokładności
 • accuracy figure
  stopień dokładności
 • accuracy life of the barrel
  okres służby lufy
  żywotność lufy
 • accuracy of an experiment
  dokładność eksperymentu
 • accuracy of measurement
  dokładność pomiarów
 • accuracy of reading
  dokładność odczytu
 • accuracy of recording
  dokładność zapisu
 • accuracy reading
  odczyt dokładności
  odczyt dokładny
  odczyt precyzyjny
 • accurately defined system
  system dokładnie zdefiniowany
 • accurate to n decimal places
  dokładny do n-tego miejsca
 • accurate within
  wykonany z dokładnością do
 • accustomization
  zdolność przystosowania się do przebywania w
  szczególnie trudnych lub nowych warunkach
  .
 • acenaphthene
  acenaften
 • AC erasing
  wymazanie zapisów magnetycznych przez urządzenie
  zasilane prądem zmiennym
  .
 • acescent
  kwaśniejący
 • acetal [,æsɪ'tæl]
  acetal
 • acetaldehyde [,æsɪ'tældə,haɪd]
  acetaldehyd
  aldehyd octowy
  etanal
 • acetal resins
  żywice acetalowe
 • acetamide
  acetamid
 • acetate
  octan
  włókno octanowe
 • acetate base
  podłoże octanowe
 • acetate dye
  barwnik do jedwabiu octanowego
 • acetate film
  film na podłożu acetylocelulozowym
 • acetate rayon
  jedwab octanowy
 • acetic acid
  kwas etanowy
  kwas octowy
 • acetic acid salt spray test
  próba w kwaśnej mgle solnej
 • acetic aldehyde
  acetaldehyd
  aldehyd octowy
  etanal
 • acetic anhydride
  bezwodnik octowy | kwasu_octowego
 • acetic fermentation
  fermentacja octowa
 • acetic salt test
  próba w kwaśnej mgle solnej
 • acetification
  octowanie
 • acetifier
  generator octowniczy
  stojak
 • acetimeter
  octomierz
 • acetin
  acetyna
 • acetoacetate
  acetylooctan
 • acetoacetic acid
  kwas acetylooctowy
 • acetoin
  acetoina
  metyloacetylokarbinol
 • acetol
  acetol
  hydroksyaceton
 • acetolysis
  acetoliza
 • acetometer
  octomierz
 • acetone
  aceton
 • acetone chloroform
  acetonochloroform
 • acetone resins
  żywice acetonowe
 • acetononitrile
  acetonitryl
  nitryl octowy
 • acetonylacetone
  acetonyloaceton
 • acetophenetidin
  acetylofenetydyna
  fenacetyna
 • acetophenone
  acetofenon
 • acetylacetone
  acetyloaceton
 • acetylation
  acetylowanie
 • acetylator
  acetylator
  aparat do acetylowania
 • acetyl bromide
  bromek acetylu
 • acetylcellulose
  acetyloceluloza
  octan celulozy
 • acetyl chloride
  chlorek acetylu
  chlorek kwasu octowego
 • acetylcholine
  acetylocholina
 • acetylene
  acetylen
  etyn
 • acetylene black
  sadza acetylenowa
 • acetylene booster
  dmuchawa do acetylenu
 • acetylene dichloride
  chlorek acetylenu
 • acetylene generator
  wytwornica acetylenowa
 • acetylene hydrocarbons
  alkiny
  węglowodory acetylenowe
 • acetylene lamp
  lampa acetylenowa
  lampa karbidowa
 • acetylene-phenol resins
  żywice acetylenowo-fenolowe
 • acetylene regulator
  reduktor acetylenowy
 • acetylene tetrachloride
  czterochlorek acetylenu
 • acetylene welding
  spawanie acetylenowe
 • acetylenie bond
  wiązanie acetylenowe
  wiązanie potrójne między dwoma atomami węgla
 • acetylenogen
  karbid
  węglik wapniowy
 • acetylide
  acetylenek
 • acetylization
  acetylowanie
 • acetylmethylcarbinol
  acetoina
  metyloacetylokarbinol
 • acetyl number
  liczba acetylowa
  liczba hydroksylowa
  liczba wodorotlenowa
 • acetyl peroxide
  nadtlenek acetylu
 • acetylsalicylic acid
  aspiryna
  kwas acetylosalicylowy
 • acetyl value
  liczba acetylowa
  liczba hydroksylowa
  liczba wodorotlenowa
 • a.c. generator
  alternator
  prądnica prądu przemiennego
 • ache
  długotrwały
 • Acheson graphite grafit Achesona
  grafit syntetyczny
 • achieve
  dokonać czegoś
  osiągnąć cel
 • achiral
  achiralny
 • achirality
  achiralność
 • achondrite
  achondryt
 • achromat
  achromat
  obiektyw achromatyczny
 • achromatic
  achromatyczny
  bezbarwny
  niezabarwiony
 • achromatic lens
  achromat
  obiektyw achromatyczny
 • acicular
  iglasty
 • acicular martensite
  martenzyt iglasty
 • acicular structure
  struktura iglasta
 • aciculite
  kruszec iglasty
  patrynit
 • acid anhydride
  bezwodnik kwasowy
 • acid badging
  trawienie za pomocą stempla
 • acid-base catalysis
  kataliza kwasowo-zasadowa
 • acid-base indicator
  wskaźnik alkacymetryczny
  wskaźnik pH
 • acid-base reaction
  reakcja kwas-zasada
 • acid-base titration
  alkacymetria
  miareczkowanie alkacymetryczne
 • acid bath
  kąpiel kwaśna
 • acid Bessemer converter
  konwertor besemerowski
 • acid Bessemer process
  proces besemerowski wytapiania stali
 • acid brittleness
  choroba | kruchość wodorowa
 • acid bronze
  brąz kwasoodporny
 • acid carbonate
  kwaśny węglan
  wodorowęglan
 • acid chloride
  chlorek kwasowy
 • acid converter
  konwertor besemerowski
 • acid cooking liquor
  kwas warzelny
 • acid dye
  barwnik kwasowy
 • acid egg
  montejus
  przetłaczarka kwasowa
 • acid embossing
  matowanie kwasami
  trawienie szklą
 • acid fixer
  utrwalacz kwaśny
 • acid-forming
  kwasotwórczy
 • acid-furnace
  piec kwaśny o wyprawie kwaśnej
 • acid gas
  gaz kwaśny
 • acid gland
  gruczoł jadowy (pszczół i os)
 • acid hydrolysis
  acydoliza
  hydroliza kwasowa
 • acidic group
  grupa kwasowa
  grupa solotwórcza
 • acidic oxide
  tlenek kwasowy
 • acidic rock
  skala magnezowa kwaśna
  skała saliczna
 • acidic solvent
  rozpuszczalnik kwaśny | protono-donorowy | protonogenowy
 • acidification
  kwaśnienie; zakwaszanie
 • acidifier
  pierwiastek kwasotwórczy
 • acidimeter
  aerometr akumulatorowy; kwasomierz
 • acidimetry
  acydymetria
 • acidiromophore
  antyauksochrom
  grupa antyauksochromowa
 • acidity coefficient
  współczynnik kwasowości
 • acid lining
  wykładzina kwaśna
  wyprawa kwaśna
 • acid-mordant dye
  barwnik kwasowo-zaprawowy
 • acid number
  liczba kwasowa
 • acidoid
  acydoid
 • acidolysis
  acydoliza
  hydroliza kwasowa
 • acid open-hearth furnace
  piec martenowski kwaśny
 • acid open-hearth process
  kwaśny proces martenowski
 • acidophilus milk
  biogurt
  mleko acidofilne
 • acid oxide
  tlenek kwasowy
 • acid phosphate
  superfosfat
 • acid piekle
  zalewa marynująca
 • acidproof
  kwasoodporny
 • acidproof brick
  cegła kwasoodporna
 • acid-proofing
  uodpornianie na działanie kwasów
 • acid pulping
  roztwarzanie metodą kwaśną
 • acid radical
  reszta kwasowa
 • acid rain
  kwaśny deszcz
 • acid reaction
  odczyn kwaśny
 • acid recovery plant
  instalacja do regeneracji kwasu (z roztworów potrawiennych)
 • acid-refined
  rafinowany kwasem
 • acid refractories
  materiały ogniotrwałe kwaśne
 • acid resistance
  kwasoodporność
 • acid-resistant
  kwasoodporny
 • acid resisting
  kwasoodporny
 • acid salt
  sól kwaśna
 • acid sodium sulfate wodorosiarczan sodowy
  siarczan sodowy kwaśny
 • acid-soluble
  rozpuszczalny w kwasach
 • acid splitting
  rozszczepienie kwasowe
 • acid spoil
  odpady kwaśne
 • acid steel
  stal kwaśna (wytopiona w piecu o wyłożeniu kwaśnym)
 • acid strength
  moc kwasu
 • acid sulfate
  kwaśny siarczan
  wodorosiarczan
 • acid titration
  miareczkowanie acydymetryczne
 • acid tower
  wieża kwasowa
 • acid treatment
  kwasowanie odwiertu
  obróbka kwasem
 • acidulant
  środek zakwaszający konserwujący
 • acidulate
  podkwaszać
  słabo zakwaszać
 • acid value
  liczba kwasowa
 • acid wood
  drewno do destylacji rozkładowej
 • acid zinc plating
  cynkowanie galwaniczne (w kąpielach kwaśnych)
 • acieration
  galwaniczne powlekanie żelazem
 • aci-form
  odmiana acinitrowa
 • aciform
  iglasty
 • acinar
  gronowy
 • acinus
  acini
 • ack-ack ['æk,æk]
  artyleria przeciwlotnicza
  pelotka (armata | obrona przeciwlotnicza)
  ogień broni przeciwlotniczej
 • Ackermann angle
  kąt zataczania koła
 • acknowledge
  (+ ~ment) potwierdzenie
  potwierdzać
 • acknowledge character
  znak potwierdzenia
 • acknowledge connectionless operation
  potwierdzenie bez ustanowienia połączenia
  potwierdzenie łączności bez nawiązywania logicznego połączenia
 • acknowledged connectionless service
  usługa połączeniowa z potwierdzeniem
 • acknowledgement ambiguity
  niejednoznaczność potwierdzenia
 • acknowledgement frame
  ramka potwierdzająca
 • acknowledgement/negative_acknowledgement transmission
  przesyłanie danych wymagające potwierdzenia
 • aclinic
  aklinalny
 • aclinic line
  aklina
  równik magnetyczny
 • acme ['ækmɪ]
  punkt szczytowy; szczyt
 • acme harrow
  brona o zębach nożowych
 • acme thread
  znormalizowany amerykański gwint napędowy
  trapezowy symetryczny o kącie 29°
  .
 • acmite
  akmit; egiryn
 • a.c. motor
  silnik prądu przemiennego
 • acnode
  punkt izolowany
 • aconitine
  akonityna
 • acorn diode
  dioda żołędziowa
 • acorn nut
  nakrętka kapturkowa | kołpakowa
 • acorn tube
  lampa elektronowa żołędziowa
 • acoubuoy
  sonda akustyczna naziemna przekazująca dźwięki spowodowane
  działalnością nieprzyjaciela własnym samolotom
  lub stac. naziemnym
  .
 • acoustic absorption
  chłonność akustyczna
 • acoustic absorption coefficient
  współczynnik pochłaniania dźwięku
 • acoustic admittance
  admitancja akustyczna
 • acoustical capacitance
  podatność akustyczna
 • acoustical holography
  holografia akustyczna
 • acoustical ohm
  om akustyczny
 • acoustical resistance
  opór akustyczny
 • acoustical system
  układ akustyczny
 • acoustical treatment
  opracowanie projektu z punktu widzenia akustyki
 • acoustic baffle
  ekran akustyczny; odgroda
 • acoustic comfort
  komfort akustyczny
 • acoustic compliance
  podatność akustyczna
 • acoustic connector
  łącznik akustyczny
 • acoustic coupler
  łącznik | modem | sprzęgacz akustyczny
 • acoustic coupling
  (po)łączenie akustyczne
 • acoustic delay line
  linia opóźnienia akustycznego
  ultradźwiękowa linia opóźniająca
 • acoustic emission monitoring
  kontrola metodą emisji akustycznej
 • acoustic emissions
  emisja akustyczna
 • acoustic environment
  środowisko akustyczne
 • acoustic fatigue
  zmęczenie akustyczne
 • acoustic feedback
  akustyczne sprzężenie zwrotne
 • acoustic filter
  filtr akustyczny
 • acoustic generator
  generator dźwiękowy | dźwięku
 • acoustic groove
  rowek dźwiękowy
 • acoustic hood
  pokrywa drukarki tłumiąca hałas
 • acoustic horn
  tuba akustyczna
 • acoustician
  akustyk
 • acoustic impedance
  impedancja akustyczna
 • acoustic inertance | mass
  bezwładność | masa akustyczna
 • acoustic interferometer
  interferometr akustyczny
 • acoustic jamming
  zagłuszanie
 • acoustic memory
  pamięć akustyczna
 • acoustic mine
  mina akustyczna
 • acoustic modem
  modem akustyczny
 • acousticophobia
  akustykofobia
 • acoustic oscillation
  drgania akustyczne
 • acoustic output
  wyjście akustyczne | dźwiękowe | foniczne
 • acoustic panel
  panel akustyczny
 • acoustic plaster
  tynk dźwiękochłonny
 • acoustic power
  moc akustyczna
 • acoustic pressure
  ciśnienie akustyczne
 • acoustic radiator
  źródło dźwięku
 • acoustic radiometer
  radiometr akustyczny
 • acoustic refuge
  kabina dźwiękoszczelna
  pomieszczenie dźwiękoszczelne
 • acoustic resistance
  rezystancja akustyczna
 • acoustic resonator
  rezonator akustyczny
 • acoustic scattering
  rozpraszanie dźwięku
 • acoustic shadow
  cień akustyczny
 • acoustic shock
  udar akustyczny
  uderzenie akustyczne
 • acoustic shock tube
  rura uderzeniowa akustyczna | zlinearyzowana
 • acoustic signal
  sygnał dźwiękowy
 • acoustic spectrum
  widmo akustyczne
 • acoustic stiffness
  sztywność akustyczna
 • acoustic storage
  pamięć akustyczna
 • acoustic store
  pamięć akustyczna
 • acoustic surface wave
  akustyczna fala powierzchniowa
 • acoustic sweep
  przeszukiwanie akustyczne
  trał akustyczny
 • acoustic tablet
  rysownica akustyczna
  tablet akustyczny
  tabliczka akustyczna
 • acoustic transmittivity
  przenikalność akustyczna
  transmitywność
 • acoustic tube
  rura akustyczna
 • acoustic velocity
  prędkość dźwięku
 • acoustic vibration
  drgania akustyczne
 • acoustic wave
  fala akustyczna
 • acoustimeter
  miernik poziomu głośności
 • acoustoelectric effect
  zjawisko akusto-elektryczne
 • acoustoelectronics
  akustoelektronika; fononika
 • acoustooptic modulator
  modulator akustyczno-optyczny
 • acoustooptics
  akustooptyka
 • Ac point
  temperatura przemiany przy ogrzewaniu w układzie żelazo-cementyt
 • acquired profession
  zawód wyuczony
 • acquirer
  nabywca
 • acquisition of signal
  wykrycie sygnału
 • acquisition phase
  faza zdobywania
 • acquisition radar
  radar ostrzegawczy
 • acquisition time
  czas gromadzenia
 • acreage
  powierzchnia wyrażona w akrach
 • acre foot
  warstwa wody o wysokości jednej stopy na powierzchni jednego akra
 • acremeter
  licznik powierzchni obsianej w akrach
 • acridine
  akrydyna
 • acridine dye
  barwnik akrydynowy
 • acriflavine
  trypaflawina
 • acrolein
  akroleina
  akryloaldehyd
  aldehyd akrylowy
 • acrolein resins
  żywice akroleinowe
 • acronym
  akronim; skrótowiec
 • across
  poprzecznie
 • acroterium
  naszczytnik
 • acrylaldehyde
  akroleina
  akryloaldehyd
  aldehyd akrylowy
 • acrylate
  akrylan
 • acrylate resins
  żywice akrylowe
 • acrylic
  akryl
 • acrylic acid
  kwas akrylowy | propenowy
 • acrylic ester
  ester kwasu akrylowego
 • acrylic resins
  żywice akrylowe
 • acrylonitrile
  akrylonitryl
  nitryl kwasu akrylowego
 • ac singaling
  stosowanie sygnałów prądu zmiennego
 • actin
  aktyna białko mięśni
 • acting manager
  kierownika
 • actinic
  aktyniczny
 • actinicity of radiation
  aktyniczność promieniowania
  skuteczność fotograficzna promieniowania
 • actinic radiation
  promieniowanie aktyniczne
  promieniowanie działające fotochemicznie
 • actinide elements
  aktynowce
 • actinium
  aktyn
 • actinium (decay) series
  szereg promieniotwórczy urano-aktynowy
 • actinium D
  aktyn D; AcD
  aktynoołów
 • actinium emanation
  aktynon
  emanacja aktynowa
 • actinolite
  aktynolit
 • actinometer
  aktynometr
 • actinometry
  aktynometria
 • actinomycin
  aktynomycyna
 • actinon
  aktynon
  emanacja aktynowa
 • actinosensitive
  promienioczuły
  światłoczuły
 • actinotherapy
  aktynoterapia
 • actinouranium
  aktynouran
 • action bar
  pasek działań
 • action cycle
  cykl działania
 • action data automation
  brytyjski skomputeryzowany system dowodzenia marynarką wojenną
 • action handle
  uchwyt działania
 • action item
  pozycja wymagająca działania
 • action line
  linia aktywna
  linia wpływu
 • action message
  komunikat o działaniu
  komunikat o konieczności podjęcia działania
 • action messaging
  powiadamianie o podjęciu działań
 • action period
  czas działania
  okres działania
 • action server
  serwer operacyjny
 • action specification
  określenie działania
  specyfikacja akcji
 • action spot
  miejsce aktywne
 • action time
  czas działania
 • action water turbine
  turbina wodna akcyjna
  turbina wodna natryskowa
 • action wheel
  wirnik akcyjny turbiny
 • activated adsorption
  adsorpcja aktywowana
 • activated anti-rolling tank
  zbiornik czynny stabilizacyjny
 • activated carbon
  węgiel aktywny
 • activated cathode
  katoda aktywowana
 • activated clay
  glina aktywowana
 • activated complex
  kompleks aktywny
  zespół aktywny
 • activated gas
  gaz aktywny
  gaz wzbudzony
  gaz zaktywowany
 • activated macrophage
  makrofag stymulowany
 • activated metal cathode
  katoda metalowa aktywowana
 • activated mine
  mina przeciwczołgowa o działaniu natychmiastowym
 • activated molecule
  cząsteczka aktywowana
 • activated sludge
  osad czynny
 • activate key
  klawisz inicjujący | uruchamiający
 • activating agent
  aktywator
  pobudzacz
  środek aktywujący
 • activation analysis
  analiza aktywacyjna
 • activation cross-section
  przekrój czynny na aktywację
 • activation energy
  energia aktywacji
 • activation frame
  zapis aktywacji
 • activation group
  grupa aktywacji
 • activation of a cathode
  aktywowanie katody żarzonej
 • activation of nucleation sites
  aktywacja zarodków wrzenia
 • activation polarization
  polaryzacja aktywacyjna
 • activation potential
  potencjał aktywacji
 • activation record
  zapis aktywacji
 • activator of luminescence
  aktywator luminoforu
 • active abonent
  abonent aktywny
 • active agent
  aktywny agent
 • active area
  obszar aktywny
 • active attack
  atak aktywny | czynny
 • active band pass
  aktywne pasmo przenoszone
 • active border
  obramowanie aktywne
 • active carbon
  węgiel aktywny
 • active cell
  komórka aktywna
  pole aktywne
 • active centres
  centra aktywne
 • active class
  klasa aktywna
 • active communications satellite
  satelita telekomunikacyjny aktywny
 • active component
  składowa czynna
 • active computer
  komputer aktywny
 • active content
  materiały aktywne
 • active context handle
  aktywny uchwyt kontekstu
 • active core
  rdzeń reaktora
  strefa czynna
 • active current
  prąd czynny
 • active database
  baza danych aktywna
 • active deposit
  osad aktywny
 • active document
  aktywny dokument
 • active domain
  dziedzina aktywna
  zakres aktywny
 • active drain hold-up tank
  zbiornik opóźniający kanalizacji specjalnej
 • active effluent system
  układ ścieków radioaktywnych
 • active electrode
  elektroda czynna
 • active element
  element aktywny
  element czynny
 • active end
  aktywne zakończenie
 • active experiment
  eksperyment czynny
  eksperyment planowany
 • active facewidth of tooth
  czynna długość zęba koła zębatego
 • active failure
  uszkodzenie elementu układu mające
  wpływ na działanie innych elementów
  .
 • active fan-speed control
  aktywne sterowanie prędkością wentylatora
 • active file
  plik aktywny
  plik czynny
  właśnie używany plik
 • active flank
  powierzchnia czynna
  pracująca część boku zęba
 • active force
  siła czynna
 • active homing guidance
  samonaprowadzanie czynne pocisku
 • active hydrogen
  wodór czynny
 • active ingredient
  substancja aktywna
 • active item
  łącze aktywne
  linia aktywna
  pozycja aktywna
 • active laundry
  pralnia specjalna
 • active length of fuel
  długość aktywna paliwa
 • active link
  połączenie aktywne
 • active log
  aktywna kronika
  aktywny dziennik
 • active master file
  aktywny plik główny
 • active master item
  aktywna pozycja pliku głównego
 • active material
  masa czynna akumulatora
  materiał promieniotwórczy
  substancja promieniotwórcza
 • active-matrix color display
  wyświetlacz kolorowy z aktywną matrycą
 • active-matrix display
  wyświetlacz z aktywną matrycą
 • active matter
  substancja aktywna
 • active medium
  ośrodek czynny
 • active memory
  pamięć aktywna
 • active mixer
  mieszalnik aktywny
 • active molecule
  cząsteczka aktywowana
 • active monitoring
  aktywne monitorowanie
 • active network
  sieć aktywna
  sieć czynna
  sieć dostępna
 • active nitrogen
  azot czynny
 • active nucleus
  jądro promieniotwórcze
 • active object
  aktywny obiekt
 • active open
  aktywne otwarcie
 • active page
  aktywna strona
  strona bieżąca
 • active-passive cell
  ogniwo aktywacyjno-pasywacyjne
 • active paste of an accumulator
  pasta akumulatorowa
 • active power
  moc czynna
  moc elektryczna czynna
 • active power relay
  przekaźnik czynnomocowy
 • active program
  program aktywny
  program czynny
 • active propeller
  pędnik akcyjny
 • active radar
  radiolokacja aktywna
 • active record
  rekord aktywny
 • active redundancy
  redundancja czynna
 • active reserves
  zasoby aktywne nadające się do wydobycia w istniejących
  warunkach techniczno-ekonomicznych
  .
 • active routine
  program aktywny | czynny
 • active rules
  aktywne reguły
 • active satellite
  satelita aktywny
  satelita telekomunikacyjny aktywny
 • active script
  skrypt aktywny
 • active section
  rdzeń reaktora
  strefa czynna
 • active service
  służba czynna
 • active shuttering
  deskowanie aktywne
 • active site
  centrum aktywne
  miejsce aktywne
 • active solid
  adsorbent
  substancja adsorbująca
 • active sort table
  aktywna tablica sortowania
 • active star
  gwiazda aktywna
 • active state
  stan aktywny
 • active station
  stacja aktywna
 • active storage
  pamięć aktywna
 • active sub file
  podplik aktywny
 • active subfile
  podplik aktywny
 • active subfile record
  aktywny rekord podpliku
 • active substance
  substancja aktywna
 • active system
  system aktywny
 • active task
  zadanie aktywne
  zadanie bieżące
 • active template
  aktywny szablon
 • active threat
  zagrożenie aktywne
  zagrożenie modyfikacją danych
  zagrożenie podsłuchem aktywnym
 • active transducer
  przetwornik czynny
 • active value
  zmienna aktywna
 • active variable
  zmienna aktywna
 • active window
  okno aktywne
  okno dostępne
  okno otwarte
 • active workings
  przodki w pracy
 • active zone
  rdzeń reaktora
  strefa czynna
 • activity-based costing
  rachunek kosztów działań
 • activity concentration
  aktywność objętościowa
 • activity condition
  warunek działania
 • activity diagram
  diagram aktywności
 • activity inventory
  całkowita radioaktywność w reaktorze
 • activity level
  poziom aktywności
 • activity light
  optyczny wskaźnik działania
  światło działania
 • activity loading
  wczytywanie na podstawie informacji o aktywności rekordów
 • activity management
  zarządzanie działaniami
 • activity network
  sieć działań
 • activity ratio
  współczynnik aktywności
 • activity trail
  ślad działań
  zapis działań
 • act of god
  siła wyższa
 • act of legislation
  akt ustawodawczy
 • act of man
  decyzja kapitana poświęcenia sprzętu
 • act of war
  działania wojenne
 • actomyosin
  aktomiozyna
 • actor
  agens
  aktor reakcji sprzężonej
 • actual address
  adres bezwzględny
  adres rzeczywisty
 • actual argument
  parametr aktualny
  parametr faktyczny
 • actual code
  kod bezwzględny
 • actual coding
  kodowanie bezwzględne
 • actual cost
  koszty rzeczywiste
 • actual data transfer rate
  wskaźnik liczby przesyłanych danych w jednostce czasu
 • actual decimal point
  kropka dziesiętna
 • actual derived data item
  pochodny aktualny element danych
 • actual deviation
  odchylenie czynne znalezione za pomocą narzędzia pomiarowego
 • actual device number
  faktyczny numer urządzenia
 • actual efficiency
  sprawność całkowita
  sprawność ogólna
 • actual flying weight
  ciężar rzeczywisty samolotu w locie
 • actual frog point
  dziób krzyżownicy
 • actual gas
  gaz niedoskonały
  gaz rzeczywisty
 • actual instruction
  rozkaz niemodyfikowany
 • actual key
  klucz faktyczny
  klucz rzeczywisty
 • actual measured loss
  rzeczywiste straty zmierzone
 • actual object
  obiekt faktyczny
 • actual parameter
  parametr aktualny
  parametr faktyczny
 • actual parameter list
  faktyczna lista parametrów
 • actual power
  moc rzeczywista
 • actual pressure
  ciśnienie rzeczywiste
 • actual profile
  zarys czynny odtworzony przez narzędzie pomiarowe
 • actual reserves
  zasoby stwierdzone
 • actual result data item
  wynikowy aktualny element danych
 • actual size
  wymiar czynny znaleziony jako wynik pomiaru
 • actual source data item
  źródłowy aktualny element danych
 • actual storage
  pamięć fizyczna
 • actual stress
  naprężenie rzeczywiste
 • actual surface
  powierzchnia czynna odtworzona przez narzędzie pomiarowe
 • actual time
  czas aktualny
  czas rzeczywisty
 • actual value
  wartość chwilowa
  wartość rzeczywista
 • actual work time
  rzeczywisty czas pracy
 • actuarial theory
  matematyka ubezpieczeniowa
 • actuating error
  uchyb na wejściu członu wzmacniającego
 • actuating mechanism
  mechanizm uruchamiający
 • actuating signal
  sygnał uruchamiający
  sygnał wejściowy
 • actuation range
  promień działania
 • actuation setpoint
  nastawiony próg zadziałania
 • actuator
  organ wykonawczy
  oscylator wzbudzający
  pozycjoner
  serwo-motor
  siłownik
  urządzenie uruchamiające
 • actuator of a microphone
  pobudnik mikrofonu
 • acuity
  ostrość wzroku
 • acutance
  ostrość zarysów obrazu
 • acute angle
  kąt ostry
 • acute-angled triangle
  trójkąt ostrokątny
 • acute bisectrix
  pierwsza dwusieczna kąta osi optycznych
 • acute exposure
  napromienianie udarowe
 • acute irradiation
  napromienianie udarowe
 • acute toxicity
  duża toksyczność
 • acute triangle
  trójkąt ostrokątny
 • acyclic
  acykliczny
 • acyclic chain complex
  kompleks łańcuchowy acykliczny
 • acyclic complex
  kompleks acykliczny
 • acyclic component
  komponent acykliczny
 • acyclic feeding
  nieregularne dostarczanie danych
  nieregularne wprowadzanie
 • acyclic generator
  prądnica jednakobiegunowa
 • acyclic graph
  graf acykliczny
  graf bez cykli
  graf bez pętli
 • acyclic hydrocarbons
  węglowodory acykliczne
  węglowodory łańcuchowe
 • acyclic potential motion
  ruch potencjalny acykliczny
  ruch potencjalny bezcyrkulacyjny
 • acyl
  acyl
 • acylamino radical
  grupa acyloaminowa
 • acylation
  acylowanie
 • acyl carrier protein
  białko przenoszące acyle
 • acyloin condensation
  kondensacja acyloinowa
 • acyloins
  acyloiny
  a-hydroksyketony
 • acyl radical
  grupa acylowa
 • acyl residue
  reszta acylowa
 • adamantane
  adamantan
 • adamantine boron
  bor krystaliczny
 • adamantine clinker
  klinkier drogowy
 • adamantine drill
  koronka śrutowa
 • adamellite
  adamellit
 • Adamson flanged ring
  pierścień Adamsona
  połączenie Adamsona
 • Adamson-type furnace
  płomienica z pierścieniami Adamsona
 • ada mud
  dodatek do płuczki wiertniczej
 • adaptability
  moc przetwarzania
  moc użyteczna
  możność przystosowania
  zdolność przystosowania się
 • Adaptation Layer
  warstwa adaptacyjna
 • adapted
  przystosowany
  zaadaptowany
 • adapter
  element pośredniczący
  króciec redukcyjny
  łącznik
  złączka rurowa zwężkowa
 • adapter cable
  kabel adaptera
 • adapter card
  karta rozszerzeń
 • adapter handler
  program obsługi adaptera
 • adapter ring
  pierścień pośredni
 • adapter slot
  gniazdo elektryczne
 • adapter type
  typ karty
 • adaptive
  adaptacyjny
  inteligentny
 • adaptive attack
  atak adaptacyjny
 • adaptive bridge
  inteligentny most
 • adaptive channel allocation
  elastyczny przydział kanałów
  przydział kanałów do zadania
  przydzielanie kanałów do zadania
 • adaptive control
  adaptacyjny układ sterowania
  sterowanie adaptacyjne
 • adaptive control action
  adaptacyjne czynności kontrolne
  adaptacyjne działania sterujące
 • adaptive control system
  adaptacyjny system sterowania
  adaptacyjny układ sterowania
 • adaptive delta modulation
  adaptacyjna modulacja delta
 • adaptive dialog
  dialog adaptacyjny
 • adaptive differential pulse code modulation
  adaptacyjna różnicowa impulsowa modulacja kodowa
 • adaptive equalization
  korygowanie adaptacyjne
 • adaptive linear neuron
  liniowy element adaptacyjny
 • adaptive logic circuit
  adaptacyjny układ logiczny
 • adaptive metallurgy
  metaloznawstwo
 • adaptive mutex
  muteks adaptacyjny
 • adaptive processing control
  adaptacyjne sterowanie przetwarzaniem
 • adaptive retransmission algorithm
  algorytm retransmisji z adaptacją
 • adaptive routing
  adaptacyjny wybór trasy
  trasowanie adaptacyjne
 • adaptive sampling
  próbkowanie adaptacyjne
 • adaptive signal correcting
  adaptacyjna korekcja sygnału
 • adaptive subdivision
  podział adaptacyjny
 • adaptive system
  system adaptacyjny
  układ adaptacyjny
 • adaptive transversal equalizer
  adaptacyjny korektor poprzeczny
 • adatom
  adatom atom zaabsorbowany na powierzchni ciała
 • Adcock antenna
  antena Adcocka
 • a/d conversion
  konwersja analogowo-cyfrowa
  przetwarzanie analogowo-cyfrowe
 • add-drop multiplexer
  krotnica transferowa
 • add dropwise
  dodawać kroplami
  dolewać kroplami
 • added entry
  hasło dodatkowe
 • added metal
  metal dodatkowy
  spoiwo
 • addend
  dodajnik
  składnik sumy
 • addendum
  dodatek w książce
  wysokość głowy zęba koła zębatego
 • addendum angle
  kąt głowy podziałowej zęba koła zębatego stożkowego
  kąt głowy zęba
 • addendum circle
  koło głów koła zębatego
  koło wierzchołkowe
 • addendum cone
  stożek głów koła zębatego
  stożek wierzchołkowy
 • addendum flank
  bok głowy zęba
 • addendum modification
  przesunięcie zarysu zębów koła zębatego
 • addendum modification coefficient
  współczynnik przesunięcia zarysu zębów koła zębatego
 • adder
  maszyna sumująca
  sumator
 • adder-subtractor
  układ sumująco-odejmujący
 • add file
  zbiór uzupełniany rekordami
 • add-in
  dodatek
  rozszerzenie
 • add in excess
  dodawać w nadmiarze
 • adding brush
  szczotka dodająca
  szczotka licząca
 • adding circuit
  obwód | układ sumujący
 • adding machine
  maszyna sumująca
  sumator
 • add-in memory
  pamięć dodatkowa
 • add-in program
  program dodatkowy | uzupełniający
 • additional catch
  przyłów
 • additional character
  znak dodatkowy
  znak specjalny
 • additional mass
  masa pozorna
  masa wirtualna
  masa związana
 • additional training
  dokształcanie
 • additional variable
  zmienna dodana
  zmienna dodatkowa
 • addition item
  człon dodawany
 • addition modulo 2
  dodawanie modulo 2
 • addition modulo 2 element
  element dodawania modulo 2
  element modulo 2
 • addition of sand
  piaszczenie
 • addition polymer
  polimer addycyjny
 • addition polymerization
  poliaddycja
  polimeryzacja addycyjna
 • addition reaction
  reakcja przyłączenia
 • addition record
  rekord dodawany
 • additions hopper
  zasobnik dodatków stopowych wprowadzanych do kąpieli stalowniczej
 • addition solid solution
  roztwór stały drugiego rodzaju
  stop addycyjny
  stop śródwęzłowy
 • additions to reserves
  przyrost zasobów
 • addition table
  tablica dodawania
 • addition without carry
  operacja różnicy symetrycznej
 • additive ['ædɪtɪv] = addition = agent
  domieszka; dodatek
 • additive attributes
  atrybuty addytywne
 • additive category
  kategoria addytywna
 • additive chlorination
  chlorowanie przez przyłączenie
 • additive color model
  model barw addytywny
 • additive color process
  addytywne mieszanie barw
 • additive error
  błąd addytywny
 • additive function
  funkcja addytywna
 • additive functor
  funktor addytywny
 • additive measure
  miara addytywna
 • additive mixing
  mieszanie addytywne
  miksowanie addytywne
 • additive modification
  modyfikacja addytywna w nomenklaturze chemicznej
 • additive nomenclature
  nomenklatura addytywna
 • additive operation
  operacja addytywna
 • additive operator
  operator addytywny
 • additive polynomial
  wielomian addytywny
 • additive process
  proces addytywny
 • additive properties
  własności addytywne
 • additive set function
  addytywna funkcja zbioru
 • additivity
  addytywność
 • addled
  zepsuty fabrycznie
 • addled brood
  czerw czczy
 • addled egg
  jajko zepsute
 • add mode
  tryb dodawania
 • add-on component
  komponent | składnik dodatkowy
 • add-on device
  element dyskretny wmontowany do układu scalonego hybrydowego
  urządzenie dodatkowe
 • add-on memory
  pamięć dodatkowa
  pamięć kumulowana
 • add-on pack
  pakiet dodatkowy
 • add operation
  operacja dodawania
 • add-or-subtract
  dodaj
 • address
  adres
 • addressability
  adresowalność
 • addressability measure
  miara adresowalności
 • addressable
  adresowalny
 • addressable horizontal positions
  adresowalne pozycje poziome
  linia wyświetlana
 • addressable point
  punkt adresowalny
 • addressable-pollable terminal
  terminal adresowalno-zgłoszeniowy
 • addressable position
  pozycja adresowalna
  punkt adresowalny
 • addressable register
  rejestr adresowalny
 • addressable vertical positions
  adresowalne pozycje pionowe
  kolumna wyświetlana
 • address adjustment
  dostosowanie adresu
  przesunięcie adresu
 • address alignment
  uporządkowanie adresów
  wyrównanie adresu
 • address arithmetic
  arytmetyka adresowa
 • address arithmetic unit
  blok obliczania adresów
 • address attribute
  atrybut adresu
 • address book
  książka adresowa
 • address boundary
  granica adresowa
 • address bus
  szyna adresowa
  szyna danych
 • address change
  modyfikacja adresu
  zmiana adresu
 • address code
  kod adresu
 • address comparator
  jednostka porównująca adresy
  komparator adresów
 • address computation
  obliczanie adresu
 • address constant
  adres początkowy
  stała adresowa
 • address conversion
  konwersja adresu
  odwzorowanie w adres
  przekształcenie adresu
 • address counter
  licznik adresów
 • address couple
  para adresów
 • address data strobe
  strobowanie danych adresowych
 • address decoder
  dekoder adresów
  dekoder adresu
 • addressed memory
  pamięć adresowana
 • addresser
  adrema
  adresarka
  adresator
  adresograf
 • addresses of address
  adresy adresu
 • address family
  rodzina adresów
 • address field
  pole adresowe
 • address format
  format adresu
  postać adresu
 • address function
  funkcja adresowa
 • address generation
  generacja adresu
 • address group
  grupa adresów
  grupa adresowa
 • address incrementation
  cykliczne przeadresowywanie
 • addressing
  adresowanie
 • addressing capability
  możliwość adresowania
  zdolność adresowania
 • addressing character
  znak adresujący
 • addressing circuit
  układ adresowania
  układ adresowy
  układ adresujący
  układ wybierania adresu
 • addressing level
  poziom adresowania
 • addressing machine
  adrema
  adresarka
  adresator
  adresograf
 • addressing mode
  sposób adresacji
  tryb adresowania
 • addressing scheme
  schemat adresowania
 • addressing system
  system adresowania
 • addressing type
  typ adresowania
 • addressing unit
  jednostka adresowa
  najmniejszy adresowalny element pamięci
 • address input
  wejście adresowe
  wprowadzenie adresu
 • address latch element
  układ zatrzaskiwania adresu
 • address lease
  wynajmowanie adresu
 • addressless
  bezadresowy
 • address less instruction
  rozkaz bezadresowy
 • addressless instruction
  rozkaz bezadresowy
 • address less instruction format
  format rozkazu bezadresowego
 • addressless instruction format
  format rozkazu bezadresowego
  postać rozkazu bezadresowego
 • address line
  linia adresowa
 • address mapping
  odwzorowanie adresów
 • address mark
  znacznik adresu
 • address mask
  maska adresowa
  maska adresu
 • address matrix
  macierz adresu
 • address memory
  pamięć adresowa
 • address modification
  modyfikacja adresu
 • address morte
  adres stały
 • addressograph
  adrema
  adresarka
  adresator
  adresograf
 • address operand
  operand adresowy
  operandum adresowe
 • address parameter
  parametr adresowy
 • address part
  część adresowa rozkazu
 • address pointer
  wskaźnik adresu
 • address pool
  pula adresów
 • address range
  zakres adresów
 • address reference
  odwołanie przez adres
 • address register
  rejestr adresowy
  rejestr adresu
 • address relocation
  ponowne ustalenie adresów
  relokacja adresów
 • address resolution
  odwzorowanie adresu
  odwzorowywanie adresu
  określanie adresu
  rozróżnienie adresu
  rozwikłanie adresu
  tłumaczenie adresu
 • address resolution problem
  problem określania adresu
  problem tłumaczenia adresu
 • Address Resolution Protocol
  protokół odwzorowywania adresów
  protokół określania adresów
 • address selection
  wybieranie adresu
 • address selection system
  system wybierania adresów
 • address signal
  sygnał adresowy
 • address size
  rozmiar adresu
 • address space
  obszar adresowalny
  przestrzeń adresowa
  zakres adresów
 • address space identifier
  identyfikator przestrzeni adresowej
  identyfikator zakresu adresów
 • address stack
  stos adresowy
 • address stop
  zatrzymanie ze względu na adres
 • address storage
  pamięć adresowa
 • address store
  pamięć adresowa
 • address substitution
  podstawienie adresu
 • address table
  tablica adresów
 • address table size
  wielkość tabeli adresów
 • address-to-name translation
  tłumaczenie adresów na nazwy
 • address trace
  ślad adresu
 • address track
  ścieżka adresowa
 • address translation
  tłumaczenie adresu
 • address translation slave store
  jednostka sprzętowa wspomagająca tłumaczenie adresów
 • address translator
  translator adresów
 • address word
  słowo adresowe
  stówo adresowe
 • address wraparound
  zawinięcie adresu
 • add-subtract
  dodawać-odejmować
 • add-subtract time
  czas operacji dodawania
 • add time
  czas operacji dodawania
 • add to storage
  umieszczenie zawartości akumulatora w pamięci
 • adduct
  związek addycyjny
  związek addytywny
 • add with carry
  sumowanie z przeniesieniem
 • add without carry gate
  bramka nierównoważności
  bramka różnicy symetrycznej
 • adenase
  adenaza
 • adenine
  adenina
 • adenosine
  adenozyna
 • adenosine diphosphate
  adenozynodwufosforan
 • adenosine monophosphate
  adenozynomonofosforan
 • adenosine triphosphate
  adenozynotrójfosforan
 • adeps
  tłuszcz zwierzęcy
 • adequacy
  pełność
 • adermine
  adermina
 • adherens
  materiał klejony
 • adhere to standard
  dotrzymać warunków umowy
  przestrzegać normy
  stosować normę
 • adhering nappe
  struga przelewowa przylegająca
 • adhering slag
  żużel przyklejony
  żużel silnie przywierający
 • adhesion coefficient
  współczynnik przyczepności
 • adhesion strength
  wytrzymałość na rozwarstwianie
 • adhesive attraction
  silą adhezyjna
  silą przylegania
 • adhesive-backed foil
  folia lepka
 • adhesive-bonded joint
  skleina
  spoina klejowa
 • adhesive bonding
  klejenie
 • adhesive force
  siła adhezyjna
  siła przylegania
 • adhesive labels
  etykiety samoprzylepne
 • adhesive paper
  papier podgumowany
 • adhesive tape
  lasotaśma
  plaster lepki
  przylepiec
  taśma lepka
  taśma podgumowana
 • adhesive weight
  ciężar adhezyjny pojazdu
  ciężar przyczepności
 • ad hoc polymorphism
  polimorfizm ad hoc
 • ad hoc query
  kwerenda nieplanowa
  zapytanie niezaplanowane
 • adiabate
  adiabata
  krzywa adiabatyczna
 • adiabatic change
  proces adiabatyczny bez wymiany ciepła
  przemiana adiabatyczna
 • adiabatic curve
  adiabata
  krzywa adiabatyczna
 • adiabatic efficiency
  sprawność adiabatyczna
 • adiabatic fast passage
  szybkie przejście adiabatyczne
 • adiabatic heat drop
  adiabatyczny spadek entalpii
 • adiabatic heat of adsorption
  ciepło adsorpcji adiabatyczne
 • adiabatic lapse rate
  adiabatyczny gradient temperatury
 • adiabatic partition
  odgraniczenie adiabatyczne
  ścianka adiabatyczna
 • adiabatic process
  proces adiabatyczny bez wymiany ciepła
  przemiana adiabatyczna
 • ad infinitum
  do nieskończoności
 • adipamide
  amid adypinowy
 • adipate
  adypinian
 • adipic acid
  kwas adypinowy
  kwas heksanodiowy
 • adipsous
  gaszący pragnienie
 • adipsy
  adipsia
 • adit
  sztolnia
 • adit mouth
  ujście sztolni
  wylot sztolni
 • adjacency matrix
  macierz przylegania
 • adjacent angles
  kąty przyległe
 • adjacent channel
  kanał przyległy
 • adjacent-channel interference
  interferencja kanałów przyległych
 • adjacent-channel selectivity
  selektywność kanałów przyległych
 • adjacent domains
  domeny przyległe
  obszary przyległe
 • adjacent edges
  krawędzie przyległe
 • adjacent link storage image
  informacja w węźle o stacji przyległej
 • adjacent node
  węzeł przyległy
 • adjacent pitch error
  błąd podziałki pojedynczej
 • adjacent rock
  skała otaczająca
  skała towarzysząca
 • adjacent sea
  morze przyległe
 • adjacent side
  bok przyległy
 • adjacent sub areas
  podobszary przyległe
 • adjacent subareas
  podobszary przyległe w sieci
 • adjacent tracks
  ścieżki przyległe
 • adjective dye
  barwnik nierozpuszczalny wytworzony na włóknie
 • adjoint
  sprzężony
 • adjoint functor
  funktor sprzężony
 • adjoint matrix
  macierz sprzężona
 • adjoint operator
  operator sprzężony w przestrzeni Hilberta
 • adjourn
  odraczać
 • adjudication price
  cena przybicia na licytacji
 • adjudication to the highest bidder
  przybicie licytacyjne
 • adjugate
  sprzężony
 • adjugate matrix
  macierz sprzężona
 • adjunction space
  przestrzeń doklejona
 • adjustable array
  tablica ze zmiennymi granicami
 • adjustable capacitor
  kondensator nastawny
  zmiennik pojemności
 • adjustable extent
  zakres zmienny
 • adjustable gauge
  sprawdzian nastawny
 • adjustable inductor
  zmiennik indukcyjności
 • adjustable-pitch airscrew
  śmigło nastawne na ziemi
 • adjustable prop
  stojak rozsuwny
 • adjustable reamer
  rozwiertak nastawny
 • adjustable resistor
  reostat
  rezystor nastawny
 • adjustable spanner
  klucz nastawny
 • adjustable-speed motor
  silnik z regulacją prędkości
 • adjustable spot light
  reflektor nastawny
  reflektor poszukiwawczy
  szperacz
  szukacz
 • adjustable stop
  kolek oporowy nastawny
 • adjustable tail plane
  przestawialny statecznik wysokości
 • adjustable voltage rectifier
  prostownik o regulowanym napięciu
 • adjustable zero
  zero elektryczne
 • adjusted mean
  średnia poprawiona
 • adjusted measurements
  pomiary wyrównane
 • adjuster
  nastawiacz
  urządzenie nastawcze
  ustawiacz
 • adjusting cotter
  klin nastawczy
  klin regulujący
 • adjusting key
  klin nastawczy
  klin regulujący
 • adjusting knob
  gałka nastawcza
 • adjusting magnet
  magnes kompensacyjny
 • adjusting nut
  nakrętka nastawcza
  nakrętka regulująca
 • adjusting plate
  płytka nastawcza
  podkładka regulująca
 • adjusting ring
  pierścień nastawczy
 • adjusting screw
  śruba nastawcza
  śruba regulacyjna
 • adjusting wedge
  klin nastawczy
  klin podbudowy statku
  klin regulujący
 • adjustment hardware
  urządzenie regulacyjne samochodowego pasa bezpieczeństwa
 • adjustment notch
  wycięcie ustawcze
 • adjustment screw
  śruba regulacyjna
 • adjust text mode
  tryb formatowania tekstu
  tryb justowania
 • adjutage
  przystawka
 • adjuvancity
  adiuwancyjność
 • adjuvant
  adiuwant
  środek wspomagający
 • administration domain
  domena administracyjna
 • administration monitor
  monitor administracyjny
 • administration portal
  portal administracyjny
 • administrative authority
  uprawnienia do administrowania
 • administrative data processing
  przetwarzanie danych dla celów administracyjnych
  przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania
 • administrative domain
  domena administracyjna
 • administrative operations
  operacje administracyjne
 • administrative operator
  administrator
 • administrative operator station
  stacja administratora
  terminal kontrolera
 • administrative repository
  repozytorium administracyjne
 • administrative staff
  personel administracyjny
 • administrative user
  administrator
 • administrator privileges
  uprawnienia administratora
 • admiralty brass
  mosiądz morski
  mosiądz okrętowy
 • admiralty nickel
  mosiądz niklowy
 • admissible character
  znacznik cięcia
  znak cięcia
 • admissible decision
  decyzja dopuszczalna
 • admissible error
  błąd dopuszczalny
 • admissible hypothesis
  hipoteza dopuszczalna
 • admissible lifting
  podniesienie dopuszczalne
 • admissible map
  przekształcenie dopuszczalne
 • admissible mark
  znak dopuszczalny
  znak dozwolony
 • admissible strategy
  strategia dopuszczalna
 • admission
  dopływ
  wlot
  zasilanie
 • admission lead
  wlot przedzwrotowy
 • admission loss
  strata wlotowa
 • admission port
  szczelina wlotowa
 • admission pressure
  ciśnienie wlotowe
 • admission stroke
  suw ssania
 • admission valve
  zawór wlotowy
 • admittance
  admitancja
  przewodność pozorna
  przewodność zespolona
 • admix
  domieszać
 • adobe brick
  cegła niewypalona suszona na słońcu
 • adobe clay
  glina tłusta
 • adonite
  adonit
 • adopt a standard
  przyjąć standard
 • adopted authority
  uprawnienie adoptowane
 • adrenal cortex hormones
  hormony kory nadnerczy
  kortykosterydy
 • adrenal gland
  nadnercze
 • adrenaline
  adrenalina
  epinefryna
 • adrenocortical hormones
  hormony kory nadnerczy
  kortykosterydy
 • adreno cortico tropic hormone
  adreno kortykotropina
  hormon adrenokortykotropowy
 • adrenocorticotropin
  adrenokortykotropina
  hormon adrenokortykotropowy
  hormon donadnerczowy
 • adriamycin
  adriamycyna antybiotyk
 • adrift
  dryfowany
  znoszony
 • adsorb
  adsorbować
 • adsorbate
  adsorbat
  adsorptyw
  substancja adsorbowana
 • adsorbate interaction
  oddziaływanie wzajemne cząstek adsorbatu
 • adsorbed ion
  jon zaadsorbowany
 • adsorbed phase
  faza zaadsorbowana
 • adsorbent
  adsorbent
  substancja adsorbująca
 • adsorber
  adsorber
  aparat adsorpcyjny
 • adsorption
  adsorpcja
  sorpcja powierzchniowa
 • adsorption analysis
  analiza adsorpcyjna
 • adsorption apparatus
  adsorber
  aparat adsorpcyjny
 • adsorption centre
  centrum adsorpcyjne
 • adsorption chromatography
  chromatografia adsorpcyjna
 • adsorptive
  adsorbat
  adsorptyw
  substancja adsorbowana
 • adsorptivity
  adsorpcyjność
 • adularia
  adular
  kamień księżycowy
 • adult
  dorosły adulterant
  substancja użyta do zafałszowania produktu
 • adulterate
  podrabiać przez dodanie niewłaściwej substancji
  zafałszować
 • adulterated milk
  mleko niebieskie
  mleko rozcieńczone
 • adulteration
  zafałszowanie
 • ad valorem duty
  cło od wartości towaru
 • advance alert
  ostrzeżenie o nagiej zmianie aktywności Słońca
 • advance angle
  kąt wyprzedzenia zapłonu
 • advance coefficient
  posuw względny śmigła
  współczynnik posuwu śmigła
 • advance copy
  egzemplarz okazowy książki
 • advanced 2D business applications
  zaawansowane aplikacje dwuwymiarowe dla firm
 • advanced antenna system
  zaawansowany system antenowy
 • advanced calculus
  rachunek różniczkowy i całkowy
 • Advanced Configuration and Power Interface
  zaawansowany interfejs zarządzania konfiguracją i zasilaniem
 • advanced copying
  kopiowanie zaawansowane
 • advanced data communications control procedures
  procedury sterujące przesyłaniem danych
 • advanced data link controller
  zaawansowany sterownik kanału przesyłu danych
 • advanced data management
  zaawansowane zarządzanie danymi
 • advanced decay
  mursz miękki
  zgnilizna miękka
 • advanced design
  nowoczesna konstrukcja
 • advanced design-alloy-diffused
  zaawansowany projekt stopowo-dyfuzyjnego
  przyrządu półprzewodnikowego
  .
 • advanced fry
  wylęg podrośnięty
 • advanced fuel
  paliwo udoskonalone
 • advanced gallery
  chodnik przygotowawczy
 • advanced gas-cooled reactor
  udoskonalony reaktor z chłodzeniem gazowym
 • advanced ignition
  zapłon przyspieszony
 • advanced low power Schottky
  zaawansowany układ scalony małej mocy z diodami Schottkyego
 • advanced memory system
  zaawansowany system pamięciowy
 • advanced operating system
  zaawansowany system operacyjny
 • advanced optical character reader
  optyczny czytnik znaków wysokiej klasy
 • advanced potential
  potencjał przyspieszony
 • Advanced Power Management
  zaawansowane zarządzanie zasilaniem
 • advanced range
  zasięg rozszerzony
 • advanced research and technology
  zaawansowane badania i technologia
 • advanced Schottky transistor-transistor logic
  zaawansowany układ logiczny tranzystarowo-tranzystorowy
  z diodami Schottkyego
  .
 • advanced solid logic technology
  technologia wysokiego poziomu
 • advanced solid-state logic technology
  zaawansowana technologia monolitycznych układów scalonych
 • advanced standard buried collector
  zaawansowana standardowa technologia kolektora zagrzebanego
 • advanced technology
  najnowsze osiągnięcia techniczne
  technologia wysokiego poziomu
  wysoko rozwinięta technika
  zaawansowana technologia
 • advanced training aeroplane
  samolot ćwiczebny
 • advanced user
  użytkownik zaawansowany
 • advance in price
  zwyżka ceny
 • advancement of reaction
  liczba postępu reakcji
 • advance of spark
  przyspieszenie zapłonu
 • advance payment
  przedpłata
  zapłata z góry
 • advance ratio
  posuw względny śmigła
  współczynnik posuwu śmigła
 • advance sale
  przedsprzedaż
 • advance staysail
  edwans fok regatowy
 • advance velocity
  prędkość postępowa
  prędkość w ruchu postępowym
 • advancing longwall
  ściana prowadzona od szybu do granic
 • advancing money
  zadatek
  zaliczka
 • advancing prop
  stojak tymczasowy
 • advancing wave
  fala bieżąca
  fala wędrowna
 • advancing working
  wybieranie w kierunku od szybu do granic
 • advantage factor
  współczynnik wykorzystania strumienia
 • advection
  adwekcja
  napływ mas powietrza
 • advection fog
  mgła adwekcyjna
  mgła napływająca
 • adventitious
  uboczny
 • adventitious impurity
  zanieczyszczenie przypadkowe
 • adventive cone
  stożek wulkaniczny boczny
 • adverse balance of payments
  bilans płatniczy ujemny
 • adverse conditions
  warunki niesprzyjające
 • adverse weather
  pogoda niesprzyjająca
 • advertise for tenders
  ogłosić przetarg
 • advertiser
  ogłoszeniodawca
  rozgłaszający
 • advertising agency
  biuro ogłoszeń
  biuro reklamy
 • advice note
  awizo
  zawiadomienie o wysyłce
 • advised call
  rozmowa telefoniczna z przywołaniem
 • advisory area
  rejon informacji lotu
 • advisory committee
  komitet doradczy
 • advisory engineer
  doradca techniczny
 • advisory route
  trasa ubezpieczona
 • advisory service
  poradnictwo
 • adze
  ciosać
  topór ciesielski
 • adzing machine
  cieślica mechaniczna
 • aegirite
  akmit
  egiryn
 • aeolian soil
  gleba naniesiona przez wiatr
  gleba pochodzenia eolicznego
 • aerated concrete
  beton napowietrzony
  gazobeton
 • aerated gas
  gaz generatorowy powietrzny
 • aerated plastics
  tworzywa ekspandowane
  tworzywa piankowe
 • aeration
  napowietrzanie
  spulchnianie masy formierskiej
 • aeration coefficient
  współczynnik natleniania
 • aeration of cement
  wietrzenie cementu
 • aeration tank
  komora napowietrzania
 • aeration vent
  otwór napowietrzający
 • aerator
  aerator
  aparat do napowietrzania
 • aerial array
  szyk antenowy
 • aerial bomb
  bomba lotnicza
 • aerial burst
  wybuch w powietrzu
 • aerial cable
  kabel nadziemny
  kabel napowietrzny
 • aerial cable railway
  kolej linowa napowietrzna
 • aerial camera
  kamera do zdjęć lotniczych
 • aerial circuit
  obwód antenowy
 • aerial depth charge
  bomba lotnicza głębinowa
 • aerial fairlead
  wyprowadzenie anteny
 • aerial feed
  radiator pierwotny anteny mikrofalowej
  źródło oświetlające
 • aerial gamma-radiometric prospecting
  lotnicze poszukiwania rud gammaradiometryczne
 • aerial mapping
  aerofotogrametria
  aerokartografia
  fotogrametria lotnicza
 • aerial mast
  maszt antenowy
 • aerial photography
  aerofotografia
  fotografia lotnicza
 • aerial picture
  zdjęcie lotnicze
 • aerial ropeway
  kolej linowa napowietrzna wielowózkowa
 • aerial surveying
  inspekcja lotnicza
  pomiary aerofotogrametryczne
 • aerial terminal
  przyłącze antenowe
 • aerial top-dressing
  nawożenie samolotowe gleby
 • aerial torpedo
  torpeda lotnicza
 • aerial tramway
  kolej linowa napowietrzna wielowózkowa
 • aerial tuning capacitor
  kondensator dostrojczy anteny
 • aerial view
  widok z lotu ptaka
  widok z powietrza
 • aerial wire
  linka antenowa
 • aerobatic manoeuvre
  figura akrobacji
 • aerobatics
  akrobacja lotnicza
 • aerobes
  aeroby
 • aerobic fermentation
  fermentacja tlenowa
 • aerobic sludge digestion
  przeróbka tlenowa
  stabilizacja tlenowa osadu
 • aerobic treatment unit
  oczyszczalnia ścieków metodą tlenową
 • aerobiology
  aerobiologia
 • aerobiosis
  życie w warunkach tlenowych
 • aerocamera
  kamera do zdjęć lotniczych
 • aerocartography
  aerokartografia
 • aero-case process
  cyjanowanie kąpielowe w solach wapnia
 • aerodrome beacon
  radiolatarnia lotniskowa
 • aerodrome building area
  obszar zabudowy lotniska
 • aerodrome control
  kontrola lotniska
  radar kontroli lotniska
 • aerodrome control tower
  wieża kontroli lotniska
 • aerodrome marker marker
  lotniska
  radiolatarnia lotniskowa
 • aerodrome meteorological minima
  minima meteorologiczne lotniska
 • aerodrome of departure
  lotnisko odlotowe
 • aerodrome of destination
  lotnisko docelowe
 • aerodrome surface-movement indicator
  radar kontroli lotniska
 • aerodrome traffic
  ruch lotniskowy
 • aerodrome traffic circuit
  krąg nadlotniskowy
 • aeroduster
  samolot do opylania
 • aerodynamic
  aerodynamika
  aeromechanika
 • aerodynamic al
  aerodynamiczny
 • aerodynamic balance
  waga aerodynamiczna do badań w tunelu aerodynamicznym
  wyważenie aerodynamiczne steru
 • aerodynamic centre
  środek aerodynamiczny
 • aerodynamic centre line
  linia środków aerodynamicznych piata
 • aerodynamic centre of profile
  ognisko profilu
 • aerodynamic chord
  cięciwa aerodynamiczna
 • aerodynamic cleaner
  rozluźniarka powietrzna
 • aerodynamic closed-circuit turbine
  turbina gazowa o obiegu zamkniętym
 • aerodynamic drag
  opór aerodynamiczny
 • aerodynamic force
  reakcja aerodynamiczna
  siła aerodynamiczna
 • aerodynamic heating
  nagrzewanie aerodynamiczne
 • aerodynamic interference
  interferencja aerodynamiczna
 • aerodynamicist
  inżynier aerodynamik
 • aerodynamic lift
  siła nośna
 • aerodynamic loading
  obciążenie od sil aerodynamicznych
 • aerodynamics
  aerodynamika
 • aerodynamic sledge
  wózek do badań aerodynamicznych
 • aerodynamics of the viscous fluids
  aerodynamika płynów rzeczywistych
 • aerodynamic twist
  skręcenie aerodynamiczne
  zwichrzenie aerodynamiczne
 • aerodyne
  aerodyna statek powietrzny cięższy od powietrza
 • aeroelastic divergence
  dywergencja aeroelastyczna
  rozbieżność skrętna aeroelastyczna
 • aeroelasticity
  aeroelastyczność
  aerosprężystość
 • aeroembolism
  choroba dekompresyjna
  choroba kesonowa
 • aero-engine
  silnik lotniczy
 • aerofall mili
  młyn kulowy z usuwaniem zmielonego produktu strumieniem powietrza
 • aerofilter
  aerofiltr
 • aerofoil
  płat
 • aerofoil area
  pole powierzchni płata
 • aerofoil border of attack
  nosek profilu lotniczego
  obrzeże natarcia
 • aerofoil cascade
  kaskada profilów lotniczych
 • aerofoil outline
  obrys płata
 • aerofoil profile
  profil lotniczy
  profil płata nośnego
 • aerofoil profile nose
  nosek profilu lotniczego
  obrzeże natarcia
 • aerofoil section
  profil lotniczy
  profil płata nośnego
 • aerofoil ship
  samoloto-statek
 • aerogel
  aerożel
 • aerogenerator
  prądnica napędzana silnikiem wiatrowym
 • aerograph
  aerograf
 • aerolite
  aerolit
  stop wieloskładnikowy o podstawie aluminiowej
 • aerologation
  meteonawigacja
 • aerology
  aerologia
 • aeromagnetic surveying
  pomiary aeromagnetyczne
 • aeromarine light
  latarnia morsko-lotnicza
 • aeromechanic al
  aeromechaniczny
 • aeromechanics
  aerodynamika
  aeromechanika
 • aeromedicine
  medycyna lotnicza
 • aerometeorograph
  meteorograf
 • aerometer
  aerometr
 • aeromotor
  silnik lotniczy
 • aeronautical beacon
  latarnia lotnicza
 • aeronautical engineering
  technika lotnicza
 • aeronautical light
  latarnia lotnicza
 • aeronautical map
  mapa lotnicza
 • aeroneurosis
  nerwica lotników
 • aeronomy
  aeronomia
 • aerophotography
  aerofotografia
  fotografia lotnicza
 • aerophysics
  aerodynamika
 • aerophytes
  porosła
 • aeroponics
  aeroponika
 • aeropulse engine
  silnik pulsacyjny
 • aerosol chamber
  komora aerozolowa do badań korozyjnych
  komora solna
 • aerosol container
  opakowanie aerozolowe
 • aerosol lubrication
  smarowanie mgłą olejową
  smarowanie rozpyleniowe
 • aerosol wastes
  uwolnienia w postaci aerozoli
 • aerospace
  przestrzeń powietrzna
 • aerospace engineering
  technika lotnicza i kosmonautyczna
 • aerospace ground equipment
  pomocnicze urządzenia naziemne lotnicze i kosmonautyczne
 • aerospace industry
  przemysł lotniczy i kosmonautyczny
 • aerospace technology
  technika lotnicza i kosmonautyczna
 • aerospace vehicle
  kosmopłat
  statek latający powietrzno-kosmiczny
 • aerostat aerostat
  statek powietrzny lżejszy od powietrza
 • aerostatics
  aerostatyka
 • aerostation
  baloniarstwo
  lotnictwo balonowe
 • aerothermochemistry
  aerotermochemia
 • aerothermoelasticity
  aerotermoelastyczność
 • aero-thread
  gwint okrągły z wkładką śrubową odporny na drgania
  używany w lotnictwie
 • aero-tow
  holowanie szybowca za samolotem
  holowany
 • aerotrain
  pociąg na poduszce powietrznej
 • aerotropism
  aerotropizm
 • aerozine
  aerozyna mieszanina hydrazyny i dwumetylohydrazyny
 • aerugo
  grynszpan
  śniedź
 • affect
  działać na
  wywierać wpływ
 • affection
  dolegliwość
 • afferent
  doprowadzający
 • affidavit
  oświadczenie pod przysięgą
 • affiliate
  ustalać ojcostwo
 • affiliated clock
  zegar elektryczny wtórny
 • affiliation
  przynależność do organizacji
  ustalenie ojcostwa
 • affinated sugar
  cukier afinowany
 • affination
  afmacja
 • affine
  afiniczny
 • affine connection
  koneksja afiniczna
 • affine function
  funkcja afiniczna
 • affine geometry
  geometria afiniczna
 • affine map
  odwzorowanie afiniczne
 • affine mapping
  odwzorowanie afiniczne
 • affine mode
  tryb afiniczny
 • affine ratio of three points
  stosunek afiniczny trzech punktów
  stosunek pojedynczego podziału
 • affine space
  przestrzeń afiniczna
 • affine variety
  rozmaitość afiniczna
  rozmaitość liniowa
  zbiór liniowy
 • affinity for fibre
  powinowactwo do włókna
 • affirmative acknowledgement
  potwierdzenie pozytywne
 • affluent
  dopływ rzeki
 • afforestation
  zalesianie
 • affreightment
  zafrachtowanie statku
 • aflatoxicosis
  zatrucie aflatoksynami
 • aflatoxin
  aflatoksyna
 • afloat
  pływający
  unoszący się na wodzie
 • afore
  przed dziobem
 • AFR = air-fuel ratio
  stosunek mas powietrza do paliwa
 • aft
  ku | na rufie
 • AFT = adiabatic flame temperaure
  adiabatyczna temperatura spalania
 • after-bake
  dotwardzanie
  utwardzanie dodatkowe
  utwardzanie ostateczne
 • after-blow
  dmuchanie wykańczające w procesie konwertorowym
 • afterbody
  niechroniona część statku kosmicznego
  rufowa część statku
  tylna część pojazdu
 • after bottom dead centre
  po zwrocie kukorbowym
 • after-breast rope
  cuma rufowa poprzeczna
 • after-bridge
  pomost rufowy
 • afterburner
  dopalacz
 • afterburning
  dopalanie gazów wylotowych
 • afterburning cycle
  obieg z dopalaniem
 • afterburst
  tąpnięcie po strzelaniu
 • after-chroming
  chromowanie następcze
 • after-contraction
  skurczliwość wtórna
 • aftercooler
  chłodnica końcowa sprężarki
 • aftercooling
  dochładzanie
 • aftercrop
  poplon
 • aftercure
  dowulkanizacja
 • after-damp
  gazy odstrzałowe
  gazy powybuchowe
 • after-deck
  pokład rufowy
 • after-diving plane
  ster głębokościowy rufowy okrętu podwodnego
 • after-draught
  zanurzenie rufowe
 • after-ebb
  przesilenie odpływu
 • after-effect
  działanie następcze
  zjawisko wtórne
 • after-expansion
  rozszerzalność wtórna
 • after-fermentation
  dofermentowanie
  fermentacja leżakowa
 • after-filter
  filtr wtórny
 • after-firing
  samozapłon po wyłączeniu instalacji zapłonowej
 • after-frame
  wręg promieniowy
 • aftergases
  gazy odstrzałowe
  gazy powybuchowe
 • aftergeneration
  pogazowanie w wytwornicy acetylenowej
 • afterglow
  poświata
  poświata ekranu luminescencyjnego
  zorza wieczorna
 • afterglow duration
  czas poprawny
 • afterglow screen
  ekran z poświatą
 • after-grass
  drugi pokos
  potraw
 • after-heat
  ciepło powyłączeniowe
 • after-hold
  ładownia rufowa
 • after-image
  powidok
 • after-image protection
  zabezpieczenie obrazu końcowego
  zabezpieczenie obrazu końcowego zapisu danych
 • after-look journal
  zbiór zmian po wykonaniu operacji
 • after-look journalizing
  dokumentowanie zmian po wykonaniu operacji
 • after-machining
  obróbka dodatkowa skrawaniem
  obróbka wykończająca
 • after mast
  maszt tylny
 • aftermath
  drugi pokos
  potraw
 • aftermost
  na samej rufie
 • after-peak
  skrajnik rafowy
 • after-perpendicular
  pion rufowy
 • after perpendicular
  pion rufowy
 • after-poppet
  kozioł wodowań rufowy
 • after-potential
  potencjał następczy
 • afterpulsing
  zjawisko impulsów wtórnych
 • after quarter rope
  lina ćwiartkowa
 • after-ripening
  dojrzewanie chemiczne
  dojrzewanie posprzętne nasion
  drugie dojrzewanie
 • after-run
  pogoń
 • after-sails
  żagle tylne zarzucające rufę
 • after-sensation
  wrażenie następcze
 • after-shave lotion
  płyn po goleniu
 • after-shear table
  samotok za nożycą
 • aftershock
  wstrząs następczy trzęsienia ziemi
 • after-shoulder
  przegięcie rufowe
 • after-shrinkage
  skurcz wtórny
 • after-sound
  pogłos
 • after-spring
  szpring rufowy
 • after-stove
  ostateczne wygrzewanie po wyjęciu z formy
 • after-tack
  przylepność powłoki
 • after-taste
  posmak
  smak następczy
 • after top dead centre
  po zwrocie odkorbowym
 • after-treatment
  obróbka cieplna po spawaniu
  obróbka następcza
  utrwalanie wybarwienia
 • after-treatment bath
  kąpiel wykończająca
 • after-treatment machine
  maszyna wykończalnicza
 • against order
  na zamówienie
 • against receipt
  za pokwitowaniem
 • against the light
  pod światło
 • against the load
  po wzniesieniu
 • against the wind
  pod wiatr
 • agalmatolite
  agalmatolit
  pagodyt
 • agamete
  spora
 • agar-agar
  agar
 • agaric mineral
  mleko górskie odmiana kalcytu
 • agaropectin
  agaropektyna polisacharyd
 • agarose
  agaroza polisacharyd
 • age class
  klasa wieku
 • age composition
  skład wieku
 • age determination
  datowanie metodą izotopową
  oznaczanie wieku
 • age equation
  równanie wiekowe
 • age group
  grupa wieku
  rocznik
 • age hardening
  utwardzanie wydzieleniowe przesycanie i starzenie
 • ageing of catalyst
  zmęczenie katalizatora
 • ageing steel
  stal starzejąca się
 • agenda
  porządek dzienny zebrania
  porządek obrad
 • agendum call card
  karta odwołania do agendy
 • agent name
  nazwa agenta
 • age of ore bodies
  wiek złoża rudnego
 • age of phase inequality
  wiek pływu
 • age of tide
  wiek pływu
 • ageostrophic flow
  przepływ ageostroficzny
  wiatr ageostroficzny
 • ager
  parownik
 • age-resisting steel
  środek przeciwstarzeniowy
  stal odporna na starzenie ageresistor
 • age structure
  wiekowa struktura ludności
 • age theory
  teoria wieku Fermiego
 • agger
  pływ podwójny
 • agglomerating capacity of coal
  spiekalność
  zdolność spiekania się węgla
 • agglomerating plant
  spiekalnia
 • agglutinin
  aglutynina
 • agglutinogen
  aglutynogen
 • agglutinophore
  aglutynofor
 • aggradate mud
  namuł
 • aggradation
  agradacja
  namulisko
 • aggradation plain
  równina aluwialna
 • aggregated data
  dane globalne
  dane łączne
  dane sumaryczne
  dane zagregowane
 • aggregate expression
  wyrażenie tablicowe
 • aggregate function
  funkcja agregacji
  funkcja agregująca
  funkcja zagregowana
 • aggregate key
  klucz złożony
 • aggregate object
  obiekt agregowany
  obiekt złożony
 • aggregate scales
  waga porcjowa
 • aggregate tonnage
  tonaż całkowity floty
 • aggregate type
  typ ogólny
  typ sumaryczny
 • aggregate value
  łączna wartość
 • aggregate works
  prace zbiorowe
  prace zebrane
 • aggregation
  agregacja
 • aggregation hierarchy
  hierarchia agregacji
 • aging
  starzenie
  utrwalanie wybarwień
 • agist
  brać za opłatą na wypas cudzy inwentarz
 • agitated crystallizer
  krystalizator z mieszadłem
 • agitated molten pool
  jeziorko burzliwe
 • agitating chest
  kadź mieszadłowa
 • agitation
  bełtanie
  mieszanie
  pobudzenie
  wzbudzenie
 • agitation-type flotation machine
  flotownik agitacyjny
  maszyna flotacyjna agitacyjna
 • agitator
  mieszadło
  mieszalnik
 • agitator pickling
  wytrawianie z zastosowaniem mieszania kąpieli
 • aglet
  aglet
 • aglucone
  aglikon
  aglukon
 • a-glucosidase
  a-glukozydaza
 • agonie line
  agona
  linia zerowych deklinacji
 • agoraphobia
  lęk przestrzeni
 • agree
  zgadzać się
 • agreed-upon
  uzgodniony
 • agree upon
  uzgadniać
 • agricultural acreage
  powierzchnia użytków rolnych
 • agricultural aviation
  agrolotnictwo
 • agricultural chemicals
  produkty przemysłu chemicznego stosowane w rolnictwie
 • agricultural chemistry
  agrochemia
  chemia rolna
 • agricultural climatology
  agroklimatologia
 • agricultural engineer
  inżynier rolnik
 • agricultural engineering
  mechanizacja rolnictwa
 • agricultural geology
  agrogeologia
  geologia rolnicza
 • agricultural lime stone
  wapno nawozowe
 • agricultural machinery
  maszyny rolnicze
 • agricultural meteorology
  agrometeorologia
 • agricultural production
  produkcja rolna
 • agricultural products
  produkty rolne
 • agricultural science
  agrotechnika
 • agrimotor
  ciągnik rolniczy
  silnik rolniczy
 • agrobiology
  agrobiologia
 • agrogeology
  agrogeologia
  geologia rolnicza
 • agrohydrology
  agrohydrologia
  hydrologia rolnicza
 • agronomy
  agronomia
 • agrostology
  trawoznawstwo
 • aground
  na mieliźnie
 • ahead
  przed dziobem
 • ahead of schedule
  przed terminem
 • ahead reach
  wybieg statku
 • ahead turbine
  turbina biegu naprzód
 • A-hoe blade
  gęsiostópka pielnika
 • aided
  wspomagany
 • aid in kind
  pomoc rzeczowa
 • aid to navigation
  pomoc nawigacyjna
 • aikinite
  aikinit
 • ailavator
  elewon
  sterolotka
 • aileron
  lotka
 • aileron angle
  kąt wychylenia lotki
 • aileron displacement
  wychylenie lotki
 • aileron drop
  opuszczenie lotek
 • aim-bias
  przemieszczenie celu
  przesunięcie celu
 • aimed torpedo
  torpeda nie samonaprowadzająca się
 • aiming circle
  koło celowania
 • aiming device
  przyrząd celowniczy
 • aiming field
  pole skierowania
 • aiming line
  linia celowania
 • aiming mechanism
  przyrządy celownicze
 • aiming point
  punkt celowania
 • aiming rule
  przeziernik
 • aiming symbol
  plamka kierunkowa
  symbol kierunkowy
 • aiming the headlights
  ustawianie reflektorów
 • air-acetylene welding
  spawanie acetylenowo-powietrzne
 • air activation
  aktywacja powietrza
 • air adit
  sztolnia wentylacyjna
 • air admission
  napowietrzanie
 • air alternator
  przełącznik powietrza
 • air-arc cutting
  cięcie łukowo-gazowe
  cięcie łukowo-tlenowe
 • air attache
  attache lotniczy
 • air barrage
  tama wentylacyjna
 • air base
  baza lotnicza
 • air bath
  łaźnia powietrzna
 • air battery
  bateria ogniw z depolaryzacją powietrzną
 • air bearing
  łożysko powietrzne
 • air bells
  pęcherzyki powietrza przy wywoływaniu
 • air-belt
  skrzynia dmuchowa w konwertorze
  skrzynia powietrzna
  żeliwiaku
 • air-bladder
  pęcherzyk magnetyczny
 • air blast
  dmuch w piecach
  podmuch powietrza
 • air blast chiller
  chłodziarka podmuchowa
 • air blast chilling
  chłodzenie podmuchem powietrza
 • air-blast circuit-breaker
  wyłącznik wydmuchowy
 • air blast freezer
  zamrażarka podmuchowa
 • air blast freezing
  zamrażanie podmuchem powietrza
 • air-blast gin
  odziarniarka podmuchowa
 • air-blast injection
  wtrysk pneumatyczny paliwa
  wtrysk powietrzny
 • air-blast main
  przewód dmuchu
 • air blast thawing
  rozmrażanie podmuchem powietrza
 • air-blast transformer
  transformator o sztucznym chłodzeniu powietrznym
 • air-bleed orifice
  dysza powietrza dodatkowego w gaźniku
 • air blower
  dmuchawa powietrzna
 • air-blown asphalt
  asfalt dmuchany
  asfalt utleniony
 • airboat
  ślizgacz wodny z napędem śmigłowym
 • airborne
  przystosowany do transportu powietrznego
 • airborne contamination
  promieniotwórcze skażenie powietrza
 • airborne digital computer
  cyfrowy komputer lotniczy
 • airborne dipping sonar
  hydrolokator lotniczy opuszczany
 • airborne effluents
  uwolnienia do atmosfery
 • airborne energy source
  pokładowe źródło energii
 • airborne intercept radar
  radar pokładowy przechwytywania
 • airborne microbes
  drobnoustroje występujące w powietrzu
 • airborne particulates
  cząstki stałe unoszące się w powietrzu
 • airborne profile recorder
  urządzenie radiolokacyjne rejestrujące profil terenu
 • airborne radar
  radar pokładowy
 • airborne radioactivity
  promieniotwórczość występująca w powietrzu
 • airborne rocket launcher
  wyrzutnia rakietowa na samolocie
 • airborne search radar
  radiolokator pokładowy wykrywania
 • airborne solids
  cząstki stałe unoszące się w powietrzu
 • airborne tactical data system
  amerykański napowietrzny taktyczny system informatyczny
 • airborne warning and control system
  radarowy system ostrzegawczy
  system sterowania i ostrzegania przeciwlotniczego
 • air box
  skrzynia dmuchowa w konwertorze
  skrzynia powietrzna
  żeliwiaku
 • airbrake
  hamulec pneumatyczny
 • air-brake airscrew
  śmigło odwracalne
 • air brake hamulec
  aerodynamiczny pneumatyczny
 • air-brake hose
  wąż hamulcowy
  wąż sprzęgu hamulcowego
 • air-brake hose coupling
  główka sprzęgu hamulcowego
 • air-break circuit-breaker
  wyłącznik powietrzny
  wyłącznik suchy
 • air-breathing missile
  pocisk z silnikiem odrzutowym przelotowym
 • air-brick
  pustak wentylacyjny
 • air bridge
  most powietrzny
 • air-brush
  aerograf
  pistolet natryskowy
 • air bubble
  pęcherzyk powietrzny
 • air bubble film
  folia pęcherzykowa do opakowań
 • air-bump
  pompa powietrzna
 • airburst
  wybuch pocisku w powietrzu
 • airbus
  aerobus
 • air by-pass valve
  zawór dodatkowego powietrza
 • air capacitor
  kondensator powietrzny
 • air cap pneumopak
  folia pęcherzykowa do opakowań
 • air cavalry
  wojska desantowe na śmigłowcach
 • air cell
  ogniwo z depolaryzacją powietrzną
  zasobnik powietrza
 • air-cell
  pęcherzyk powietrza
 • air chamber
  komora sprzęgająca głośnika
  powietrznik pompy
  zasobnik powietrza
 • air chamber Diesel engine
  silnik wysokoprężny z zasobnikiem powietrza
 • air changes factor
  stopień wymiany powietrza
 • air check gauge
  pneumatyczne narzędzie pomiarowe kontrolne
 • air chuck
  uchwyt pneumatyczny
 • air clamp
  zacisk pneumatyczny
 • air classification klasyfikacja pneumatyczna
  rozdzielanie w strumieniu powietrza materiału ziarnistego
 • air classifier
  klasyfikator pneumatyczny
  separator powietrzny
  wialnik klasyfikacyjny
 • air cleaner
  filtr powietrza
  oczyszczacz powietrza
 • air cock
  kurek odpowietrzający
 • air compressor
  sprężarka powietrzna
 • air condenser
  kondensator powietrzny
 • air conditioned
  klimatyzowany
 • air-conditioned
  klimatyzowany
 • air conditioner
  agregat klimatyzacyjny
  klimatyzator
 • air-conditioning
  klimatyzacja
 • air conditioning
  klimatyzacja
 • air conditioning system
  instalacja klimatyzacyjna
 • air conditioning unit
  agregat klimatyzacyjny
  klimatyzator
 • air conduction
  przewodzenie powietrzne
 • air conduit
  lutnia wentylacyjna
  przewód powietrzny
 • air contaminant
  substancja zanieczyszczająca powietrze
 • air control
  gospodarka powietrzna
 • air conveyor
  poczta pneumatyczna
 • air-cooled
  chłodzony powietrzem
 • air-cooled boiler setting
  obmurze kotła z izolacją powietrzną
 • air-cooled condenser
  skraplacz powietrzny chłodzony powietrzem
 • air-cooled engine
  silnik chłodzony powietrzem
 • air-cooled reactor
  reaktor chłodzony powietrzem
 • air cooled triode
  trioda chłodzona powietrzem
 • air-cooled tube
  lampa o chłodzeniu powietrznym
 • air cooler
  chłodnica powietrza
 • air cooling
  chłodzenie powietrza
  chłodzenie powietrzne
  chłodzenie w powietrzu
 • air-core coil
  cewka bezrdzeniowa
  cewka powietrzna
 • air-core induction coil
  cewka bezrdzeniowa
 • air-core transformer
  transformator bezrdzeniowy
  transformator powietrzny
 • aircraft acrobatics
  akrobacja lotnicza
 • aircraft antenna
  antena lotnicza
 • aircraft arresting gear
  urządzenie do przychwytywania samolotów lądujących na lotniskowcu
 • aircraft bonding
  umasienie samolotu
 • aircraft bowser
  cysterna lotniskowa paliwowa
 • aircraft carrier
  lotniskowiec
 • aircraft engine
  silnik lotniczy
 • aircraft engineering
  technika lotnicza
 • aircraft factory
  wytwórnia sprzętu lotniczego
  zakłady lotnicze
 • aircraft fuel
  paliwo lotnicze
 • aircraft gun
  działko lotnicze
 • aircraft impactor
  urządzenie na samolocie do wychwytywania
  cząstek stałych znajdujących się w powietrzu
  .
 • aircraft industry
  przemysł lotniczy
 • aircraft-laid mine
  mina lotnicza
 • aircraft landing light
  reflektor pokładowy do lądowania
 • aircraft lighter
  barka do przewozu samolotów
 • aircraft model-making
  małe lotnictwo
  modelarstwo lotnicze
 • aircraft nationality marks
  znaki przynależności państwowej samolotu
 • aircraft navigation lights
  światła pozycyjne samolotu
 • aircraft performance
  osiągi samolotu
 • aircraft propulsion reactor
  lotniczy reaktor napędowy jądrowy
 • aircraft refueller
  cysterna lotniskowa paliwowa
 • aircraft rocket
  rakieta lotnicza
 • aircraft standard thread
  angielski normalny gwint lotniczy
 • aircraft vectoring
  zdalne sterowanie samolotem z ziemi
 • aircrew
  statku powietrznego
 • air-crossing
  most wentylacyjny
 • air cure
  wulkanizacja powietrzna
 • air curtain
  kurtyna powietrzna
  osłona powietrzna
  tama wentylacyjna płócienna
 • air cushion
  poduszka pneumatyczna amortyzująca
  poduszka powietrzna
 • air cushion landing gear
  podwozie poduszkowe samolotu
 • air cushion vehicle
  poduszkowiec
  statek na poduszce powietrznej
 • air cycle
  obieg powietrzny
 • air damper
  klapa powietrzna
 • air data system
  zespół przyrządów pokładowych podających dane
  dotyczące otaczającego powietrza
  .
 • air defence
  obrona przeciwlotnicza
 • air defence artillery
  broń przeciwlotnicza
 • air delivery
  zaopatrywanie drogą powietrzną
  zrzut
 • air door
  drzwi wentylacyjne
 • air dose
  dawka promieniowania w powietrzu
 • airdox
  erdoks
 • airdraulic
  pneumatyczno-hydrauliczny
 • air drawing
  ciągnienie na poduszce pneumatycznej
 • air-dried
  powietrzno-suchy
  wysuszony na powietrzu
 • air-drill
  świder pneumatyczny
 • air drive
  przedmuchiwanie złoża powietrzem
 • air drop
  zrzut
 • air-dry
  powietrzno-suchy
  wysuszony na powietrzu
 • air drying
  suszenie na powietrzu
 • air-drying lacquer
  lakier schnący na powietrzu
 • air-duct
  kanał powietrzny
  lutnia wentylacyjna
 • air ejector
  ejektor powietrzny
  odsysacz powietrzny
 • air elutriation
  klasyfikacja pneumatyczna
  rozdzielanie w strumieniu powietrza materiału ziarnistego
 • air-entrained concrete
  beton napowietrzony
 • air entrainment
  napowietrzanie
 • air-escape
  odpowietrznik
 • air escape
  ucieczka powietrza
 • air excess factor
  współczynnik nadmiaru powietrza
 • air extractor
  wentylator dachowy w pojazdach
  wyciąg powietrzny
 • air filter
  filtr powietrza
 • airflow
  przepływ powietrza
 • airflow separation
  odrywanie strug powietrza od opływanego przedmiotu
 • airfoil
  płat
 • air force
  lotnictwo wojskowe
  siły powietrzne
 • air-formed film
  warstewka tworząca się na powietrzu
 • air forming
  kształtowanie bez dobicia
 • airframe
  kadłub pocisku rakietowego
  płatowiec
 • air-free
  bezpowietrzny
  odpowietrzony
  pozbawiony powietrza
 • air freight bill
  konosament lotniczy
 • air friction
  tarcie o powietrze części wirujących
 • air-fuel equivalence ratio
  współczynnik nadmiaru powietrza (lambda=AFR/AFR_stoch)
 • air-fuel mixture
  mieszanka powietrzno-paliwowa
 • air-fuel ratio
  stężenie mieszanki powietrzno-paliwowej
 • air furnace
  piec o ciągu naturalnym
  piec płomienny
  płomieniak
 • air-gap
  szczelina powietrzna
  wysokość unoszenia się poduszkowca
 • air gas
  gaz generatorowy powietrzny
 • airglow
  poświata niebieska widoczna na małych szer. geograficznych
 • air grate
  kratka wentylacyjna
 • air-ground data link system
  kanał systemu przesyłu danych powietrze-ziemia
 • air gun
  pistolet natryskowy
  wiatrówka
 • air hammer
  młot powietrzny
  młotek pneumatyczny
 • air hardening
  hartowanie w powietrzu
 • air-hardening steel
  stal samohartowna hartująca się w powietrzu
 • air heading
  chodnik wentylacyjny
 • air-heater
  podgrzewacz powietrza
 • air hoist
  dźwignik pneumatyczny
 • air-hole
  przerębla
 • air hostess
  stewardessa
 • airiness
  dobra wentylacja
 • air ingress
  przecieki powietrza do wewnątrz
 • air-injection engine
  silnik wysokoprężny sprężarkowy
 • air injector
  wtryskiwacz powietrza
 • air inleakage
  przecieki powietrza do wewnątrz
 • air inlet
  otwór wlotowy powietrza
  wlot powietrza
 • air inlet valve
  zawór wlotowy powietrza
 • air intake
  chwyt powietrza
  wlot powietrza
 • air interception
  przechwytywanie celu w powietrzu
 • air interception radar
  radar pokładowy przechwytywania
 • air interchanger
  wymiennik powietrza w tunelu aerodynamicznym
 • air-jet cleaner
  rozluźniarka powietrzna dyszowa
 • air-jet loom
  krosno pneumatyczne
 • air-jet spinning
  przędzenie pneumatyczne
 • air-launched missile
  pocisk odrzutowy startujący w powietrzu z nosiciela
 • airless end
  przodek nieprzewietrzany
 • airless injection
  wtrysk bezpowietrzny paliwa
 • airless-injection engine
  silnik wysokoprężny bezsprężarkowy
 • airless shot-blasting machine
  oczyszczarka odśrodkowa
  oczyszczarka wirnikowa
 • airless spraying
  natrysk bezpowietrzny
  natrysk hydrodynamiczny
 • air-lift agitator
  mieszalnik bełkotkowy
 • airlift lotnicza
  operacja transportowa
 • air-lift pump
  pompa Mamut
  powietrzny podnośnik cieczy
 • airline
  linia lotnicza
 • airliner
  samolot komunikacyjny linii lotniczych
 • airline reservation system
  system rezerwacji miejsc w samolotach
 • air-line respirator
  półmaska z doprowadzeniem świeżego powietrza
 • airload
  obciążenie od sil aerodynamicznych
 • air lock
  korek powietrzny w przewodzie
  śluza dozymetryczna
  śluza powietrzna
  śluza powietrzna w kesonie
 • airlock
  śluza powietrzna
 • air-lock bell
  dzwon nurkowy
 • air-lock chamber
  komora śluzowa
 • air mail
  poczta lotnicza
 • air-mail paper
  papier listowy lotniczy
 • air main
  główny przewód powietrzny
 • air make-up
  uzupełnianie powietrza w klimatyzacji
 • airmanship
  umiejętności lotnicze
 • air map
  mapa lotnicza
 • air mass
  masy powietrza
 • air mattress
  materac nadmuchiwany
 • airmiss
  niezamierzone, niebezpiecznie bliskie minięcie
  się statków latających w powietrzu
  .
 • air monitor
  wskaźnik radioaktywności powietrza
 • air nozzle
  dysza powietrzna
 • air-oil burner
  palnik olejowy z rozpylaniem za pomocą powietrza
 • air-operated
  pneumatyczny
 • air-operated fixture
  uchwyt pneumatyczny
 • air-operated relief valve
  zawór nadmiarowy z napędem pneumatycznym
 • air-operated shot-blasting machine
  oczyszczarka pneumatyczna
  oczyszczarka powietrza z dyszami
 • air oxidation
  utlenianie powietrzem
 • air pallet
  podstawka na poduszce powietrznej
 • air passage
  pasaż powietrzny w farbiarstwie
 • air patenting
  patentowanie w powietrzu
 • air photogrammetry
  fotogrametria lotnicza
 • air pipe
  przewód powietrzny
  rura powietrzna
 • air plants
  porosła
 • air pocket
  dziura powietrzna
  korek powietrzny w przewodzie
 • air pollution
  zanieczyszczenie powietrza
 • airport
  port lotniczy
 • air port
  iluminator
  wylot kanału powietrznego
 • airport surveillance radar
  stacja radiolokacyjna zbliżania
 • airport traffic
  ruch lotniczy
 • air position
  położenie samolotu w powietrzu
 • air-position indicator
  komputerowy wskaźnik położenia w powietrzu
 • air powered cylinder
  cylinder pneumatyczny
 • air preheater
  podgrzewacz powietrza
 • air pressure
  ciśnienie atmosferyczne
 • air producer gas
  gaz generatorowy powietrzny
 • airproof
  hermetyczny
  nie przepuszczający powietrza
  szczelny
 • air pump
  pompa próżniowa
 • air quenching
  hartowanie w powietrzu
 • air raid
  nalot atak z powietrza
 • air raid precautions
  obrona przeciwlotnicza bierna
 • air-raid precautions
  obrona przeciwlotnicza bierna
 • air-raid shelter
  schron przeciwlotniczy
 • air-raid warning
  alarm przeciwlotniczy
 • air recuperator
  rekuperator powietrzny
 • air refining
  świeżenie
 • air register
  zawór regulacyjny powietrza
 • air reheating
  dogrzewanie powietrza w urządzeniu klimatyzacyjnym
 • air-release
  odpowietrzenie
  odpowietrznik
 • air resistance
  opór powietrza
 • air-rider
  ogólna nazwa poduszkowców i pojazdów
 • air rifle
  wiatrówka broń
 • air route
  droga lotnicza
  trasa lotnicza
 • air-run
  pasaż powietrzny w farbiarstwie
 • air sac
  wezykla pęcherz powietrzny w lawie
 • air scoop
  chwyt powietrza
 • airscrew area
  całkowita powierzchnia łopat śmigła
 • airscrew blade
  łopata śmigła
  ramię śmigła
 • airscrew blade angle
  kąt nastawienia łopaty śmigła
 • airscrew blade root
  nasada łopaty śmigła
 • airscrew circle
  okrąg śmigła
 • airscrew disk
  krąg śmigła
  tarcza śmigła
 • airscrew hub
  piasta Śmigla
 • airscrew pitch
  skok śmigła
 • airscrew power
  moc użyteczna Śmigla
 • airscrew propulsion
  napęd śmigłowy
 • airscrew slip
  poślizg śmigła
 • airscrew slip angle
  kąt poślizgu śmigła
 • airscrew spinner
  kołpak śmigła
 • air search
  przeszukiwanie powietrza
 • air sea rescue
  ratownictwo morskie z powietrza
 • air-seasoned
  suszony na powietrzu
 • air separation
  klasyfikacja pneumatyczna
  rozdział
  rozdzielanie w strumieniu powietrza materiału ziarnistego
 • air separator
  oddzielacz powietrzny
  wialnia
 • air-setting mortar
  zaprawa wiążąca na powietrzu
 • air shaft
  kanał wentylacyjny pionowy
  szyb wentylacyjny
 • air-shaft
  szyb wentylacyjny
 • air-shed
  hangar
 • air sickness
  choroba powietrzna
 • air slag pocket
  komora żużlowa powietrzna w piecu martenów skini
 • air space
  komora powietrzna
  przedział powietrzny
 • airspace
  przestrzeń powietrzna
 • air-spaced cable
  kabel z izolacją powietrzną
 • air-spaced capacitor
  kondensator powietrzny
 • air-spaced coil
  cewka powietrzna
 • air-spaced trimmer capacitor
  kondensator powietrzny stroikowy
 • air speed
  prędkość lotu
 • air-speed indicator
  prędkościomierz; szybkościomierz
 • air-speed indicator reading
  spidograf; samopis prędkości
 • air speed recorder
  samopis prędkości
  spidograf
 • air split
  bocznica wentylacyjna
  odgałęzienie strumienia powietrza wentylacyjnego
 • air spring
  amortyzator pneumatyczny
  element sprężysty pneumatyczny
 • air-standard cycle
  obieg powietrzny
 • air-standard efficiency
  sprawność obiegu powietrznego
 • air start of an engine
  rozruch silnika samolotu w powietrzu
 • air stopping
  tama wentylacyjna
 • air-storage cell
  zasobnik powietrza
 • air strip
  pas startowy
 • air suction
  zasysanie powietrza
 • air suspension
  zawieszenie pneumatyczne
 • air table
  stół powietrzny
  wialnik płaski
 • air taxi
  taksówka powietrzna
 • air temperature
  temperatura powietrza
 • air terminal
  dworzec lotniczy miejski
 • air termination
  zwód urządzenia odgromowego
 • air thawing
  rozmrażanie powietrzem
 • air-tight
  hermetyczny
  nie przepuszczający powietrza
  powietrznoszczelny
  szczelny
 • air-tight dam
  tama wentylacyjna
 • air-tight sealing
  hermetyzacja
 • air-to-air missile
  pocisk klasy powietrze-powietrze
 • air-to-ground missile
  pocisk klasy powietrze-ziemia
 • air-to-space missile
  pocisk klasy powietrze-przestrzeń kosmiczna
  pocisk lotniczy do zwalczania sztucznych satelitów.
 • air-to-surface missile
  pocisk klasy powietrze-powierzchnia ziemi
 • air-to-underwater missile
  pocisk klasy powietrze-głębina wodna
  pocisk lotniczy przeciw okrętom podwodnym
 • air traffic
  ruch lotniczy
 • air-traffic control
  kontrola ruchu lotniczego
 • air traffic control
  kontrola ruchu lotniczego
 • air-traffic controller
  kontroler ruchu lotniczego
 • air train
  pociąg powietrzny samolot z holowanymi szybowcami
 • air trap
  drzwi wentylacyjne
  syfon
  zamknięcie wodne
 • air treatment
  obróbka powietrza
  uzdatnianie powietrza
 • air trunk
  kanał wentylacyjny
 • air tubing
  lutnia powietrzna
  lutnia wentylacyjna
 • air turbine
  turbina powietrzna turbina gazowa pracująca czystym powietrzem
  turbina wiatrowa
 • air uptake
  przelot pionowy powietrzny w piecu martenowskim
 • air valve
  zawór powietrzny
 • airvent
  odprowadzenie powietrza
  otwór odpowietrzający
 • air-ventilated suit
  skafander ciśnieniowy wentylowany
 • air vessel
  powietrznik pompy
 • air vice
  imadło pneumatyczne
 • air vitiation
  zanieczyszczenie powietrza
 • air vortex spinning
  przędzenie w wirze stacjonarnym
 • air washer
  płuczka powietrza
 • air washing
  (of filter) przedmuchiwanie filtrów
 • airway
  chodnik wentylacyjny; (górn) bocznica
  droga | trasa lotnicza
 • air waybill
  list przewozowy lotniczy
 • air waybill list
  przewozowy lotniczy
 • air-worked door
  drzwi uruchamiane sprężonym powietrzem
 • airworthiness
  zdatność do lotu
 • airworthiness certificate
  świadectwo zdatności do lotu
 • airworthy
  zdatny do lotu
 • aisle
  nawa wyrobiska wybierkowego
  przejście
  przestrzeń
 • ajowan oil
  olejek ajowanowy
 • ajutage
  przystawka
 • akermanite
  akermanit
 • akinesia
  akinezja
  bezruch
 • alabandite
  alabandyn
  blenda manganowa
 • alanine
  alanina
  kwas ct-aminopropionowy
 • alanine aminotransferase
  aminotransferaza alaninowa
 • alant starch
  inulina
 • alapurin
  lanolina bezwodna
 • alarm box
  sygnalizator pożarowy
 • alarm buzzer
  brzęczyk alarmowy
  syrena alarmowa
 • alarm channel
  kanał alarmu
 • alarm directive
  dyrektywa alarmowa
 • alarm display
  plansza sygnalizująca alarm
 • alarm hand
  wskazówka budzeniowa budzika
 • alarm level
  poziom alarmowy
 • alarm lock
  budzik
 • alarm pressure
  ciśnienie alarmowe
 • alarm relay
  przekaźnik alarmowy
 • alarm-repeated transmission
  sygnał alarmowy niepowodzenia transmisji
 • alarm signal
  sygnał alarmowy
 • alarm signal device
  urządzenie alarmowe
 • alarm system
  instalacja alarmowa
 • alarm-type fuse
  bezpiecznik z sygnalizacją
 • alarm whistle
  gwizdawka alarmująca
  gwizdawka sygnalizacyjna
 • albedo
  albedo
  albedo dla neutronów
 • albedometer
  albedometr
 • albedo particles
  cząstki elementarne opuszczające atmosferę ziemską
 • albertite
  albertyt
 • albinism
  bielactwo wrodzone
 • albino
  bielak
 • albinuria
  białkomocz
 • albite
  albit
 • albitite
  albityt
 • albitization
  albityzacja
 • albondur
  albondur
 • albumen
  białko jajka
 • albumenized
  papier białkowany
 • albumin
  albumina białko proste
 • albumin fibre
  włókno białkowe
 • albumin glue
  klej albuminowy
 • albuminoid nitrogen
  azot białkowy
 • albuminoids
  albuminoidy
  skleroproteiny
 • albuminose
  albuminoza
  albumoza
 • alburnum
  biel
  drewno bielu
 • alclad
  blacha duraluminiowa platerowana aluminium
 • alcogas
  alkoholobenzyna
 • alcogel
  alkoholożel
  alkożel
 • alcohol acid
  alkoholokwas
  hydroksykwas
 • alcohol aldehyde
  alkoholaldehyd
  hydroksyaldehyd
 • alcohol amine
  aminoalkohol
 • alcoholate
  alkoholan
 • Alcohol burner
  Palnik alkoholowy
 • alcohol column
  kolumna rektyfikacyjna do alkoholu
 • alcohol fuel
  paliwo alkoholowe
 • alcoholic beverage
  napój alkoholowy
 • alcoholic fermentation
  fermentacja alkoholowa
 • alcoholic solution
  roztwór alkoholowy
 • alcoholimeter
  alkoholomierz
 • alcoholize
  przeprowadzać w alkohol
  rektyfikować
  zadawać alkoholem
 • alcohol ketone
  alkoholoketon
 • alcohol level
  poziomnica alkoholowa
 • alcohol mixture
  mieszanka benzynowo-alkoholowa
 • alcoholometer
  alkoholomierz
 • alcoholometry
  alkoholometria
 • alcohol still
  kolumna rektyfikacyjna pośrednia
 • alcohol thermometer
  termometr alkoholowy
 • alcoholysis
  alkoholiza
 • Alcomax
  alnico
 • alcosol
  alkozol alkoholowy roztwór koloidowy
 • alcoxide
  alkoholan
 • alcrosil
  stal żaroodporna chromowo-krzemowo-aluminiowa
 • aldehyde
  aldehyd
 • aldehyde acid
  aldehydokwas
 • aldehyde resins
  żywice aldehydowe
 • alder forest
  olszyna las
 • alder wood
  olszyna drewno
 • aldimine
  aldehydoimid
  aldimina
 • Aldis signalling lamp
  aldis
 • aldohexose
  aldoheksoza
 • aldol
  aldol
 • aldolase
  aldolaza
 • aldose
  aldoza
 • aldosterone
  aldosteron
 • aldoxime
  aldoksym
  oksym aldehydu
 • aldrey
  aldrej
 • aldrin
  aldryna insektycyd
 • aldural
  blacha duraluminiowa platerowana aluminium
 • ale
  piwo jasne
 • alee
  na zawietrznej
 • aleph-null
  alefzero
 • alert box
  ramka ostrzegawcza
 • alert filter
  filtr alertu
 • alert focal point
  skupisko alertów
 • alert identifier
  identyfikator alertu
 • alerting
  alarmowanie
  ostrzeganie
 • alerting information service
  służba alarmowa
 • alerting post
  posterunek alarmowy
 • alerting service
  ekspres-informacja
  informacja ekspresowa
 • alerting signal
  sygnał alarmowy
  sygnał ostrzegawczy
  sygnał zawiadamiający o transmisji
 • alert table
  tabela alertu
  tablica alertów
 • alexandrite
  aleksandryt
 • Alexandroffs compactification
  zwarcenie Aleksandrowa
 • Alfven number
  liczba Alfvena
  liczba Macha magnetyczna
 • Alfven wave
  fala Alfvena
 • algae bloom
  warstwa glonów na powierzchni wody
 • algaecide
  algicyd
 • algal coal
  węgiel glonowy
 • algebra
  algebra
 • algebraic
  algebraiczny
 • algebraic al
  algebraiczny
 • algebraical
  algebraiczny
 • algebraically
  algebraicznie
 • algebraically closed
  domknięty algebraicznie
 • algebraically independent
  niezależny algebraicznie
 • algebraic closure
  domknięcie algebraiczne
 • algebraic complement
  dopełnienie algebraiczne
 • algebraic curve
  krzywa algebraiczna
 • algebraic equation
  równanie algebraiczne
 • algebraic expression
  wyrażenie algebraiczne
 • algebraic expression manipulation statement
  zdanie określające sposób przetworzenia wyrażenia algebraicznego
 • algebraic extension
  rozszerzenie algebraiczne
 • algebraic field
  ciało algebraiczne
 • algebraic function
  funkcja algebraiczna
 • algebraic language
  język algebraiczny
 • algebraic manipulation
  przetwarzanie wyrażenia algebraicznego
 • algebraic number
  liczba algebraiczna
 • algebraic set
  zbiór algebraiczny
 • algebraic sign convention
  konwencja znaków algebraicznych
 • algebraic specification
  specyfikacja algebraiczna
 • algebraic sum
  suma algebraiczna
 • algebraic surface
  powierzchnia algebraiczna
 • algebraic unit
  człon algebraiczny
  jednostka algebraiczna
 • algebra of classes
  algebra klas
 • algebra of events
  algebra zdarzeń
 • algebra of logic
  algebra logiki
 • algesimeter
  przyrząd do mierzenia wrażliwości na ból
 • algicide
  algicyd
 • alginate
  alginian
 • alginate fibre
  włókno alginowe
 • alginic acid
  kwas alginowy
 • algology
  algologia
  nauka o glonach
 • algometer
  przyrząd do mierzenia wrażliwości na ból
 • algorithm
  algorytm
 • algorithm convergence
  zbieżność algorytmu
 • algorithmic
  algorytmiczny
 • algorithmic language
  język algorytmiczny
 • algorithmic process
  proces algorytmiczny
 • algorithmic routine
  procedura algorytmiczna
  program algorytmiczny
 • algorithmization
  algorytmizacja
 • algorithm processor
  procesor algorytmiczny
 • algorithm translation
  tłumaczenie algorytmu
 • algorithm validation
  sprawdzenie poprawności algorytmu
 • algraphy
  algrafia
  aluminografia
 • algulose
  celuloza otrzymywana z wodorostów
 • algy
  algorytm
 • alias
  pseudonim
 • alias chain
  łańcuch aliasów
 • aliasing
  aliasing
  aliazing
  utożsamianie
 • alias name
  nazwa zastępcza
 • alias record
  rekord poprawkowy
 • alible
  odżywczy
  pożywny
 • alicyclic
  alicykliczny
 • alicyclic compounds
  związki alicykliczne
 • alicyclic hydrocarbons
  węglowodory alicykliczne
 • alicyclic nucleus
  pierścień alicykliczny
  pierścień hydroaromatyczny
 • alidade
  alidada
 • alienation
  obłęd
 • alighting
  siadanie lądowanie
 • alighting-board
  deseczka wylotowa ula
 • alighting gear
  podłodzie pływaki wodnosamolotu lub dolna część
  kadłuba łodzi latającej
  .
  podwozie
  = landing gear, undercarriage.
 • alighting run
  dobieg przy lądowaniu
 • align
  justować
  orientować
  osiować
  porządkować
  regulować
  ustawiać w linii
  zestrajać
 • aligned
  wyregulowany
  wyrównany
 • aligned grid valve
  lampa o siatkach osobnych
 • aligned nucleus
  jądro zorientowane
 • aligned section
  przekrój łamany wyprostowany
 • aligned word
  słowo wyrównane
 • aligning bar
  pilot do ustawiania współosiowego
  trzpień ustawczy
 • alignment
  justowanie
  orientacja
  osiowanie
  uporządkowanie
  ustawienie w linii
  zestrajanie układu
 • alignment chart
  nomogram
 • alignment coil
  cewka korygująca
 • alignment error
  błąd justowania
  błąd nastrojenia
  błąd regulacji
  błąd wyrównania
 • alignment of an aircraft
  niwelacja samolotu
 • alignment recorder
  urządzenie do rejestrowania błędów
  ustawienia prowadnic obrabiarki
  .
 • alimentary intoxication
  zatrucie pokarmowe
 • aliphatic
  alifatyczny
  łańcuchowy
 • aliphatic acid
  kwas alifatyczny
 • aliphatic compounds
  związki alifatyczne
 • aliphatic hydrocarbons
  węglowodory alifatyczne
 • aliquot
  podwielokrotność
 • alite
  alit
 • alitizing
  aliterowanie
  naglinowywanie aluminiowanie dyfuzyjne
 • alizarin dye
  barwnik alizarynowy
 • alizarin e
  alizaryna
 • alizarin oil
  olej czerwieni alizarynowej
  olej turecki
 • alizarin red
  czerwień alizarynowa
 • alk
  alkaliczny
 • alkacid process
  metoda alkacydowa oczyszczania gazu
 • alkadienes
  alkadieny
 • alkadiynes
  alkadiyny
 • alkalescent
  słabo alkaliczny
 • alkali cellulose
  alkaliceluloza
 • alkali-chlorine cell
  elektrolizer do otrzymywania chloru i ługu
 • alkalies
  alkalia
 • alkalify
  alkalizować
 • alkali-insoluble
  nierozpuszczalny w alkaliach
 • alkali lye
  ług żrący
 • alkali metals
  litowce
  metale alkaliczne
 • alkalimetry
  alkalimetria
 • alkaline accumulator
  akumulator zasadowy
 • alkaline corrosion
  korozja alkaliczna w roztworach zasad
 • alkaline earth bearing alloy
  stop łożyskowy kolejowy
 • alkaline earth metals
  metale ziem alkalicznych
  wapniowce
 • alkaline earths
  tlenki wapniowców
  ziemie alkaliczne
 • alkaline pulping
  roztwarzanie metodą alkaliczną
 • alkaline reaction
  odczyn alkaliczny
 • alkaline solution
  roztwór alkaliczny
 • alkalinity
  alkaliczność
  zasadowość
 • alkali-refined
  rafinowany ługiem
 • alkali refining
  rafinowanie ługiem tłuszczów
 • alkali reserve
  rezerwa alkaliczna
 • alkali resistance
  odporność na działanie alkaliów
 • alkali-resistant
  ługoodporny
  odporny na działanie alkaliów
 • alkali-resisting steel
  stal ługoodporna
 • alkali-soluble
  rozpuszczalny w alkaliach
 • alkali wash
  przemywanie ługiem
 • alkalization
  alkalizowanie
 • alkalize
  alkalizować
 • alkaloid
  alkaloid
 • alkalosis
  zasadowica
 • alkamines
  alkaminy
 • alkanes
  alkany
  węglowodory acykliczne nasycone
 • alkanna
  alkanna
  korzeń czerwony
 • alkatrienes
  alkatrieny
 • alkatriynes
  alkatriyny
 • alkenes
  alkeny
 • alkoxide
  alkoholan
 • alkoxy
  alkoksy
 • alkoxy acids
  alkoksykwasy
 • alkoxyamino derivative
  pochodna alkoksyaminowa związku chemicznego
 • alkyd resins
  alkidale
  żywice alkidowe
 • alkyl
  alkil
  rodnik alkilowy
 • alkyl amine
  alkiloamina
  aminoalkan
 • alkylate
  alkilat
 • alkylation
  alkilowanie
 • alkylator
  alkilator
 • alkyl chloride
  chlorek alkilu
  chloroalkan
 • alkylene oxide polymers
  polietery
 • alkyl halide
  chlorowcoalkan
  halogenek alkilu
 • alkyl hydrogen sulfate
  kwas alkilosiarkowy
  wodorosiarczan alkilu
 • alkylmagnesium halide
  halogenek alkilomagnezowy
 • alkyl radical
  grupa alkilowa
 • alkyl silicones
  alkilosilikony
 • alkyl sulfide
  siarczek alkilowy
 • alkyl sulfonic acid
  kwas alkilosulfonowy
 • alkyl sulfuric acid
  kwas alkilosiarkowy
  wodorosiarczan alkilu
 • alkynes
  alkiny
 • allanite
  alanit
  ortyt
 • allantoin
  alantoina
 • all applications computer
  komputer do zastosowań ogólnych
  komputer uniwersalny
 • all-around
  uniwersalny
  wszechstronny
 • all-around weld
  spoina kołowa
  spoina obwodowa
 • all-burned time
  chwila zakończenia spalania paliwa w locie
 • all-burned velocity
  prędkość po wypaleniu się paliwa
 • all capitals
  wersaliki
 • all caps
  wersaliki
 • all charges deducted
  po potrąceniu kosztów
 • allele
  allelomorf
 • allelism
  alleliczność
 • allelomorph
  allelomorf
 • allelomorphism
  alleliczność
 • allemontite
  alemontyt
 • allene
  alien
  propadien
 • Allen screw
  wkręt z łbem z gniazdkiem sześciokątnym
 • Allen wrench
  klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem
 • allergen
  czynnik uczulający
 • allergenic
  wywołujący alergię
 • allergic
  alergiczny
 • allergosis
  choroba typu alergicznego
 • allergy
  uczulenie
 • alleyway
  wąskie przejście między domami
 • all file details
  wszystkie informacje o pliku
 • all-grounded
  współziemny na całej długości
 • all hands
  cała załoga
 • all hosts group
  grupa wszystkich hostów
  grupa wszystkich stacji
  grupa wszystkich węzłów
 • all hosts multicast
  grupa wszystkich hostów
  grupa wszystkich stacji
  grupa wszystkich węzłów
 • allied sciences
  nauki pokrewne
 • alligator
  maszyna
 • alligator clip
  krokodylek
  uchwyt szczękowy
  zacisk szczękowy
 • alligator crusher
  kruszarka szczękowa
 • alligatoring
  pękanie powłoki w sposób przypominający skórę aligatora.
  rozszczepianie się materiału walcowanego w pł. podłużnej
  równolegle do pow. walcowanych
  .
 • alligator shears
  nożyce dźwigniowe
 • alligator skin
  skóra pomarańczowa chropowatość powierzchni wyrobów
  tłoczonych z blachy
  .
 • alligator wrench
  klucz widełkowy do rur
 • Allihn's condenser
  Chłodnica kulowa Allihna
 • all-in aggregate
  kruszywo o składzie naturalnym
 • all-insulated
  łącznik całkowicie izolowany
 • all integer programming
  programowanie całkowite
  programowanie całkowitoliczbowe
 • allision
  alizja zderzenie statku płynącego ze stojącym
 • alliterative
  aliteracyjny
 • allitic soil
  gleba o dużej zawartości związków glinu i żelaza
  oraz zmniejszonej ilości związków krzemu
  .
 • all-loss lubrication
  smarowanie dopływowe bez obiegu
 • all-mains receiver
  odbiornik uniwersalny
 • all-mash feed
  pasza pełnoporcjowa
 • all-metal
  całkowicie metalowy
 • all-mine pig
  surówka wytopiona z rudy bez żadnych dodatków
 • all-moving tail
  usterzenie ogonowe integralne
 • alloantiserum
  izoprzeciw-ciała
 • allobar
  allobar
 • allocated
  alokować
 • allocated memory
  pamięć przydzielona
 • allocated storage
  pamięć przydzielona
 • allocated store
  pamięć przydzielona
 • allocated variable
  zmienna alokowana
  zmienna o przydzielonej pamięci
 • allocates
  alokować
 • allocation map
  mapa alokacji
  mapa przydziału
 • allocation of frequencies
  przydział częstotliwości
 • allocation of resources
  przydział środków
 • allocation problem
  problem przydziału
  zadanie przydziału
 • allocation system management
  strategia przydziału miejsca
 • allocation unit
  jednostka alokacji
 • allocator
  alokator
 • allochemical metamorphism
  metamorfizm allochemiczny
 • allochromatic
  allochromatyczny
 • allogene
  allogen
 • allograft
  allograft
  homograft
  przeszczep homologiczny
 • allomerism
  izotypia
 • allomorphism
  polimorfizm
 • allopalladium
  allopallad
 • allophane
  alofan
 • allophanic acid
  kwas allofanowy
 • allophanoyl
  allofanoil
 • allophenic
  allofeniczny
 • all-optical network
  sieci całkowicie optyczne
 • all-or-part switch
  przełącznik dwugrupowy
 • allosome
  alosom
 • allosteric
  allosteryczny
 • allosteric enzyme
  enzym allosteryczny
 • allothigene
  allogen
 • alloting
  przydzielanie
 • allotment garden
  działka przyzagrodowa
  ogródek działkowy
 • allotrioblast
  ksenoblast
 • allotriomorphic grain
  krystalit
  kryształ alotriomorficzny
  ziarno
 • allotrope
  odmiana alotropowa
 • allotropic change
  przemiana alotropowa
 • allotropic form
  odmiana alotropowa
 • allotropic transformation
  przemiana alotropowa
 • allotropic variety
  odmiana alotropowa
 • allotropy
  alotropia
 • allotter
  rozdzielnik wywołań
 • all-out mechanization
  mechanizacja kompleksowa
  mechanizacja pełna
 • allowable concentration
  stężenie dopuszczalne
 • allowable load
  obciążenie dopuszczalne
 • allowable stress
  naprężenie bezpieczne
  naprężenie dopuszczalne
 • allowed energy band
  dozwolone pasmo energetyczne
 • allowed hour
  wymagana godzinowa wydajność pracy
 • allowed orbit
  orbita dozwolona
 • allowed transition
  przejście dozwolone
 • allow for
  brać pod uwagę
  brać poprawkę na
  uwzględniać
 • allow to drop
  pozwolić ściekać kroplami
 • allow to stand
  pozwolić odstać się
  zostawić do odstania się
 • alloxan
  alloksan
  mezoksalilomocznik
 • alloy
  stop
 • alloy addition
  dodatek stopowy
 • alloyage
  składniki stopowe używane do wyrobu monet
  wytwarzanie stopu
 • alloy bulk diffusion
  objętościowa dyfuzja w stopie
 • alloy cast-iron
  żeliwo stopowe
 • alloy cast steel
  staliwo stopowe
 • alloy chill roll
  walec z żeliwa stopowego utwardzonego
 • alloy diffused transistor
  tranzystor stopowo-dyfuzyjny
 • alloyed transistor
  tranzystor stopowy
 • alloy -forming
  element składnik stopowy
 • alloy grain roll
  walec z żeliwa stopowego drobnoziarnistego
 • alloy hopper
  zasobnik na dodatki stopowe wprowadzane do wytopu
 • alloying
  tworzenie stopu
  wprowadzanie składnika stopowego
 • alloying briquettes
  składniki stopowe w postaci brykietów
 • alloying component
  składnik stopowy
 • alloying element
  pierwiastek stopowy
 • alloying power
  zdolność stopotwórcza
 • alloy junction
  złącze przelotowe
  złącze stopowe
 • alloy pig-iron
  surówka specjalna
  surówka stopowa
 • alloy quench
  hartowanie w kąpieli metalowej
 • alloy steel
  stal stopowa
 • alloy system
  układ metaliczny
 • alloy transistor
  tranzystor stopowy
 • all-pass network
  czwórnik wszechprzepustowy
 • all points addresable
  wszystkie punkty adresowalne
 • all points addressable
  wszystkie punkty adresowalne
 • all-position welding
  spawanie we wszystkich pozycjach
 • all-purpose
  uniwersalny
 • all-purpose adhesive
  klej uniwersalny
 • all-purpose computer
  komputer ogólnego przeznaczenie
  komputer uniwersalny
 • all purpose electronic computer
  uniwersalny komputer elektroniczny
 • all-rag paper
  papier bezdrzewny
 • all-refractory furnace
  palenisko bezekranowe
 • all right
  dobrze wypionowany
 • all rights reserved
  wszystkie prawa zastrzeżone
 • all-round antenna
  antena dookólna
 • all-round price
  cena ryczałtowa
 • all routers multicast
  grupa wszystkich ruterów
 • all-scrap heat
  wytop otrzymany ze wsadu złożonego całkowicie ze złomu
 • allseed
  roślina wielonasienna
 • all-speed governor
  regulator wielozakresowy
 • all-spice
  ziele angielskie przyprawa z owoców korzennika lekarskiego
 • all standing
  pod pełnymi żaglami
 • all transistor
  całkowicie stranzystorowany
 • all-ups
  pospółka
 • all-up weight
  ciężar całkowity
 • alluvial deposit
  złoże naniesione
 • alluvial plain
  równina aluwialna
 • alluvial soil
  gleba aluwialna | naniesiona
 • alluviation
  namulanie
 • alluvium
  aluwium; namulisko; osady rzeczne
 • all volatile technique
  technologia regulacji składu chemicznego wody
 • all-water-soluble
  całkowicie rozpuszczalny w wodzie
 • all-wave receiver
  odbiornik wielozakresowy
 • all-weather airport
  lotnisko przystosowane do przyjmowania samolotów
  w dowolnych warunkach atmosferycznych
  .
 • all-weather fighter
  myśliwiec przystosowany do lotów w ciężkich
  warunkach atmosferycznych
  .
 • all-welded
  całkowicie spawany
 • all-wheel drive
  napęd pojazdu na wszystkie koła
 • all-wing aircraft
  latające skrzydło
 • allyl
  allil
 • allyl alcohol
  alkohol allilowy
 • allyl chloride
  chlorek allilu
 • allylene
  allilen
  metyloacetylen
  propyn
 • allyl resins
  żywice allilowe
 • almacantar
  koło wysokości
  równoleżnik wysokości
 • almandine
  almandyn granat szlachetny
 • almond oil
  olej migdałowy
 • almond tree
  migdał
  śliwa migdał
 • almost certain
  prawie pewny
 • almost everywhere
  prawie wszędzie
 • almost periodic
  prawie periodyczny
 • almucantar
  kolo wysokości
  równoleżnik wysokości
 • alni
  alni
 • alnico
  alniko
 • aloe
  alona
  żywica aloesowa
 • aloin
  aloina
 • alongshore
  wzdłuż brzegu
 • alongside
  przy burcie
 • along the strike
  po rozciągłości
 • aloof
  na wiatr
 • alow
  poniżej pokładu
 • aloxite
  elektrokorund
 • alpaca
  alpaga; alpaka
 • alpax
  alpaks; silumin
 • alpha
  alfanumeryczny
 • alpha active
  alfa-aktywny
  alfa-promieniotwórczy
  alfa-radioaktywny
 • alpha activity
  (radio)aktywność | promieniotwórczość alfa
 • alphabetic addressing
  adresowanie alfabetyczne
 • alphabetical arrangement
  układ alfabetyczny
 • alphabetically
  alfabetycznie
 • alphabetic character
  znak alfabetyczny
 • alphabetic character set
  zbiór znaków alfabetycznych
  zestaw znaków alfabetycznych
 • alphabetic character subset
  podzbiór znaków alfabetycznych
 • alphabetic code
  kod alfabetyczny
 • alphabetic-coded character set
  zbiór znaków kodowanych alfabetycznie
  zestaw znaków kodowanych alfabetycznie
 • alphabetic-numeric
  alfanumeryczny
  literowo-cyfrowy
 • alphabetic shift
  przesunięcie alfabetyczne
 • alphabetic string
  łańcuch alfabetyczny
  łańcuch literowy
  łańcuch tekstowy
 • alphabetic tabulator
  tabulator alfabetyczny
  tabulator literowy
 • alphabetic tabulator with summary card punch
  tabulator literowy z dziurkarką sumaryczną
 • alphabetic word
  słowo alfabetyczne
 • alphabetizing
  sortowanie alfabetyczne
 • alphabet name
  nazwa alfabetu
 • alpha blending
  łączenie alfa
 • alpha branch
  rozgałęzienie alfa
 • alpha cellulose
  alfaceluloza
 • alpha channel
  kanał alfa
 • alpha character
  znak alfabetyczny
 • alpha counter
  alfametr
  licznik cząstek alfa
 • alpha cut-off frequency
  częstotliwość graniczna współczynnika alfa w tranzystorze
 • alpha decay
  rozpad alfa
 • alpha display
  ekran znakowy
 • alpha emission
  emisja cząstek alfa
 • alpha emitter
  emiter alfa
  źródło promieniowania alfa
 • alpha emitting
  alfa-aktywny
  alfa-promieniotwórczy
  alfa-radioaktywny
 • alpha-forming element
  pierwiastek ferrytotwórczy
 • alpha-geometric
  alfageometryczny
 • alpha geometrics
  geometria literowa
 • alpha hinge of the blade
  przegub pionowy łopaty wirnika śmigłowca
 • alpha iron
  żelazo alfa
 • alpha martensite
  mar-tenzyt alfa
  martenzyt tetragonalny
 • alphameric
  alfanumeryczny
  literowo-cyfrowy
 • alphameric character
  znak alfanumeryczny
 • alphameric code
  kod alfanumeryczny
 • alphameter
  alfametr do sprawdzania kąta stożka roboczego ciągadła
 • alphamosaic
  alfamozaikowy
 • alpha mosaic
  mozaika literowa
 • alpha-neutron reaction
  reakcja cząstek alfa-neutron
 • alphanumeric
  alfanumeryczny
  literowo-cyfrowy
 • alphanumerical
  alfanumeryczny
  literowo-cyfrowy
 • alphanumeric character
  znak alfanumeryczny
 • alphanumeric character set
  zbiór znaków alfanumerycznych
  zestaw znaków alfanumerycznych
 • alphanumeric character subset
  podzbiór znaków alfanumerycznych
 • alphanumeric code
  kod alfanumeryczny
  kod literowo-cyfrowy
 • alphanumeric-coded character set
  zbiór znaków kodowanych alfanumerycznie
  zestaw znaków kodowanych alfanumerycznie
 • alphanumeric cursor
  kursor alfanumeryczny
 • alphanumeric data
  dane alfanumeryczne
 • alphanumeric display
  alfaskop
  ekranopis alfanumeryczny
  monitor alfanumeryczny
 • alphanumeric display device
  ekranopis alfanumeryczny
  monitor alfanumeryczny
 • alphanumeric displays
  wyświetlacze alfanumeryczne
 • alphanumeric edited character
  zredagowany znak alfanumeryczny
 • alphanumeric field
  pole alfanumeryczne
  pole tekstowe
 • alphanumeric instruction
  rozkaz alfanumeryczny
 • alphanumeric keyboard
  klawiatura alfanumeryczna
 • alphanumeric mode
  tryb alfanumeryczny
 • alphanumeric reader
  czytnik alfanumeryczny
 • alphanumeric sort
  sortowanie alfanumeryczne
 • alphanumeric sorting
  sortowanie alfanumeryczne
 • alphanumeric tabulator
  tabulator alfanumeryczny
 • alphanumeric terminal
  terminal alfanumeryczny
 • alphanuraeric keyboard
  klawiatura alfanumeryczna
 • alpha particle
  cząstka alfa
 • alpha-particle model of nucleus
  model alfowy Jądra atomowego
 • alpha-particle scattering
  rozpraszanie cząstek alfa
 • alpha-producing element
  pierwiastek ferryto-twórczy
 • alpha radiation
  promieniowanie alfa
 • alpha radioactive
  alfa-aktywny
  alfa-promieniotwórczy
  alfa-radioaktywny
 • alpha radioactivity
  aktywność alfa
  promieniotwórczość alfa
  radioaktywność alfa
 • alpha rays
  promieniowanie alfa
 • alpha test
  próba laboratoryjna
  test alfa
 • alphatron
  alfatron
  promieniomierz alfatronowy
 • alpha value
  wartość alfa
 • alphol
  salicylan a-naftylu
 • alsifer
  alsifer
  glinokrzem
 • alstonite
  alstonit
  bromlit
 • altaite
  altait
 • altar step
  stopień dokowy
 • altazimuth instrument
  aitazymut
 • alter
  zmieniać się
 • alterable
  modyfikowalny
  zmienialny
 • alterable memory
  pamięć zmienialna
 • alterable read-only memory
  reprogramowalna pamięć stała
  zmienialna pamięć stała
 • alteration gate
  bramka alternatywy
 • alteration of rock
  przeobrażenie skał
 • alteration switch
  przełącznik zmianowy
 • altered layer
  warstwa zmieniona w wyniku rozpylania jonowego powierzchni
 • altering error
  błąd nieregularny
  błąd spowodowany niewłaściwym przesłaniem
  danych wewnątrz komputera
  .
 • alter mode
  tryb zmiany
 • alternate
  naprzemianległy
  naprzemienny
 • alternate aerodrome
  lotnisko zapasowe do międzylądowania
 • alternate angles
  kąty naprzemianległe
 • alternate characteristic
  cecha alternatywna
 • alternate coding
  kodowanie alternatywne
 • alternate collating sequence
  alternatywny porządek zestawiania
  dodatkowy porządek leksykograficzny
 • alternate console
  konsola dodatkowa
  pulpit alternatywny
 • alternated
  alternatywny
 • alternate exterior angles
  kąty naprzemianległe zewnętrzne
 • alternate field
  pole zmienne
 • alternate format
  format alternatywny
 • alternate fuel
  paliwo zastępcze
 • alternate index
  indeks alternatywny
 • alternate interior angles
  kąty naprzemianległe wewnętrzne
 • alternate keypad mode
  alternatywny tryb klawiatury numerycznej
 • alternate mode
  tryb naprzemiennego dostępu
 • alternate optima
  alternatywne rozwiązanie optymalne
  inne rozwiązanie tego samego problemu optymalizacyjnego
 • alternate path
  ścieżka dodatkowa
 • alternate path retry
  powtórzenie po trasie zastępczej
 • alternate pitch of rivets
  najmniejsza odległość między nitami mierzona wzdłuż szwu
 • alternate printer
  drukarka zamienna
 • alternate recovery
  regenacja alternatywna
 • alternate route
  trasa zastępcza
 • alternate routing
  trasa zastępcza
  wybór trasy zastępczej
 • alternates
  alternatywny
 • alternate sources of energy
  źródła energii poza paliwami kopalnymi
 • alternate steel
  stal oszczędnościowa
  stal zastępcza
 • alternate track
  ścieżka zapasowa
  ścieżka zapasowa zapisu w pamięci magnetycznej
  ścieżka zastępcza
 • alternating array
  matryca naprzemienna
 • alternating axis
  oś przemienna
 • alternating bending strength
  odporność na wielokrotne zginanie
 • alternating continuous wave
  przemienna fala ciągła
 • alternating copolymer
  kopolimer przemienny
 • alternating current
  prąd przemienny
  prąd zmienny
 • alternating-current component
  składowa okresowa prądu
 • alternating current continuous vave
  fala ciągła prądu przemiennego
 • alternating current flip-flop
  przerzutnik prądu przemiennego
 • alternating-current motor
  silnik prądu przemiennego
 • alternating form
  forma alternująca
 • alternating group
  grupa alternująca
 • alternating immersion corrosion
  korozja przy zmiennym zanurzeniu
 • alternating load
  obciążenie przemienne
  obciążenie wahające
 • alternating matrix
  macierz alternująca
 • alternating pages
  przemienne strony
 • alternating product
  iloczyn zewnętrzny
 • alternating quantity
  wielkość okresowa
  wielkość przemienna
 • alternating series
  szereg naprzemienny
 • alternating table
  tablica naprzemienna
 • alternating two-high stand
  przemienna walcarka duo
  przemienne duo
 • alternating voltage
  napięcie przemienne
 • alternation
  alternacja w algebrze
  alternatywa logiczna
  półokres zjawiska okresowego
 • alternation gate
  bramka alternatywy
 • alternative attribute
  atrybut alternatywny
 • alternative classification
  klasyfikacja alternatywna
 • alternative collating sequence
  alternatywny porządek leksykograficzny
 • alternative console
  konsola alternatywna
 • alternative current
  prąd zmienny
 • alternative cylinder
  cylinder alternatywny
 • alternative denial
  dysjunkcja Sheffera
 • alternative denial gate
  bramka dysjunkcji
 • alternative design
  wariant projektu
 • Alternative Energy
  energia alternatywna
 • alternative fuel
  paliwo zastępcze
 • alternative hypothesis
  hipoteza alternatywna
 • alternative line
  linia alternatywna
 • alternative module
  moduł alternatywny
  moduł wariantowy
 • alternative name
  nazwa alternatywna
 • alternative path
  ścieżka zastępcza
  trasa zastępcza
 • alternatives
  alternatywny
 • alternative sector
  sektor alternatywny
 • alternative shift
  przesunięcie alternatywne
 • alternative solution
  rozwiązanie wariantowe
 • alternative Sperling
  pisownia oboczna
 • alternative transport class
  alternatywna klasa transportowa
 • alternator
  alternator
  prądnica prądu przemiennego
 • alternators
  alternator
 • altigraph
  wysokościomierz ciśnieniowy piszący
 • altitude chamber
  komora wysokościowa badawcza
 • altitude circle
  koło wysokości
  równoleżnik wysokości
 • altitude performance of an engine
  charakterystyka wysokościowa silnika
 • altitude recorder
  barograf
  samopis wysokości
 • altitude sensing unit
  czujnik wysokości
 • altocumulus cloud
  altocumulus
  chmura średnia kłębiasta
 • altometer
  teodolit
 • altostratus cloud
  altostratus
  alto-stratus
  chmura średnia warstwowa
 • aludur
  aludur
 • alufer
  blacha stalowa platerowana aluminium
 • alumel
  alumel
 • alumetizing
  aluminiowanie
 • alum-formaldehyde tannage
  garbowanie ałunowe białoskórnicze
 • alumina
  korund
  tlenek glinowy
 • alumina cement
  cement glinowy
 • alumina gel
  alumożel
  alużel
  żel glinowy
 • alumina modulus
  współczynnik glinowy
 • aluminate
  glinian
 • aluminite
  aluminit
 • aluminium
  aluminium
  glin
 • aluminium acetate
  octan glinowy
 • aluminium bronze
  brąz aluminiowy
  brązal
 • aluminium cable steel-reinforced
  kabel aluminiowy o rdzeniu stalowym
 • aluminium can
  koszulka aluminiowa
 • aluminium chloride
  chlorek glinowy
 • aluminium-clad fuel
  element
  element paliwowy koszulkowany aluminium
 • aluminium coating
  aluminiowanie
  powłoka aluminiowa
 • aluminium foil
  folia aluminiowa
 • aluminium-killed steel
  stal uspokojona dodatkiem aluminium
 • aluminium-magnesium bronze
  brąz aluminiowo-magnezowy
 • aluminium mordant
  zaprawa glinowa
 • aluminium-nickel-cobalt
  stop aluminium-nikiel-kobalt
 • aluminium oxide
  tlenek glinowy
 • aluminium phosphate
  fosforan glinowy
 • aluminium potassium sulfate
  ałun glinowo-potasowy
 • aluminium silicate
  krzemian glinowy
 • aluminium-silicon
  stop aluminium-krzem
 • aluminium soap
  mydło glinowe
 • aluminium steel
  stal aluminiowa
 • aluminizing
  aluminiowanie zanurzeniowe w stopionym aluminium
 • aluminoferrite
  glinożelazian
 • aluminosilicate
  glinokrzemian
 • aluminothermic process
  aluminotermia
 • aluminothermic reduction
  redukcja alumino-termiczna
 • aluminothermic welding
  spawanie termitowe
 • aluminothermy
  aluminotermia
 • aluminous cement
  cement glinowy
  cement topiony
 • aluminum
  aluminium
  glin
 • alum leather
  skóra ałunowa
 • alum stone
  atunit
 • alumsy
  ałunować
 • alundum
  elektrokorund szlachetny
 • alunite
  ałunit
 • alunitization
  ałunityzacja
 • alunogen
  alunogen
 • alveolus
  pęcherzyk płucny
  zębodół
 • always on
  zawsze dostępny
 • Always On Dynamic Internet
  usługa aktualizacji sterowników
 • alychne
  alichne
 • amateur
  nadajnik-odbiornik radioamatora
 • amateur band
  pasmo częstotliwości zarezerwowane dla radioamatorów
 • amateur radio station
  amatorska stacja radiowa
 • amateur television
  telewizja amatorska
 • amatol
  amatol mieszanina trotylu i saletry amonowej
 • amazonite
  amazonit
  kamień amazoński
 • amber glass
  szkło brunatne
 • ambergris
  ambra szara
 • amber lamp
  lampa bursztynowa
 • amber malt
  słód ciemny
 • amber oil
  olej bursztynowy
 • ambidextrous
  oburęczny
  władający jednakowo obiema rękami
 • ambient air
  powietrze otaczające
 • ambient conditions
  warunki otaczające
 • ambient energy sources
  łagodne źródła energii
  otaczające Ziemię źródła energii
  wiatr
 • ambient fuse
  zapalnik zbliżeniowy
 • ambient insensitive
  niewrażliwy na czynniki zewnętrzne
 • ambient light
  światło otaczające
  światło otoczenia
 • ambient noise
  hałas otoczenia
 • ambient property
  własność otaczająca
 • ambient temperature
  temperatura otoczenia
 • ambiguity error
  błąd dwuznaczności
 • ambiguous
  dwuznaczny
  niejednoznaczny
 • ambiguous cursor
  niejasny kursor
 • ambiguous definition
  definicja niejednoznaczna
 • ambiguous grammar
  gramatyka niejednoznaczna
 • ambiguously
  dwuznacznie
 • ambiguous point
  punkt niejednoznaczności
 • ambiguous reference
  odniesienie niejednoznaczne
  odwołanie niejednoznaczne
 • ambiophony
  ambiofonia
 • amblygonite
  ambligonit
 • amboceptor
  amboceptor
 • ambroid
  amberoid
 • ambulance aeroplane
  samolot sanitarny
 • ambulator
  hodometr przyrząd do mierzenia przebytej drogi
 • ambulatory
  krużganek
 • ameba
  pełzak
 • amend fields
  pola korekty
  pola poprawek
 • amendment file
  plik aktualizujący
  plik poprawkowy
  plik zmian
 • amendment record
  rekord poprawek
  rekord poprawkowy
  zapis poprawek
 • amendment sheet
  arkusz poprawkowy
 • amendment tape
  taśma aktualizująca
  taśma poprawkowa
  taśma zmian
 • amenities
  urządzenia socjalne
 • American blueberry
  borówka amerykańska
 • American pillar type tool post
  imak narzędziowy słupowy
 • American Standard Code for Information Interchange = ASCII
  standardowy kod alfanumeryczny
 • American standard pipe thread
  gwint rurowy amerykański gwint trójkątny ścięty o kącie 60°
 • American standard screw thread
  gwint Sellersa
  znormalizowany gwint amerykański
 • American usage
  termin amerykański
 • American wire gauge
  amerykański znormalizowany szereg średnic drutu
  oznaczonych umownymi liczbami
 • amesite
  amezyt
 • ametropia
  ametropia
  wada refrakcji oka
 • amf-air moisture free
  powietrznosuchy
 • amianthus
  amiant
  azbest aktynolitowy
 • amicable numbers
  liczby zaprzyjaźnione
 • amic acid
  kwas amowy
 • amicron
  amikron
  cząstka amikroskopowa nie wykrywalna w ultramikroskopie
 • amidases
  amidazy
 • amidation
  amidowanie
 • amides
  amidki
  amidy
 • amidines
  amidyny
 • amido aldehyde
  aldehydoamina
  aminoaldehyd
 • amido group
  grupa amidowa
 • amidol
  amidol
 • amidopyrine
  amidopiryna
  piramidon
 • amidosulfuric acid
  kwas amidosulfonowy
 • amidrazones
  amidrazony
 • amidships
  na śródokręciu
  pośrodku statku
 • amination
  aminowanie
 • amine
  amina
 • amine residue
  reszta aminowa
 • aminoacetaldehyde
  aldehyd aminooctowy
 • aminoacetic acid
  glicyna
  glikokol
  kwas aminooctowy
 • aminoacid
  aminokwas
  kwas aminokarboksylowy
 • amino alcohol
  alkoholoamina
  aminoalkohol
 • amino aldehyde
  aldehydoamina
  aminoaldehyd
 • aminoazo compound
  związek aminoazowy
 • aminocaprolactam
  aminokaprolaktam
 • aminoethane
  aminoetan
  etyloamina
 • aminoform
  sześciometylenoczteroamina
  urotropina
 • amino group
  grupa aminowa
 • amino ketone
  aminoketon
 • aminolysis
  aminoliza
 • aminomethylation
  aminometylowanie
  reakcja Mannicha
 • aminonitrobenzene
  aminonitrobenzen
  nitroanilina
 • amino-oxide
  aminotlenek
  tlenek aminy
 • aminophenetole
  etoksyanilina
  fenetydyna
 • aminophenol
  aminofenol
  hydroksyanilina
 • aminopiperazine
  aminopiperazyna
 • amino plastics
  aminoplasty
  tworzywa aminowe
 • aminopropane
  aminopropan
  propyloamina
 • aminopyrine
  amidopiryna
  piramidon
 • aminoquinoline
  aminochinolina
  chinolinoamina
  chinolioamina
 • amino resins
  żywice aminowe
 • aminotransferase
  aminotransferaza
  transaminaza
 • aminourea
  aminomocznik
  semikarbazyd
 • amitrole
  amitrol herbicyd
 • ammeter
  amperomierz
 • ammine
  amminozwiązek
  amoniakat
 • ammine complex
  aminokompleks
 • ammino compound
  amminozwiązek
  amoniakat
 • ammonia alum
  ałun amonowo-glinowy
 • ammoniac
  amoniakalny
 • ammonia carburizing
  cyjanowanie gazowe
 • ammonia clock
  zegar atomowy amoniakalny
 • ammonia compressor
  sprężarka amoniakalna
 • ammonia maser
  maser amoniakalny
 • ammonia nitriding
  azotowanie gazowe
 • ammonia nitrogen
  azot amonowy nawóz
 • ammonia recovery plant
  amoniakownia
 • ammonia scrubber
  płuczka amoniakalna
 • ammonia-soda ash
  soda amoniakalna
  soda kalcynowana soda bezwodna
 • ammonia solution
  roztwór wodny amoniaku
  woda amoniakalna
 • ammonia still
  kolumna amoniakalna
 • ammoniated brine
  solanka amoniakalna
 • ammoniation
  amonifikacja
  wysycanie amoniakiem
 • ammonia water
  roztwór wodny amoniaku
  woda amoniakalna
 • ammonification
  amonifikacja
 • ammonium
  amon
 • ammonium acetate
  octan amonowy
 • ammonium bicarbonate
  wodorowęglan amonowy
 • ammonium carbamate
  karbaminian amonowy
 • ammonium carbonate
  węglan amonowy
 • ammonium cation
  kation amonowy
 • ammonium chloride
  chlorek amonowy
  salmiak
 • ammonium compounds
  związki amonowe
 • Ammonium dichromate
  sól amonu
 • ammonium hydroxide
  wodorotlenek amonowy
  wodorotlenek amonu woda amoniakalna
 • ammonium nitrate
  azotan amonowy
  saletra amonowa
 • ammonium oxalate
  szczawian amonowy
 • ammonium perchlorate
  nadchloran amonowy
 • ammonium persulfate
  nadsiarczan amonowy
  nadtlenodwusiarczan amonowy
 • ammonium phosphate
  fosforan amonowy
 • ammonium picrate
  pikrynian amonowy
 • Ammonium salt
  chlorek amonu
  sól amonowa
 • ammonium sulfate
  siarczan amonowy
 • ammonium sulfide
  siarczek amonowy
 • ammonization
  amonifikacja
 • ammonolysis
  amonoliza
 • ammonopulver
  proch amonowy
 • ammunition belt
  taśma nabojowa
 • ammunition chest
  skrzynka amunicyjna
 • ammunition depot
  składnica amunicji
 • ammunition dump
  polowy skład amunicyjny
 • ammunition establishment
  jednostka ognia
 • ammunition pouch
  ładownica
 • ammunition room
  komora amunicyjna
 • ammunition trailer
  jaszcz amunicyjny
 • amnesia
  utrata pamięci
 • amniotic fluid
  wody płodowe
 • amoeba
  pełzak
 • amoebiasis
  amebiaza
  pełzakowica
 • amorph
  gen amorficzny
 • amorphous semiconductor
  półprzewodnik amorficzny
 • amortisseur winding
  uzwojenie tłumiące
 • amortization charges
  koszty amortyzacji
 • amosite
  amozyt odmiana azbestu
 • amount due
  kwota należna
 • amount of combustible parts in ash and slag
  zawartości części palnych w popiele i żużlu
 • amount of deformation
  stopień odkształcenia
 • amount of information
  ilość informacji
 • amount of penetration
  głębokość wtopienia
 • amount of substance
  ilość materii
  ilość substancji
  liczność materii
 • amount of work
  nakład pracy
 • amount of work-hardening
  stopień umocnienia materiału
 • amount tendered
  dokument kasowy
 • ampacity
  obciążalność prądowa w amperach
 • amperage
  prąd w amperach
 • ampere
  amper
 • ampere hour
  amperogodzina
 • ampere-hour
  amperogodzina
 • ampere-hour efficiency
  elektrochemiczny współczynnik sprawności
 • ampere-hour meter
  licznik amperogodzin
  licznik amperogodzinowy
 • ampere meter
  amperomierz
 • ampere minute
  amperominuta
 • ampere per square centimeter
  amper na centymetr kwadratowy
 • ampere per square foot
  amper na stopę kwadratową
 • ampere per square inch
  amper na cal kwadratowy
 • ampere per square mc\\
  amper na cal kwadratowy
 • amperes
  amper
 • ampere-second
  amperosekunda
  kulomb
 • ampere tum per motor
  amperozwój na silnik
 • ampere turn
  amperozwój
 • ampere-turn
  amperozwój
 • ampere turn per Weber
  amperozwój na weber
 • ampere turns
  amperozwoje
 • ampere-turns per pole
  przepływ bieguna
 • ampere-volt-ohm
  amper-wolt-om
 • amperometric titration
  miareczkowanie amperometryczne
 • amperometry
  amperometria
 • ampersand
  znak &
 • Ampex
  ampeks magnetowid studyjny
 • amphibious assault landing craft
  amfibia desantowa
 • amphibious tractor
  amfibia do wyładowywania sprzętu i ludzi z jednostek desantowych
 • amphibious transport dock
  okręt desantowy pierwszego rzutu
  okrętdok desantowy
 • amphibious vehicle
  amfibia
  pojazd ziemno-wodny
 • amphiboles
  amfibole
 • amphibolite
  amfibolit
 • amphibolite azbestos
  azbest amfibolowy
 • amphibolite facies
  facja amfibolitowa
 • amphibolous
  amfiboliczny
  dwuznaczny
  niepewny
  wątpliwy
 • amphidromic point
  punkt amfidromiczny
  węzeł obubieżny
 • amphidromic region
  rejon amfidromiczny
  rejon węzła obubieżnego
 • amphigony
  rozmnażanie płciowe
 • amphion
  jon amfoteryczny
  jon dwubiegunowy
  jon obojnaczy
 • amphiprotic
  amfoteryczny
 • ampholyte
  amfolit
  elektrolit amfoteryczny
 • ampholyte ion
  jon amfoteryczny
  jon dwubiegunowy
  jon obojnaczy
 • ampholytic
  amfoteryczny
 • ampholytoid
  amfolitoid
  koloid amfoteryczny
 • amphoteric
  amfoteryczny
 • amphoteric colloid
  amfolitoid
  koloid amfoteryczny
 • amphoteric electrolyte
  amfolit
  elektrolit amfoteryczny
 • amphoteric element
  pierwiastek amfoteryczny
 • amphoteric impurity
  domieszka amfoteryczna
 • amphoteric ion
  jon amfoteryczny
  jon dwubiegunowy
  jon obojnaczy
 • amphoteric solvent
  rozpuszczalnik amfiprotonowy
  rozpuszczalnik amfoteryczny
 • amplidyne
  amplidyna
 • amplification by stimulated emission of radiation
  wzmacnianie przez stymulowaną emisję promieniowania
 • amplification factor
  współczynnik wzmocnienia
 • amplification reaction
  reakcja amplifikacji
 • amplified spontaneous emission
  wzmocniona emisja spontaniczna
 • amplifier
  wzmacniak
 • amplifier element
  człon wzmacniający
 • amplifier gain
  współczynnik wzmocnienia
  wzmocnienie wzmacniacza
 • amplifier output
  wyjście wzmacniacza
 • amplifier stage
  stopień wzmacniacza
 • amplifier tube
  lampa elektronowa wzmacniająca
  lampa wzmacniająca
 • amplifying gauge
  czujnik dźwigniowy
 • amplifying winding
  uzwojenie wzmacniające
 • amplitron
  amplitron
 • amplitude adder
  sumator amplitudowy
 • amplitude and angle modulation
  modulacja amplitudy i kąta
 • amplitude compressor
  kompresor amplitudowy
 • amplitude discriminator
  dyskryminator amplitudowy
 • amplitude distortion
  zniekształcenie amplitudowe
 • amplitude-frequency modulation
  modulacja amplitudowo-częstotliwościowa
 • amplitude keyed
  amplituda kluczowana
 • amplitude limiter
  ogranicznik
  wartość ograniczająca
 • amplitude modulation
  modulacja amplitudowa
  modulacja amplitudy
 • amplitude modulation factor
  głębokość modulacji amplitudy
 • amplitude modulation-frequency modulation
  modulacja amplitudy-modulacja częstotliwości
 • amplitude modulation single sideband
  jednowstęgowa modulacja amplitudy
 • amplitude modulation suppressed carrier
  modulacja amplitudowa z tłumioną falą nośną
 • amplitude modulation transmitted carrier
  modulacja amplitudowa z przesyłaniem fali nośnej
 • amplitude modulation with liraiter
  modulacja amplitudy z ograniczeniem
 • amplitude of complex number
  argument liczby zespolonej
 • amplitude of point
  azymut w biegunowym układzie współrzędnych
 • amplitude of roll
  amplituda kołysania
 • amplitude of tide
  amplituda pływu
 • amplitude probability distribution
  amplituda rozkładu prawdopodobieństwa
 • amplitude shift keying
  kluczowanie amplitudy
  kluczowanie z przesuwem amplitudy
 • amp off
  uruchomić w tle
 • amputation
  odcięcie
 • amputation saw
  piła kostna
 • amygdalase
  amigdalaza
  emulsyna
 • amygdale
  próżnia pogazowa w skale ogniowej wypełniona minerałem wtórnym
 • amygdalin
  amigdalina
 • amygdaloid
  migdałowiec
 • amygdule
  próżnia pogazowa w skale ogniowej wypełniona minerałem wtórnym
 • amyl
  amyl
 • amyl alcohol
  alkohol amylowy
 • amylase
  amylaza
 • amyl chloride
  chlorek amylu
  chloropentan
 • amylene
  amylen
  penten
 • amyl ether
  eter amylowy
 • amyl hydride
  pentan
 • amyl nitrite
  azotyn amylu
 • amylodextrin
  amylodekstryna
 • amylopectin
  amylopektyna
 • amylose
  amyloza
 • amylum
  krochmal
  skrobia
 • anabasine
  anabazyna
 • anabatic wind
  wiatr anabatyczny
 • anabiosis
  śmierć pozorna
 • anabolism
  anabolizm
 • anachromatic lens
  anachromat
  obiektyw anachromatyczny
 • anachromatic symmetrical lens
  peryskop
 • anacoustic zone
  strefa bezakustyczna atmosfery ziemskiej
 • anadromous
  anadromiczny
  wędrowny
 • anaerobes
  anaeroby
  beztlenowce
 • anaerobiosis
  anaerobioza
 • anaesthesiologist
  anestezjolog
 • anaesthesiology
  anestezjologia
  nauka o znieczulaniu
 • anaesthetic
  środek znieczulający
 • anafront
  anafront
 • anaglyph
  anaglif
 • anagrams
  anagram
 • analar
  czysty do analizy
 • analcime
  analcym
 • analeptic
  środek cucący
 • analgesia
  analgezja
 • analgesic
  środek przeciwbólowy
 • anallactic telescope
  luneta analaktyczna
 • analog
  analog
 • analog adder
  sumator analogowy
 • analog assignment of variables
  analogowe przypisywanie wartości zmiennym
 • analog aut
  analog
 • analog calculation
  obliczenie analogowe
 • analog channel
  kanał analogowy
 • analog circuit
  układ analogowy
 • analog comparator
  komparator analogowy
 • analog computation
  modelowanie analogowe
  obliczanie analogowe
 • analog computer
  komputer analogowy
  maszyna analogowa
 • analog computer subsystem
  podsystem komputera analogowego
 • analog computer system
  analogowy system komputerowy
 • analog data
  dane analogowe
 • analog delay line
  analogowa linia opóźniająca
 • analog device
  urządzenie analogowe
 • analog-digital computer
  komputer analogowo-cyfrowy
  komputer hybrydowy
 • analog-digital conversion
  konwersja analogowo-cyfrowa
  przekształcenie analogowo-cyfrowe
 • analog-digital converter
  konwerter analogowo-cyfrowy
  przetwornik analogowo-cyfrowy
 • analog-digital simulation
  symulacja analogowo-cyfrowa
 • analog divider
  dzielnik analogowy
 • analog facility terminal
  analogowy terminal dźwiękowy
 • analog feedback
  analogowe sprzężenie zwrotne
 • analog function generator
  analogowy generator funkcji
 • analog input
  wejście analogowe
 • analog input expander
  rozszerzenie wejścia analogowego
 • analog input module
  moduł wejścia analogowego
 • analog integration
  integracja analogowa
 • analogize
  objaśniać przez analogię
  rozumować przez analogię
 • analog machine
  komputer analogowy
  maszyna analogowa
 • analog microprocessor
  mikroprocesor analogowy
 • analog multiplexer
  multiplekser analogowy
 • analog multiplier
  analogowy układ mnożący
 • analog network
  sieć analogowa
 • analog output
  wyjście analogowe
 • analog processor-controler
  procesorowo-kontrolny układ analogowy
 • analog processor-controller
  procesorowo-kontrolny układ analogowy
 • analog recording
  rejestracja analogowa
 • analog representation
  reprezentacja analogowa
 • analog scaling
  skalowanie analogowe
 • analog signal
  sygnał analogowy
 • analog simulation
  modelowanie analogowe
  symulacja analogowa
 • analog simulator
  symulator analogowy
 • analog switch
  przełącznik analogowy
 • analog system
  system analogowy
 • analog technique
  technika analogowa
 • analog-to-digital
  analogowo-cyfrowy
 • analog-to-digital conversion
  konwersja analogowo-cyfrowa
  przekształcenie analogowo-cyfrowe
 • analog-to-digital converter
  konwerter analogowo-cyfrowy
  przetwornik a-c
  przetwornik analogowo-cyfrowy
 • analog to digital converter
  konwerter analogowo-cyfrowy
  przetwornik analogowo-cyfrowy
 • analog-to-digital data recording system
  analogowo-cyfrowy system zapisywania danych
 • analog-to-digital encoder
  analogowo-cyfrowe urządzenie kodujące
 • analog-to-digital interface
  interfejs analogowo-cyfrowy
  złącze analogowo-cyfrowe
 • analog-to-digital sensing
  odczyt z konwersją analogowo-cyfrową
 • analog-to-digital-to-analog converter
  konwerter analogowo-cyfrowo-analogowy
 • analog transmission
  transmisja analogowa
 • analogue comparator
  komparator analogowy
 • analogue computer
  komputer analogowy
 • analogues
  analogowy
 • analycity
  analityczność
 • analyser
  analizator aparat
  analizator nikol w polaryzatorze
  kolumna destylacyjna
  kolumna wzmacniająca
 • analyses
  wyniki analizy
 • analysing control room data
  pomiary eksploatacyjne
 • analysis analiza
  badanie
 • Analysis-Box
  jednostka analizy
 • analysis by electrodeposition
  analiza elektrograwimetryczna
  elektroanaliza
 • analysis chart
  karta analityczna
 • analysis mode
  tryb analizy
 • analysis of covariance
  analiza kowariancji
 • analysis of dispersion
  analiza dyspersji
 • analysis of variance
  analiza wariancji
 • analysis via functional groups
  analiza według grup funkcyjnych
 • analyte
  analit składnik wykrywany i-lub oznaczany
 • analytic al
  analityczny
  obliczeniowy
 • analytical arc
  łuk analityczny
 • analytical balance
  waga analityczna
 • analytical chemist
  chemik analityk
 • analytical chemistry
  chemia analityczna
 • analytical engine
  maszyna analityczna
 • analytical error
  błąd analizy
 • analytical factor
  mnożnik analityczny
 • analytical function generator
  generator funkcji analitycznej
 • analytical gap
  przerwa analityczna
  przerwa międzyelektrodowa
 • analytical laboratory
  laboratorium analityczne
  pracownia analityczna
 • analytical line pair
  analityczna para linii w spektroskopii
 • analytically
  analitycznie
 • analytically pure
  czysty do analizy
 • analytical model
  model analityczny
 • analytical reaction
  reakcja analityczna
 • analytical reagent
  odczynnik czysty do analizy
 • analytical weight
  odważnik analityczny
 • analytic branch
  gałąź analityczna
 • analytic configuration
  konfiguracja analityczna
 • analytic continuation
  przedłużenie analityczne
 • analytic curve
  krzywa analityczna
 • analytic function
  funkcja analityczna
 • analytic function in the sense of Weierstrass
  funkcja analityczna w sensie Weierstrassa
 • analyticity
  analityczność
 • analytic manifold
  rozmaitość analityczna
 • analytic mechanics
  mechanika analityczna
 • analytic relationship
  zależność analityczna
  związek analityczny
 • analytic set
  zbiór analityczny
 • analytic sheaf
  snop analityczny
 • analytic structure
  struktura analityczna
 • anamnesis
  anamneza
 • anamorphic image
  obraz anamorficzny
 • anamorphote lens
  nasadka anamorfotyczna
 • anaphoresis
  anaforeza
 • anaphrodisiac
  środek obniżający popęd płciowy
 • anaphylactic shock
  anafilaksja narządowa
  uogólniona reakcja anafilaktyczna
 • anastigmat lens
  anastygmat
  obiektyw anastygmatyczny
 • anastomosis
  anastomoza
 • anatase
  anataz
 • anatexis
  anateksis
 • anatomical alloy
  stop anatomiczny
 • anatoxin
  anatoksyna
  toksoid
 • ancestor trajectory
  trajektoria wyprzedzająca
 • ancestral relation
  relacja dziedziczenia
 • ancestral task
  zadanie dołączone
  zadanie dziedziczne
 • anchimeric assistance
  przyspieszenie anchimeryczne reakcji
 • anchorable
  nadający się do zakotwiczenia
  przydatny jako kotwicowisko
 • anchor arm
  ramię kotwicy
 • anchor aweigh
  kotwica puściła
 • anchor bed
  poduszka kotwiczna
 • anchor bill
  pazur kotwicy
 • anchor blade
  łapa kotwicy
 • anchor block
  blok kotwiący
 • anchor bolt
  śruba fundamentowa
  śruba kotwowa
 • anchor buoy
  pławka kotwiczna
 • anchor-buoy rope
  bojrep
 • anchor cable
  łańcuch kotwiczny
 • anchor capstan
  kabestan kotwiczny
 • anchor clamp
  uchwyt odciągowy
 • anchor control
  bazowy element sterujący
  formant bazowy
 • anchor crane
  dźwig kotwiczny
 • anchor deck
  pokład kotwiczny
 • anchor dragging
  pełzanie kotwicy
  pełznięcie kotwicy
 • anchor dues
  opłata kotwiczna
 • anchor ear
  zacisk kotwowy
 • anchored
  zakotwiczony
  zakotwiony
  zamocowany
 • anchor escapement
  wychwyt kotwicowy
 • anchor gear
  sprzęt kotwiczny
 • anchor ground
  kotwicowisko
 • anchor ice
  lód denny
 • anchor light
  światło kotwiczne
 • anchor line
  lina kotwiczna
 • anchor log
  blok kotwiący
 • anchor pin
  sworzeń oporowy szczęki hamulca
 • anchor plate
  płyta kotwiąca
 • anchor pocket
  kieszeń kotwiczna
 • anchor point
  punkt zaczepienia
 • anchor prop
  stojak rozporowy
 • anchor record
  rekord główny
 • anchor ring
  ucho kotwicy
 • anchor station
  kotwicowisko badawcze
  miejsce zakotwienia
 • anchor support
  stup odporowy
 • anchor tackle
  talia kotwiczna
 • anchor up and down
  kotwica w pionie
 • anchor watch
  wachta kotwiczna
 • ancillaries
  wyposażenie pomocnicze
 • ancillary control processor
  podrzędny procesor sterujący
  pomocniczy procesor sterujący
 • ancillary equipment
  sprzęt pomocniczy
  urządzenia pomocnicze
  wyposażenie pomocnicze
 • ancillary information
  dodatkowe informacje
 • ancillary variable
  zmienna pomocnicza
  zmienna zależna
 • and also too
  koniunkcja
 • andalusite
  andaluzyt
 • Andersson travelling screen
  ekran mierniczy Anderssona
 • andesine
  andezyn
 • andesite
  andezyt
 • andradite
  andradyt
 • androgens
  androgeny
  hormony płciowe męskie
 • androsterone
  androsteron
 • anechoic chamber
  komora akustyczna pochłaniająca
  komora bezechowa
 • anelasticity
  asprężystość
  sprężystość opóźniona
 • anelectric
  nie elektryzujący się
 • anemia
  anemia
 • anemograph
  anemograf
  wiatromierz zapisujący
 • anemometer anemometr
  wiatromierz
 • anemoscope
  anemoskop
  wiatrowskaz
 • aneroid
  aneroid
  barometr aneroidalny
 • aneroid capsule
  mieszek sprężysty
 • aneroidograph
  aneroid samopiszący
 • anerythro ble psia
  ślepota na barwę czerwoną
 • anesthesia
  anestezja
 • anethole
  anetol
  p-propenyloanizol
 • aneuploid
  aneuploid
 • aneurin e
  aneuryna
  tiamina
 • angary
  angaria
  zajęcie statku za wynagrodzeniem
 • angel (echo) = angel(s)
  miraż radarowy echo radarowe z obszaru gdzie nie
  ma widocznych obiektów
  .
 • angelica
  arcydzięgiel
 • angelica oil
  olejek dzięglowy
 • angiology
  nauka o naczyniach krwionośnych i chłonnych
 • angioplasty
  plastyka naczyń
 • angle
  kąt
  acute ~ = kąt ostry (do 90°)
  right ~ = kąt prosty
  obtuse ~ = kąt rozwarty (ponad 90°)
  straight ~ = kąt półpełny (=180°)
  convex ~ = kąt wklęsły (ponad 180°)
  round (full) ~ = kąt pełny
 • angle bearing
  łożysko poprzeczno-wzdłużne
  łożysko skośne
 • angle bending machine
  zaginarka
 • angle bend test
  technologiczna próba zginania
 • angle brace
  korba kątowa do świdrów
  zastrzał
 • angle brackets
  nawiasy ostre
  nawiasy ostre znak
 • angle cut
  wrąb pochyły
 • angle cutter
  frez kątowy
 • angled
  ustawiony pod kątem
 • angled deck
  skośny pokład startowy lotniskowca
 • angle distance
  odległość kątowa
 • angledozer
  spycharka skośna
 • angle file
  pilnik trójkątny
 • angle fishplate
  łubek kątowy
 • angle gauge
  kątownik murarski
  płytka kątowa
 • angle gauge dividing head
  głowica podziałowa kątowa
 • angle gear
  przekładnia zębata wichrowata
 • angle iron
  kątowniki stalowe
 • angle iron with equal sides
  kątowniki stalowe równoramienne
 • angle jig
  płyta kątowa skrzynkowa
 • angle joint
  połączenie kątowe
  złącze kątowe
  złącze narożne
 • angle lever
  dźwignia kątowa
 • angle lighting fitting
  oprawa oświetleniowa skośna
 • angle milling cutter
  frez kątowy
 • angle modulation
  modulacja kątowa
 • angle of advance
  kąt wyprzedzenia
 • angle of allowance
  kąt wyprzedzenia
 • angle of approach
  kąt natarcia
  kąt podejścia
  kąt wejścia łuku przyporu w przekładni zębatej
 • angle of arrival
  kąt nadejścia fal
  kąt pochylenia toru pocisku
 • angle of attack
  kąt natarcia
 • angle-of-attack transducer
  nadajnik kąta natarcia
 • angle of bevel
  kąt ukosowania
 • angle of bite
  kąt chwytu przy walcowaniu
 • angle of capillarity
  kąt brzegowy
  kąt przylegania
  kąt zetknięcia
 • angle of climb
  kąt wznoszenia
 • angle of contact
  kąt chwytu przy walcowaniu
  kąt opasania w przekładni cięgnowej
 • angle of coverage
  fotograficzny kąt polowy
  kąt pokrycia terenu na zdjęciu
 • angle of cut
  mniejszy kąt przecięcia się dwóch linii pozycyjnych
 • angle of departure
  kąt rzutu pocisku
  kąt wylotu
  kąt zejścia
 • angle of depression
  kąt nachylenia
  kąt spadku
 • angle of descent
  kąt schodzenia
 • angle of discharge
  kąt wyjścia
  kąt wylotowy
 • angle of downwash
  kąt indukowany
  kąt odchylenia strug za płatem
 • angle of elevation
  kąt celowania
  kąt podniesienia
  kąt wzniesienia
 • angle of entrance
  kąt stycznej dziobowej
  kąt zaostrzenia dziobowego
 • angle of fall
  kąt upadku pocisku
 • angle of flare
  kąt rozwarcia
  kąt wychylenia dziobnicy
 • angle of flooding
  kąt zalewania
 • angle of friction
  kąt spoczynku
  kąt tarcia
 • angle of glide
  kąt toru lotu ślizgowego
 • angle of heel
  kąt przechyłu
 • angle of hitch
  kąt działania siły pociągowej w narzędziach doczepianych
 • angle of impact
  kąt uderzenia pocisku
 • angle of incidence
  kąt natarcia
  kąt padania promieni
  kąt zaklinowania płata
 • angle of inclination
  kąt pochylenia
 • angle of intersection
  kąt przecięcia
 • angle of keenness
  kąt ostrza
 • angle oflag
  kąt opóźnienia fazowego
 • angle of lap
  kąt opasania w przekładni cięgnowej
 • angle of lead
  kąt wyprzedzenia
 • angle of lens
  kąt obrazu obiektywu
 • angle of neutral
  kąt płaszczyzny podziałowej przy walcowaniu
  point
 • angle of nip
  kąt chwytu przy walcowaniu
 • angle of no-slip
  kąt płaszczyzny podziałowej przy walcowaniu
 • angle of obliquity
  kąt przyporu w przekładni zębatej
 • angle of panic
  kąt paniki
 • angle of pitch
  kąt pochylenia
 • angle of polarization
  kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji
 • angle of position
  kąt przecięcia się ortodromy z południkiem
 • angle of preparation
  kąt rowka
 • angle of projection
  kąt rzutu pocisku
 • angle of radiation
  kąt promieniowania
 • angle of recession
  kąt zejścia łuku przyporu w przekładni zębatej
 • angle of reflection
  kąt odbicia fali
 • angle of refraction
  kąt załamania
 • angle of relief
  kąt przyłożenia ostrza
 • angle of repose
  kąt spoczynku
  kąt stoku naturalnego
  kąt tarcia
 • angle of rest
  kąt stoku naturalnego
 • angle of roll
  kąt przechylenia
 • angle of rotation
  kąt obrotu
 • angle of run
  kąt zaostrzenia rufowego
 • angle of shear
  kąt oporu gruntu przy ścinaniu
 • angle of sight
  kąt celowania
 • angle of slide
  kąt usypu
 • angle of slope
  kąt pochylenia zbocza
 • angle of stall
  kąt przeciągnięcia
  krytyczny kąt natarcia
 • angle of thread
  kąt zarysu gwintu
 • angle of tilt
  kąt pochylenia
 • angle of torsion
  kąt skręcenia
 • angle of vanishing stability
  kąt krytyczny stateczności
 • angle of vee
  kąt rowka
  kąt rozwarcia rowka
 • angle of view
  kąt widzenia
 • angle of wrap
  kąt opasania w przekładni cięgnowej
 • angle of yaw
  kąt odchylenia
 • angle on the bow
  kąt kursowy
 • angle plate
  kątownik do mocowania przedmiotu
 • angle post
  słup narożny ogrodzenia
 • angle-preserving
  zachowujący kąty
 • angle-press
  prasa kątowa
 • angle rib
  krążyna narożna w sklepieniu
 • angle section
  kątownik
 • angle shear
  nożyce do kątowników
 • angle shock
  fala uderzeniowa skośna
 • anglesite
  anglezyt
 • angle-staff
  narożnik nakładany zabezpieczający tynk
 • angle station
  stacja kątowa w kolejach linowych do zmiany kierunku
 • angle steel
  kątowniki stalowe
 • angle support
  słup narożny linii napowietrznej
 • angle table
  stół pochylny
 • angle tie
  miecz
  stężenie ukośne
  zastrzał narożny
 • angle valve
  zawór kątowy
 • angling dozer
  spycharka skośna
 • angry fruit salad
  wściekłe kolorki
 • angstrom
  angstrem
  angstrom
 • angular acceleration
  przyspieszenie kątowe
 • angular addendum
  wysokość głowy zęba koła stożkowego
 • angular aperture
  apertura kątowa
 • angular bearing
  łożysko poprzeczno-wzdłużne
  łożysko skośne
 • angular boulder
  graniak
  krawędziak
 • angular-contact bearing
  łożysko poprzeczno-wzdłużne
  łożysko skośne
 • angular depth of thread
  geometryczna głębokość gwintu
  pełna głębokość gwintu
 • angular dimensioning
  wymiarowanie we współrzędnych biegunowych
 • angular displacement
  kąt elongacji wahadła
  kąt obrotu
  kąt odchylenia
  rozsuw faz
 • angular distance
  odległość kątowa
 • angular distribution
  rozkład kątowy
 • angular frequency
  częstotliwość kątowa
  pulsacja
 • angular height
  wysokość kątowa
 • angularity tolerance
  tolerancja nachylenia
 • angular lag
  opóźnienie kątowe
 • angular measure
  miara kątowa
 • angular momentum
  kręt
  moment ilości ruchu
  moment pędu
 • angular motion
  ruch obrotowy
 • angular point
  punkt kątowy
 • angular position counter
  licznik położenia kątowego
 • angular resolution
  rozróżnialność kątowa radaru
 • angular speed
  prędkość kątowa
  prędkość obrotowa
 • angular thread
  gwint trójkątny
 • angular travel
  przesunięcie kątowe
 • angular velocity
  prędkość kątowa
  prędkość obrotowa
 • anharmonicity
  anharmoniczność
 • anharmonic oscillator
  oscylator anharmoniczny
 • anharmonic ratio
  dwustosunek czwórki punktów
  stosunek anharmoniczny
 • anhedral
  wznios płata ujemny
 • anhedral wing
  skrzydło ze wzniosem ujemnym
 • anhedron
  anhedron
 • anhidrotic
  lek przeciwpotny
 • anhydride
  bezwodnik
 • anhydrite
  anhydryt
  gips bezwodny
 • anhydrock
  skała osadowa składająca się głównie z anhydrytu
 • anhydrous alcohol
  alkohol absolutny
  alkohol bezwodny
 • anhydrous cement
  cement bezwodny
 • anhydrous wolframie acid
  bezwodnik wolframowy
  trójtlenek wolframu
 • anilide
  anilid
 • aniline
  anilina
 • aniline black
  czerń anilinowa
 • aniline dye
  barwnik anilinowy
 • aniline-formaldehyde resins
  żywice anilinowe
  żywice anilinowo-formaldehydowe
 • aniline ink
  farba anilinowa
 • aniline point
  punkt anilinowy oleju
 • aniline press
  drukarnia anilinowa
 • aniline printing
  druk anilinowy
  druk fleksograficzny
  fleksografia
 • aniline resins
  żywice anilinowe
  żywice anilinowo-formaldehydowe
 • aniline sulfate
  siarczan aniliny
 • anilinium chloride
  chlorek aniliniowy
 • animal
  zwierzę
 • animal black
  węgiel kostny
  węgiel zwierzęcy
 • animal breeding
  hodowla zwierząt
 • animal char coal
  węgiel kostny
  węgiel zwierzęcy
 • animalcule
  żyjątko mikroskopijne
 • animal farm
  ferma hodowlana
  gospodarstwo hodowlane
 • animal fats
  tłuszcze zwierzęce
 • animal fibre
  włókno zwierzęce
 • animal foods
  produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego
 • animal glue
  klej zwierzęcy
 • animal husbandry
  zootechnika
 • animalization
  animalizowanie włókna
 • animal oil
  olej zwierzęcy
 • animal pests
  szkodniki zwierzęce
 • animal products
  produkty pochodzenia zwierzęcego
 • animal protein factor
  czynnik białka zwierzęcego
 • animal starch
  glikogen
 • animal traction
  zwierzęca silą pociągowa
 • animated cartoon
  film rysunkowy
 • animating electrode
  elektroda jonizacyjna
 • animation
  animacja przy realizacji filmów
 • animation effects
  efekty animacyjne
 • animikite
  animikit rada srebra
 • anion
  anion
  jon ujemny
 • anion-active agents
  środki anionowo czynne
 • anion exchanger
  anionit
  wymieniacz anionowy
 • anionics
  środki anionowo czynne
 • anionie initiation
  inicjowanie anionowe polimerów
 • anionotropy
  anionotropia
 • anion-radical
  anionorodnik
  rodnikoanion
 • anions
  anion
 • anisaldehyde
  aldehyd anyżowy
  anizoaldehyd
 • aniseikon
  elektroniczny wykrywacz ruchu
 • aniseikonia
  anizeikonia
 • anise oil
  olejek anyżowy
 • anisic acid
  kwas anyżowy
  kwas metoksybenzoesowy
 • anisic alcohol
  alkohol anyżowy
 • anisidine
  anizydyna
 • anisochronous transmission
  przesyłanie anizochroniczne
  transmisja anizochroniczna
 • anisole
  anizol
  metoksybenzen
 • anisonchronous signal
  sygnał anizochroniczny
 • anisotropic
  anizotropowy
  różnokierunkowy
 • anisotropic energy
  energia anizotropii magnetycznej
 • anisotropic etch
  mieszanka trawiąca anizotropowo
 • anisotropic transformation
  przekształcenie anizotropowe
 • anisotropy
  anizotropia
  anizotropia zróżnicowanie własności zależnie od kierunku
 • anisyl alcohol
  alkohol anyżowy
 • Anka steel
  gatunek stali nierdzewnej chromowo-niklowej
 • ankerite
  ankeryt
 • annabergite
  anabergit
  kwiat niklowy
 • annatto
  annato barwnik spożywczy
 • anneal [ə'ni:l]
  wyżarzać
  odprężać (szkło)
 • annealed hardness
  twardość w stanie wyżarzonym
 • annealer
  piec do wyżarzania
  żarzak
 • annealing
  wyżarzanie
 • annealing base
  spód pieca do wyżarzania
 • annealing bay
  hala pieców do wyżarzania
  wyżarzalnia
 • annex memory
  pamięć asocjacyjna
  pamięć skojarzeniowa
 • annex storage
  pamięć asocjacyjna
  pamięć skojarzeniowa
 • annunciator
  głośnik
 • anode
  anoda
 • anode band detection
  detekcja anodowa
 • anode battery
  bateria anodowa
 • anode block
  blok anodowy
 • anode characteristic
  charakterystyka anodowa
 • anode current
  prąd anodowy
 • anode modulation
  modulacja anodowa
 • anodes
  anoda
 • anode voltage
  napięcie anodowe
 • anode voltage drop
  spadek napięcia anodowego
 • anodic oxidation process
  anodyzacja
 • anodizing
  anodyzacja
 • anomaly detection
  wykrywanie anomalii
 • anomaly detection model
  model wykrywania anomalii
 • anonymizing
  anonimizacja
 • anonymizing proxy
  anonimizujący serwer proxy
 • anonymous connection
  połączenie anonimowe
 • anonymous remailer
  program do anonimowego przesyłania poczty
 • anorexia
  jadłowstręt
 • anorthic system
  układ trójskośny
 • anorthite
  anortyt
  skaleń wapniowy
 • anorthoclase
  anortoklaz
 • anoscope
  wziernik odbytniczy
 • anoxemia
  anoksemia
 • anoxia
  hipoksja
 • anoxybiosis
  anaerobioza
 • ansa compounds
  ansa-związki
 • anserine
  anseryna
 • answerback
  potwierdzenie
 • answer-back code
  znamię
 • answer-back unit
  znamiennik
 • answer delay
  opóźnienie odpowiedzi
 • answer for
  odpowiadać czemuś
 • answering
  odpowiadanie
  zgłoszenie
 • answering jack
  gniazdko zgłoszeniowe
 • answering machine
  automatyczna sekretarka
 • answering plug
  wtyczka odzewowa
 • answering set
  szukacz
 • answering time
  czas udzielania odpowiedzi
 • answering timeout
  limit czasu odpowiedzi
 • answer lamp
  lampka wskazująca na udzielanie odpowiedzi
 • answer list
  lista odpowiedniości
 • answer mode
  tryb odpowiedzi
  tryb zgłoszenia
 • answer only modem
  modem umożliwiający połącznie tylko w kierunku do odbiorcy
 • answer phone
  automatyczna sekretarka
 • answer signal
  sygnał odzewu
 • answer the description
  zgadzać się z opisem
 • answer the helm
  słuchać steru
 • answer to
  problem rozwiązanie zagadnienia
 • antacid
  środek zobojętniający kwas
 • antagonism of ions
  antagonizm jonowy
 • antagonistic action
  działanie antagonistyczne
 • antagonistic spring
  sprężyna odciągająca
 • antarctic
  antarktyczny
 • Antarctic Circle
  koło podbiegunowe południowe
 • antecedent
  poprzednik
 • antecedent interpretation
  łańcuch logiczny
  wnioskowanie na podstawie faktów
 • antecedent valley
  dolina antecedencyjna
  dolina przełomowa
 • antechamber Diesel engine
  silnik wysokoprężny z komorą wstępną
 • antenna array
  układ antenowy
 • antenna branching filter
  zwrotnica antenowa
 • antenna change-over switch
  przełącznik antenowy
 • antenna circuit-breaker
  zabezpieczenie przepięciowe anteny
 • antenna counterpoise
  przeciwwaga anteny
 • antenna coupler
  układ sprzęgający antenowy
 • antenna current
  prąd anteny
 • antenna downlead
  odprowadzenie anteny
 • antenna energy
  moc w antenie
 • antenna gain
  zysk anteny
 • antenna jack
  gniazdko antenowe
 • antenna lead
  doprowadzenie anteny
 • antenna matching
  dostrojenie anteny
 • antenna matching unit
  układ dopasowania anteny
 • antenna pattern
  charakterystyka promieniowania anteny
 • antenna pick-up
  szumy w antenie
 • antenna transmit-receive
  antena nadawczo-odbiorcza
 • antenna tuning capacitor
  kondensator dostrojczy anteny
 • antenna tuning inductance
  indukcyjność dostrojcza anteny
 • anthocyanins
  antocyjany
 • anthophyllite
  antofilit
 • anthracene
  antracen
 • anthracene dye
  barwnik antracenowy
 • anthracene oil
  olej antracenowy
 • anthracite pig iron
  surówka wytopiona na antracycie
 • anthracosis
  pylica węglowa
 • anthranilic acid
  kwas antranilowy
 • anthranol
  antranol
 • anthranone
  antranon
  antron
 • anthraquinone
  antrachinon
 • anthraquinone dye
  barwnik antrachinonowy
 • anthraquinonesulfonic acid
  kwas antrachinonosulfonowy
  sulfoantrachinon
 • anthrimides
  antrimidy
 • anthrone
  antron
  antronon
 • anthropochory
  antropochoria
 • anthropomorphism
  antropomorfizm
 • anthroposphere
  antroposfera
 • antiactivator
  antyaktywator
 • anti-ager
  środek przeciwstarzeniowy
 • antiaircraft artillery
  artyleria przeciwlotnicza
 • antiaircraft gun
  armata przeciwlotnicza
  działko przeciwlotnicze
 • antiaircraft missile
  pocisk przeciwlotniczy
 • antiaircraft searchlight
  reflektor przeciwlotniczy
 • antiaircraft weapon
  broń przeciwlotnicza
 • antialbumin
  przeciwalbumina
 • anti-aliasing
  antyaliasing
  wygładzanie krawędzi
 • antialising
  wyrównywanie
 • antiatom
  antyatom
 • anti-auxochrome group
  antyauksochrom
  grupa antyauksochromowa
 • antibacklash gearing
  przekładnia z kompensacją luzu międzyzębnego
 • antiballistic missile
  pocisk rakietowy przeciwbalistyczny
 • antibiosis
  antybioza
 • antibiotic
  antybiotyk
 • anti-block system
  korektor hamowania
  urządzenie przeciwpoślizgowe zapobiegające zablokowaniu kół
 • antibonding electrons
  elektrony antywiążące
 • antibonding orbital
  orbital antywiążący
 • antibunching
  rozgrupowanie fotonów
 • anticatalyst
  antykatalizator
  katalizator ujemny
 • anticathode
  antykatoda
 • anticentre
  antycentrum
  antyepicentrum
 • antichlor
  antychlor substancja wiążąca wolny chlor
 • anticipated carry
  przeniesienie z wyprzedzeniem
 • anticipated operational occurrences
  przewidywane zdarzenia eksploatacyjne
 • anticipated transients without scram
  stany przejściowe bez wyłączenia reaktora
 • anticipated transient without scram
  przewidywany stan przejściowy bez wyłączenia reaktora
 • anticipating control
  sterowanie wyprzedzające
 • anticipation error
  błąd apercepcji w analizie sensorycznej
 • anticipation mode
  tryb wyprzedzający
 • anticipatory
  wyczekujący
  wyprzedzający
 • anticipatory buffering
  buforowanie wyprzedzające
  zapisywanie do bufora z wyprzedzeniem
 • anticipatory paging
  sprowadzanie strony z wyprzedzeniem
 • anticipatory staging
  przemieszczenie bloków pamięci z wyprzedzeniem
 • anticlinal
  nachylony w przeciwnym kierunku
 • anticlinal axis
  oś siodła
 • anticlinal conformation
  konformacja antyklinalna
  konformacja część
 • anticlinal fold
  fałd siodłowy
 • anticlinal valley
  dolina antyklinalna biegnąca wzdłuż osi antykliny
 • anticline
  antyklina
  siodło
 • anticlinorium
  antyklinorium
 • anti-clockwise
  przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara
 • anticlockwise
  przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara
 • anti-clutter gain control
  regulacja wysokiej rozdzielczości
 • anticlutter gain control
  regulacja wzmocnienia dla osłabienia echa falującego morza
 • anticoagulant
  antykoagulant
  lek przeciwkrzepliwy
 • anticodon
  antykodon
 • anticoincidence
  antykoincydencja
  niejednoczesność
 • anticoincidence circuit
  bramka nierównoważności
  układ antykoincydencyjny
 • anticoincidence element
  bramka nierównoważności
  układ antykoincydencyjny
 • anticoincidence gate
  bramka antykoincydencyjny
  bramka nierównoważności
 • anticoincidence operation
  operacja nierównoważności
 • anticollision radar
  radar antykolizyjny
  radar przeciwzderzeniowy
 • anticorrosion primer
  podkład antykorozyjny
 • anticorrosion protection
  ochrona przeciwkorozyjna
 • anticorrosive
  przeciwkorozyjny
  zabezpieczający przed korozją
 • anticorrosive paint
  farba przeciwkorozyjna
 • anticosine
  acos
 • anticosine in the degree measurement
  arcus cosinus w mierze kątowej
 • anticreeper
  opórka przeciwpełzna
 • anticyclogenesis
  formowanie się antycyklonów
 • anticyclone
  obszar wysokiego ciśnienia
  wyż baryczny
 • anticyclotron
  antycyklotron
 • antidazzle
  przeciwodblaskowy
 • antidazzle lights
  światła krótkie
  światła mijania
 • antidazzle screen
  osłona przeciwsłoneczna
 • antidazzle switch
  przełącznik świateł przy mijaniu
 • antidegradant
  antydegradant
 • antiderivative of function
  funkcja pierwotna
 • antidetonant
  antydetonator
  środek przeciwstukowy
 • antidiabetic
  lek przeciwcukrzycowy
 • antidiffusion screen
  kratka Buckyego
  kratka przeciwrozproszeniowa
 • antidiuretic hormone
  adiuretyna
  wazopressyna
  wazopresyna adiuretyna
 • antidune
  antydiuna
 • antielectrostatic agent
  antystatyk
  środek antyelektrostatyczny
 • antiemetic
  lek przeciwwymiotny
 • antienzyme
  antyenzym
 • antiepicentre
  antycentrum
  antyepicentrum
 • antifading antenna
  antena przeciwzanikowa
 • antiferroelectric
  antyferroelektryk
 • antiferroelectricity
  antyferroelektryczność
 • antiferromagnetic Curie point
  temperatura Neela
 • antiferromagnetic material
  antyferromagnetyk
 • antiferromagnetic resonance
  rezonans antyferromagnetyczny
 • antiferromagnetic substance
  antyferromagnetyk
  ciało antyferromagnetyczne
 • antiferromagnetism
  antyferromagnetyzm
 • antiflash agent
  środek przeciwbłyskowy
  środek przeciwptomienny
 • antifoaming agent
  środek przeciwpieniący
 • antifog agent
  substancja antyzadymiająca
 • antiformin disinfectant
  antyformina
 • anti-fouling coating
  farba przeciwporostowa
 • antifreeze
  substancja niezamarzająca
 • antifreeze additive
  antyfryz
 • antifreezing oil
  olej niskokrzepnący
 • antifriction
  przeciwcierny
 • antifriction alloy
  stop łożyskowy
 • antifriction bearing
  łożysko toczne
 • antifriction curve
  traktrysa krzywa płaska o stycznej stałej długości
 • antifriction metal
  metal przeciwcierny
  stop łożyskowy
 • antifrothing agent
  środek przeciwpieniący
 • anti-function
  antyfunkcja
 • antigalling compound
  środek przeciw zacieraniu się
 • antigas defence
  obrona przeciwgazowa
 • antigenic competition
  współzawodnictwo antygenowe
 • antigenicity
  antygenowość
  immunogenność
 • antiglare
  przeciwoślepieniowy
 • antiglobulin
  antyglobulina
 • antigorite
  antygoryt
 • anti-g suit
  kombinezon przeciwprzeciążeniowy
 • antihalation layer
  warstwa przeciwodblaskowa
 • antihemorrhagic
  lek przeciwkrwotoczny
 • antihistamines
  preparaty przeciwhistaminowe
 • antihunting circuit
  obwód przeciwoscylacyjny
 • antihyberbolic cosine
  area cosinus
 • antihyperbolic cotangent
  area cotangens
 • antihyperbolic sine
  area sinus
 • antihyperbolic tangent
  area tangens
 • antiicer
  środek zapobiegający oblodzeniu
  urządzenie zapobiegające oblodzeniu
 • antiincrustator
  środek zapobiegający tworzeniu się kamienia kotłowego
 • anti-invasins
  antyinwazyny
 • anti-jamming
  antyzagłuszanie
  przeciwzagłuszanie
 • antijamming
  przeciwzakłóceniowy
 • antiknock agent
  antydetonator
  środek przeciwstukowy
 • anti-knock fuel
  paliwo przeciwstukowe
 • anti-knock rating
  wartość przeciwstukowa liczba oktanowa
 • antilift wires
  ścięgna przeciwnośne
 • antilock brakes
  hamulce nie blokujące się przeciwpoślizgowe
 • antilogarithm
  antylogarytm
  funkcja odwrotna do logarytmicznej
 • antilunar tide
  pływ przeciwksiężycowy
 • antimatter
  antymateria
 • antimers
  antymery
  antypody optyczne
  enancjomery
  izomery zwierciadlane
 • antimeson
  antymezon
 • antimicrobial
  środek do zwalczania drobnoustrojów w żywności
 • antimissile defence
  obrona przeciw pociskom rakietowym
 • antimissile missile
  przeciwpocisk
 • antimonate
  antymonian
 • antimonial lead
  ołów twardy
 • antimonic
  antymonowy
 • antimonide
  antymonek
 • anti-moniker
  antyindywiduator
 • antimonite
  antymonin
  antymonit
  błyszcz antymonu
  stybnit
 • antimonous
  antymonawy
 • antimony
  antymon
 • antimony blend
  kermezyt
 • antimony bloom
  kwiat antymonowy
  walentynit
 • antimony glance
  antymonit
  błyszcz antymonu
  stybnit
 • antimony hydride
  antymonowodór
  stybina
 • antimonyl
  antymonyl
 • antimony orange
  czerń antymonowa
  oranż antymonowy
  trójsiarczek antymonu
 • antimony plating
  powlekanie antymonem
 • antimony red
  pięciosiarczek antymonu
 • antimony trisulfide
  czerń antymonowa
  oranż antymonowy
  trójsiarczek antymonu
 • antimony white
  biel antymonowa
 • antimony yellow
  żółcień neapolitańska
 • antineutrino
  antyneutrino
 • antineutron
  antyneutron
 • antinode
  strzałka fali stojącej
 • antinoise antenna
  antena przeciwzakłóceniowa
 • anti-noise antenna
  antena przeciwzakłóceniowa
 • antinoise microphone
  mikrofon przeciwhałasowy
 • antinomy
  antynomia
 • antinous release
  wężyk spustowy
 • antinucleon
  antynukleon
 • antioxidant
  antydegradant
  antyutleniacz
  przeciwutleniacz
 • anti-parallel coupling
  połączenie przeciwsobne
 • antiparticle
  przeciwcząstka
 • anti-pattern
  antywzorzec
 • anti periplanar conformation
  konforma
  konformacja anty
  konformacja antyperiplanarna
 • antipersonnel
  przeznaczony do użycia przeciw celom żywym
 • antipersonnel bomb
  bomba przeciw celom żywym
 • antipersonnel mine
  mina przeciwpiechotna
 • antiperspirant
  środek przeciwpotowy
 • antiphase boundary
  granica antyfazowa
 • antiphlogistic
  lek przeciwzapalny
 • antiphonal
  antyfonalny
 • anti-piping compound
  lunkeryt
 • anti-pitch fins
  płetwy stabilizacyjne
 • antiplasticizer
  antyplastyfikator
 • antipodes
  antypody
 • antipolar
  przeciwbiegunowa
 • antipole
  przeciwbiegun
 • anti-pollution insulator
  izolator przeciwzabrudzeniowy
 • anti-priming pipe
  rura zabezpieczająca przed pluciem kotła
 • antiproton
  antyproton
  proton ujemny
 • antiputrescent
  przeciwgnilny
 • antipyretic
  lek przeciwgorączkowy
 • antipyrinejforw
  antypiryna
 • antiquing
  nabłyszczanie
 • anti-rad
  antyrad substancja zwiększająca odporność polimerów
  na promieniowanie jonizujące
  .
 • antiradar coating
  pokrycie antyradiolokacyjne
  powloką antyradiolokacyjna
 • antireflection
  przeciwodbiciowy
 • anti-reflection coating
  powłoka antyelektrostatyczna
 • anti-reflex coating
  warstwa przeciwodblaskowa
 • antiresonance frequency
  częstotliwość antyrezonansowa rezonatora piezoelektrycznego
 • anti-reverse rotation device
  urządzenie zabezpieczające przed zmianą kierunku obrotów
 • anti-roll bar
  stabilizator poprzeczny
 • anti-rolling fins
  płetwy stabilizacyjne
 • antirolling tank
  zbiornik przeciwprzechyłowy
  zbiornik stabilizacyjny
 • antirust
  przeciwrdzewny
 • anti-rust additive
  dodatek przeciwrdzewny
 • antisatellite missile
  pocisk rakietowy przeciw satelitom na orbicie okołoziemskiej
 • antiscating
  urządzenie przeciwpoślizgowe w gramofonach hi-fi
 • antiseizure properties
  własności przeciwzatarciowe smaru
 • antiselene
  przeciwksiężyc
 • antiseptic
  antyseptyczny
  antyseptyk
  bakteriobójczy
  środek antyelektrostatyczny
  środek bakteriobójczy
 • antiseptic paint
  płaszcz antyseptyczny
 • anti-setoff powder
  proszek kontrastujący
 • antiship missile
  pocisk rakietowy przeciw okrętom
 • antiship radar
  stacja radiolokacyjna do wykrywania celów nawodnych
 • anti-sidetone circuit
  układ antylokalny
  układ przeciwdogłosowy
 • anti-sine
  arcus sinus
  funkcja odwrotna względem sinusa
 • antisine
  arcus sinus
 • anti-skid brake
  hamulec z automatycznym zabezpieczeniem przed poślizgiem
 • anti-skid unit
  automat przeciwpoślizgowy
 • anti-skinning agent
  środek przeciw kożuszeniu
 • antislip
  antypoślizgowy
  przeciwpoślizgowy
 • antislip paint
  farba przeciwpoślizgowa
 • anti-sloshing baffle
  przegroda przeciw kołysaniu cieczy w zbiorniku
 • antisoftener
  przeciwzmiękczacz
  usztywniacz
 • antisolar glass
  szkło antysolowe
 • antisolar tide
  pływ przeciwsłoneczny
 • antispectroscopic lens
  achromat
  obiektyw achromatyczny
 • antispin parachute
  spadochron ułatwiający wyjście z korkociągu
 • antispin strake
  przedłużenie statecznika poziomego ułatwiające
  wychodzenie samolotu z korkociągu
  .
 • antisplash
  przeciwbryzgowy
 • antisqueak
  zapobiegający skrzypieniu
 • anti-starvation boost
  wzmożenie przeciw trwałemu zablokowaniu
  wzmożenie przeciw zagłodzeniu
 • antistatic
  antystatyczny
 • anti-static agent
  środek antyelektrostatyczny
 • antistatic agent
  antystatyk
  środek anty elektro statyczny
 • antistatic coating
  powłoka antyelektrostatyczna
 • antistatic mat
  mata antyelektrostatyczna
 • antisterility factor
  tokoferol
 • anti-Stokes lines
  linie antystokesowskie
 • antistreptolysin
  antystreptolizyna
 • antistress mineral
  minerał antystresowy
 • antisubmarine
  dotyczący zwalczania okrętów podwodnych
 • antisubmarine patrol aircraft
  samolot patrolowy do zwalczania okrętów podwodnych
 • antisubmarine rocket
  rakieta przeciw okrętom podwodnym
 • antisubmarine surveillance satellite
  sztuczny satelita do wykrywania okrętów podwodnych
 • antisubmarine warfare
  obrona przeciw okrętom podwodnym
  zwalczanie okrętów podwodnych
 • antisubmarine weapon
  broń przeciw okrętom podwodnym
 • antisudorific
  środek przeciwpotowy
 • antisymmetric
  antysymetryczny
 • antisymmetric compressor
  sprężarka osiowa o niejednakowej reakcyjności wirnika
  i kierownicy na stopniach
  .
 • antisymmetric filter
  filtr antysymetryczny
 • antisymmetric tensor
  tensor antysymetryczny
 • antisymmetric wave function
  funkcja falowa antysymetryczna
 • antisymmetry
  antysymetria
 • antitank mine
  mina przeciwczołgowa
 • antitank missile
  pocisk rakietowy przeciwczołgowy
 • antitarnish paper
  papier przeciwkorozyjny
 • antitetanic
  środek przeciwtężcowy
 • antitheft device
  urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą
 • anti-thief lock
  zamek blokujący kierownicy
 • anti-torque
  moment oporowy
 • anti-torque tail rotor
  śmigło ogonowe śmigłowca
 • antitoxin unit
  jednostka antytoksyczna
 • antitrades
  antypasaty
  przeciwpasaty
 • anti-transmit receive tube
  zwierak antynadawanie-odbiór
 • antitrigonometric functions
  odwrotne funkcje trygonometryczne
 • antitriptic wind
  przepływ antytryptyczny
  wiatr antytryptyczny
 • antivalence
  nierównoznaczność
 • antivenenum
  anawenom surowica odpornościowa przeciw jadowi żmij
 • antivibration
  przeciwdrganiowy
 • antivibration insulation
  izolacja przeciwdrganiowa
  izolacja wibracyjna
 • antivibrator
  tłumik drgań
 • antivirus
  antywirusowy
 • antivirus program
  program antywirusowy
 • antivirus socket
  gniazdo antywirusowe
 • antivitamin
  antywitamina
 • antiweld additive
  dodatek smarnościowy przeciw zacieraniu
 • antixerophthalmic vitamin
  akseroftol
 • antizymotic
  środek przeciwfermentacyjny
 • antonym
  antonim
 • anvil beak
  róg kowadła
 • anvil block
  szabota młota
 • anvil cap
  poduszka matrycy
 • anvil chisel
  podcinka
 • anvil cloud
  cumulonimbus
 • anvil cutter
  podcinka
 • anvil face
  gładź kowadła
 • anvil horn
  róg kowadła
 • anvilless hammer
  młot bezszabotowy
 • anvil of hardness testing machine
  stolik przedmiotowy twardościomierza
 • anvil ratio
  stosunek ciężaru części spadających młota do ciężaru szaboty
 • anvil sow
  poduszka matrycy
 • anvil stock
  podstawa kowadła
 • anvil table
  podstawa rogu kowadła
 • anvil tool
  matryca dolna
 • any mode
  tryb dowolny
 • any quantity
  dowolna ilość
 • any sequence title
  kolejka dowolna
 • aorta
  tętnica główna
 • apareon
  punkt orbity satelity Marsa najbardziej od niego oddalony
 • apartment building
  blok mieszkalny
  dom czynszowy
 • apartment-threaded
  oddzielnowątkowy
 • aperception error
  błąd apercepcji w analizie sensorycznej
 • aperient
  zaradczy
 • aperiodic
  aperiodyczny
  nieokresowy
 • aperiodic antenna
  antena aperiodyczna
  antena nieokresowa
 • aperiodic balance
  waga aperiodyczna
  waga tłumikowa
 • aperture antenna
  antena aperturowa
 • aperture card
  karta okienkowa
  karta z dziurkami
  karta z otworami
 • aperture compensation
  korekcja apertury
 • aperture core
  rdzeń z otworami
 • aperture corrector
  korektor tłumieniowy
 • aperture die
  matryca przelotowa do wyciskania współbieżnego
 • aperture distortion
  zniekształcenie aperturowe
  zniekształcenie apertury
 • apertured strip
  taśma z wyciętymi otworami
 • aperture field
  oświetlenie apertury anteny mikrofalowej
 • aperture number
  jasność obiektywu
 • aperture plate
  płytka z otworami
 • aperture seal
  kablem e
  między otworem w obudowie bezpieczeństwa
  uszczelnienie przepustu elektrycznego
 • aperture size
  wymiar oczka sita
 • aperture stop
  przysłona aperturowa
 • aperture time
  czas wymagany do wykonania pomiarów
 • apex
  punkt najwyższy względem pewnej linii
  wierzchotek
  wychodnia pokładu
 • apex angle
  kąt wierzchołkowy
 • apex stone
  kamień wieńczący ściany szczytowej
 • aphelion
  punkt odsłoneczny
 • aphicide
  aficyd
  środek mszycobójczy
 • aphonia
  bezgłos
 • aphotic zone
  strefa afotyczna
 • aphrodisiac
  środek pobudzający popęd płciowy
 • apical
  wierzchołkowy
 • apiol e
  apiol
 • aplanat
  aplanat
  obiektyw aplanatyczny
 • aplite
  aplit
 • apoatropine
  apoatropina
 • apochromat
  apochromat
  obiektyw apochromatyczny
 • apoenzyme
  apoenzym
  apoferment
  feron
 • apoferritin
  apoferytyna
 • apogee
  punkt odziemny
 • apogee on
  punkt kulminacyjny
 • apolar forms
  formy niespolaryzowane
 • A-pole
  słup Aowy linii nadziemnej
 • apolune
  apolune
  punkt odksiężycowy
 • apomecometer
  wysokościomierz
 • apomorphine
  apomorfina
 • apophyllite
  apofilit
 • apophysis run
  odgałęzienie boczne żyły
  odnoga żylna
 • a-port
  na lewą burtę
 • aposelene
  apolune
  aposel punkt orbity satelity Księżyca
  punkt odksieżycowy
 • apostilb
  apostilb
 • apostlib
  apostlib
 • apothecaries' ounce
  uncja aptekarska
 • apothecary balance
  waga aptekarska
  waga techniczna
 • apothecary ounce
  uncja aptekarska
 • apothem
  apotema
 • apparatus
  aparat telekopiowy
 • apparent elastic limit
  umowna granica sprężystości
 • apparent error
  błąd pozorny
 • apparent failure
  uszkodzenie widoczne
  wada łatwa do wykrycia
 • apparent gravity
  przyspieszenie grawitacyjne
  przyspieszenie ziemskie
 • apparent horizon
  horyzont nawigacyjny
  horyzont pozorny
 • apparent mass
  masa pozorna
  masa wirtualna
  masa związana
 • apparent mass forces
  siły od mas związanych
 • apparent motion
  ruch jawny
 • apparent powder density
  ciężar nasypowy
  pozorny ciężar właściwy proszków
 • apparent power
  moc elektryczna czynna
  moc pozorna
 • apparent pressure angle
  czołowy kąt przyporo w przekładni zębatej
 • apparent resistance
  impedancja
  opór pozorny
  opór zespolony
 • apparent solar time
  czas prawdziwy słoneczny
 • apparent transverse pitch
  podziałka czołowa koła zębatego
 • apparent variable
  zmienna pozorna
  zmienna związana
 • apparent viscosity
  lepkość pozorna
  lepkość strukturalna smaru
 • apparent volume
  objętość nasypowa proszku
 • apparent watt
  wat pozorny
 • apparent weight
  ciężar pozorny ciała zanurzonego
 • apparent wind
  wiatr pozorny
 • appeal
  apelować
  odwoływać się
 • appear
  pojawić się
  ukazać się
 • appearance potential
  potencjał pojawienia
 • appearance potential spectroscopy
  spektroskopia potencjału pojawienia
 • appendage
  wystająca część kadłuba żywego
 • appendage task
  zadanie dodatkowe
 • appendant drawing
  rysunek dodatkowy | pomocniczy
 • apperception
  percepcja sztuczna
  poznawanie sztuczne
 • appetite-suppressant
  środek zmniejszający łaknienie
 • apple acid
  kwas hydroksybursztynowy
  kwas jabłkowy
 • apple coal
  konkrecje kuliste węgla
 • apple essence
  walerianian izoamylu
 • apple stern
  rufa pełna
 • applet
  aplet
 • Appleton layer
  obszar jonosferyczny
 • applicable surfaces
  powierzchnie izometryczne
 • applicant
  zgłaszający
 • application app
  aplikacja zaplecza
 • Application Binary Interface
  interfejs binarny aplikacji
  interfejs binarny programu użytkowego
 • application boundary
  granica aplikacji
 • application call
  wywołanie aplikacji
 • application compression
  kompresja aplikacji
 • application context
  kontekst aplikacji
 • application context name
  nazwa kontekstu aplikacji
 • application definition
  definicja aplikacji
 • application developer
  deweloper aplikacji
  konstruktor aplikacji
  programista aplikacji
  twórca aplikacji
 • application development
  programowanie aplikacji
 • application dimension
  wymiar aplikacji
 • application domain
  dziedzina zastosowań
 • application engine
  aparat aplikacji
  maszyna aplikacji
  mechanizm aplikacji
  moduł aplikacji
 • application entity
  jednostka aplikacji
 • application entity descriptor
  deskryptor jednostki aplikacji
 • application entity environment
  środowisko jednostki aplikacji
 • application entity identifier
  identyfikator jednostki aplikacji
 • application entity nickname
  pseudonim jednostki aplikacji
 • application entity object class
  klasa obiektu jednostki aplikacji
 • application entity qualifier
  kwalifikator jednostki aplikacji
 • application error
  błąd absolutny
 • application event
  zdarzenie aplikacji
 • application file
  plik aplikacji
 • application form
  formularz podania
  formularz zgłoszeniowy
 • application framework
  struktura aplikacji
  szkielet aplikacji
  zrąb aplikacji
 • application generator
  generator aplikacji
 • application icon
  ikona aplikacji
 • application identifier
  identyfikator aplikacji
 • application layer
  warstwa aplikacji
  warstwa programów użytkowych
 • application-layer protocol data unit
  jednostka danych protokołu warstwy aplikacji
 • application level gateway
  brama warstwy aplikacji
 • application mode
  tryb aplikacji
 • application name
  nazwa aplikacji
 • application of force
  przyłożenie siły
 • application oil groove
  rowek do rozprowadzania oleju
 • application-oriented language
  język do tworzenia aplikacji
  język problemowy
 • application package
  pakiet aplikacji
 • application partitioning
  partycjonowanie aplikacji
 • application process
  proces aplikacji
 • application program
  program użytkowy
 • application programmer
  programista aplikacji
  twórca aplikacji
 • Application Programming Interface
  interfejs programowania aplikacji
  interfejs programowy aplikacji
 • application properties
  parametry działania aplikacji
  właściwości aplikacji
 • application provider
  dostawca aplikacji
 • application repository
  magazyn aplikacji
  repozytorium aplikacji
  skład aplikacji
  składnica aplikacji
 • application request
  żądanie aplikacji
 • application sever
  serwer aplikacji
 • application shell
  powłoka aplikacji
 • application software
  oprogramowanie aplikacyjne
  oprogramowanie użytkowe
 • application-specific integrated circuit
  specjalizowany układ scalony
 • applications technology satellite
  satelita do zastosowań technologicznych
  sztuczny satelita do badania nowej aparatury kosmicznej
 • application support protocol
  protokół obsługi aplikacji
 • application thread
  wątek aplikacji
 • application type
  typ aplikacji
 • application variable pool
  pula zmiennych aplikacji
 • application window
  okno aplikacji
 • application workspace
  obszar roboczy aplikacji
 • applicative language
  język funkcjonalny
  język programowania funkcjonalnego
 • applicator
  aplikator
  aplikator w diatermii
  lokalizator naświetlania
  nakładka
  wzbudnik grzejny
 • applied
  stosowany
  zastosowany
 • applied chemistry
  chemia stosowana
 • applied force
  siła czynna
 • applied load
  obciążenie nadane przy badaniu własności smarnych
 • applied physics
  fizyka stosowana
  fizyka techniczna
 • applied power
  moc doprowadzana
  moc dostarczana
 • applied research
  badania stosowane
 • applied science
  nauka stosowana
 • applied thread
  zdobina nitkowa
 • applied voltage
  napięcie doprowadzone
 • appliqué
  aplikacja
 • applique armour
  dodatkowa osłona przeciwpancerna czołgu
 • applique circuit
  obwód dodatkowy
 • apply brakes
  nacisnąć hamulce
  zahamować
 • apply by brush
  nakładać pędzlem
  powłokę
 • apply for
  ubiegać się o
  złożyć podanie o
  złożyć wniosek o
 • apply program
  program wprowadzający zmiany
 • apply to
  dotyczyć
  odnosić się do
 • apply voltage
  doprowadzić napięcie
 • appoint
  post mianować
  powołać kogoś na stanowisko
 • appointed
  ustalony
  wyznaczony
 • appointed time
  termin
  wyznaczony czas
 • apportioned effort
  praca niedokończona
 • appraisal well
  odwiert rozpoznawczy
  szyb do oceny złoża
 • apprentice
  czeladnik
  uczeń w rzemiośle
 • apprentice machinist
  uczeń w warsztacie mechanicznym
 • appret
  apretura
 • approach angle
  główny kąt przystawienia
  kąt natarcia
 • approach bank
  rampa dojazdowa
 • approach contact
  wzębianie
 • approach control
  kontrola podejścia do lądowania
 • approach control radar
  radar kontroli rejonu zbliżania
 • approach flume
  kanał derywacyjny
 • approach lights
  światła podejścia do lądowania
 • approach roller table
  samotok doprowadzający w walcowni
 • approach route locking
  przebieg z uzależnieniem zbliżania
 • approach section
  odcinek zbliżania
 • approach speed
  prędkość podejścia do lądowania
 • approach to land
  podchodzić do lądowania
 • approach zero
  dążyć do zera
 • appropriated berth
  dzierżawione miejsce przy nabrzeżu
 • approval
  odbiór pracy, zlecenia
 • approval cycle
  cykl wydawniczy
 • approval process
  proces współbieżny
 • approved for foods
  zatwierdzony do stosowania w środkach spożywczych
 • approximate
  aproksymować
  przybliżać
  przybliżony
 • approximated
  przybliżony
 • approximate disclosure
  ujawnienie przybliżone
 • approximate index file
  plik indeksowy
 • approximately
  w przybliżeniu
 • approximate price
  cena orientacyjna
 • approximates
  przybliżony
  zbliżony
 • approximate value
  wartość przybliżona
 • approximating
  przybliżony
 • approximation error
  błąd przybliżenia
 • approximation of characteristic curve
  aproksymacja charakterystyki
 • approximation process
  proces aproksymacji
 • approximative
  przybliżony
 • April
  kwiecień
 • a priori estimates
  nierówności różniczkowe
  oszacowanie a priori
 • a priori probability
  prawdopodobieństwo a priori
 • apron
  osłona; fartuch
  fartuch wlewowy (maszyny papierniczej)
  stół; płyta dolna (prasy)
  skrzynka suportowa (tokarki)
  płyta postojowa | lotniskowa; przedpole hangaru
  (+ ~ stage) teatr rampa; proscenium
  próg doku
  czoło moreny
 • apron block
  blok narzutu ochronnego
 • apron conveyor
  przenośnik płytowy
 • apron feeder
  zasilacz płytkowy
 • apron flashing
  fartuch blaszany
 • apron net
  sieć fartuchowa
 • apron piece
  belka podestowa
 • apron plate
  blacha przydziobnicowa nadburcia
 • aprotic solvent
  rozpuszczalnik aprotonowy | indyferentny
 • aqua ammonia
  woda amoniakalna
 • aquaculture
  hydroponika
  kultura wodna
 • aquadag
  akwadag
 • aquadrive
  pędnik strugowodny
 • aquafortis
  kwas azotowy
 • aquafortis etching
  akwaforta
 • aqualung
  akwalung
 • aqualunger
  płetwonurek z aparatem oddechowym
 • aquamarine
  akwamaryn
  beryl niebieski
 • aquametry
  akwametria
 • aquanaut
  akwanauta
 • aquaplane
  akwaplan
 • aquaplaning
  poślizg hydrodynamiczny
  poślizg kół pojazdu na warstwie wody przy dużych prędkościach.
 • aqua-regia
  woda królewska
 • aquarel(le)
  akwarela
 • aquarium reactor
  reaktor basenowy
 • aquasol
  hydrozol
 • aquatint
  akwatinta
 • aquatory
  akwatorium
 • aqueous adhesive
  klej wodny
 • aqueous alcohol
  alkohol uwodniony
 • aqueous corrosion
  korozja w roztworach wodnych
 • aqueous reprocessing
  mokry przerób paliwa
  przerób paliwa na mokro
 • aqueous rock
  skala wodonośna
 • aqueous solution
  roztwór wodny
 • aquiculture
  hydroponika
  kultura wodna
 • aquifer
  formacja wodonośna
 • aquiferous layer
  warstwa wodonośna
 • aquifuge
  warstwa wodoszczelna
 • aquo-complex
  akwokompleks
  hydrokompleks
 • aquo-compounds
  akwozwiązki
 • aquo-ion
  jon uwodniony
 • arabie gum
  guma arabska | senegalska
 • arabie numerals
  cyfry arabskie
 • arabinose
  arabinoza
 • arabitol
  arabit
  arabitol
 • arable area
  powierzchnia orna | uprawna
 • arable land
  grunty orne
  ziemia orna
 • arable layer
  warstwa orna gleby
 • arachi(di)c acid
  kwas arachidowy | arachidynowy
 • arachide
  arachid
 • aragonite
  aragonit
 • aramid
  poliamid aromatyczny
 • arbitrarily sectioned file
  plik podzielony dowolnie
 • arbitrary access
  dostęp dowolny | swobodny
 • arbitrary Boolean function
  dowolna funkcja Boolea
 • arbitrary function generator
  generator funkcji dowolnych
  uniwersalny generator funkcji
 • arbitrary mean
  średnia pomocnicza
 • arbitrary sequence computer
  komputer sekwencyjny (z dowolnym wykonywaniem rozkazów)
 • arbitrary unit
  jednostka danych protokołu
 • arbitration award
  orzeczenie arbitrażowe
 • arbitration bar
  próbka odlana
  wlewek próbny
 • arbitration clause
  klauzula arbitrażowa
 • arbor
  maszyny elektryczne
  oprawka do narzędzi
  trzpień
  wałek oś
 • arbor cutter
  frez nasadzany
 • arbor drawing
  ciągnienie rur na długim trzpieniu
 • arborescent
  rozgałęziony
 • arborescent crystal
  dendryt
  kryształ dendrytyezny
 • arborescent powder
  proszek dendrytyczny
 • arboretum
  szkółka drzew
 • arbor milling cutter
  frez nasadzany
 • arbor press
  prasa montażowa do wrzecion
 • arborvitae
  życiodrzew
 • arbutin
  arbutyna
 • arc
  łuk (geom. el.)
  tworzyć łuk (elektryczny)
  linia łukowa
 • arcade
  arkady
  pasaż
 • arc-air gouging
  żłobienie elektropowietrzne
  żłobienie łukowe
 • arc-air torch
  uchwyt do żłobienia elektropowietrznego
 • arc-back
  zapłon wsteczny w lampie gazowanej
 • arc blow
  ugięcie łuku
 • arc burning
  jarzenie się łuku
 • arc cathode
  katoda łukowa
 • arc chute
  komora łukowa
 • arc column
  słup łuku
 • arc control
  regulacja łuku
  sterowanie łukiem
 • arc cosecant
  arcus cosecans
 • arc cosine
  arcus cosinus
 • arc cotangent
  arcus cotangens
 • arc cutting
  cięcie łukowe | łukiem_elektrycznym
 • arc discharge
  wyładowanie łukowe
 • arc drop
  spadek napięcia w łuku
 • arc-drop loss
  straty w łuku
 • arc efficiency
  wydajność stapiania łuku
 • arc-electric steel
  stal elektryczna wytapiana w piecu łukowym
 • arc extinction
  przerwanie | zagaszenie łuku
 • arc eyes
  choroba oczu występująca u spawaczy łukowych
 • arc force
  ciśnienie łuku
 • arc furnace
  piec łukowy
 • arc generator
  generator łukowy
 • arc gouging
  żłobienie elektropowietrzne | łukowe
 • Archaeozoic era
  archaik
  era archaiczna
 • Archaeozoic group
  archaik grupa
 • arch bend
  kształtka rurowa
 • arch block
  kliniec
 • arch brick
  cegła sklepieniowa
  sklepieniówka
 • arch centre
  krążyna
 • arch dam
  zapora łukowa
 • arc heating
  nagrzewanie łukowe
 • archeological excavation
  wykopalisko archeologiczne
 • archeology
  archeologia
 • archeomagnetism
  archeomagnetyzm
 • arch framing
  owrężenie łukowe
 • arch girder
  belka zakrzywiona
 • Archimedean drill
  furkadlo wiertarka ręczna
 • Archimedean principle
  zasada Archimedesa
 • Archimedean screw
  śruba Archimedesa
 • Archimedean spiral
  spirala Archimedesa
 • Archimedes number
  liczba Archimedesa
 • arching
  materiału sypkiego
  przesklepianie się gruntu
  wysklepianie się
  zawieszanie się materiału sypkiego w
 • arching cut
  włom łukowy
 • architectural acoustics
  akustyka budowlana
 • architectural engineering
  budownictwo
  technika budowlana
 • architectural fittings
  wyposażenie architektoniczne
 • architectural glass
  szkło budowlane
 • architecturally
  architektonicznie
 • architectural model
  model architektoniczny
  model architektury
 • architectural protection
  ochrona w architekturze
  zabezpieczenie w architekturze
 • architectural schema
  schemat architektury
 • archival
  archiwalny
 • archive
  archiwizować
  archiwować
 • archive candidate
  kandydat do archiwizacji
  plik przeznaczony do archiwizacji
 • archive control group
  grupa kontrolna archiwizacji
 • archived file
  plik archiwalny
 • archive disk storage
  archiwum dyskowe
 • archive policy
  strategia archiwizacji
 • archive program
  program archiwizujący
 • archives
  archiwum
 • archive site
  siedziba archiwum
  witryna archiwum
 • archive storage
  pamięć archiwalna
  pamięć pomocnicza
  pamięć rezerwowa
 • archiving
  archiwizacja
  archiwizowanie
  archiwowanie
 • archivolt
  archiwolta
 • arch press
  mała prasa korbowa wysięgowa
 • arch pressure
  ciśnienie sklepieniowe w mechanice gruntów
 • arch rib
  żebro łukowe
 • arch stone
  kliniec
 • arc hysteresis
  histereza łuku
 • arc ignition
  zajarzanie | zapłon łuku
 • arcing
  jarzenie się łuku
  wyładowanie łukowe
 • arcing contact
  zestyk opalny
 • arcing distance
  droga przeskoku
 • arcing horn
  rożek łukowy
 • arcing time
  czas trwania łuku
 • arc interruption
  gaszenie | przerwanie łuku
 • arc-jet engine
  silnik odrzutowy plazmowy, w którym plazmę wytwarza się
  za pomocą łuku elektrycznego
  .
 • arc lamp
  lampa łukowa
 • arc lamp projector
  reflektor łukowy
 • arc length
  długość łuku
 • arc machining
  obróbka łukiem elektrycznym
 • arc measure
  miara łukowa
 • arc melting
  topienie łukiem elektrycznym
 • arc migration
  błądzenie łuku
 • arc of action
  łuk przyporu
  łuk zazębienia w przekładni zębatej
 • arc of approach
  łuk nachodzący przyporu w przekładni zębatej
  łuk wejściowy przyporu
 • arc of belt contact
  łuk opasania w przekładni cięgnowej
 • arc of contact
  łuk opasania w przekładni cięgnowej
  łuk przyporu
  łuk zazębienia w przekładni zębatej
 • arc of recess
  łuk schodzący przypora w przekładni zębatej
  łuk zejścia przyporu
 • arc of visibility
  sektor widoczności
 • arcogene welding
  spawanie tukowo-tlenowe
 • arc-over
  przebicie łukowe
 • arc-oxygen torch
  palnik łukowo-tlenowy
 • arc polygon
  wielokąt krzywoliniowy
 • arc popout
  wygasanie łuku
 • arc power
  moc łuku
 • arc process
  metoda łukowa
  proces wytapiania stali w piecu łukowym
 • arc quench
  gaszenie | przerwanie łuku
 • arc-quenching medium
  gasiwo
 • arc radiation furnace
  piec łukowy o nagrzewaniu pośrednim
  piec łukowy promieniujący
 • arc rectifier
  zawór łukowy
 • arc reignition
  ponowne zajarzenie łuku
 • arc resistance furnace
  piec łukowo-oporowy
  piec łukowy o nagrzewaniu bezpośrednim
 • arc restriking
  ponowne zajarzenie łuku
 • arc runner
  rożek łukowy
 • arc secant
  arcus secans
 • arc sine
  arcus sinus
 • arc space
  przestrzeń łukowa
  słup łuku
 • arc spectrum
  widmo łukowe
 • arc spot welding
  spawanie punktowe
 • arc spraying
  metalizacja łukowa
 • arc stabilization oscillator
  stabilizator tuku
 • arc start
  zajarzanie łuku
 • arc steelmaking
  wytapianie stali w piecu łukowym
 • arc stream
  przestrzeń łukowa
  słup łuku
 • arc suppression
  gaszenie | przerwanie łuku
 • arc suppression coil
  dławik gaszący
 • arc tangent
  arcus tangens
 • arc-through
  przewrót falownika
  zapłon w okresie zaporowym zaworu
 • arctic air
  masy powietrza arktycznego
 • Arctic Circle
  koło podbiegunowe północne
 • arctic front
  front polarny
 • arcticization
  przystosowanie sprzętu do pracy w warunkach arktycznych
 • arc time
  czas trwania łuku
 • arc torsion bar
  drążek skrętny pałąkowy
 • arc voltage
  napięcie tuku
 • arcwall cutter
  wrębiarka łukowa
 • arcwalling
  wrębianie łukowe
 • arc weld
  spoina łukowa
 • arc welder
  spawacz łukowy
  spawalnica
  spawarka łukowa
 • arc welding
  spawanie elektronowe wiązką elektronową
  spawanie łukowe
 • arc welding electrode
  elektroda do spawania łukowego
 • arc welding generator
  prądnica spawalnicza
 • arc welding plant
  spawalnica
  spawarka łukowa
 • arc welding transformer
  transformator spawalniczy
 • arcwise
  łukowo
 • arcwise connected
  spójny łukowo
 • ardency
  nawietrzność statku żaglowego
 • ardennite
  ardenit
 • ardent spirits
  napoje alkoholowe destylowane
 • ardometer
  ardometr
  pirometr radiacyjny
 • arduous duty
  ciężkie warunki pracy
 • are
  ar
 • area block
  fragment terenu
 • area code
  numer kierunkowy
 • area contact
  styk powierzchniowy
 • area control
  kontrola obszaru
 • area control centre
  centrum kontroli obszaru
 • area-density of power
  gęstość strumienia energii
 • area element
  element pola
  element powierzchniowy
 • area forecast
  prognoza pogody dla określonego obszaru
 • area-hyperbolic cosine
  area cosinus
 • area-hyperbolic cotangent
  area cotangens
 • area-hyperbolic sine
  area sinus
 • area-hyperbolic tangent
  area tangens
 • area integrator
  planimetr
 • area-moment method
  metoda momentów wtórnych
 • area monitor
  monitor aktywności lokalnej
 • area monitoring
  kontrola aktywności lokalnej
 • area of cut
  przekrój warstwy skrawanej
 • area of draw
  powierzchnia szkód górniczych
 • area of section
  pole przekroju wrężnicowego
 • area of take
  powierzchnia eksploatowana odkrywki
 • area ratio
  wyróżnik otwarcia
 • area reducer
  zwężka dla ograniczenia pola przepływu
 • area rule
  reguła pól
 • area sampling
  próbkowanie obszaru
 • area search
  przeszukiwanie obszaru
  przeszukiwanie obszaru pamięci
 • area shrinkage
  skurcz powierzchni
 • area under crop
  powierzchnia zasiewów
 • area variable
  zmienna obszarowa
 • areaway
  umożliwiająca dostęp światła i powietrza
  wolna przestrzeń dookoła budynku poniżej poziomu terenu
 • arecoline
  arekolina
 • A-register
  akumulator
 • arenaceous shale
  łupek piaszczysty
 • arenes
  areny
  węglowodory aromatyczne
 • arenite
  psamit średnioziarnista skala okruchowa
 • areola
  obwódka
 • areometer
  areometr
  gęstościomierz
 • Argand diagram
  diagram Arganda
 • argentan
  alpaka
  argentan
  nowe srebro
 • argentiferous
  zawierający srebro
 • argentite
  argentyt
  błyszcz srebra
 • argentometry
  argentometria
 • argilla
  glinka biała
  glinka kaolinowa
 • argillaceous ore
  ruda glinkowa
 • argillaceous rock
  skała ilasta
 • argillaceous schist
  iłołupek
  łupek ilasty
 • arginase
  arginaza
 • arginine
  arginina
 • arginyl
  arginyl
 • argols
  kamień winny
 • argon
  argon
 • argon-shielded arc
  łuk elektryczny w osłonie argonu
 • argument
  argument funkcji
  complex number argument liczby zespolonej
  zmienna niezależna
 • argument address
  adres argumentu
 • argument-count mismatch
  niedopasowanie liczby argumentów
 • argument field
  pole argumentu
  pole operandum
 • argument list
  lista argumentów
  spis argumentów
 • argument of latitude
  długość węzła wstępującego
 • argument passing
  przekazywanie argumentów
 • argument principle
  zasada argumentu
 • argument solicitation
  żądanie argumentu
 • argument transfer instruction
  instrukcja przeniesienia argumentu
  rozkaz przemieszczenia argumentu
 • argument type list
  lista typów parametrów
 • argyrodite
  argyrodyt
 • aridity
  suchość klimatu
 • arithlog paper
  papier półlogarytmiczny
 • arithmetic address
  adres arytmetyczny
 • arithmetic al
  arytmetyczny
 • arithmetical average
  średnie matematyczne odchylenie profilu od linii średniej
 • arithmetical check
  kontrola arytmetyczna
 • arithmetical instruction
  rozkaz arytmetyczny
 • arithmetic al mean roughness deviation
  przeciętna wysokość
  średnie arytmetyczne odchylenie chropowatości
 • arithmetical operation
  operacja arytmetyczna
 • arithmetical procedure
  procedura arytmetyczna
 • arithmetical progression
  postęp arytmetyczny
 • arithmetical shift
  przesunięcie arytmetyczne
 • arithmetic and logic unit
  jednostka arytmetyczno-logiczna
 • arithmetic average
  średnia arytmetyczna
 • arithmetic check
  kontrola arytmetyczna
 • arithmetic constant
  stała arytmetyczna
 • arithmetic conversion
  konwersja arytmetyczna
 • arithmetic coprocessor
  koprocesor arytmetyczny
 • arithmetic data
  dane arytmetyczne
 • arithmetic device
  urządzenie arytmetyczne
 • arithmetic element
  element cyfrowy
 • arithmetic exception
  błąd arytmetyczny
  wyjątek arytmetyczny
 • arithmetic expression
  wyrażenie arytmetyczne
 • arithmetic function
  funkcja arytmetyczna
 • arithmetic instruction
  instrukcja arytmetyczna
  rozkaz arytmetyczny
 • arithmetic-logic unit
  arytmometr
  jednostka arytmetyczna
  jednostka arytmetyczno-logiczna
 • arithmetic/logic unit
  jednostka arytmetyczno-logiczna
 • arithmetic mean
  średnia arytmetyczna
 • arithmetic operation
  operacja arytmetyczna
 • arithmetic operator
  operator arytmetyczny
 • arithmetic organ
  część arytmetyczna
 • arithmetic overflow
  nadmiar arytmetyczny
  przepełnienie arytmetyczne
 • arithmetic picture data
  dana arytmetyczne szablonowe
 • arithmetic point
  kropka arytmetyczna
  kropka bazowa
 • arithmetic primary
  nieredukowalna jednostka arytmetyczna
 • arithmetic processing unit
  jednostka arytmetyczno-logiczna
 • arithmetic product
  iloczyn arytmetyczny
 • arithmetic progression
  postęp arytmetyczny
 • arithmetic register
  rejestr arytmetyczny
 • arithmetic relation
  relacja arytmetyczna
 • arithmetic section
  część arytmetyczna
 • arithmetic shift
  przesunięcie alternatywne
  przesunięcie arytmetyczne
 • arithmetic statement
  instrukcja arytmetyczna
  wyrażenie arytmetyczne
 • arithmetic subroutine
  podprogram arytmetyczny
 • arithmetic term
  człon arytmetyczny
 • arithmetic underflow
  niedomiar arytmetyczny
 • arithmetic unit
  arytmometr
  jednostka arytmetyczno-logiczna
 • arithmometer
  arytmometr
 • arkose
  arkoza
  piaskowiec granitowy
 • armaments industry
  przemysł zbrojeniowy
 • armature
  twornik maszyny elektrycznej
  zwora magnesu
 • armature coil
  zezwój twornika
 • armature magneto
  iskrownik z wirującym
 • armature spider
  piasta twornika z żebrami
 • arm cleat
  rożek pokładowy pojedynczy
 • Armco iron
  żelazo Armco
 • armed interrupt
  przerwanie dozwolone
  przerwanie odgałęzione
  przerwanie z przyjęciem sygnału przerwania
 • arming pin
  kołek zabezpieczający zapalnik
 • arming wire
  przetyczka zabezpieczająca zapalnik
 • arm mixer
  mieszadło łapowe
 • arm of an angle
  ramię kąta
 • arm of force
  ramię siły
 • arm of network
  gałąź sieci
 • arm of the sea
  odnoga morska
 • armour
  broń pancerna
  opancerzenie
  pancerz
  płyta pancerna
 • armoured
  opancerzony
  pancerny
 • armoured cable
  kabel opancerzony
 • armoured car
  samochód pancerny
 • armoured cast iron
  żeliwo zbrojone
 • armoured concrete
  beton zbrojony
 • armoured conveyor
  przenośnik pancerny
 • armoured diving dress
  skafander pancerny
  skafander sztywny nurka
 • armoured fighting vehicle
  pojazd pancerny
 • armoured glass
  szkło zbrojone
 • armoured hose
  wąż zbrojony
 • armoured insulator
  izolator okuty
 • armoured personnel carrier
  transporter
  transporter opancerzony
 • armoured shell
  nadwozie pancerne
 • armoured turret
  wieżyczka pancerna
 • armoured wood
  drewno metalizowane
 • armourer
  rusznikarz
  zbrojmistrz
 • armouring of the cable
  pancerz kabla
 • armouring wire
  drut do opancerzania kabla
 • armour-piercing
  przeciwpancerny
  sabot pocisk przeciwpancerny rdzeniowy
 • armour-piercing cap
  czepiec ochronny pocisku przeciwpancernego
 • armour-piercing incendiary
  pocisk przeciwpancerny zapalający
 • armour-piercing sabot
  pocisk przeciwpancerny rdzeniowy
 • armour-piercing shell
  pocisk przeciwpancerny
 • armour piercing tracer
  pocisk smugowy przeciwpancerny
 • armour plate
  blacha pancerna
  płyta pancerna
 • armour plating
  opancerzenie z płyt
 • arm ratio
  stosunek ramion dźwigni
 • arm-rest
  podłokietnik
 • army package power reactor
  wojskowy reaktor energetyczny przewoźny
 • aromatic acid
  kwas aromatyczny
 • aromatic-base crude oil
  ropa aromatyczna
 • aromatic character
  charakter aromatyczny
 • aromatic clove tree
  drzewo goździkowe
 • aromatic compound
  związek aromatyczny
 • aromatic hydrocarbons
  areny
  węglowodory aromatyczne
 • aromaticity
  charakter aromatyczny
 • aromatic nucleus
  pierścień aromatyczny
 • aromatic sextet
  sekstet aromatyczny
  sekstet elektronowy
 • aromatization
  aromatyzacja
 • aromatization stalls
  komory aromatyzacji
  reaktory do aromatyzacji paliw
 • around the periphery
  na obwodzie
 • arquerite
  arkeryt
 • arraign
  pozwać przed sąd
 • arranged price
  cena umówiona
 • array antennas
  układ antenowy
 • array cell
  element tablicy
 • array component
  element tablicy
 • array control unit
  jednostka sterująca macierzą
 • array declarator
  identyfikator tablicy
 • array descriptor
  deskryptor tablicy
 • array element
  element tablicy
 • array expression
  wyrażenie tablicowe
 • array file
  plik tablicy
 • array identifier
  identyfikator tablicy
 • array index
  indeks tablicy
 • array name
  identyfikator tablicy
  nazwa tablicy
 • array of cores
  matryca rdzeni
 • array of structures
  tablica struktur
 • array pitch
  odstęp pomiędzy sąsiednimi rzędami
 • array processor
  procesor macierzowy
  procesor tablicowy
 • array representation
  przedstawienie w postaci tablicy
  reprezentacja tablicy
 • array unit
  jednostka macierzowa
 • array variable
  zmienna tablicowa
 • arrears
  zaległości
 • arrested landing
  lądowanie z przechwytywaniem
 • arrester gear
  łapacz samolotu
  urządzenie do przechwytywania samolotów lądujących na lotniskowcu
 • arrester hook
  hak zaczepowy w samolocie pokładowym
 • arrestment
  unieruchomienie
  wyłącznik wagi
  zatrzymanie
 • arrest point
  temperatura przemiany
 • Arrhenius equation
  równanie Arrheniusa
 • arrhythmia
  niemiarowość
 • arris
  ostra krawędź zewnętrzna
 • arris gutter
  rynna o przekroju V
 • arrival rate
  częstotliwość pojawiania się
  częstotliwość przypływu
 • arrival track
  tor przyjazdowy
 • arrow engine
  silnik trzyrzędowy
 • arrowgraph
  wykres strzałkowy
 • arrow-head
  grot
  grot strzałki
  ostrze strzałki
 • arrowheads
  grot
 • arrow key
  klawisz kursora
  klawisz strzałki
 • arsanilic acid
  kwas arsanilowy
 • arsenate
  arsenian
 • arsenic
  arsen
  arsenowy
 • arsenic al nickel
  czerwony piryt niklowy
  nikielin
 • arsenicated iron ore
  farmakosyderyt
 • arsenide
  arsenek
 • arsenide gallium technology
  technologia arsenkowo-galowa
 • arsenie
  arsen
 • arsenie acid
  kwas orto arsenowy
 • arsenie tri chloride
  chlorek arsenawy
 • arsenie trioxide
  arszenik
  bezwodnik arsenawy
  trójtlenek arsenu
 • arsenious
  arsenawy
 • arsenobenzene
  arsenobenzen
 • arsenobismite
  arsenobizmit
 • arsenoferrite
  arsenoferryt
 • arsenolite
  arsen it
 • arsenopyrite
  arsenopiryt
  mispikiel
  piryt arsenowy
 • arsenous
  arsenawy
 • arsine
  arseniak
  arsenowodór
  arsyna
 • arsonation
  arsonowanie
 • arsonium salt
  sól arsoniowa
 • art
  materiał ilustracyjny
 • art casting
  odlew artystyczny
  odlewanie artystyczne
 • arterial road
  droga główna
  magistrala
  ulica przelotowa
 • artery
  arteria komunikacyjna
 • artesian basin
  niecka artezyjska
 • artesian head
  wysokość ciśnienia artezyjskiego
 • artesian water
  woda artezyjska
 • artesian well
  studnia artezyjska
 • articles in short supply
  artykuły deficytowe
 • articles of daily use
  artykuły codziennego użytku
 • articles of mass consumption
  artykuły masowego spożycia
 • articulate
  łączyć przegubowo
 • articulated
  przegubowy
 • articulated blade
  łopata przegubowa wirnika śmigłowca
 • articulated bus
  autobus przegubowy
 • articulated connecting-rod
  korbowód boczny
  korbowód przyczepny
 • articulated harrow
  brona wielopolowa
 • articulated joint
  połączenie przegubowe
  przegub
 • articulated object
  obiekt z połączeniem przegubowym
 • articulated trailer
  naczepa
 • articulated train
  jednostka pociągowa
  zespół trakcyjny
 • articulated unit
  zestaw naczepowy
 • articulated vehicle
  pojazd członowy
 • articulated weighbridge
  waga wielopomostowa
 • artifact
  artefakt
  artefakt zjawisko powstałe z przyczyn ubocznych
  niezależnie od właściwości badanego materiału
 • artificial ageing
  starzenie sztuczne
 • artificial alimentation
  sztuczne odżywianie
 • artificial almond oil
  aldehyd benzoesowy
  benzaldehyd
 • artificial antenna
  antena sztuczna
 • artificial asteroid
  sztuczny satelita Słońca
 • artificial bait
  sztuczna przynęta
 • artificial cognition
  percepcja sztuczna
  poznawanie sztuczne
  rozpoznawanie obrazów
 • artificial defect
  wada wzorcowa w defektoskopii magnetycznej
 • artificial ear
  sztuczne ucho
 • artificial earth satellite
  sztuczny satelita ziemi
 • artificial feel
  sztuczne czucie
 • artificial fibre
  sztuczne włókno
 • artificial fuel
  paliwo syntetyczne
 • artificial harbour
  sztuczna przystań
  sztuczny port
 • artificial horizon
  sztuczny horyzont
 • artificial horn
  galalit
  sztuczny róg
 • artificial insemination
  sztuczna inseminacja
  unasienianie
 • artificial intelligence
  sztuczna inteligencja
 • artificial language
  język nienaturalny
  język sztuczny
 • artificial leather
  dermatoid
  sztuczna skóra
 • artificial lighting
  sztuczne oświetlenie
 • artificial line
  linia sztuczna
  sztuczna linia
  sztuczny tor
 • artificial load
  sztuczne obciążenie
 • artificial manure
  nawóz mineralny
  sztuczny nawóz
 • artificial marble
  stiuk
 • artificial mouth
  sztuczne usta
 • artificial perception
  percepcja sztuczna
  poznawanie sztuczne
 • artificial person
  osoba prawna
 • artificial radioactivity
  promieniotwórczość sztuczna
  promieniotwórczość wzbudzona
 • artificial reality
  rzeczywistość sztuczna
 • artificial reference counting
  sztuczne zliczanie referencji
 • artificial resins
  żywice syntetyczne
 • artificial respiration
  sztuczne oddychanie
 • artificial satellite
  sztuczny satelita
 • artificial silk
  sztuczny jedwab
 • artificial smoking
  sztuczne wędzenie wysycanie w roztworze skondensowanych
  składników dymu drzewnego
  .
 • artificial sweetener
  słodzik
 • artificial ventilation
  sztuczne przewietrzanie
  wentylacja mechaniczna
 • artillery range
  poligon artyleryjski
 • artillery rocket
  rakieta artyleryjska
  rakieta balistyczna bliskiego zasięgu
 • Artistic blacksmith
  Kowalstwo artystyczne
 • artistic text
  tekst ozdobny
 • art of printing
  drukarstwo
  sztuka drukarska
 • art paper
  papier ilustracyjny
 • artwork
  materiał ilustracyjny
  obraz topografii elementów układu scalonego
  rysunek fotomaski układu scalonego
 • arviculture
  uprawy polne
 • aryien
  arylen
 • aryl
  aryl
 • arylation
  arylowanie
 • arylhydraznie
  arylohydraza
 • aryl radical
  grupa arylowa
 • aryl silicones
  arylosilikony
 • as before
  jak wyżej w dokumencie
  jak wyżej w tekście
 • asbestine
  azbesty na
 • asbestos board
  azbest w arkuszach
  tektura azbestowa
 • asbestos cement
  cement azbestowy
 • asbestos cloth
  tkanina azbestowa
 • asbestos fibre
  włókno azbestowe
 • asbestosis
  azbestoza
  pylica azbestowa choroba zawodowa
 • asbestos packing
  szczeliwo azbestowe
  uszczelka azbestowa
 • asbestos suit
  ubranie azbestowe
 • asbestos wool
  wata azbestowa
  wełna azbestowa
 • asbolane
  asbolan
 • as-built documentation
  dokumentacja elektroniczna
 • as-cast condition
  stan surowy odlewu
 • ascend
  wznosić się
 • ascendancy
  wpływ na bezpieczeństwo
 • ascender
  część arytmetyczna
 • ascending
  jazda w górę dźwigu
  rosnący
  wstępujący
 • ascending branch
  część wznosząca się toru pocisku
 • ascending development
  rozwijanie wstępujące w chromatografii
 • ascending key
  klucz rosnący
 • ascending key sequence
  kolejność według klucza rosnącego
 • ascending order
  porządek rosnący
 • ascending paper chromatography
  chromatografia bibułowa wstępująca
 • ascending sequence
  kolejność rosnąca
 • ascending sort
  sortowanie wstępujące
 • ascending velocity
  prędkość wznoszenia się
 • ascend the throne
  wstąpić na tron
 • ascensional ventilation
  wentylacja prądem wstępującym
 • ascent
  wzlot
  wznoszenie się
 • ascent line
  linia ograniczająca wysokość znaków
 • ascent of water
  konwekcja wody
 • ascent tube
  rura odparowująca
  rura wznośna
 • ascertainment
  upewnienie się
 • as compensation
  tytułem odszkodowania
 • ascorbic
  askorbinowy
 • ascorbic acid
  kwas askorbinowy
 • ascorbimetry
  askorbinometria
 • ascribable
  przypisywalny
 • ascription
  przypisanie
 • as customary
  zgodnie ze zwyczajem
 • asdic
  azdyk
  hydrolokator akustyczny
 • aseismic
  asejsmiczny
 • asepsis
  jałowość
 • aseptic
  aseptyczny
  jałowy
 • as-fabricated state
  stan w momencie dostawy
 • ashbin
  skrzynia korbowa
 • ash blowing
  zdmuchiwanie popiołu
 • ash content
  zapopielenie
  zawartość popiołu
 • ash disposal
  odpopielanie
  usuwanie popiołu
 • ash fall
  opad popiołu wulkanicznego
 • ash-free coal
  węgiel bezpopiołowy
 • ash handling
  odpopielanie
  usuwanie popiołu
 • ash hopper
  lej zsypowy popiołu
 • ashing
  spospielanie
 • ashlar
  cios
  kamień ciosany
  mur z kamienia ciosanego
 • ashlar masonry
  mur z kamienia ciosanego
 • ashlar stop
  zaślepienie profilu
 • ashless
  bezpopiołowy
 • ashore
  na brzeg
  na ląd
 • ash pan
  popielnik
 • ash removal
  odpopielanie
  usuwanie popiołu
 • ash remover
  odpopielacz
 • Ash sintering tests
  spiekanie popiołu
 • ash slurry
  szlam popiołowy
 • ash wood
  drewno jesionowe
 • asiderite
  aerolit
 • as instructed
  zgodnie z instrukcją
 • as-is
  gotowy
  taki
 • asked price
  cena żądana
 • askew
  skośnie
 • asking price
  cena wyjściowa
 • as low as possible
  najniższy możliwy
 • as low as reasonably achievable
  minimalne osiągalne w rozs
  minimalne w granicach rozsądku
 • as may be required
  zależnie od potrzeby
 • as ordered
  zgodnie z zamówieniem
 • asparaginase
  asparaginaza
 • asparagine
  asparagina
 • aspartic acid
  kwas asparaginowy
 • aspect card
  karta położeń
  karta umiejscowienia
 • aspect ratio
  kadłuba statku
  stosunek wymiarów
  współczynnik kształtu obrazu
  wydłużenie
 • as per account
  zgodnie z rachunkiem
 • as per contract
  zgodnie z umową
 • as per details
  zgodnie z wyszczególnieniem
 • as per order
  zgodnie z zamówieniem
 • asphalt-base crude
  ropa asfaltowa
  ropa bezparafinowa
 • asphalt cement
  cement asfaltowy
 • asphaltenes
  asfalteny
 • asphaltic concrete
  asfaltobeton
  beton asfaltowy
 • asphalting
  asfaltowanie jezdni
 • asphaltites
  asfaltyty
 • asphalt-laminated
  paper papier asfaltowany
 • asphalt paint
  lakier asfaltowy
  lakier bitumiczny
 • asphalt pavement
  nawierzchnia asfaltowa
 • asphalt putty
  ciasto asfaltowe
 • asphaltum oil
  olej asfaltowy
  olej pozostałościowy
  redukat
 • aspheric lens
  soczewka asferyczna
 • asphyxiant gas
  gaz duszący
 • aspirating loss
  strata zasysania
 • aspirating ventilator
  wywietrznik wyciągowy
 • aspiration
  wsysanie
  zasysanie
 • aspiration pyrometer
  pirometr ssawny
  pirometr zasysający
 • aspirator
  aspirator
  odsysacz
  pompa wodna z ejektorem ssącym
  ssak
  wsysacz
  zasysacz
 • asporogenous yeast
  drożdże niezarodnikujące
  niby-drożdże
 • as rolled condition
  stan surowy wyrobu walcowanego
 • assault ship
  okręt desantowy pierwszego rzutu
  okręt-dok desantowy
 • assay
  oznaczanie
 • assay balance
  waga probiercza
 • assay furnace
  piec probierczy
 • assay office
  urząd probierczy
 • assay ton
  amerykańska jednostka masy równa 29
 • Assel mili
  walcarka wydłużająca trzywalcowa do rur bez szwu
  wydlużarka Assela
 • assemble-and-go
  zestaw do konstrukcji oprogramowania
 • assembled orogin
  adres początkowy programu przydzielony przez asembler
 • assembler
  asembler
  monter
  ślusarz na montażu
  translator j
  wierszownik w maszynach do składania
 • assembler directive
  dyrektywa asemblera
 • assembler directive command
  komenda dyrektywna asemblera
  polecenie dyrektywne asemblera
 • assembler language
  język asemblera
  język symboliczny
 • assembler-level language
  język asemblera
  język poziomu asemblera
 • assembler operator
  operator asemblera
 • assembler program
  program asemblera
 • assemblies of identical units
  zespoły identycznych elementów w nomenklaturze chemicznej
 • assembling phase
  faza asemblowania
 • assembling time
  czas asemblowania
 • assembly adhesive
  klej konstrukcyjny
 • assembly belt
  taśma montażowa
 • assembly-control statement
  instrukcja sterująca asemblera
  zdanie sterujące asemblera
 • assembly conveyor
  przenośnik montażowy
 • assembly drawing
  rysunek zespołu | złożeniowy
 • assembly glue
  klej konstrukcyjny
 • assembly half section
  półprzekrój-półwidok zestawienia
 • assembly jig
  przyrząd montażowy
 • assembly language
  język adresów symbolicznych
  język asemblera
  język symboliczny
  program asemblera
 • assembly language coding
  kodowanie w języku asemblerowym
 • assembly-language output
  listing programu w języku asemblerowym
  wyjście języka asemblerowego
 • assembly language processor
  procesor języka asemblerowego
 • assembly level code
  kod poziomu asemblowania
  kod symboliczny
 • assembly line
  linia montażowa
 • assembly line balancing
  program optymalizujący prace na taśmie montażowej
 • assembly list
  protokół asemblowania
 • assembly-output language
  język o wyjściu asemblerowym
 • assembly phase
  faza asemblowania
 • assembly pitch
  wymiar zestawu pod klucz
 • assembly program
  asembler
  program asemblera
  translator języka symbolicznego
 • assembly roller table
  samotok zbiorczy w walcowni
 • assembly room
  hala montażowa
  montownia
 • assembly routine
  asembler
  podprogram w języku asemblera
  program asemblera
  translator języka symbolicznego
 • assembly shop
  hala montażowa
  montownia
 • assembly stand
  stanowisko montażowe
 • assembly stress
  naprężenie montażowe
  naprężenie wstępne
 • assembly system
  system asemblerowy
 • assembly terminal
  końcówka montażowa
 • assembly testing
  testowanie asemblerowe
 • assembly time
  czas asemblowania
 • assertion checker
  program weryfikacji asercji
  program weryfikacji warunków
 • assertion operator
  operator asercji
  operator kontroli
  operator weryfikacji
 • assert statement
  instrukcja asercji
  zdanie kontroli
  zdanie weryfikacji
 • assessed mean life
  trwałość oszacowana średnia
 • asset manageability
  łatwość zarządzania zasobami
 • assets
  aktywa
 • assets account
  rachunek środków własnych
 • asset tracking
  śledzenie aktywów
  śledzenie zasobów
 • as shown
  jak pokazano na
 • assign
  przeznaczać coś na jakiś cel
  przydzielić
  przypisać
  przyporządkować
 • assignable cause
  przyczyna nieprzypadkowa
 • assignable object
  obiekt zmienny
 • assignation of rights
  przeniesienie praw
 • assigned error
  błąd gwarantowany
 • assigned frequency
  częstotliwość wyznaczona dla radiostacji
 • assigned numbers
  numery przydzielone
 • assignee
  następca prawny
 • assignment
  przypisanie
 • assignment conversion
  konwersja przypisania
 • assignment-free language
  język programowania bez przypisań
 • assignment indexing
  indeksowanie przydzieleń
  indeksowanie przyporządkowań
 • assignment instruction
  rozkaz przydzielenia
  rozkaz przypisania
 • assignment name
  nazwa przypisania
 • assignment problem
  problem przyporządkowania
  problem przyporządkowania adresów
 • assignment statement
  instrukcja przypisania
 • assignment symbol
  symbol przypisania
  symbol przyporządkowania
 • assignor
  dokonujący przeniesienia własności
 • assign priorities
  określić priorytet
  wyznaczyć pierwszeństwo
 • assistantship
  asystentura
 • assistant to the manager
  zastępca dyrektora
 • assisted circulation boiler
  kocioł parowy z obiegiem naturalnym i wymuszonym
 • assisted panel
  okno komentarza
  okno pomocnicze
 • assisted running
  jazda z podwójną trakcją
 • assisted take-off
  start wspomagany
 • assisted take-off booster
  pomocnicze urządzenie startowe
 • assisted take-off rocket
  rakieta startowa
 • assisting locomotive
  lokomotywa dodatkowa
 • associate contractor
  podwykonawca
 • associated circuit
  obwód elektryczny przyłączony
 • associated descriptor
  deskryptor skojarzeniowy
 • associated drawings
  rysunki towarzyszące
 • associated gas
  gaz towarzyszący
 • associated group
  grupa stowarzyszona
 • associated ideal of algebraic set
  ideał stowarzyszony ze zbiorem algebraicznym
 • associated liquid
  ciecz zasocjowana
 • associated matrix of linear map
  macierz odpowiadająca odwzorowaniu liniowemu
 • associated molecules
  asocjat
 • associated prime ideal
  stowarzyszony ideał pierwszy
 • associated wet rich gas
  bogaty gaz towarzyszący
 • association attrribute
  atrybut asocjacji
 • association class
  klasa asocjacji
 • association colloid
  koloid asocjacyjny
  koloid micelarny
  semikoloid
 • association environment
  środowisko powiązań
 • association establishment
  tworzenie powiązań
 • association identifier
  identyfikator powiązania
 • association list
  lista asocjacyjna
 • association release
  zwalnianie powiązania
 • association role
  rola asocjacji
 • association state
  stan powiązań
 • associative
  asocjacyjny
  łączny
  skojarzeniowy
 • associative access
  dostęp asocjacyjny
 • associative addressing
  adresowanie asocjacyjne
 • associative algebra
  algebra łączna
 • associative array
  macierz przyporządkowania
  tablica przyporządkowująca
 • associative array register
  rejestr tablicy asocjacyjnej
 • associative content addressable memory
  pamięć asocjacyjna
 • associative coproduct
  komnożenie łączne
 • associative indexing
  indeksowanie asocjacyjne
  indeksowanie skojarzeniowe
 • associative law for multiplication
  prawo łączności mnożenia
 • associative memory
  pamięć asocjacyjna
  pamięć skojarzeniowa
 • associative memory processor
  procesor macierzowy
  procesor tablicowy
 • associative operator
  operator asocjacyjny
 • associative processor
  procesor asocjacyjny
 • associative storage
  pamięć asocjacyjna
  pamięć skojarzeniowa
 • associative store
  pamięć asocjacyjna
  pamięć skojarzeniowa
 • associative table
  tablica asocjacyjna
 • associativity
  łączność
 • associator
  urządzenie kojarzące elementy podobne
 • assume
  podejmować ryzyko
  position przyjąć położenie
 • assumed decimal point
  domyślna kropka dziesiętna
  domyślne położenie kropki dziesiętnej
  przyjmowana pozycja dziesiętna
  założona kropka dziesiętna
 • assumed mean
  średnia dowolnie przyjęta
 • assumed position
  pozycja założona statku
 • assumed protection system actions
  zakładane działania układu zabezpieczeń
 • assumed reserves
  przewidywane zasoby
 • assumed value
  przyjmowana wartość
 • assumption of constancy of volume
  Zasada stałej objętości w walcownictwie
 • as supplied condition
  stan w chwili dostawy
 • assured mineral
  stwierdzone zasoby rudy
 • assymetric cryptography
  kryptografia asymetryczna
 • assymetric devices
  urządzenia asymetryczne
 • assymetric encryption
  szyfrowanie asymetryczne
 • assymetric input/output
  asymetryczne wejście-wyjście
 • assymetric input-output
  asymetryczne wejście-wyjście
 • assymetric input-output assymetric
  asymetryczne wejście-wyjście
 • assymetry
  asymetria
 • astable
  astabilny
 • astable blocking oscillator
  astabilny oscylator blokujący
  astabilny oscylator samodławny
 • astable circuit
  układ astabilny
 • astable multivibrator
  multiwibrator astabilny
 • A-stage resin
  rezol żywica w stadium A
 • a-starboard
  na prawą burtę
 • astatic
  astatyczny
 • astatic governor
  regulator astatyczny
 • astatine
  astat
 • astel
  opinka stropu
 • asterisk ['æstərɪsk]
  (druk.) gwiazdka jako odsyłacz | znak umowny.
  oznaczać gwiazdką
 • asterisk fill
  uzupełnianie gwiazdkami
 • asterisk protection
  wprowadzenie gwiazdek z lewej strony cyfr znaczących
  zabezpieczenie gwiazdkami
 • asterism
  asteryzm
  gwiazdkowość
 • asteroid
  asteroida
 • asterysk
  gwiazdka odsyłacz w tekście
 • asthenosphere
  astenosfera
 • astigmatism
  astygmatyzm
 • Aston dark space
  ciemnia Astona przy wyładowaniu jarzeniowym w gazie
 • Aston's mass spectrograph
  spektrograf mas Astona
 • astragal
  szczebliny w ramach metalowych o przekroju teowym
 • astral dome
  astrokopuła
  astrowieżyczka
  koputka astronawigacyjna
 • astringent
  cierpki
  środek ściągający
 • astrionics
  astronika
  elektronika kosmonautyczna
 • astroballistics
  astrobalistyka nauka o zjawiskach związanych z poruszaniem
  się ciał stałych w atmosferze
  .
 • astrobiology
  astrobiologia
 • astroblemes
  astrobiemy depresje gruntu spowodowane uderzeniem meteorytu
 • astrocompass
  astrobusola
  astrokompas
 • astrocyte
  komórka gwiaździsta
 • astrodome
  astrokopuła
  astrowieżyczka
  kopulka astronawigacyjna
 • astrogation
  astronawigacja
 • astrograph
  astrograf
 • astrolabe
  astrolabium
 • astrometry
  astrometria
  pomiary ciat niebieskich
 • astron
  astron reaktor termojądrowy
 • astronavigation
  astronawigacja
 • astronomical clock
  zegar gwiazdowy
 • astronomical day
  doba astronomiczna
  dzień astronomiczny
 • astronomical equator
  równik niebieski
 • astronomical observatory
  obserwatorium astronomiczne
 • astronomical refraction
  refrakcja astronomiczna
 • astronomic al tide
  ptyw astronomiczny
 • astronomical time
  czas astronomiczny
 • astronomical triangle
  trójkąt paralaktyczny
 • astronomical twilight
  świt astronomiczny
  zmierzch astronomiczny
 • astronomical unit
  astronomiczna jednostka długości
 • astronomical year
  rok zwrotnikowy
 • astrophyllite
  astrofilit
 • astrotracker
  sekstans automatyczny śledzący wybrane gwiazdy
 • asymmetrically
  asymetrycznie
 • asymmetrical silicon bilateral switch
  niesymetryczny krzemowy przełącznik dwustronny
 • asymmetric atom
  atom asymetryczny
 • asymmetric cryptography
  kryptografia asymetryczna
 • Asymmetric Digital Subscriber Line
  asymetryczna cyfrowa linia abonencka
 • asymmetric key
  klucz asymetryczny
 • asymmetric multiprocessing
  asymetryczne przetwarzanie na wielu procesorach
  asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe
 • asymmetric sideband
  asymetryczna wstęga boczna
 • asymmetric system
  układ trójskośny
 • asymmetry effect
  efekt asymetryczny
  efekt relaksacji
 • asymptotic
  asymptotyczny
 • asymptotic al
  asymptotyczny
 • asymptotical
  asymptotyczny
 • asymptotically
  asymptotycznie
 • asymptotically stable
  stabilny asymptotycznie
 • asymptotical stability
  stabilność asymptotyczna
 • asymptotic distribution
  rozkład asymptotyczny
 • asymptotic expansion
  rozwinięcie asymptotyczne
 • asymptotic limit
  granica asymptotyczna
 • asymptotic reactor period
  okres reaktora asymptotyczny
  okres stały
 • asymptotic series
  szereg asymptotyczny
 • asymptotic solution
  rozwiązanie asymptotyczne
 • asynchronicity
  asynchroniczność
 • asynchronous balanced mode
  asynchroniczny tryb zrównoważony
 • asynchronous batched update
  asynchroniczna aktualizacja wsadowa
 • asynchronous communication interface adapter
  asynchroniczny adapter komunikacyjny
 • asynchronous communications
  komunikacja asynchroniczna
 • asynchronous communications interface adapter
  asynchroniczne złącze komunikacyjne
 • asynchronous computer
  komputer asynchroniczny
 • asynchronous continuous update
  asynchroniczna aktualizacja ciągła
 • asynchronous controller description
  opis kontrolera asynchronicznego
 • asynchronous cotnmunications interface adapter
  asynchroniczny adapter sprzęgu komunikacyjnego
 • asynchronous data transfer
  asynchroniczne przesyłanie danych
 • asynchronous device
  urządzenie asynchroniczne
 • asynchronous element
  element asynchroniczny
 • asynchronous flip-flop
  przerzutnik asynchroniczny prosty
 • asynchronously
  asynchronicznie
 • asynchronous machine
  maszyna asynchroniczna
 • asynchronous message
  komunikat asynchroniczny
 • asynchronous mode
  tryb asynchroniczny
 • asynchronous operation
  operacja asynchroniczna
 • asynchronous operator
  operator asynchroniczny
 • asynchronous port
  port asynchroniczny
 • asynchronous processing
  przetwarzanie asynchroniczne
 • asynchronous pulse length modulation
  asynchroniczna modulacja długości impulsu
 • asynchronous request
  żądanie asynchroniczne
  zlecenie asynchroniczne
 • asynchronous serial protocol
  asynchroniczny protokół szeregowy
 • asynchronous signaling
  sygnalizacja asynchroniczna
 • asynchronous system trap
  przerwanie asynchroniczne
 • asynchronous system trap routine
  program reakcji na przerwania asynchroniczne
 • asynchronous time-division multiplexing
  multipleksowanie asynchroniczne dzielone czasowo
  multipleksowanie asynchroniczne z podziałem czasu
 • asynchronous transfer mode
  tryb przesyłania asynchronicznego
 • asynchronous transmission
  przesyłanie asynchroniczne
  transmisja asynchroniczna
 • asynchronous working
  operacja asynchroniczna
 • asyndetic
  asyndetyczny
 • atacamite
  atakamit
 • atacticity
  ataktyczność
 • atactic polymer
  polimer ataktyczny
 • at an average
  średnio
 • at anchor
  na kotwicy
 • ataractic
  uspokajający
 • at atmospheric pressure
  pod ciśnieniem atmosferycznym
 • ataxia
  ataksja
 • ataxite
  brekcja nieuwarstwiona
 • at clause
  deklaracja położenia
 • at constant pressure
  pod stałym ciśnieniem
 • at constant speed
  na stałych obrotach
  przy stałej prędkości
 • at different levels
  na różnych poziomach
 • at full load
  przy pełnym obciążeniu
 • at full speed
  na pełnych obrotach
 • at half-mast
  do pół masztu
 • at harvest
  podczas zbiorów
 • athermal nucleation
  zarodkowanie atermiczne
 • athermal solution
  roztwór atermiczny
 • at high altitude
  na dużej wysokości
 • at high frequencies
  przy wielkich częstotliwościach
 • athodyd
  silnik strumieniowy
 • atidal
  bezpływowy
 • at idling speed
  na małych obrotach
 • atii
  atmosfera nadciśnienia
 • Atlantic Standard Time
  atlantycki czas normalny
 • atlas
  atlas
 • at low altitude
  na małej wysokości
 • at low frequencies
  przy małych częstotliwościach
 • at market cost
  po cenach rynkowych
 • atm atmosphere
  atmosfera absolutna
 • atmidometer = atmometr
  atmometr
  ewaporometr przyrząd do pomiaru parowania wody ze
  swobodnej powierzchni wodnej
  .
 • atmolysis
  atmoliza
 • atmophilic elements
  pierwiastki atmofilne
 • atmospheric
  atmosferyczny
 • atmospheric composition
  skład chemiczny atmosfery
 • atmospheric cooler
  chłodnica ociekowa
 • atmospheric corrosion
  korozja atmosferyczna
 • atmospheric density
  gęstość atmosfery
 • atmospheric discharge
  wyładowanie atmosferyczne
 • atmospheric disturbance
  zakłócenia atmosferyczne
 • atmospheric electricity
  elektryczność atmosferyczna
 • atmospheric engine
  silnik spalinowy niedoładowany
 • atmospheric entry
  wejście w atmosferę
 • atmospheric gas
  gaz atmosferyczny
 • atmospheric general circulation
  ogólna cyrkulacja atmosfery
 • atmospheric head
  nadlew atmosferyczny
 • atmospheric interference
  zakłócenia atmosferyczne
 • atmospheric layer
  warstwa atmosfery
 • atmospheric line linia
  ciśnienia atmosferycznego na wykresie
 • atmospheric moisture
  wilgotność powietrza
 • atmospheric nitrogen
  azot atmosferyczny
  azot powietrza
 • atmospheric oxidation
  utlenianie tlenem atmosferycznym
 • atmospheric oxygen
  tlen atmosferyczny
 • atmospheric physics
  fizyka atmosfery
 • atmospheric pressure
  ciśnienie atmosferyczne
  ciśnienie barometryczne
 • atmospheric pressure head
  nadlew atmosferyczny
  wysokość ciśnienia atmosferycznego
 • atmospheric radiation
  promieniowanie atmosfery
 • atmospheric region
  warstwa atmosfery
 • atmospheric riser core
  rdzeń atmosferyczny
  rdzeń ołówkowy
 • atmospherics
  atmosferyki
  trzaski atmosferyczne
  zakłócenia atmosferyczne
 • atmospheric shell
  warstwa atmosfery
 • atmospheric sounding
  sondowanie atmosfery
 • atmospheric steam dump valve
  zawór bezpieczeństwa ze zrzutem pary do atmosfery
 • atmospheric tide
  pływ atmosferyczny
 • atmospheric turbulence
  turbulencja atmosferyczna
 • atmospheric valve
  zawór atmosferyczny łączący z atmosferą
 • at-most-once semantics
  semantyka jednorazowa
 • at no-load
  bez obciążenia
 • atoli
  atol
 • a-toluenethiol
  a-toluenotiol
  fenylometanotiol
 • atom
  atom
 • atom form factor
  atomowy czynnik kształtu
 • atomic absorption
  spectrophotometry
 • atomic absorption analysis
  analiza absorpcyjna atomowa
  spektrofotometria absorpcyjna atomowa
 • atomic absorption spectrophotometry
  analiza absorpcyjna atomowa
  spektrofotometria absorpcyjna atomowa
 • atomic action
  akcja atomowa
  operacja niepodzielna
 • atomic age
  wiek atomowy
 • atomical
  niepodzielny
 • atomically
  atomowo
 • atomically dispersed
  atomowo-dyspersyjny
 • atomic assignment
  przypisanie jako operacja atomowa
 • atomic attribute
  atrybut atomowy
 • atomic battery
  bateria atomowa
 • atomic beam
  promień atomowy
  wiązka atomów
 • atomic bomb
  bomba atomowa
 • atomic bond
  wiązanie atomowe
  wiązanie homeopolarne
  wiązanie kowalencyjne
 • atomic charge
  ładunek atomu
 • atomic clock
  zegar atomowy
 • atomic configuration
  układ przestrzenny atomów w cząsteczce
 • atomic context
  kontekst atomowy
 • atomic core
  rdzeń atomowy
  zrąb atomowy
 • atomic cross-section
  atomowy przekrój czynny
 • atomic crystal
  kryształ atomowy
 • atomic defence
  obrona przeciwatomowa
 • atomic density
  gęstość atomowa
 • atomic diameter
  średnica atomowa
 • atomic dispersion
  dyspersja atomowa
  rozproszenie atomowe
 • atomic displacement
  przesunięcie atomów w sieci krystalicznej
 • atomic electron shell
  powłoka elektronowa atomu
 • atomic energy
  energia jądrowa
 • atomic energy industry
  przemysł energetyki jądrowej
 • atomic energy reactor
  reaktor energetyczny
  reaktor mocy
 • atomic envelope
  powłoka elektronowa atomu
 • atomic excitation
  wzbudzenie atomu
 • atomic field
  pole sił atomu
 • atomic film
  warstwa jednoatomowa
 • atomic form factor
  atomowy czynnik kształtu
 • atomic formula
  formuła atomowa
 • atomic frequency standard
  atomowy wzorzec częstotliwości
 • atomic fuel
  paliwo jądrowe
 • atomic hydrogen
  wodór atomowy
 • atomic-hydrogen welding
  spawanie atomowe
  spawanie atomowo-wodorowe
 • atomic ion
  jon atomowy
 • atomicity
  atomiczność
  atomowość
  atomowość pierwiastka
  niepodzielność
 • Atomicity-Consistency-Isolation-Durability
  atomowość, spójność, izolacja, trwałość
 • atomic kernel
  rdzeń atomowy
  zrąb atomowy
 • atomic lattice
  sieć atomowa
 • atomic magnetic moment
  atomowy moment magnetyczny
 • atomic mass
  ciężar atomowy
  masa atomowa
 • atomic mass scale
  skala mas atomowych
 • atomic mass unit
  dalton
  jednostka masy atomowej
 • atomic medicine
  medycyna jądrowa
 • atomic model
  model atomu
 • atomic nucleus
  jądro atomowe
 • atomic number
  liczba atomowa
  liczba porządkowa pierwiastka
 • atomic number contrast
  kontrast wynikający z różnicy liczb atomowych
 • atomic number correction
  poprawka na różnicę liczb atomowych
 • atomic orbital
  orbital atomowy
 • atomic physics
  fizyka atomowa
 • atomic piane
  płaszczyzna atomowa sieci krystalicznych
 • atomic pile
  reaktor jądrowy
 • atomic planar distance
  odległość między płaszczyznami sieciowymi
 • atomic power
  energia jądrowa
 • atomic power engineering
  energetyka jądrowa
 • atomic power plant
  elektrownia jądrowa
 • atomic radius
  promień atomu
 • atomic ratio
  stosunek atomowy
  stosunek liczby atomów
 • atomic reactor
  reaktor jądrowy
 • atomics
  atomistyka
 • atomic scattering factor
  atomowy czynnik kształtu
  atomowy czynnik strukturalny
 • atomic shell
  powłoka elektronowa atomu
 • atomic shelter
  schron przeciwatomowy
 • atomic spacing
  odległość międzyatomowa
 • atomic spectroscopy
  spektroskopia atomowa
 • atomic spectrum
  widmo atomowe
 • atomic stopping power
  atomowa zdolność hamowania
 • atomic structure
  budowa atomu
 • atomic structure factor
  atomowy czynnik kształtu
  atomowy czynnik strukturalny
 • atomic symbol
  symbol atomowy
 • atomic term
  term atomowy
 • atomic trunk
  rdzeń atomowy
  zrąb atomowy
 • atomic units
  jednostki atomowe
 • atomic-vapour laser isotope separation
  metoda laserowa wzbogacania naturalnego uranu
 • atomic vibration
  drganie atomu
  oscylacja atomu
 • atomic volume
  objętość atomowa
 • atomic waste
  odpady atomowe
  odpady radioaktywne
 • atomic weapon
  broń jądrowa
 • atomic weight
  ciężar atomowy
  ciężar atomowy względny
  masa atomowa względna
 • atomic weight unit
  jednostka masy atomowej
 • atomie
  biological
  biologiczne
  chemical warfare
  chemiczne
  środki bojowe atomowe
 • atomie clock
  zegar atomowy
 • atomie core
  rdzeń atomowy
 • atomie volume
  objętość atomowa
 • atomie weight
  ciężar atomowy
 • atomie weight unit
  jednostka centralna komputera
 • atomistics
  atomistyka
 • atomization
  atomizacja
  rozpylanie
 • atomized lubrication
  smarowanie mgłą olejową
  smarowanie rozpyleniowe
 • atomized powder
  proszek rozpylany
 • atomizing nozzle
  dysza rozpylająca
 • atom line
  linia atomowa
  linia łukowa w spektroskopii
 • atom probe
  polowa mikrosonda atomowa
 • atom site
  miejsce atomu w sieci krystalicznej
 • atom structure
  budowa atomowa
  budowa atomu
 • at one's own expense
  na własny koszt
 • atony
  brak napięcia mięśniowego
  wiotkość
 • atoxic
  nietoksyczny
 • at random
  wyrywkowo
 • atraton
  atraton herbicyd
 • atrazine
  atrazyna herbicyd
 • at-reactor fuel storage
  przechowywanie paliwa przy reaktorze
 • at right angle
  pod kątem prostym
 • atritor
  atritor urządzenie do suszenia proszkowania osadów ściekowych
 • atropic acid
  kwas atropowy
 • atropoisomerism
  atropoizomeria
 • at sea level
  na poziomie morza
 • at shut-down
  przy wyłączeniu urządzenia
 • at sign
  znak @
 • attach
  przyłączyć
  zamocować
 • attached
  dołączony
  przyłączony
  zamocowany
 • attached column
  półkolumna
 • attached device
  urządzenie dołączone
  urządzenie przyłączone
 • attached documents
  dokumenty towarzyszące
 • attached procedure
  procedura dołączona
 • attached processing
  przetwarzanie przydzielone
 • attached processor
  procesor dołączony
  procesor przydzielony
  procesor przyłączony
 • attached processor system
  system procesorów dołączanych
 • attached shock wave
  fala uderzeniowa związana
 • attached support processor
  procesor podtrzymywania przyłączenia
 • attached task
  zadanie dołączone
 • attachment
  część składowa wyposażenia maszyny
  nasadka 2
  przyłączenie
  przyrząd
  urządzenie
  zamocowanie
 • attachment hardware
  części mocujące samochodowego pasa bezpieczeństwa
 • attachment plug
  wtyczka
 • attachment reference
  odnośnik do załącznika
 • attachment reference type
  typ odnośnika do załącznika
 • attachment unit interface
  interfejs urządzenia przyłączającego
 • attack
  napad choroby
 • attack bomber
  lekki bombowiec do atakowania celów ziemnych z małej wysokości
 • attacker
  samolot bojowy ofensywny
 • attack periscope
  peryskop bojowy
 • attack signature
  sygnatura ataku
  symptom ataku
 • attack type
  typ ataku
 • attainable
  osiągalny
  realny
  result
 • attainable potential
  zasoby dostępne
 • attain equilibrium
  osiągnąć równowagę
 • attar of roses
  olejek różany
 • attemperation
  regulacja temperatury ciała
 • attemperation of steam
  schładzanie pary
 • attemperator
  schładzacz pary
 • attempted
  próbny
  próbowany
 • attempted intrusion
  usiłowanie infiltracji
  usiłowanie włamania
 • attempts per circuit per hour
  liczba prób na obwód w ciągu godziny
 • attend
  machine obsługiwać maszynę
 • attendant
  dyżurny
  pracownik nadzorujący
 • attendant console
  konsola operatorska
 • attendant phenomenon
  zjawisko uboczne
 • attendant time
  czas przestoju komputera
 • attended
  nadzorowany
  nieautomatyczny
 • attended car-park
  parking strzeżony
 • attended operation
  operacja nadzorowana
  operacja nieautomatyczna
 • attended time
  czas zajmowania
 • attended trail printer
  drukarka wymagająca interwencji operatora
 • attention device
  urządzenie zwracające uwagę
 • attention interruption
  przerywanie na sygnał użytkownika
 • attenuated
  stłumiony
 • attenuation band
  pasmo tłumienia
 • attenuation coefficient
  współczynnik tłumienia
 • attenuation constant
  stała tłumienia
  tłumienność jednostkowa
 • attenuation diagram
  charakterystyka amplitudowa
  charakterystyka tłumienia
 • attenuation distortion
  zniekształcenie amplitudy
  zniekształcenie tłumieniowe
  zniekształcenie tłumieniowe sygnału
 • attenuation equalizer
  korektor tłumieniowy
 • attenuation factor
  stosunek osłabienia promieniowania
 • attenuation of wort
  odfermentowanie brzeczki
 • attenuation rate
  współczynnik tłumienia
 • attenuator
  tłumik nastawny
  ustalacz ciśnienia paliwa
  wyrównywacz ciśnienia
  zmiennik tłumienności
 • at the average
  średnio
 • at the centre
  na środku
 • at the intake
  na wlocie
 • at the outlet
  na wylocie
 • attitude jet
  dysza korygująca położenie statku w przestrzeni
 • attitude sensor
  czujnik orientacji w przestrzeni
 • atto
  atto
  przedrostek oznaczający 10E18
 • attractant
  atraktant
  środek wabiący
 • attraction lamp
  lampa wabiąca
 • attraction mode
  tryb demonstracyjny
 • attractive force
  siła przyciągania
 • attributable
  przypisywalny
 • attribute byte
  bajt atrybutów
 • attribute certificate
  certyfikat pierwszości
 • attribute character
  znak atrybutu
 • attribute grammar
  gramatyka atrybutowa
 • attribute object
  obiekt atrybutu
 • attribute sampling
  badanie wyrywkowe alternatywne
 • attribute type
  typ atrybutu
 • attribute value
  wartość atrybutu
 • attribute-value list
  lista atrybutów
  lista cech
  spis cech
 • attribute-value table
  lista atrybutów
  lista cech
  spis cech
 • attributively
  określająco
 • attrital coalpetr.
  odmiana węgla matowego
  zawierającego głównie atritus
 • attrition
  abrazja
  ścieranie się
  zużycie przez ścieranie
 • attrition test
  próba na ścieranie
 • attritus
  atritus składnik durytu
  czarny ił występujący w torfie
 • atu
  atmosfera podciśnienia
 • auctioneer circuit
  układ licytacyjny
 • auctioneered primary coolant temperature
  maksymalne wskazanie temper
  temperatura chłodziwa maksymalna
 • auctioneering unit
  blok wybierający wartości maksymalne
 • auction price
  cena licytacyjna
 • auction sale
  sprzedaż z licytacji
 • audibility
  możność usłyszenia
  słyszalność
 • audibility threshold
  próg słyszalności
 • audible
  słyszalny
 • audible alarm
  alarm słyszalny
 • audible prompt
  powiadamianie dźwiękowe
 • audio board
  karta dźwiękowa
 • audio card
  karta dźwiękowa
 • audio cassette
  kaseta audio
  kaseta dźwiękowa
 • audio cassette recorder
  magnetofon kasetowy
 • audio-cassette record interface
  interfejs rejestrujący na kasecie dźwiękowej
 • audio codec
  kodek audio
 • audio current
  prąd foniczny o częstotliwości akustycznej
 • audio-derived AGC
  automatyczna regulacja wzmocnienia uzyskiwana
  z sygnału małej częstotliwości
  .
 • audio features
  funkcje dźwiękowe
 • audio file
  plik dźwiękowy
 • audio-frequency
  częstotliwość akustyczna
  częstotliwość słyszalna
  mala częstotliwość
 • audio frequency
  częstotliwość akustyczna
  częstotliwość słyszalna
  mala częstotliwość
 • audio-frequency amplifier
  wzmacniacz elektroakustyczny
  wzmacniacz malej częstotliwości
 • audio-frequency generator
  generator małej częstotliwości
 • audio frequency shift keying
  emisja radiowa z kluczowaniem przesuwu m.cz.
  modulującej falę nośną
  .
  kluczowanie z przesuwem częstotliwościi akustycznych.
 • audio frequency transformer
  transformator częstotliwości akustycznej
 • audiogram
  audiogram
 • audio input-output capability integrated
  wbudowane wejście-wyjście audio
 • audio input/output capability integrated
  wbudowane wejście-wyjście audio
 • audio inquiry
  zapytanie akustyczne
 • audio line
  linia akustyczna
 • audiometer
  audiometr
  miernik głośności
 • audiometry
  audiometria
 • audio mixing desk
  stół mikserski foniczny
 • audio monitoring
  odsłuch
 • audio part
  część słyszalna
 • audio port
  port dźwiękowy
 • audio response
  odpowiedź akustyczna
  odpowiedź dźwiękowa
 • audio response device
  akustyczne urządzenie wyjściowe
 • audio response message
  komunikat dźwiękowy
  wiadomość akustyczna
 • audio response unit
  akustyczne urządzenie wyjściowe
 • audio signal
  sygnał akustyczny
 • audio subsystem
  podsystem dźwiękowy
 • audiotape
  taśma magnetofonowa
 • audio tape recorder
  magnetofon taśmowy
 • audiotape storage unit
  urządzenie pamięciowe z taśmą dźwiękową
 • audio telecommunication line
  foniczna linia telekomunikacyjna
 • audio terminal
  terminal akustyczny
 • audiovisual
  audiowizualny
  stuchowo-wzrokowy
 • audiovisual aids
  pomoce naukowe audiowizualne
 • auditable event
  zdarzenie podlegające audytowi
 • auditable information
  informacje audytowe
  informacje wchodzące w zakres audytu
 • audit basis
  podstawa audytu
 • audit channel
  kanał audytu
 • audit command language
  język poleceń kontrolnych
 • audit computer system
  kontrolny system komputerowy
  nadzorczy system komputerowy
 • audit file
  plik audytu
 • audition
  słuch zdolność słyszenia
 • audit journal
  dziennik audytu
  dziennik kontroli
  zapis kontrolny zdarzeń
 • audit level
  poziom audytu
  poziom kontroli
  poziom sporządzania zapisu kontrolnego zdarzeń
 • audit log
  dziennik audytu
  dziennik kontroli
  dziennik nadzoru
 • auditorium of theatre
  widownia teatru
 • auditory sensation area
  obszar słyszalności
 • auditory sensitivity
  czułość słuchowa
 • audit policy
  strategia audytu
  strategia kontroli
  strategia sporządzania kontrolnego zapisu zdarzeń
 • audit probe
  próbka audytu
 • audit probe point
  punkt próbkowania audytu
 • audit processing
  program kontrolny
  program nadzorczy
  program sprawdzający
  przetwarzanie audytu audit program
 • audit programming
  programowanie audytu
  programowanie nadzoru
  programowanie sprawdzające
 • audit trail
  dziennik nadzoru
  raport audytu
  ślad przetwarzania
  ślad rewizji
  zapis przebiegu zdarzeń
 • audit trail table
  tablica raportów audytu
  tablica zapisów zdarzeń
 • audit window
  okno audytu
  okno kontroli
 • augend
  dodajna
  składnik sumy
 • auger
  przenośnik śrubowy
  świder ziemny
  wałek o powierzchni śrubowej w pr
  wiertło kręte 2
 • Auger effect
  zjawisko Augera
 • Auger electron analysis
  elektronografia Augera
 • Auger electron spectroscopy
  spektroskopia elektronów Augera
  spektroskopia elektronowa Augera
 • Auger recombination
  rekombinacja augerowska
 • Auger spectrum
  widmo Augera
 • auger stem
  żerdź wiertnicza
 • augite
  augit
 • augment
  zwiększać się
 • augmentation
  zwiększenie
 • augmented addressing
  adresowanie przyrostowe
 • augmented matrix
  macierz rozszerzona
 • augmented transition network
  przyrostowa sieć przejść
  uogólniona sieć przejść
 • augmenter
  wartość limitu czasu
 • aural masking
  maskowanie dźwiękowe
  maskowanie dźwięku
  zagłuszanie
 • aural signal
  sygnał dźwiękowy
 • auramine
  auramina
 • aurate
  złocian
 • aureole
  aureola
  aureola łuku
  aureola wokół słońca
 • aureolin
  aureolina
  żótcień kobaltowa
 • aureomycin
  aureomycyna
  chlorotetracyklina
 • auric
  zlotowy
 • aurin
  auryna
 • auripigment
  aurypigment
 • aurora australis
  zorza polarna południowa
 • aurora borealis
  zorza polarna północna
 • auroral oval
  owal zorzowy
 • auroral storm
  burza zorzowa
 • auroral zone
  strefa zorzowa
 • auroral zone absorption
  absorpcja strefy zorzowej
 • aurora polaris
  zorza polarna
 • aurous
  złotawy
 • ausforming treatment
  obróbka cieplnomechaniczna niskotemperaturowa
 • austempering
  hartowanie izotermiczne z przemianą izotermiczną
 • austenite
  austenit
 • austenite forming element
  pierwiastek austenitotwórczy
  pierwiastek stabilizujący austenit
 • austenite grain size
  dziedziczna wielkość ziarna
  wielkość ziarna austenitu
 • austenite range
  obszar austenitu na wykresie fazowym
 • austenite stabilizer
  pierwiastek austenitotwórczy
  pierwiastek stabilizujący austenit
 • austenitic-ferritic steel
  stal austenityczno-ferrytyczna
 • austenitic steel
  stal austenityczna
 • austenitize
  austenityzować stal
 • austenitizer
  pierwiastek austenitotwórczy
  pierwiastek stabilizujący austenit
 • autarchy
  autarkia
  samowystarczalność gospodarcza
 • authentication algorithm
  algorytm uwierzytelniania
 • authentication header
  nagłówek uwierzytelnienia
 • authentication initiator
  inicjator uwierzytelnienia
 • authentication level
  poziom uwierzytelniania
 • authentication method
  metoda uwierzytelniania
 • authentication path
  ścieżka identyfikacyjna
  ścieżka uwierzytelniania
 • authentication protocol
  protokół uwierzytelniania
 • authentication secret
  tajne uwierzytelnianie
 • authentication server
  serwer uwierzytelniający
 • authentication service
  usługa uwierzytelniania
 • authentication surrogate
  surogat uwierzytelniania
 • authentication token
  nośnik danych uwierzytelniających
  znacznik uwierzytelniający
 • autherizer
  uwierzytelniacz
 • authoring language
  język autorski
  język tworzenia materiałów
 • authoring tool
  narzędzie autorskie
  narzędzie do tworzenia materiałów
 • authoritatively
  autorytatywnie
 • authority checking
  sprawdzenie uprawnień
 • authority failure
  błąd uprawnień
 • authority file
  plik autoryzowany
 • authority holder
  magazyn uprawnień
  uchwyt uprawnień
 • authority level
  poziom uprawnień
 • authority nickname
  pseudonim uprawnienia
 • authority of valve
  kryterium dławienia
 • authority reference table
  tablica odniesień do uprawnień
 • authority to sign
  prawo podpisu
 • authority zone
  strefa wpływów
 • authorization code
  kod autoryzacji
 • authorization granularity
  szczegółowość autoryzacji
  ziarnistość autoryzacji
 • authorization list
  lista uprawnionych użytkowników
 • authorization matrix
  macierz autoryzacyjna
  macierz praw dostępu
  macierz upranień
 • authorization protocol
  protokół autoryzacji
  protokół uprawniania
 • authorization service
  usługa autoryzacji
  usługa uprawniania
 • authorization system
  system autoryzujący
  system zarządzający uprawnieniami
 • authorized
  autoryzowany
 • authorized access
  dostęp autoryzowany
 • authorized agent
  przedstawiciel pełnomocny
 • authorized copy of the primary standard
  etalon-świadek
 • authorized dealer
  autoryzowany dealer
 • authorized explosive
  materiał wybuchowy bezpieczny
 • authorized library
  biblioteka autoryzowana
 • authorized person
  osoba uprawniona
 • authorized program
  program autoryzowany
 • authorized program facility
  środek umożliwiający stwierdzenie autoryzacji programu
 • authorized stated
  warunek autoryzowania
 • authorized towed weight
  uciąg dopuszczalny
 • authorized translation
  przekład autoryzowany
 • authorized user
  użytkownik autoryzowany
 • authorized weight
  odważnik legalny
 • author of the damage
  sprawca szkody
 • authorship
  autorstwo
 • author's proof
  korekta autorska
 • auto-abstract
  analiza maszynowa
  automatyczna analiza treści
 • autoacceleration
  przyspieszenie autokatalityczne reakcji
 • auto adaptation
  automatyczne dostosowanie
 • auto adaption
  automatyczne dostosowanie
 • autoadjusting brake
  hamulec samonastawny
 • autoagression
  autoimmunizacja
 • auto/airline power adapter
  zasilacz samochodowy-lotniczy
 • autoalarm receiver
  automatyczny odbiornik alarmowy
 • autoalarm sender
  automatyczny nadajnik alarmowy
 • auto answering
  odpowiadanie automatyczne
 • autoauthentication
  uwierzytelnianie automatyczne
 • autobody sheet
  blacha karoseryjna
 • auto bypass
  przełączanie automatyczne
 • autocade
  sznur samochodów na drodze
 • auto-call
  wezwanie automatyczne
 • autocar
  samochód
 • autocatalysis
  autokataliza
 • autochanger
  zmieniacz automatyczny
 • autochthon
  autochton
 • autochthonous deposit
  złoże autochtoniczne
 • autoclastic schist
  lupek autoklastyczny utworzony na miejscu
 • autoclave
  autoklaw
  reaktor ciśnieniowy
 • autoclaved milk
  mleko sterylizowane w autoklawie
 • autoclaving
  autoklawowanie
  obróbka w autoklawie
 • autoclean filter
  filtr samooczyszczający się
 • autocode
  autokod
  język autokodowy
  język automatycznego programowania
 • autocoder
  autokoder
 • autocollimation
  autokolimacja
 • autocollimator
  autokolimator
 • autocommit
  automatyczne zatwierdzenie
 • autocommit rebind
  automatyczne odtwarzanie wiązania
 • autocomplex
  autokompleks
 • autoconfiguration
  autokonfiguracja
 • auto-configuration feature
  funkcja automatycznej konfiguracji
 • autocorrelation
  autokorelacja
 • autocoupler
  sprzęg samoczynny
 • autodecomposition
  rozpad samorzutny
 • autodecremental addressing
  adresowanie autodekrementalne
 • autodecrement mode
  tryb przetwarzania danych w odwrotnym kierunku
 • autodescription
  autoopis
 • autodial
  automatyczne wybieranie numerów telefonicznych
 • auto dialing
  wybieranie automatyczne
 • autodimensioning
  autowymiarowanie
 • autodump
  automatyczny zespół wybierający
 • autodyne
  autodyna
 • autoexpand
  autouzupełnianie
 • auto feeder
  podajnik automatyczny
 • autoferry
  prom samochodowy
 • autofit
  autodopasywanie
 • autofixative
  samoutrwalacz zapachu
 • autoflare
  automatyczne wyrównanie samolotu przed przyziemieniem
  przy lądowaniu automatycznym
  .
 • auto-floor-type charging machine
  wsadzarka naziemna bezszynowa w stalowni martenowskiej
 • autofrettage
  przeprężenie
  samowzmocnienie
 • autogamy
  samozaptodnienie
 • autogenesis
  abiogeneza
  autogeneza
 • autogenic
  autogeniczny
 • autogenous
  powstający bez przyczyny zewnętrznej
  samoczynny
 • autogenous grinding
  obróbka wykończająca w bębnach obrotowych
 • autogenous vaccine
  autowakcyna
 • autogenous welding
  spawanie bez spoiwa
  spawanie gazowe
 • autogiro
  autożyro
  wiatrakowiec
 • autograft
  autoprzeszczep
  przeszczep autogeniczny
  przeszczep wtasnopochodny
 • autographic recorder
  przyrząd rejestrujący wykreślnie
 • auto hulk
  wrak samochodu jako złom
 • autoignition
  samozapłon
 • autoincremental addressing
  adresowanie autoprzyrostowe
 • autoincrementing
  autoinkrementacja
 • auto-indexed addresing
  adresowanie z automatycznym indeksowaniem
 • autoindexing
  automatyczne indeksowanie
  indeksowanie automatyczne
 • autoionization
  autojonizacja zjawisko Augera
 • auto-join
  automatyczne złączenie
 • autokey cipher
  szyfr z automatycznym generowaniem klucza
 • autolanding
  lądowanie automatyczne
 • auto link
  przełącznik automatyczny
 • autoload
  automatyczne ładowanie
  automatyczne wczytywanie programu do pamięci
  lądowanie automatyczne
 • auto-loading balance
  waga petnoautomatyczna z automatycznym nakładaniem odważników
 • autoloc
  mechanizm wolnego koła
  sprzęgło jednokierunkowe
 • autolysis
  autoliza
 • automan
  przełącznik antenowy nadawanie-odbiór
 • automanual exchange
  centrala telefoniczna ręczna współpracująca
  z centralami automatycznymi
  .
 • automata synthesis
  synteza automatów
 • automata theory
  teoria automatów
 • automated
  zautomatyzowany
 • automated accounting system
  system zarządzania treściami
 • automated bibliography
  bibliografia zautomatyzowana
 • automated circuit analyzer
  automatyczny analizator obwodów
 • automated data medium
  środek przenoszenia danych
 • automated data processing
  zautomatyzowane przetwarzanie danych
 • automated dictionary
  słownik zautomatyzowany
 • automated engineering design
  zautomatyzowane projektowanie inżynierskie
 • automated glossary
  glosariusz automatyczny
  słownik automatyczny
  słownik zautomatyzowany
 • automated lexicon
  leksykon automatyczny
  leksykon zautomatyzowany
 • automated logic diagram
  automatyczny schemat logiczny
 • automated machine line
  automatyczna linia obrabiarek
 • automated management
  zarządzanie automatyczne
  zarządzanie zautomatyzowane
 • automated production management
  automatyczne zarządzanie produkcją
  zautomatyzowane zarządzanie produkcją
 • automated security monitoring
  automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa
 • Automated Speech Recognition
  automatyczne rozpoznawanie mowy
 • automated stock control
  automatyczne kontrolowanie zapasów
  zautomatyzowane sterowanie zapasami
 • automated tape library
  zautomatyzowana biblioteka taśm
 • automated test pattern generation
  automatyczna generacja wzorów testujących
 • automated thesaurus
  tezaurus automatyczny
  tezaurus zautomatyzowany
  zautomatyzowany słownik wyrazów bliskoznacznych
 • automated welding
  spawanie automatyczne
 • automatic abstract
  abstrakt wykonany automatycznie
  analiza maszynowa
  automatyczna analiza treści
 • automatic abstracting
  automatyczne analizowanie treści
  automatyczne wykonanie abstraktu
 • automatic alarm receiver
  automatyczny odbiornik alarmowy
 • automatically
  automatycznie
 • automatically cleared failure
  defekt naprawiany automatycznie
  uszkodzenie naprawiane automatycznie
 • automatically corrected error
  błąd naprawiany automatycznie
 • automatically programmed tools
  narzędzia programowane automatycznie
 • automatically reset
  samopowrotny
 • automatic amplitude control
  automatyczna regulacja amplitudy
 • automatic answer
  odpowiedź automatyczna
 • automatic answering equipment
  automatyczne urządzenie odpowiadające
 • automatic arc welding machine
  automat do spawania łukowego
 • automatic assembly recording system
  system zapisu z automatycznym łączeniem
 • automatic back bias
  automatyczna polaryzacja wsteczna
 • automatic background control
  automatyczna regulacja tła
 • automatic bandwidth control
  automatyczna regulacja szerokości pasma
 • automatic bass compensation
  automatyczna kompensacja niskich tonów
 • automatic beam control
  automatyczna regulacja wiązki promieniowania
 • automatic beam-current stabilizing
  automatyczna stabilizacja prądu-wiązki promieniowania
 • automatic bias control
  automatyczna regulacja napięcia początkowego
 • automatic binary data link
  automatyczny kanał przesyłania danych
 • automatic bind
  powiązanie automatyczne
 • automatic binding method
  metoda automatycznego powiązania
 • automatic block system
  blokada samoczynna
 • automatic boost control
  samoczynna regulacja ciśnienia ładowania
 • automatic braking system
  automat przeciwpoślizgowy
 • automatic brightness control
  automatyczna regulacja jaskrawości
  sterowanie automatyczne jasnością
 • automatic calculations
  obliczenia automatyczne
 • automatic calendar
  kalendarz automatyczny
 • automatic call
  połączenie automatyczne
 • automatic call distribution
  dystrybucja połączeń automatycznych
 • automatic call distributor
  dystrybutor automatycznych rozmów telefonicznych
 • automatic calling
  automatyczne wybieranie numerów
 • automatic calling unit
  autowzywak
  jednostka połączenia automatycznego
 • automatic capacitance testing
  automatyczne testowanie pojemności
 • automatic carriage
  mechanizm automatycznego przesuwu wałka
 • automatic cartridge alignment
  automatyczne wyrównanie wkładów z atramentem
 • automatic centre punch
  punktak samoczynny
 • automatic character generation
  automatyczne generowanie znaków
 • automatic character recognition
  automatyczne czytanie pisma
  automatyczne rozpoznawanie znaków
  czytanie maszynowe
 • automatic check
  kontrola automatyczna
 • automatic checking
  kontrola automatyczna
 • automatic check interrupt
  przerwanie inicjujące kontrolę automatyczną
 • automatic checkout system
  automatyczny system kontroli
 • automatic chrominance control
  automatyczna regulacja chrominancji
 • automatic circuit analyser
  automatyczny analizator obwodów
 • automatic classification and interpretation of data
  automatyczna klasyfikacja i interpretacja danych
 • automatic code
  kod automatyczny
 • automatic coding
  kodowanie automatyczne
  programowanie automatyczne
 • automatic coding language
  język automatycznego kodowania
 • automatic coding machine
  automatyczne urządzenie kodujące
 • automatic coding system
  system automatycznego kodowania
 • automatic cognition
  automatyczne rozpoznawanie obrazów
 • automatic computer evaluation
  automatyczna ocena komputera
 • automatic computing engine
  automatyczna maszyna obliczeniowa
 • automatic configuration
  automatyczna konfiguracja
  konfigurowanie automatyczne
 • automatic constant
  stała otrzymywana automatycznie
 • automatic control
  regulacja automatyczna
  sterowanie automatyczne
 • automatic control engineering
  regulacja automatyczna
  sterowanie automatyczne
 • automatic controller
  regulator
 • automatic controller regulator
  regulator sterownika automatycznego
 • automatic control system
  system sterowania automatycznego
  układ automatycznej regulacji
  układ regulacji automatycznej
 • automatic control unit
  urządzenie sterowania automatycznego
 • automatic correction
  korekcja automatyczna
 • automatic coupling clutch
  sprzęgło samozaciskające się
 • automatic cutout
  wyłącznik samoczynny
 • automatic data
  dane automatyczne
 • automatic data acquisition
  automatyczne gromadzenie danych
 • automatic data acquisition system
  system automatycznego gromadzenia danych
 • automatic data analysis system
  system automatycznego analizowania danych
 • automatic data collection
  automatyczne gromadzenie danych
 • automatic data computing
  automatyczne przeliczanie danych
 • automatic data processing
  automatyczne przetwarzanie danych
 • automatic data processing equipment
  urządzenia automatycznego przetwarzania danych
 • automatic data processing system
  system automatycznego przetwarzania danych
  system komputerowy
 • automatic delivery
  wykładacz automatyczny arkuszowy
 • automatic dial
  automatyczne wybieranie numeru
 • automatic dialing unit
  automatyczny zespół wybierający
 • automatic die
  głowica gwinciarska maszynowa samootwierająca się
 • automatic digital acquisition and recording
  automatyczne cyfrowe gromadzenie i zapisywanie danych
 • automatic digital network
  automatyczna sieć cyfrowa
 • automatic direction-finder
  radiokompas
  radionamiernik
 • automatic distance and angle measurement
  automatyczne pomiary odległości i kąta
 • automatic distortion reduction
  automatyczny tester uszkodzeń izolacji
 • automatic drafting equipment
  automatyczne urządzenie rysujące
 • automatic drafting machine
  automatyczne urządzenie rysujące
 • automatic drill
  furkadlo jednokierunkowe
 • automatic duplication
  powielanie automatyczne
 • automatic duplication indicator
  sygnalizator automatycznego powielania
 • automatic dynamic range expansion system
  system automatycznego rozszerzania zakresu dynamiki
 • automatic error correction
  automatyczna korekcja błędów
  automatyczne poprawianie błędów
 • automatic exchange
  centrala automatyczna
 • automatic-extraction turbine
  turbina parowa z automatycznie regulowanym upustem pary
  turbina upustowa
 • automatic feed
  podawanie automatyczne
  posuw automatyczny
  posuw mechaniczny
 • automatic feeder
  samonakladacz
  zasilacz samoczynny
 • automatic field recognition
  automatyczne rozpoznawanie pól
 • automatic fine tuning
  precyzer
 • automatic format recognition
  automatyczne rozpoznawanie formatu
 • automatic frequency control
  automatyczna regulacja częstotliwości
  regulacja automatyczna częstotliwości
 • automatic gain and frequency control
  automatyczna regulacja wzmocnienia i częstotliwości
 • automatic gain control
  automatyczna regulacja wzmocnienia
 • automatic gauge control
  automatyczna regulacja grubości taśmy podczas walcowania
 • automatic ground-to-air communications system
  system automatycznej komunikacji ziemia-powietrze
 • automatic gun
  działko
 • automatic helmsman
  automat sterujący
  sternik automatyczny
 • automatic hyphenation
  automatyczne dzielenie wyrazów
  automatyczne przenoszenie wyrazów
 • automatic ignition governor
  samoczynny regulator przyspieszenia zapłonu
 • automatic informational station
  automatyczna stacja informacyjna
 • automatic information processing
  automatyczne przetwarzanie informacji
 • automatic initiation descriptor
  deskryptor automatycznego inicjowania
 • automatic injector
  iniektor restarting
  iniektor samochwytny
 • automatic intercept center
  ośrodek automatycznego przechwytywania
 • automatic intercept system
  system automatycznego przechwytywania
 • automatic interchange data system
  system automatycznej wymiany danych
 • automatic interrupt
  przerwanie automatyczne
 • automatic key generation
  automatyczne generowanie klucza
 • automatic lathe
  automat tokarski
  tokarka automatyczna
 • automatic level control
  automatyczna regulacja poziomu
  automatyczna regulacja wzmocnienia
 • automatic line adjustment
  automatyczne wyrównywanie wierszy
 • automatic load control
  automatyczna regulacja obciążenia
 • automatic loading balancing
  automatyczne wyrównywanie obciążenia
 • automatic loading unit
  automatyczne urządzenie zasilające
  podajnik automatyczny
 • automatic machine
  automat
  obrabiarka automatyczna
 • automatic message accounting
  automatyczne rozliczanie komunikatów
 • automatic message routing
  automatyczne podawanie komunikatów
  automatyczne wyznaczanie tras komunikatów
 • automatic mixture control
  samoczynna regulacja składu mieszanki
  samoczynny regulator składu mies
 • automatic modulation limiting
  automatyczne ograniczanie modulacji
 • automatic navigation system
  autonawigator
  nawigator automatyczny
 • automatic need-to-repair indicator
  automatyczny wskaźnik konieczności wykonania naprawy
 • automatic noise limiter
  automatyczny ogranicznik szumów
 • automatic noise reduction system
  automatyczny system ograniczania szumów w magnetofonach
 • automatic number identification
  automatyczna identyfikacja numeru
 • automatic observer
  rejestrator samoczynny
  samopis wielokanałowy
 • automatic output control
  automatyczna regulacja wyjścia
 • automatic overload control
  automatyczna regulacja przeciążenia
 • automatic phase and frequency control
  automatyczna regulacja fazy i częstotliwości
 • automatic phase control
  automatyczna regulacja fazy
  regulacja automatyczna fazy
 • automatic picture transmission
  automatyczna transmisja obrazu
  system bezpośredniej transmisji obrazów ze sztucznych satelitów
 • automatic pilot
  automat sterujący
  autopilot
  pilot automatyczny
  sternik automatyczny
 • automatic polarity correction
  automatyczne dopasowanie biegunowości
 • automatic polarity detection
  automatyczne rozpoznawanie biegunowości
 • automatic polling
  odpytywanie automatyczne
 • automatic position plotter
  wskaźnik pozycji statku powietrznego
 • automatic power input control
  automatyczna regulacja mocy wejściowej
 • automatic program finding
  automatyczne wybieranie zapisanych programów
  w technice magnetowidowej
  .
 • automatic program generator
  automatyczny generator programów
 • automatic programming
  kodowanie automatyczne
  programowanie automatyczne
 • automatic programming and recording
  automatyczne programowanie i zapisywanie
 • automatic programming tool
  język programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 • automatic radar plotting aids
  urządzenie automatycznego nakreślania radarowego
 • automatic ranging
  automatyczne ustalanie zakresu
 • automatic recalculation
  przeliczanie automatyczne
 • automatic reception
  odbiór automatyczny
 • automatic reception control
  automatyczne sterowanie odbiorem
 • automatic recognition
  automatyczne rozpoznawanie
 • automatic recording level
  automatyczna regulacja wysterowania w magnetofonach
 • automatic remote control
  automatyczne zdalne sterowanie
 • automatic repeat on request
  automatyczne powtarzanie na żądanie
 • automatic report
  raport automatyczny
 • automatic report program
  program raportujący automatycznie
 • automatic request for repetition
  automatyczne żądanie powtórzenia
 • automatic restart
  wznowienie automatyczne
 • automatic rifle
  karabin automatyczny
  ręczny karabin maszynowy
 • automatic run
  przebieg automatyczny
 • automatics
  automatyka
  automatyka nauka
 • automatic scan
  przeglądanie automatyczne
 • automatic screw machine
  automat tokarski do śrub
 • automatic selecticn of any channel
  automatyczny układ precyzyjnego dostrojenia
 • automatic selectivity control
  automatyczna regulacja selektywności
 • automatic sensitivity control
  automatyczna regulacja czułości
 • automatic signal filtration
  automatyczna filtracja sygnałów
 • automatic signal recognition unit
  automatyczne urządzenie rozpoznawania sygnałów
 • automatic sizing
  automatyczna kontrola czynna wymiarów
 • automatic sleep mode
  automatycznie włączany tryb czuwania
 • automatic soldering machine
  automat do lutowania
 • automatic spacing pause system
  system automatycznego tworzenia przerw pomiędzy
  poszczególnymi nagraniami
  .
 • automatic spectrum analyser
  automatyczny analizator widma
 • automatic speech recognition
  automatyczne rozpoznawanie mowy
 • automatic stabilization and control system
  układ automatycznej stabilizacji i sterowania
 • automatic stabilizer
  pilot automatyczny zwiększający stateczność
 • automatic steering unit
  automat sterujący
  sternik automatyczny
 • automatic stereo level
  automatyczna regulacja poziomu sygnału stereofonicznego
 • automatic stoker
  ruszt mechaniczny
 • automatic storage
  pamięć automatyczna
 • automatic storage feeder
  automatyczne urządzenie magazynujące
  i zasilające w liniach obrabiarkowych
  .
 • automatic strength regulation
  automatyczna regulacja siły głosu
 • automatic terrain recognition and navigation
  którego działani
  radarowe urządzenie nawigacyjne
 • automatic test
  test wewnętrzny
 • automatic test equipment
  tester zautomatyzowany
 • automatic test generation
  automatyczna generacja testów
 • automatic testing equipment
  automatyczne urządzenie testujące
  tester automatyczny
 • automatic test line
  zautomatyzowana linia pomiarowa
 • automatic test system
  system automatycznego testowania
 • automatic threshold control
  automatyczna regulacja wielkości progowej
 • automatic time control
  automatyczna regulacja czasu
 • automatic time switch
  łącznik czasowy z mechanizmem zegarowym
 • automatic train control
  samoczynna kontrola biegu pociągu
 • automatic train operation
  samoczynne sterowanie ruchem pociągów
 • automatic translation
  tłumaczenie maszynowe
 • automatic transmission fluid
  ciecz do przekładni hydrokinetycznych
 • automatic tuning
  strojenie automatyczne
 • automatic tuning control
  strojenie automatyczne
 • automatic variable
  lokalna zmienna dynamiczna
  zmienna automatyczna
 • automatic vary on
  automatyczne udostępnianie
 • automatic video noise limiting
  automatyczne ograniczanie zniekształceń wizyjnych
 • automatic voltage control
  automatyczna regulacja napięcia
 • automatic volume contractor
  kompresor amplitudy sygnału
 • automatic volume control
  automatyczna regulacja głośności
 • automatic volume expander
  ekspander sygnału
 • automatic volume regulation
  automatyczna regulacja głośności
 • automatic warning system
  urządzenie samoczynnego hamowania pociągu
 • automatic weather report service
  pogodynka
 • automatic weather station
  zautomatyzowana stacja meteorologiczna przekazująca
  dane drogą radiową
  .
 • automatic weighing and packing machine
  waga porcjowa połączona z pakowarką
 • automatic weight recorder
  mechanizm rejestrujący wagi automatycznej
 • automatic welding
  spawanie automatyczne
 • automatic welding head
  automatyczna głowica spawalnicza
 • automatic zero set
  automatyczne nastawianie zera
 • automation client
  klient automatyzacji
 • automation object
  obiekt automatyzacji
 • automation server
  serwer automatyzacji
 • automatization
  automatyzacja
 • automatize
  automatyzować
 • autometamorphism
  autometamorfizm
 • automobile
  samochód osobowy
 • automobile engineering
  technika samochodowa
 • automobile works
  fabryka samochodów
 • automorphic
  automorficzny
 • automorphic crystal
  kryształ idiomorficzny
 • automorphism
  automorfizm
 • automorphism group
  grupa automorfizmów
 • automotive alternator
  alternator
 • automotive bartery
  bateria trakcyjna
 • automotive engineering
  technika samochodowa
 • automotive generator
  prądnica samochodowa
 • automotive industry
  przemysł motoryzacyjny
 • automotive vehicle
  pojazd samochodowy
 • autonavigator
  autonawigator
  nawigator automatyczny
 • auto-negotiating hub
  koncentrator z funkcją automatycznej negocjacji
 • autonegotiation
  automatyczna negocjacja
  automatyczne uzgadnianie
 • autonomous confederation
  konfederacja autonomiczna
 • autonomously
  autonomicznie
 • autonomous system
  system autonomiczny
  układ autonomiczny
 • autonomous system number
  numer systemu autonomicznego
 • autonomous working
  działanie niezależne
 • auto original sensing
  automatyczne rozpoznawanie
  automatyczne wykrywanie
 • autopilot
  automat sterujący
  autopilot
  pilot automatyczny
  sternik automatyczny
 • autoplasty
  autoprzeszczep
  przeszczep autogeniczny
  przeszczep własnopochodny
 • autoplotter
  kreślak
  pisak x-y
  ploter
 • autopolling
  samoczynne zbieranie danych z urządzeń we-wy
 • auto port disabling
  automatyczne wyłączanie portu
 • autoport disabling
  automatyczne wyłączanie portu
 • autoprobe
  automatyczne rozpoznawanie sprzętu
 • autoprobing
  automatyczne rozpoznawanie sprzętu
 • autoprocessing
  automatyczne przetwarzanie
 • autoprotolysis
  autoprotoliza
 • autoradar plot
  urządzenie do samoczynnego sytuowania zobrazowania
  radarowego na mapie nawigacyjnej
  .
 • autoradiolysis
  autoradioliza
 • autorail
  pojazd szynowo-drogowy
 • auto-ranging
  automatyczne przełączanie zakresu
 • auto-reclose breaker
  wyłącznik z samoczynnym ponownym zamykaniem
 • autoreduction
  samoredukcja
 • auto-registration
  automatyczna rejestracja
 • autoregression
  autoregresja
 • autoreload
  automatyczne ponowne załadowanie
 • autoresponder
  autoresponder
 • auto-restart
  wznowienie automatyczne
 • auto-reverse
  samoczynna zmiana kierunku ruchu narzędzia
 • autorotation
  autorotacja
  samoobrót
 • autosampler
  automat do pobierania próbek
 • autosave
  autozapis
 • autoscaler
  przelicznik automatyczny
 • auto-scroll
  przewijanie automatyczne
 • autosegmentation
  autosegmentacja
 • auto self-excitation
  samowzbudzenie bezpośrednie
 • autosensing
  automatyczne wykrywanie sprzętu
 • autosetting
  samonastawny
 • AutoShapes
  autokształt
 • auto-shutdown
  automatyczne wyłączanie systemu
 • autosize
  automatyczna zmiana rozmiaru
 • autosizing
  samoregulacja rozmiarów obrazu
 • autosomal trait
  cecha autosomalna
 • autosome
  autosom
 • auto-spreading
  automatyczne nadlewanie
 • autostarter
  rozrusznik autotransformatorowy
 • autostart job
  praca uruchamiana automatycznie
  zadanie autostartu
  zadanie uruchamiane automatycznie
 • auto-stitcher
  taśmowiec
 • auto-stop
  automatyczne wyłączanie napędu magnetofonu po zakończeniu taśmy
 • autostoper
  wiertarka udarowa o posuwie samoczynnym
 • autoswitch
  przełącznik automatyczno-manualny
 • autosynchronous motor
  silnik indukcyjny synchronizowany
 • autosyn system
  łącze synchroniczne
  wał elektryczny
 • auto-tempering
  odpuszczanie samorzutne
 • autothermal extrusion
  wytłaczanie adiabatyczne
 • autothrottle
  system automatycznej regulacji mocy silników
  amolotu przy podchodzeniu do lądowania
  .
 • autotolerance
  tolerancja naturalna
  tolerancja wrodzona
 • autotowing
  hol za samochodem
 • autotrace tracking
  trasowanie automatyczne
 • autotransductor
  autotransduktor
  transduktor samosterowny
 • autotransfer
  przekazywanie rozmów
 • autotransformer
  autotransformator
 • autotroph
  organizm samożywny
 • autotrophic
  samożywny
 • autotrophy
  samożywność
 • autotype
  autotypia
 • autoxidation
  samoutlenianie
  utlenianie samorzutne
 • autoxidator
  samoutleniacz
 • autumnal equinox
  równonoc jesienna
 • autunite
  autunit
 • auxanometer
  auksanometr
  wzrostomierz roślin
 • auxiliaries
  urządzenia pomocnicze
 • auxiliary amplifier
  wzmacniacz pomiarowy
  wzmacniacz pomocniczy
 • auxiliary circulation pump
  pompa cyrkulacyjna obiegu pomocniczego
 • auxiliary core storage
  pomocnicza pamięć rdzeniowa
 • auxiliary dimension
  wymiar orientacyjny
 • auxiliary electrical system
  układ zasilania elektrycznego potrzeb własnych
 • auxiliary electrode
  elektroda pomocnicza
 • auxiliary equipment
  wyposażenie pomocnicze
 • auxiliary fault
  uskok poboczny
  uskok wtórny
 • auxiliary feed pump
  pomocnicza pompa zasilająca
 • auxiliary feedwater system
  pomocniczy układ wody zasilającej
 • auxiliary memory
  pamięć pomocnicza
  pamięć zewnętrzna
 • auxiliary motor yacht
  jacht z silnikiem pomocniczym
 • auxiliary onsite power
  zasilanie elektryczne potrzeb własnych
 • auxiliary parachute
  pilocik spadochronu
 • auxiliary power supply
  zasilacz mocy z przetwarzaniem
 • auxiliary power unit
  pomocniczy zespół silnikowy
 • auxiliary printer
  drukarka pomocnicza
 • auxiliary processor
  procesor pomocniczy
 • auxiliary program storage
  pomocnicza pamięć programu
 • auxiliary reflector
  przeciwreflektor
  przeciwreflektor anteny mikrofalowej
 • auxiliary relay
  przekaźnik pomocniczy
 • auxiliary rocket motor
  przyspieszacz rakietowy
 • auxiliary rotor
  śmigło ogonowe śmigłowca
 • auxiliary sailing vessel
  żaglowiec z silnikiem pomocniczym
 • auxiliary scenary store
  kieszeń dekoracyjna
 • auxiliary ship
  jednostka pomocnicza
  statek pomocniczy
 • auxiliary store
  pamięć pomocnicza
 • auxiliary switch
  przełącznik krzyżowy
 • auxiliary tank
  zbiornik dodatkowy paliwa
  zbiornik regulacyjny okrętu podwodnego
 • auxiliary time
  czas pomocniczy
 • auxiliary trace
  śledzenie z zapisem
 • auxiliary vessel
  jednostka pomocnicza
  statek pomocniczy
 • auxiliary view
  rzut pomocniczy
  widok pomocniczy
 • auxilliary storage
  pamięć dyskowa
  pamięć pomocnicza
 • auxilliary storage pool
  pula pamięci dyskowej
  pula pamięci pomocniczej
 • auxin
  auksyna
 • auxochrome
  cherr auksochrom
  grupa auksochromowa
 • availability factor
  wskaźnik dyspozycyjności
  współczynnik gotowości obiektu do pracy
 • available
  dostępny
 • available energy
  energia rozporządzalna
 • available head
  wysokość hydrauliczna
  wysokość rozporządzalna
 • available oxygen
  tlen aktywny
 • available power
  moc rozporządzalna
 • available reserves
  zasoby ogólne
 • available standard hours of work
  fundusz czasu pracy
 • available water
  woda w glebie dostępna dla roślin
 • avalanche breakdown
  przebicie lawinowe
  przebicie lawinowe w półprzewodniku
 • avalanche breakdown voltage
  napięcie przebicia lawinowego
 • avalanche criterion
  kryterium lawinowości
 • avalanche diode
  dioda lawinowa
 • avalanche diode oscillator
  oscylator z diodą lawinową
 • avalanche effect
  efekt lawiny
 • avalanche induced migration
  migracja wywołana zjawiskiem lawinowym
 • avalanche-induced migration
  migracja wywotana zjawiskiem lawinowym
 • avalanche injection diode
  dioda lawinowa
 • avalanche ionization
  jonizacja lawinowa
 • avalanche multiplication
  powielanie lawinowe
 • avalanche transistor
  tranzystor lawinowy
 • aven
  kocioł erozyjny
 • aventurine
  awanturyn
 • average
  awaria morska strata statku
  obliczać przeciętną
  uśredniać
  wartość średnia
  wartość średnia 2
  wynosić przeciętnie
 • average access time
  średni czas dostępu
 • average adjuster
  dyspaszer
 • average adjustment
  dyspasza
  rozliczenie awarii wspólnej
 • average arithmetical roughness
  średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości powierzchni
 • average bond
  bon awaryjny
  zobowiązanie awaryjne
 • average catch rate
  średnia wielkość połowu
 • average curvature
  krzywizna średnia
 • average damages
  odszkodowanie awaryjne
 • average deviation
  odchylenie średnie
 • average drift velocity
  prędkość dry fu
  prędkość znoszenia średnia
 • averaged sample
  próbka uśredniona
 • average holding time
  średni czas przedawaryjny
  średni czas przetrzymywania
 • average life
  średni czas życia
 • average logarithmic energy decrement
  średni logarytmiczny dekrement energii
 • average outgoing quality limit
  granica przeciętnej jakości wychodzącej partii
 • average picture level
  średni poziom obrazu
 • average power output
  średnia moc wyjściowa
 • average quality of the lot
  średnia jakość partii wyrobów
 • average random access
  średni czas dostępu
 • average rectified forward current
  średni prąd wyprostowany
 • average sample number
  średnia liczba obserwacji
  średnia liczność próbki
 • average seek time
  średni czas wyszukiwania
 • average speed
  średnia prędkość
  średnia szybkość
 • average statement
  dyspasza
  rozliczenie awarii wspólnej
 • average surveyor
  komisarz awaryjny
 • average temperature coefficient of output voltage
  współczynnik średniotemperaturowy napięcia wyjściowego
 • average velocity
  prędkość średnia
 • averaging
  uśredniony
 • averaging device
  układ średniujący
  uśredniacz
 • averaging time
  czas uśredniania prądu elektrody
 • averruncator
  sekator na drążku
 • aviation fuel
  paliwo lotnicze
 • aviation gasoline
  benzyna lotnicza
 • aviation medicine
  medycyna lotnicza
 • aviation turbine fuel
  paliwo do silników turboodrzutowych
 • avicide
  awicyd
  środek do zwalczania ptaków
 • avifauna
  awifauna
  ornitofauna
 • avionics
  awionika
  elektronika lotnicza
 • avirulent
  niezjadliwy
 • avivage
  awiważowanie poprawianie chwytu
  ożywianie
 • avocado
  awokado
 • Avogadro's number
  liczba Avogadra
  stała Avogadra
 • avogram
  avogram
  jednostka masy atomowej w skali węglowej
 • avoidable error
  błąd dający się uniknąć
 • avoid contact
  nie dotykać
  unikać zetknięcia
 • avoirdupois
  oznaczenie jednostek handlowych masy
 • avoirdupois weights
  układ handlowych jednostek masy stosowanych
  w krajach anglosaskich
  .
 • award
  contract przyjąć ofertę przy przetargu
  prize przyznać nagrodę
 • award-winning customer service
  honorowana nagrodami obsługa klientów
  nagradzana obsługa klientów
  wyróżniana obsługa klientów
 • A-waste
  odpady promieniotwórcze
 • away-from-reactor fuel storage
  składowanie paliwa wypalonego poza terenem reaktora
 • a-weather
  na nawietrznej
 • awn
  paździerze
 • awning
  daszek płócienny
  markiza
  tent
 • awning boom
  drąg środkowy tentu
 • awning deck
  pokład lekki
  pokład spacerowy
 • awning-deck ship
  lekkopokładowiec
 • awning jackstay
  łata tentu
 • awning stanchion
  stojak tentu
 • awning stops
  troczyny tentu
 • awning stretcher
  łata poprzeczna tentu
 • awning window
  okno ze skrzydłami o poziomej górnej osi obrotu
 • axemic
  wolny od pasożytów
 • axerophthol
  akseroftol
 • axes
  osie
 • ax e siekiera
  topór
 • axial bearing
  łożysko oporowe
  łożysko wzdłużne
 • axial blanket
  płaszcz osiowy
 • axial bond
  wiązanie aksjalne
 • axial clearance
  luz wzdłużny
  szczelina osiowa
 • axial compression
  ściskanie osiowe
 • axial compressor
  sprężarka osiowa
 • axial-cum-centrifugal compressor
  sprężarka złożona osiowo-promieniowa
 • axial distribution
  rozkład osiowy
 • axial engine
  silnik tłokowy bezkorbowy z cylindrami o osiach
  równoległych do osi wału
  .
  turbina osiowa o przepływie osiowym
 • axial fan
  dmuchawa osiowa
 • axial field
  pole o symetrii osiowej
 • axial field of force
  pole sił osiowe
 • axial flow
  przepływ osiowy
 • axial-flow compressor
  sprężarka osiowa
 • axial-flow fan
  wentylator osiowy
 • axial-flow pump
  pompa osiowa
 • axial-flow turbine
  turbina osiowa
 • axial flux flattening
  spłaszczenie osiowe strumienia neutronów
 • axial force
  siła osiowa
 • axial grid spacing
  rozstaw siatek dystansujących
 • axial lead
  wyprowadzenie osiowe
 • axial length
  odległość translacji
  okres identyczności
  okres translacji
 • axial load
  obciążenie osiowe
  obciążenie wzdłużne
 • axially
  osiowo
 • axial peaking factor
  osiowy współczynnik nierównomierności rozkładu
 • axial pitch
  podziałka osiowa
 • axial play
  luz osiowy
  luz wzdłużny
 • axial ratio
  stosunek osiowy
 • axial run-out
  bicie czołowe
  bicie osiowe
  bicie wzdłużne
 • axial seal
  uszczelka w układzie wzdłużnym dociskana osiowo
 • axial symmetry
  symetria osiowa
 • axial thrust
  nacisk osiowy
  nacisk wzdłużny
 • axial vector
  pseudowektor
  wektor osiowy
 • axinite
  aksynit
 • axiomatic al
  aksjomatyczny
 • axiomatics
  aksjomatyka
  układ aksjomatów
 • axiomatic system
  system aksjomatyczny
 • axiom of choice
  aksjomat wyboru
 • axiom of completeness
  aksjomat zupełności
 • axiom of comprehension
  aksjomat wyróżniania
 • axiom of countability
  aksjomat przeliczalności
 • axiom of difference
  aksjomat różnicy
 • axiom of existence
  aksjomat istnienia
 • axiom of extensionality
  aksjomat jednoznaczności
 • axiom of infinity
  aksjomat nieskończoności
 • axiom of pairs
  aksjomat pary
 • axiom of power sets
  aksjomat zbioru potęgowego
 • axiom of regularity
  aksjomat regularności
 • axiom of the empty set
  aksjomat zbioru pustego
 • axiom of union
  aksjomat sumy
 • axioms of membership
  aksjomaty należenia
 • axioms of quantification
  aksjomaty kwantyfikacji
 • axis label
  etykieta osi
  oznaczenie osi
 • axis of abscissae
  oś odciętych
 • axis of earth
  oś ziemska
 • axis of heavens
  oś świata
 • axis of ordinates
  oś rzędnych
 • axis of revolution
  oś obrotu
 • axis of symmetry
  oś symetrii
 • axis of zero lift
  linia zerowej siły nośnej płata
  oś zerowa profilu lotniczego
 • axis range
  zakres współrzędnych osi
 • axis title
  opis osi
 • axisymmetrical flow
  przepływ osiowo-symetryczny
 • axisymmetrical strain
  odkształcenie kołowo-symetryczne
 • axle base
  rozstaw osi pojazdu
 • axle box
  maźnica
 • axle casing
  obudowa mostu
  pochwa mostu napędowego
 • axle collar
  przedpiaście
 • axle-driven generator
  prądnica osiowa napędzana przez wał osiowy wagonu
 • axle end yoke
  rozwidlenie końca osi przedniej samochodu
 • axle guard
  widty maźnicze wagonu
 • axle housing
  obudowa mostu napędowego
  pochwa mostu napędowego
 • axle lathe
  kołówka
  tokarka do zestawów kołowych
 • axle load
  obciążenie na oś
 • axle packing
  uszczelka maźnicy
 • axle ratio
  przełożenie przekładni głównej
 • axle seat
  otwór piasty koła
 • axle set
  zestaw kołowy
 • axle shaft
  półoś
 • axle-tree
  na końcach której osadzone są koła
  nieruchoma oś pojazdu
 • axle tube
  pochwa mostu napędowego
  pochwa osi
 • axle-turning lathe
  kołówka
  tokarka do zestawów kołowych
 • axode
  aksoida
 • axometer
  przyrząd do określania optycznej osi soczewek
 • axon
  neuryt
 • axonometric
  aksonometryczny
 • axonometric projection
  rzut aksonometryczny
 • axonometry
  aksonometria
 • azelaic acid
  kwas azelainowy
  kwas nonanodiowy
 • azeotrope
  azeotrop
  mieszanina azeotropowa
 • azeotropic
  azeotropowy
 • azeotropic point
  punkt azeotropowy na wykresie fazowym
 • azeotropy
  azeotropia
 • azide
  azydek
 • aziminobenzene
  benzotriazol
 • azimino compounds
  triazole
 • azimuth
  azymut
  kąt w biegunowym układzie współrzędnych
 • azimuthal control
  sterowanie cykliczne skoku łopat śmigłowca
 • azimuthal map projection
  rzut kartograficzny azymutalny
  rzut płaszczyznowy
 • azimuthal orthomorphic projection
  rzut azymutalny stereograficzny w kartografii
 • azimuthal quantum number
  liczba kwantowa orbitalna
  liczba kwantowa poboczna
 • azimuth circle
  koło azymutalne
  koło pionowe
  wertykał
 • azimuth compass
  kompas azymutowy
  kompas główny
 • azimuth discrimination
  rozróżnialność azymutowa
 • azimuth mark
  mira
 • azimuth scanning
  przeszukiwanie azymutowe
 • azine
  azyna
 • azine dye
  barwnik azynowy
 • azobenzene
  azobenzen
 • azo catalyst
  inicjator azowy
  katalizator azowy
 • azo component
  składnik sprzęgający się barwnika
 • azo compound
  związek azowy
 • azo dye
  barwnik azowy
 • azo group
  grupa azowa
 • azoic dye
  barwnik azowy tworzony na włóknie
  barwnik lodowy
 • azoimide
  kwas azotowodorowy
 • azolitmin
  azolitmina
 • azomethine dye
  barwnik azometynowy
 • azophenylene
  fenazyna
 • azote
  azot
 • azotometer
  azotomierz
 • azoxy compound
  azoksyzwiązek
  związek azoksy
 • azulene
  azulen
 • azurite
  azuryt
  błękit miedzi


  --- B (5540) ---

 • babbitt metal
  babbit
 • babble
  mamrotanie
  przesłuch niezrozumiały z kilku kanałów
 • babs = blind | beam approach beacon system
  system lądowania na radiolatarnie
 • baby beef
  młode bydło rzeźne
 • baby boom
  wyż demograficzny
 • baby food
  odżywka dla dzieci
 • baby oil
  oliwka dla dzieci
 • baby press
  prasa wstępna
 • baby spot
  mały reflektor punktowy
 • bachelor
  absolwent wyższej uczelni
 • bachelor flat
  kawalerka
 • bacitracin
  bacytracyna
 • backacter
  koparka jednonaczyniowa podsiębierna
 • back action
  działanie wsteczne
 • back angle
  kąt powierzchni czołowej w kole stożkowym
 • back axle
  most tylny
 • backbalance
  równoważyć przy ważeniu
 • back balance
  pochylnia automatyczna
 • back beach
  nadwodzie
  plaża górna
 • back bias
  polaryzacja zaporowa złącza P-n
 • backblast
  strumień gazów wylotowych silnika rakietowego
 • backbone
  grzbiet książki
 • backbone chain
  łańcuch główny
 • backbone circuit
  układ elektroniczny wkładalny
 • backbone frame
  rama centralna podwozia
 • backbone network
  sieć podstawowa
  sieć szkieletowa
 • backbone router
  router sieci złożonej
 • backbone segment switch
  przełącznik segmentów sieci szkieletowej
 • backbone switching
  przełączanie w sieci szkieletowej
 • backbreak
  nadmiar urobku
 • back centre
  kieł konika
 • back circuit
  układ sprzężenia zwrotnego
 • back clipping plane
  płaszczyzna obcinająca tylna
 • back-coated mirror
  zwierciadło o tylnej warstwie refleksyjnej
 • back cone
  stożek czołowy
  stożek dopełniający koła zębatego
 • back cone angle
  półkąt stożka czołowego
 • back cone pressure angle
  kąt przypora na stożku czołowym
 • back cone tooth profile
  zarys czołowy koła zębatego stożkowego
 • back coupling
  sprzężenie zwrotne
 • back cover
  pokrywa tylna
 • back-current
  prąd wsteczny
  przeciwprąd
 • back deal
  opinka
 • back diffusion
  dyfuzja wsteczna
 • backdigger
  koparka jednonaczyniowa podsiębierna
 • back dike
  tylna oporowa strona grobli
 • back draft
  przeciwbieżność modelu
 • back echo
  echo tylne
  echo wsteczne
 • back eddy
  strumień zarufowy
 • back electromotive force
  siła przeciwelektromotoryczna
 • back-end
  zaplecze
 • back end
  kraniec tylny
 • back-end chuck
  uchwyt pręta z tyłu wrzeciona tokarki
 • back end plate
  tylne dno
 • back-end processor
  procesor cofnięty
  procesor wewnętrzny
 • back-end system
  system wewnętrzny
  system zaplecza
 • backfall
  próg holendra
  przewał
 • back fat
  słonina
 • backfill
  materiał podsadzkowy
  podsadzka
  zasypka materiał użyty do zasypywania wykopów
 • backfiller
  maszyna do zasypywania wykopów
 • backfilling
  podsadzanie wyrobisk
  wypełnianie powrotne
  zasypywanie wykopów
 • backfilling machine
  maszyna do zasypywania wykopów
  podsadzarka
 • backfire
  strzał do gaźnika
  strzelanie palnika
  zapłon wsteczny w lampie prostowniczej
 • backfit ting
  modernizacja
  przebudowa pracującego układu
 • backflash
  strzał w rurze wydechowej
 • backflow
  cofka
  przepływ wsteczny
 • back-flow check valve
  bezpiecznik wodny
 • backflow preventer
  przerywacz próżni zawór
 • back-flow scavenging
  przepłukiwanie pętlowe
  przepłukiwanie zwrotne
 • backflushing
  wymywanie zwrotne
 • back focal length
  odległość czołowa obrazowa
  tylna odległość obrazowa | ogniskowa
 • back freight
  fracht powrotny
 • back furrow
  akumulacja lodowcowa
  esker
 • back gear
  bieg tylny | wsteczny
 • back gears
  odboczka w tokarce
  przekładnia odboczkowa
 • back-gear train
  przekładnia z przystawką
  przekładnia zwarta o zębach prostych
 • background color
  barwa tła
  kolor tła
 • background communication
  komunikacja drugoplanowa
  komunikacja w tle
 • background correction
  poprawka na tło
 • background count
  bieg własny licznika promieniowania
  tło licznika
 • background job
  praca drugoplanowa
 • background luminance
  luminancja tła
 • background noise
  szum tła
 • background printing
  drukowanie drugoplanowe
  drukowanie w tle
 • background priority
  priorytet tła
 • background process
  proces uprzednio zdefiniowany
 • background processing
  przygotowywanie tekstu
 • background program
  program drugoplanowy
 • background radiation
  promieniowanie naturalne
  promieniowanie tła
 • background skulk time
  czas uzgadniania w tle
 • background tog
  zadymienie tła
 • backhand
  pismo pochylone w tył
 • backhanded rope
  lina lewoskrętna
  lina lewozwita
 • backhand welding
  spawanie w prawo
 • backhaul
  łącze rezerwowe
 • backhoe
  koparka jednonaczyniowa podsiębierna
 • backing
  podktad
  podłoże
  podsadzanie
  warstwa przeciwodblaskowa na taśmie
  wypełnianie
 • backing and rounding press
  obijaczka
 • backing bar
  podkładka spoiny
 • backing-off
  zaszhfowywanie narzędzi
  zataczanie
 • backing-off lathe
  tokarka-zataczarka
  zataczarka
 • backing out of contract
  odstąpienie od umowy
 • backing paper
  papier podłożowy
 • backing pass
  przejście elektrody przy układaniu ściegu graniowego
  ścieg graniowy
 • backing plate
  płyta mocująca | podstawowa
 • backing ring
  podkładka pierścieniowa przy spawaniu rur
 • backing roll
  walec oporowy walcarki
 • backing run
  ścieg graniowy
 • backing sand
  masa wypełniająca
 • backing shielding
  osłona gazowa grani
 • backing storage
  pamięć pomocnicza
  pamięć rezerwowa
 • backing store
  pamięć pomocnicza | rezerwowa
 • backing strip
  podkładka płaska spoiny
 • backing turbine
  turbina nawrotna
 • backing-up
  druk drugiej strony arkusza
 • backing-up roli
  walec oporowy walcarki
 • backing vacuum
  próżnia wstępna
 • backing weld
  spoina graniowa
 • back iron
  odchylak struga
 • back issue
  numer wsteczny czasopisma
 • back-kick
  kopnięcie silnika przy zapuszczaniu
 • backlash
  luz
 • backlash compensator
  kompensator luzu
 • backlash eliminator
  kasownik luzu
 • back light
  przeciwoświetlenie
 • backlining
  grzbietówka
 • backlink
  łącze telegraficzne
 • back-lit
  podświetlany
 • backlit display
  monitor ciekłokrystaliczny z podświetleniem
 • backlog
  zaległości
 • backlog of orders
  portfel zamówień
 • back mill table
  samotok roboczy za walcarką
 • back nut
  nakrętka oporowa
 • back of book
  grzbiet książki
 • backoff
  odczekiwanie
 • back off
  odkręcić śrubę
  rozłączyć
  wycofać narzędzie
 • back-off angle
  kąt przyłożenia ostrza
 • back office manager
  kierownik zaplecza
 • back of weld
  lico grani
 • back order
  zamówienie zaległe
 • backout
  cofnięcie odliczania wstecznego
  wycofanie
 • back out
  wycofać zmiany
 • backout recovery
  odtwarzanie wstecz
 • backpack
  lekki sprzęt
 • backpack nuke
  broń jądrowa w postaci lekkiego ładunku przenośnego
 • back pitch of rivets
  odległość między równoległymi rzędami nitów
 • back plane
  płytka motażowa (dla płytek drukowanych lub ukł. scalonych)
 • back plate
  tylce (w karabinie maszyn.)
  (zegar) płyta tylna
 • back plate of spring
  pióro główne resoru
 • back porch
  próg tylny (impulsu gaszącego)
 • back post
  ramię sterowe tylnicy
 • back pressure
  ciśnienie wsteczne
  ciśnienie zasysania przed sprężarką
  propagacja natłoku
  przeciwciśnienie
 • back-pressure turbine
  turbina parowa przeciwprężna
 • back-pressure valve
  zawór zwrotny
 • back print film
  folia negatywowa
 • back projection
  projekcja tylna
  reprojekcja
 • back-pull.
  przeciwciąg przy ciągnieniu drutów i walcowaniu
 • back-pull wire drawing
  ciągnienie drutu z przeciwciągiem
 • back putty
  podkitówka
 • back-rake angle
  kąt natarcia noża
 • back reaction
  reakcja odwrotna
 • back rest
  oparcie siedzenia
  podtrzymka przesuwna
  podtrzymka ruchoma
 • backrope
  linka prowadnicza haka talii kotwicznej
 • back running
  bieg wsteczny
 • backsaw
  piła grzbietnica
 • backscattered electron image
  obraz składu chemicznego powierzchni
  obraz utworzony przez elektrony wstecznie rozproszone
 • backscattered electrons
  elektrony wstecznie rozproszone
 • backscattering factor
  współ czynnik wstecznego rozproszenia
 • backscatter peak
  pik rozproszenia wstecznego
 • backscatter thickness meter
  grubościomierz izotopowy rozproszeniowy
 • back-seat
  miejsce z tyłu siedzące
  tylne siedzenie w samochodzie
 • back shore
  tylna opora toru wodowaniowego
 • backshore beach
  nadwodzie
  plaża górna
 • backshore terrace
  taras brzegowy górny
 • backsight
  celownik tylny
  linia celowa wstecz
  odczyt wstecz
 • backsight leaf
  ramię | ramka celownika
 • back-slash
  kreska powrotu
  kreska wsteczna
 • backslash
  ukośnik wsteczny
 • backspace
  cofać
  wózek maszyny do pisania
 • backspace character
  znak cofania
 • backspace key
  cofacz
  klawisz cofający
 • back squab
  poduszka oparcia siedzenia
 • backstairs
  schody kuchenne
 • backstay
  baksztag
  odciąg linowy
  podpora tylna
  podtrzymka tokarki
  usztywnienie
 • back-step sequence
  ścieg krokowy
 • back-step welding
  spawanie ściegiem krokowym
 • backstick
  apostrof nachylony w lewo
 • back stoping
  wybieranie magazynowe rudy
 • back strap
  nakładka stykowa
 • backswept wing
  skrzydło skośne odchylone do tyłu
 • backtalk
  przekazywanie informacji z komputera rezerwowego
  do komputera czynnego
  .
 • back taper
  zbieżność narzędzia w kierunku chwytu
 • back tension
  przeciwciąg
 • back titration
  odmiareczkowywanie nadmiaru
 • back-to-back
  symetryczny układ logiczny o sprzężeniu emiterowym
 • back-to-back crystal filter
  filtr kwarcowy symetryczny złożony z dwóch filtrów różnicowych
 • back-to-back packet
  pakiet symetryczny
 • back-to-front-ratio
  stosunek rezystancji wstecznej do rezystancji przewodzenia
 • backtrack
  wycofywać | wykręcać narzędzie
 • backtracking
  nawracanie
 • back-type parachute
  spadochron plecowy
 • back up
  drukować na drugiej stronie
  popierać
  spiętrzać wodę
  stanowić rezerwę
  tworzyć kopię zapasową
  udzielać poparcia
  wspierać
  wykonywać kopie rezerwowe
 • back-up
  element rezerwowy | zapasowy
  opora przy zgrze
  program zapasowy
  urządzenie zapasowe
 • backup
  rezerwowy; zapasowy
 • backup bridge
  most rezerwowy | zapasowy
 • backup center
  ośrodek zapasowy
 • backup copy
  kopia rezerwowa
  kopia zapasowa
 • backup data
  dane zapasowe
 • backup designated router
  zastępca wyróżnionego rutera
 • backup diskette
  dyskietka rezerwowa
 • backup domain controller
  rezerwowy kontroler domeny
  zapasowy kontroler domeny
 • back-up facilities
  urządzenia pomocnicze
  zaplecze
 • back-up feedwater source
  rezerwowe źródło wody zasilającej
 • back-up light
  światło cofania
 • backup link
  łącze rezerwowe
  łącze zapasowe
 • back-up loop
  obwód rezerwowy
 • back-up memory
  pamięć rezerwowa
 • backup node
  węzeł zapasowy
 • back-up pilot
  pilot rezerwowy
 • back-up plate
  przekładka stemplowa w wykrojnikach
 • back-up power supplies
  układ rezerwowego zasilania elektrycznego
 • backup program
  program do tworzenia kopii zapasowych
 • back-up protection
  zabezpieczenie rezerwowe
 • back-up roll
  walec oporowy walcarki
 • back-up safety device
  rezerwowe urządzenie zabezpieczające
 • backup system
  system rezerwowy
 • back-up train
  rezerwowy ciąg urządzeń
 • backup utility
  narzędzie do sporządzania kopii rezerwowych
 • back-up weld
  ścieg graniowy
 • Backus Naur | normal form
  notacja Backusa-Naura (BNF)
 • backward bladed impeller (!!)
  wirnik o łopatkach odchylonych w kierunku
  przeciwnym do jego obrotu
  .
 • backward chaining
  wnioskowanie wsteczne | zstępujące
 • backward channel
  kanał powrotny
 • backward compatibility
  kompatybilność wstecz
  zgodność z poprzednimi wersjami
 • backward current
  prąd wsteczny
  przeciwprąd
 • backward difference
  różnica wsteczna funkcji
 • backward diode
  dioda wsteczna | zwrotna
 • backward extrusion
  wyciskanie przeciwbieżne
 • backward feeding
  zasilanie przeciwprądowe
 • backward interpolation formula
  wzór dla interpolacji wstecz
 • backward motion
  ruch wsteczny
 • backward reverse
  przeciwbieżny zacofany
 • backward-rotating quantity
  składowa przeciwbieżna
 • backwards
  do tyłu
  wstecz
 • backward scattering
  rozpraszanie wsteczne
 • backward search
  wyszukiwanie wstecz(ne)
 • backward slip
  opóźnienie przy płynięciu metalu w szczelinie między walcami
 • backwards ray tracing
  śledzenie wsteczne promieni
 • backward wave
  fala powrotna
 • backward-wave magnetron
  magnetron o fali wstecznej
 • backward-wave oscillator
  generator mikrofalowy o fali wstecznej
  karcinotron
 • backward-wave tube
  lampa o fali wstecznej
 • backward welding
  spawanie w prawo
 • backwash
  strumień nadążający
  zawirowanie powietrza za samolotem
 • back washer
  pralka-gładziarka
 • backwater
  cicha woda na rzece
  cofka
  rozlewisko
  spiętrzenie
  zalew
 • backwater curve
  krzywa spiętrzenia
 • backweld
  spoina graniowa spoiny podspawanej
 • back wool
  wełna grzbietowa
 • bacon
  bekon
 • baconer
  tucznik bekonowy
 • bacterial culture
  hodowla bakteryjna
  kultura bakteryjna
 • bacterial fermentation
  fermentacja bakteryjna
 • bacterial fertilizer
  nawóz bakteryjny
 • bacterial filter
  filtr bakteryjny
 • bacterial fixation
  wiązanie przez bakterie
 • bacterial infection
  zakażenie bakteryjne
 • bacterial jelly
  błona biologiczna na złożu
 • bacterial turbidity
  zmętnienie bakteryjne
 • bacterial vaccine
  bakteryna
  szczepionka bakteryjna
 • bactericidal
  bakteriobójczy
 • bactericide
  bakterycyd
  środek bakteriobójczy
 • bacterin
  bakteryna
  szczepionka bakteryjna
 • bacteriogenic
  bakteriopochodny
 • bacteriological aftergrowth
  rozwój mikroorganizmów
 • bacteriological examination of water
  badania bakteriologiczne wody
 • bacteriological weapon
  broń bakteriologiczna
 • bacteriolysis
  bakterioliza
  rozpad bakterii
 • bacteriophage
  fag
  wirus bakteryjny
 • bacterioscopy
  bakterioskopia
 • bacteriosis
  bakterioza
  choroba bakteryjna roślin
 • bacteriostasis
  bakteriostaza
  zahamowanie wzrostu bakterii
 • bacteriostat
  środek hamujący wzrost bakterii
 • bacteriostatic action
  działanie bakteriostatyczne
 • bacteriotoxin
  jad bakteryjny
  toksyna bakteryjna
 • bacterization
  bakteryzacja
 • bad block
  blok uszkodzony
 • bad break
  błędne przeniesienie
 • bad condition
  zły stan
 • bad crops
  nieurodzaj
 • bad debtor
  dłużnik niepewny
 • baddeleyite
  baddeleit
  brazylit
 • bad eggs
  jajka zepsute
 • badge meter
  dawkomierz osobisty
 • badger plane
  strug wpustnik
 • badigeon
  kit do ciosów
 • badlands
  tereny nieurodzajne
 • badly damaged
  poważnie uszkodzony
 • bad page break
  błędny podział na strony
 • bad password
  błędne hasło
 • bad quality
  niska jakość
 • bad sector
  sektor uszkodzony
 • bad top
  strop słaby
 • bad track table
  tablica uszkodzeń ścieżek
 • bad weather
  niepogoda
 • baffle
  deflektor
  owiewek kierujący
  płytka przedformy
  próg kierujący
  przegradzać
  przegroda
  zastawiać
 • baffle board
  odgroda
 • baffle pier
  szykana
 • baffle plate
  deflektor
  płytka przedformy
  przegroda
  wyrzutnik pocisku
 • baffle-plate column
  kolumna z półkami warstewkowymi
 • baffle-plate steam separator
  żaluzjowy osuszacz pary
 • baffle wall
  ekran wanny szklarskiej
 • baffling wind
  wiatr zmienny
 • bagasse
  bagassa
  wytłoki trzciny cukrowej
 • bag filter
  filtr rękawowy przeciwpyłowy
  filtr workowy
 • bag filter plant
  stacja filtrów workowych
 • baggage hold
  przedział bagażowy
 • baggage room
  bagażownia
 • baggage van
  wagon bagażowy
 • bagged cargo
  ładunek w workach
 • bagger
  maszyna do workowania
  workownica
 • bagging
  filtracja przez filtr workowy
  ładowanie w worki
  pakowanie danych
  tkanina na worki
  workowanie
  zagęszczanie danych
 • bagging attachment
  urządzenie do workowania w kombajnie
 • bagging machine
  maszyna do workowania
  workownica
 • bagging scales
  waga workująca
 • bag holder
  workownik
 • baghouse
  stacja filtrów workowych
 • bag mould
  forma z workiem ciśnieniowym
 • bag moulding
  formowanie niskociśnieniowe w worku
 • bag net
  niewód pułapkowy | stawny
 • bag paper
  papier workowy
 • bag piler
  stertownik worków
 • bag rope
  worlina
 • bag trier
  zgłębnik do pobierania próbek z worków
 • bag-type cell
  ogniwo woreczkowe
 • bag weigher
  waga samoczynna workująca
 • bag worek
  matnia niewodu
  torba
 • bagwork
  wzmocnienie za pomocą worków z betonem
 • bahnmetall
  stop łożyskowy
 • bailer
  czerpak
  łyżka klapowa
  łyżka wiertnicza
  szlamówka
  zwijarka obciętych obrzeży taśmy
 • bailey
  zewnętrzny dysk twardy
 • bailing
  czerpanie czerpakiem
  łyżkowanie
 • bailing cylinder
  cylinder łyżki wiertniczej
  rura łyżkowa
 • bailing line
  lina łyżkowa
 • bailings
  łyżkowiny
  urobek wiertniczy
 • bailiwick
  obszar źródła
 • bailout
  skok ze spadochronem w razie niebezpieczeństwa
 • bail out
  wyczerpywać czerpakiem
  wyskoczyć ze spadochronem
 • bainite
  bainit
 • bainitic steel
  stal bainityczna
 • Baire's category theorem
  twierdzenie Bairea o kategoriach
 • baize
  ryps
 • baked coke
  koks spieczony
 • baked strength
  wytrzymałość na sucho masy formierskiej
 • bakelite
  bakelit
 • bakelite paper
  papier bakelizowany
 • bakelite wood
  drewno bakelizowane
 • bakelize
  bakelizować
  nasycać bakelitem
 • bakeout
  usuwanie gazu przez podgrzewanie w czasie pompowania
 • baker's yeast
  drożdże piekarnicze
 • bakery products
  pieczywo
 • bakie
  garniec pośredni
  kadź pośrednia
 • baking
  suszenie w piecu
  wypalanie
  wypiekanie
 • baking coal
  węgiel spiekalny
 • baking enamel
  emalia piecowa
 • baking oven
  piec do wypalania
  piec piekarski
 • baking powder
  proszek do pieczenia
 • baking soda
  soda oczyszczona
 • baking varnish
  lakier piecowy
 • balance antenna
  antena symetryczna
 • balance ball
  tarownik wagi
  uczulacz wagi
 • balance beam
  belka wagi
  dźwignia wagowa
 • balance board
  przeciwwaga burtowa w jachtach regatowych
 • balance bob
  ciężarek wyważający
 • balance crane
  żuraw z przeciwciężarem
 • balanced biasing
  polaryzowanie zrównoważone
 • balanced blast cupola
  żeliwiak z regulowanym dmuchem
 • balanced Boolean function
  zrównoważona funkcja booleowska
 • balanced crank
  wykorbienie wału z ciężarem wyważającym
 • balanced current
  prąd zrównoważony
 • balanced detector
  czujnik równowagi
 • balanced electrical circuits
  elektryczne układy zrównoważone
 • balanced error
  błąd zrównoważony
 • balanced flame
  płomień normalny
 • balanced frame
  wręg prosty
 • balanced gear
  dyferencjał
  mechanizm różnicowy
 • balanced impact machine
  młot wahadłowy przeciwbieżny
 • balanced ingot
  wlewek stali półuspokojonej fizycznie zrównoważonej
 • balance disk
  tarcza odciążająca w maszynie przepływowej
 • balanced load
  obciążenie symetryczne
 • balanced mixer
  mieszacz symetryczny
  mieszacz zrównoważony
 • balanced modulator
  modulator zrównoważony
 • balancedness
  zrównoważenie
 • balanced network
  obwód symetryczny
 • balanced power system
  układ energoelektryczny zrównoważony
 • balanced pressure blowpipe
  palnik równoprężny
 • balanced pressure regulator
  reduktor równoprężny
 • balanced pressure torch
  palnik równoprężny
 • balanced production line
  linia produkcyjna ciągła
 • balanced reaction
  reakcja odwracalna
 • balanced rudder
  ster zrównoważony
 • balanced sample
  próbka zrównoważona
 • balanced set
  zbiór zbalansowany
 • balanced steel
  stal półuspokojona
 • balanced surface
  ster wyważony aerodynamicznie
 • balanced to unbalanced
  układ regulacji automatycznej
 • balanced-to-unbalanced unit
  układ równoważący
 • balanced to unbalanced unit
  układ równoważący
 • balanced transformer
  transformator symetryzujący
 • balanced transformer circuit
  układ synfazujący
 • balance due
  bilans ujemny
 • balanced valve
  zawór odciążony
  zawór zrównoważony
 • balanced voltage
  napięcie zrównoważone
 • balanced winding
  uzwojenie symetryczne
 • balance lever
  dźwignia wagi
  wahacz
 • balance lug
  ożaglowanie rejkowe z bomem
 • balance method
  metoda pomiarowa zerowa
 • balance of an account
  saldo rachunku
 • balance of payments
  bilans płatniczy
 • balance of trade
  bilans handlowy
 • balance pan
  szala wagi
 • balance pipe
  rura wyrównawcza ciśnienia
 • balance piston
  tłok odciążający maszyny przepływowej
 • balance plane
  pochylnia automatyczna
 • balance plough
  pług przechylny
  pług wahadłowy
 • balance point
  położenie równowagi
 • balancer
  stabilizator
  wyrównywacz
  wyważarka
 • balance reserves pi.
  zasoby bilansowe
 • balance room
  pokój wagowy
 • balance rope
  lina dolna w dźwigu
  lina wyrównawcza
 • balance screw
  wkręt kompensacyjny
  wkręt obciążeniowy
 • balance sensitivity
  czułość wagi
 • balance-sheet
  zestawienie bilansowe
 • balancesheet
  zestawienie rachunkowe
 • balance spring
  spirala balansu
  sprężyna włosowa
  włos
 • balance tab
  klapka odciążająca
 • balance-to-unbalance transformer
  transformator przejściowy umożliwiający przejście z
  układu symetrycznego na niesymetryczny
  .
 • balance turning tool
  imak dwunożowy do rewolwerówek
 • balance weight
  ciężar wyważający
  przeciwciężar
  przesuwnik wagi
 • balance wheel
  balans
 • balancing
  sporządzanie bilansu
  wyważanie
  wyważenie
  zrównoważenie
 • balancing bartery
  bateria akumulatorowa wyrównawcza
 • balancing capacitor
  kondensator wyrównawczy
 • balancing machine
  wyważarka
 • balancing network
  równoważnik
  układ symetryzujący
 • balancing of circuit
  równoważenie toru
 • balancing potentiometer
  potencjometr kompensacyjny
 • balancing resistance
  opór wyrównawczy
 • balancing slug
  ciężarek wyważający
 • balancing ways
  krawędzie wyważarki statycznej
 • balancing weight
  przesuwnik wagi
  tarownik wagi
 • balata
  balata
 • balconet
  balustrada dekoracyjna na fasadzie budynku
 • bald
  bezdrzewny obszar
  bezlistny
 • bale breaker
  targarka bel
 • bale breaking feeder
  rozluźniarka wstępna szczeblakowa
  zasilarka szczeblakowa
 • bale cubic
  kubatura statku obliczona w belach
  pojemność przestrzenna ładowni statku
 • baled scrap
  złom paczkowany
 • baleen
  fiszbin
 • bale-forming belts
  taśmy formujące bele słomy
 • bale out
  wyskoczyć ze spadochronem
 • bale-out
  skok ze spadochronem w razie niebezpieczeństwa
 • bale-out pot furnace
  piec naczyniowy czerpalny
 • baler
  paczkarka złomu
  prasa do belowania
 • baling
  belowanie
  paczkowanie złomu
  prasowanie w bele
 • baling press prasa do belowania
  paczkarka złomu
 • balked landing
  lądowanie udaremnione
 • ball-and-disk integrator
  przyrząd całkujący kulowo-tarczowy
 • ball-and-race-type pulverizer
  młyn kulowy
 • ball-and-ring method
  metoda pierścienia i kuli oznaczania temperatury mięknienid
 • ball and socket coupling
  złącze gniazdowo-główkowe izolatorów
 • ball-and-socket joint
  przegub kulowy
  złącze kulowe
 • ballas
  ballas odmiana diamentu technicznego
 • ball assembly
  złożenie kulkowe
 • ballast conditioning
  roboty podsypkowe
 • ballast for discharge lamp
  stabilizator lampy wyładowczej
  statecznik lampy wyładowczej
 • ballast keel
  stępka balastowa
 • ballast lamp
  lampa oporowa regulująca prąd
 • ballast line
  wodnica balastowa
 • ballast pump
  pompa balastowa
 • ballast resistor
  rezystor regulacyjny
 • ballast tank
  zbiornik balastowy
 • ballast tube
  bareter
  rezystor drutowy żelazowo-wodorowy
 • ballast voyage
  rejs pod balastem
 • ballast waterline
  wodnica balastowa
 • ball bearing
  łożysko kulkowe
 • ball-bearing pulverizer
  młyn kulowy
 • ball-bearing screw
  mechanizm śrubowo-kulkowy śruba z kulkami między gwintami
 • ball bonding
  połączenie termokompresyjne metodą kulkową
 • ball breaker
  rozbijarka kulowa
 • ball bushing
  tuleja kulkowa
 • ball-cartridge
  pocisk pełny do broni strzeleckiej
 • ball catch
  zatrzask kulkowy
 • ball clay
  glina garncarska
 • ball clevis
  łącznik trzonkowowidlasty
 • ball-cock
  zawór kulowy
 • ball coupling
  połączenie kulowe
  przegub kulowy
 • ball crusher
  kruszarka kulowa
 • ball end
  końcówka kulista
 • ball-ended hook
  łącznik trzonkowo-hakowy
 • ball eve
  łącznik trzonkowouchowy
 • ball-firing
  ostre strzelanie
 • ball globe
  pokrętło
 • ball-grain powder
  proch kulkowy
 • ball grinder
  młyn kulowy
 • ball header
  kuźniarka do produkcji kul
 • balling
  grudkowanie
  sferoidyzacja
  tworzenie bochna w piecu pudlarskim
  zbrylanie
 • balling disk
  grudkownik talerzowy
  misa grudkująca
  talerz grudkujący
 • balling drum
  bęben grudkujący
  grudkownik bębnowy
 • balling furnace
  piec pudlarski
 • ball iron
  stal świeżarska
  żelazo świeżarskie
 • ballistic camera
  kamera balistyczna do fotografowania torów pocisków
 • ballistic cap
  czepiec balistyczny pocisku
 • ballistic coefficient
  współczynnik balistyczny
 • ballistic computer
  komputer do obliczania danych balistycznych
 • ballistic curve
  krzywa balistyczna
 • ballistic factor
  stała balistyczna
  stała tłumienia przyrządu
 • ballistic galvanometer
  galwanometr balistyczny
 • ballistic missile
  pocisk balistyczny
 • Ballistic Missile Early Warning System
  system wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi
 • ballistic missile submarine
  okręt podwodny rakietowy
 • ballistic motion
  ruch balistyczny elektronu
 • ballistic pendulum
  wahadło balistyczne
 • ballistic range
  poligon artyleryjski badawczy
 • ballistic round
  pocisk balistyczny kierowany
 • ballistics of penetration
  balistyka końcowa
 • ballistic trajectory
  tor balistyczny
 • ballistic wave
  fala balistyczna czołowa
 • ballistic wind
  wiatr balistyczny
 • ballistite
  balistyt
 • ballistocardiograph
  balistokardiograf
 • ball joint
  przegub kulowy
  złącze kulowe
 • ball latch
  zatrzask kulowy
 • ball lightning
  piorun kulisty
 • ball mill
  młyn kulowy
 • ball nut
  nakrętka toczna kulkowa
 • ballonet
  balonet sterowca
 • balloon barrage
  zapora balonowa
 • balloon basket
  kosz balonu
 • balloon-borne rocket
  rakieta startująca z balonu
 • balloon envelope
  powłoka balonu
 • ballooner
  balon kliwer
 • balloon flying cable
  uwięź balonu
 • balloon foresail
  balon żagiel
 • ballooning
  baloniarstwo
  pęcznienie
  puchnięcie koszulki paliwowej
  wydęcie
  wydymanie się
 • ballooning instability
  niestabilność koszulki na puchnięcie
 • balloon jib
  balon kliwer
 • balloon rivet
  nit kołpakowy lotniczy
 • balloon sail
  balon żagiel
 • balloon staysail
  sztaksel
 • balloon-tyre
  opona balonowa
 • ballotini
  balotyna
  kuleczki szklane
 • ballpark figure
  przybliżona suma ilość
 • ball peening
  kuleczkowanie
  kulkowanie
 • ball-pen
  długopis
 • ball pin
  sworzeń kulkowy
 • ball planting
  sadzenie z bryłką ziemi
 • ball plug valve
  zawór kurkowy z kurkiem kulistym
 • ball-point pen
  długopis
 • ball pulverizer
  młyn kulowy
 • ball race
  bieżnia łożyska kulkowego
  pierścień bieżny kul w młynie pyłowym
 • ball race cage
  koszyczek łożyska kulkowego
 • ball resolver
  kulowy przelicznik sin-cos
 • ball-riding cage
  koszyczek swobodny łożyska kulkowego
 • ball ring
  pierścień o kulistej powierzchni roboczej
 • ball screw
  śruba z nakrętką kulkową
 • ball seat
  gniazdo kulkowe zaworu
 • ball-shaped
  kulisty
 • ball sizing
  przepychanie nagniatające przy użyciu kulki
 • ball slide
  prowadnica kulkowa
 • ball socket
  gniazdo kulowe łożyska wzdłużnego
 • ball spherical resolver
  kulowy przelicznik sin-cos
 • ball spin
  ślizganie się kulki łożyska
 • ball stud
  sworzeń kulisty
  sworzeń kulowy przegubu drążka kierowniczego
 • ball stud and ball stud socket assembly
  przegub kulowy drążka kierowniczego
 • ball-track
  bieżnia łożyska kulkowego
 • ball-turning lathe
  tokarka do powierzchni kulistych
 • ball-turning rest
  obrotowy imak nożowy do toczenia powierzchni kulistych
 • ballute
  balon-spadochron
 • ball valve
  zawór kulowy
  zawór kurkowy z kurkiem kulistym
  zawór pływakowy z pływakiem kulistym
 • ball winding machine
  kłębiarka
 • balm
  balsam
 • Balmer series
  seria widmowa Balmera
 • balm oil
  olejek melisowy
 • balsam of fir
  balsam kanadyjski
 • balsam of Peru
  balsam peruwiański
 • balsa wood
  balsa
 • Baltic bow
  dziobnica przeciwlodowa
 • balun transformer
  symetryzator
 • baluster
  balas
 • bamboo shoot
  pęd bambusowy
 • Banach algebra
  algebra Banacha
 • Banach space
  przestrzeń Banacha
 • banana bond
  wiązanie bananowe
  wiązanie x
  wiązanie zgięte
 • banana liquid | oil
  octan amylu (roztwór nitrocelulozy w octanie amylu)
 • banana plug
  wtyczka bananowa
 • bandage
  obręcz wzmacniająca konstrukcję
  wałek ozdobny
 • band amplitude product
  iloczyn szerokości pasma i amplitudy
 • band articulation
  zrozumiałość
 • band brake
  hamulec taśmowy
 • band-charge-transfer banc
  pasmo przenoszenia ładunku
 • band chart
  diagram profilowy
 • band clip
  opaska zaciskowa
  zacisk taśmowy
 • band clutch
  sprzęgło taśmowe
 • band conveyor
  przenośnik taśmowy
 • band diagram
  wykres pasmowy
 • band drier
  suszarka taśmowa
 • banded coal
  węgiel pasemkowy
  węgiel przerośnięty
 • banded ore
  ruda pasemkowa
  ruda wstęgowa
 • banded structure
  struktura pasemkowa
 • band elimination filter
  filtr środkowozaporowy
  filtr środkowo-zaporowy
 • band-elimination filter
  filtr środkowozaporowy
 • bander
  maszyna do opaskowania
  maszyna do wiązania kręgów taśmy
 • bandfacer
  polerka taśmowa
  szlifierka taśmowa
 • band file
  pilnik taśmowy
 • band gap
  pasmo energetyczne wzbronione
  pasmo wzbronione
 • band grinding machine
  szlifierka taśmowa
 • band group
  układ pasm w widmie
 • banding
  bandażowanie
  nakładanie opasek
  naszywka wzmacniająca żagla
  pasemkowość
  wiązanie
 • banding machine
  maszyna do opaskowania
 • banding of rolls
  obwodowe zniszczenie powierzchni walców w postaci pierścieni
 • banding steel
  bednarka
  stal obręczowa
 • band iron
  bednarka
  stal obręczowa
  taśma stalowa
 • band iron pipe hanger
  opaska nośna rury
 • band knife splitting machine
  dwojarka taśmowa
 • band overlap
  zachodzenie pasm
 • band pass
  pasmo podstawowe linii radiowej
  pasmo przepustowe
 • band-pass amplifier
  wzmacniacz środkowo-przepustowy
 • band-pass filter
  filtr środkowoprzepustowy
 • band-pass filters
  filtr pasmowy
  filtr środkowo-przepustowy
 • band polishing machine
  polerka taśmowa
 • band press
  prasa dociskowa przy walcarce do blach
 • band pulley
  koło pasowe płaskie
 • band-rejection filter
  filtr środkowo-zaporowy
 • band resaw
  taśmówka rozdzielcza
 • band rope
  lina płaska
 • band saw
  pilarka taśmowa
  taśmówka
 • band saw grinding machine
  szlifierka-ostrzarka do pił taśmowych
 • band saw guide
  prowadnik piły taśmowej
 • bandsawing
  cięcie piłą taśmową
 • bandsawing machine
  piła taśmowa
  pilarka taśmowa
  taśmówka
 • band screen
  krata taśmowa
  przesiewacz taśmowy
 • band selector
  przełącznik zakresu fal
 • band separation
  wydzielanie pasm
 • band sound pressure level
  poziom ciśnienia akustycznego w paśmie częstotliwości
 • band spectrum
  widmo pasmowe
 • band spreading
  rozciąganie pasma
 • band steel
  płaskowniki stalowe
  pręty stalowe płaskie
  stal taśmowa
  taśma stalowa
 • band-stop filter
  filtr środkowoprzepustowy
  filtr środkowo-zaporowy
 • band switch
  przełącznik typu desktop
  przełącznik zakresu fal
 • band system
  układ pasm w widmie
 • band theory of solids
  pasmowa teoria ciała stałego
  teoria obwodów
 • band-to-band recombination
  rekombinacja międzypasmowa
 • band wheel
  koło pasowe płaskie
 • bandwidth
  pasmo
  przepustowość
  szerokość pasma częstotliwości
 • band wire
  drut bandażowy
 • bang-bang control
  sterowanie przekaźnikowe
 • bang path
  wykaz trasowania
 • Bang's disease
  choroba Banga
 • banister
  balas
 • banjo plate
  płytka kołyski wodowaniowej
 • banjo-type axle housing
  jednolita obudowa mostu pędnego
 • bank account
  konto przełączane
  rachunek bankowy
 • bank-and-turn indicator
  zakrętomierz z chyłomierzem poprzecznym
 • bank audit
  nadzór bankowy
 • bankbook
  książeczka bankowa
 • bank credit
  kredyt bankowy
 • bank cushion
  odpychanie dziobu statku od brzegu
  poduszka brzegowa
 • banked transformer
  transformator sprzężony z innym transformatorem
 • bank effect
  efekt brzegowy
  wpływ brzegu
 • bank engine
  maszyna wyciągowa
 • banker
  stół kamieniarski
 • bank-full stage
  stan wody wysoki w rzece
 • bank indicator
  chylomierz poprzeczny
 • banking
  bankowość
  jazda z popychan
  przechylanie przy zakręcaniu
  wymiana wozów na nadszybiu
 • banking locomotive
  lokomotywa dodatkowa popychająca
 • banking of boiler
  wstrzymanie pracy kotła bez wygaszenia
 • banking pin
  słupek ograniczający wychwytu kotwicznego
 • banking with earth
  przysypywanie ziemią
 • bank level
  poziom nadszybia
 • banknote
  banknot
 • banknote paper
  papier banknotowy
 • bank of boilers
  bateria kotłów
  zespół kotłów
 • bank of coke-ovens
  bateria koksownicza
 • bank of cylinders
  blok cylindrów w silnikach rzędowych
  gwiazda cylindrów w silnikach gwiazdowych
 • bank of tubes
  pęczek rur
  zespół rur
 • bank overlap
  zachodzenie na siebie ruchu zespołów regulacyjnych reaktora
 • bank protection
  umocnienie brzegu
 • bank-run gravel
  żwir kopalny
  żwir rzeczny
 • bankrupt's estate
  masa upadłości
 • banksman
  dozorca nadszybia
 • bank suction
  ssanie przez brzeg
 • banner cloud
  chmura stojąca koło szczytu góry
 • banner paper
  papier na transparenty
 • banner support
  obsługa transparentów
 • bar
  (muz.) takt; dzielić na takty
  pręt (= rod, pracujący tylko na rozciąganie); sztaba
 • bar and knee turning tool
  bocian
  nóż tokarski bocian
 • bar an engine
  pokręcać silnik
 • bar automatic
  automat prętowy tokarski
 • barban
  barban herbicyd
 • barbed stud
  nitowkręt
 • barbed wire
  drut kolczasty
 • bar bender
  zbrojarz gnący pręty
 • bar bending machine
  giętarka do prętów
 • barbette
  barbeta
 • barbital
  barbital
  kwas dwuetylobarbiturowy
 • barbiturate
  barbituran
 • barbiturates
  barbiturany
 • barbituric acid
  kwas barbiturowy
  malonylomocznik
 • barbotage
  barbotowanie
 • barchan dune
  barchan wydma
 • bar chart
  histogram
  wykres kolumnowy
  wykres słupkowy
 • bar clamp
  zwornica stolarska nastawna
 • bar code
  kod kreskowy
  kod paskowy
 • bar code reader
  czytnik kodu paskowego
 • bar-coder scanner
  pióro do odczytu kodu kreskowego
  skaner do odczytu kodu kreskowego
 • bar-code scanner
  pióro świetlne do odczytywania kodu kreskowego
 • barcode type
  typ kodów paskowych
 • bar coding
  kodowanie kreskowe
  kodowanie kreskowe wyrobów
 • bar cutter
  nożyce do prętów
  wrębiarka żerdziowa
 • bard capy unit
  jednostka danych protokołu warstwy aplikacji
 • Bardeen-Cooper-Schrieffer-theory
  teoria Bardeena-Coopera-Schrieffera
 • bar drawbench
  ciągarka do prętów
 • bar drawing
  ciągnienie prętów
 • bar drawing machine
  ciągarka do prętów
 • bar drawing of tubes
  ciągnienie rur na trzpieniu
 • bar drill
  świder do kamienia
 • bare
  nieizolowany
  nieosłonięty
  odkrywać
  odsłaniać
 • bare board
  płytka niezmontowana
  płytka pusta
 • bare-bone
  schematyczny
  szkieletowy
 • barebone server
  serwer sterujący
 • bare chassis dry weight
  masa podwozia w stanie suchym
 • bare chassis kerb weight
  masa własna podwozia
 • bare conductor
  przewód goły
  przewód nieizolowany
 • bare electrode
  elektroda goła
  elektroda nieotulona
 • bareface fabric
  tkanina gładka
 • bare fallow
  czarny ugór
 • bare glass fibre
  włókno szklane obnażone
 • bare hand method
  praca przy wyrównanym potencjale
 • bare insulator
  izolator goły
 • bar electrode
  elektroda prętowa
 • barely alkaline
  bardzo słabo alkaliczny
 • bare-metal arc welding
  spawanie łukowe elektrodą gołą
 • bare nucleus
  jądro bez elektronów
  jądro nagie
 • bare pipe
  rura nieizolowana
 • bare reactor
  reaktor bez reflektora
 • bare rod
  pałeczka goła
 • bare weight of an engine
  ciężar własny silnika suchego i bez osprzętu
 • bare wire
  drut goły | nieizolowany
 • bare wire electrode
  elektroda goła | nieotulona
 • bar feed
  posuw obrabianego pręta w rewolwerówce
 • bar folder
  giętarka prętów
 • bargain price
  cena okazyjna
 • bar gauge
  sprawdzian prętowy
  średnicowka
 • bargeboard
  deska szczytowa
 • barge carrier
  barkowiec
 • bargee
  barkarz
 • barge train
  pociąg holowniczy barki oraz holownik
 • barge yacht
  jacht płaskodenny
 • bar graph
  wykres kolumnowy
  wykres słupkowy
 • bar hold
  czop uchwytowy
  uchwyt odkuwki
 • bar holder
  oprawka do wytaczadła
 • baring
  zdejmowanie nadkładu
 • baring a casting
  odkopywanie odlewu
 • baring of wire
  obnażanie drutu z izolacji
 • bar iron
  pręty stalowe
  stal prętowa
 • barite
  baryt
  szpat ciężki
 • barium
  bar
 • barium acetate
  octan barowy
 • barium-base grease
  smar barowy
 • barium binoxide
  nadtlenek barowy
 • barium concrete
  barytobeton
  beton barytowy
 • barium dioxide
  nadtlenek barowy
 • barium hydroxide
  wodorotlenek barowy
 • barium hyposulfite
  tiosiarczan barowy
 • barium nitrate
  azotan barowy
 • barium oxide
  tlenek barowy
 • barium protoxide
  tlenek barowy
 • barium rhodanide
  tiocyjanian barowy
 • barium superoxide
  nadtlenek barowy
 • barium thiosulfate
  tiosiarczan barowy
 • barium tungstate
  wolframian barowy
 • barium yellow
  żółcień barowa
 • bar job
  obróbka z pręta
 • bark
  bark
  garbnikować sieci
  garbować roślinnie
  impregnować
  korować
  odwęglona warstwa pod zgorzeliną
  żagle
 • bark chopper
  łamacz kory
 • bark cutter
  korowarka
 • bar keel
  stępka belkowa
 • barkentine
  barkentyna
  szkunerbark
 • barker
  korowarka
 • bark gauge
  ośnik do korowania
 • barkhan
  barchan wydma
 • Barkhausen effect
  zjawisko Barkhausena
 • barking
  garbnikowanie żagli
  garbowanie roślinne
  impregnowanie
  korowanie
  sieci
 • barking drum
  korowarka bębnowa
 • barking in patches
  korowanie częściowe
  oczkowanie
  srokacenie
 • barking in strips
  korowanie pasmami
 • barking iron
  ośnik do korowania
 • barking machine
  korowarka
 • bark liquor
  brzeczka garbarska
 • bark mili
  korowarka
  młynek do kory
 • barkometer
  barkometr
 • bark pocket
  zakorek wada
 • bark ringed knot
  sęk obrączkowy otoczony korą
 • bark scorch
  oparzelina kory
  zgorzelina słoneczna
 • bark spud
  korowarka ręczna
 • bark tanning
  garbowanie roślinne
 • bar lathe
  tokarka do robót z pręta
 • barley groats
  kasza jęczmienna
 • barley malt
  słód jęczmienny
 • bar linkage
  mechanizm dźwigniowy
  mechanizm przegubowy
 • barm
  drożdże piwowarskie
 • bar mili
  walcownia prętów
 • bar mould
  forma ze zdejmowaną matrycą
 • Barnett effect
  zjawisko Barnetta
 • barnfloor
  klepisko
 • barn machinery
  maszyny rolnicze podwórzowe
 • baroclinic field
  pole baroklinowe
 • baroclinic fluid
  płyn baroklinowy
 • barocyclonometer
  barocyklonometr
 • barodynamics
  barodynamika
 • barograph
  barograf
 • barometric altimeter
  wysokościomierz barometryczny
 • barometric condenser
  skraplacz natryskowy barometryczny
 • barometric corrections
  poprawki barometry czne
 • barometric height
  ciśnienie atmosferyczne wyrażone w mm słupa rtęci
 • barometric levelling
  niwelacja barometry czna
 • barometric pressure
  ciśnienie atmosferyczne
  ciśnienie barometryczne
 • barometric tail pipe
  rura barometryczna
 • barometric tendency
  tendencja barometryczna
 • barometric vacuum gauge
  próżniomierz barometryczny
 • baroque style
  barok
  styl barokowy
 • barosinusitis
  barotrauma zatok
  zapalenie zatok wysokościowe
 • barostat
  barostat
  presostat
 • barothermograph
  barotermograf
 • barotropic field
  pole barotropowe
 • barotropic fluid
  płyn barotropowy
 • barquentine
  barkentyna
 • barrack ship
  okręt-baza mieszkalna
 • barrage balloon
  balon zaporowy
 • barrage jamming
  zagłuszanie równocześnie na kilku pasmach częstotliwości
 • barranca
  parów
  rozpadlina
 • barratte
  barat
  bęben do siarczkowania celulozy
 • barred trunk subscriber
  abonent nie uprawniony do połączeń międzymiastowych
 • barrel arbor
  wałek napędowy
 • barrel bearing
  łożysko baryłkowe o baryłkach symetrycznych
 • barrel Bolt
  zasuwa drzwiowa nakładana
 • barrel bottom
  dno beczkowate
 • barrel buoy
  pława beczkowa
 • barrel cam
  krzywka bębnowa walcowa
 • barrel distortion
  dystorsja beczkowata
  zniekształcenie beczkowate
  zniekształcenie beczkowe
 • barrel drum
  bęben napędzany
 • barreled goods
  towar w beczkach
 • barrel elevator
  przenośnik członowy do beczek
 • barrel finishing
  bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej
  docieranie bębnowe
 • barrel jacket
  płaszcz lufy działa
 • barrel liner
  koszulka lufy
  rura rdzeniowa lufy
  rura wewnętrzna lufy
 • barrelling
  bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej
  beczko
  beczkowanie
  docieranie bębnowe
  napełnianie beczek
 • barrel mixer
  mieszarka bębnowa
 • barrel mouthpiece
  odrzutnik w karabinie maszynowym
  osłona wylotu lufy w karabinie
 • barrel piercing machine
  wiertarka lufowa
 • barrel plating
  powlekanie galwaniczne bębnowe
 • barrel recoil
  odrzut lufy działa
 • barrel rolling
  bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej
  docieranie bębnowe
 • barrel saw
  piła walcowa
 • barrel scales
  waga do ważenia beczek
  waga ze skalą cylindryczną
 • barrel-shaped
  baryłkowaty
  beczkowaty
 • barrel sirup
  melasa rafinerska
 • barrel sling
  strop do beczek
 • barrels per day
  baryłek na dobę
  baryłek na dzień miara wydobycia ropy naftowej
 • barrels per month
  baryłek na miesiąc miara wydobycia ropy naftowej
 • barrel-type crankcase
  skrzynia korbowa tunelowa
 • barrel-type heating furnace
  piec grzewczy cylindryczny wielosekcyjny
 • barrel-type reclaimer
  ładowarka bębnowa na składowisku rud
 • barrel-type roll
  walec beczkowy walcarki skośnej
 • barren measure
  warstwa płonna
 • barren well
  suchy szyb
 • barrette file
  pilnik trójkątny dolnotnący
 • barretter
  bareter
  rezystor żelazowo-wodorowy
 • barrier coating
  powłoka barierowa antykorozyjna
 • barrier cream
  krem ochronny
 • barrier curb
  krawężnik wysoki
 • barrier layer
  warstwa barierowa antykoryzyjna
  warstwa zagrzebana
  warstwa zaporowa w półprzewodniku
 • barrier material
  tworzywo barierowe antykorozyjne
 • barrier penetration
  przenikanie cząstki przez barierę potencjału
 • barrier properties
  własności barierowe
 • barrier spit
  mierzeja
 • barring
  obrywka
 • barring gear
  obracarka do pokręcania silnika
 • barrow
  nosiłki
  taczki
 • bar screen
  przesiewacz rusztowy
  ruszt sortowniczy
 • bar shear
  nożyce do prętów
 • bar soap
  mydło w kawałku
 • bar spring
  drążek skrętny
 • barstock
  pręt przeznaczony do obróbki
  pręty
 • barstock lathe
  tokarka do robót z pręta
 • bar straightener
  prostownica do prętów
 • barter
  handel wymienny
  nachylenie
  pochylenie
  skarpa
 • Bartlett force
  siła Bartletta wymiany spinu między nukleonami
 • bar turning
  łuszczenie prętów
 • bar turning machine
  łuszczarka do prętów
 • bar turning shop
  łuszczarnia prętów
 • bar turning tool
  nóż do toczenia wzdłużnego
 • bar work
  materiał prętowy
  obróbka z pręta
 • bar-wound armature
  twornik z uzwojeniem prętowym
 • barycentre
  środek ciężkości sympleksu
 • barycentric coordinates
  współrzędne barycentryczne
 • barycentric subdivision
  podpodział barycentryczny
 • barye
  baria
  mikrobar
 • baryon
  barion
 • baryon number
  liczba barionowa
 • baryon octet
  oktet barionowy
 • barysphere
  barysfera
  centrosfera
  jądro Ziemi
 • baryta
  tlenek baru
 • baryta feldspar
  hyalofan
 • baryta paper
  papier barytowy
 • baryta water
  woda barytowa
 • baryta yellow
  żółcień barytowa
 • baryte s
  baryt
  szpat ciężki
 • baryte s concrete
  barytobeton
  beton barytowy
 • basal cleavage
  łupliwość podstawowa
 • basal pinacoid
  dwuścian podstawowy
 • basalt glass
  szkliwo bazaltowe
  tachylit
 • basalt water
  główny poziom wód
 • basan
  skóra jagnięcia cienko garbowana
 • basanite
  bazanit
 • bascule
  podnoszące urządzenie dźwigniowe z przeciwciężarem
 • bascule barrier
  bariera podnoszona
 • bascule bridge
  most podnoszony z przeciwciężarem
 • base
  podstawa; podłoże
  baza (ogól.; mat.: przestrzeni, bryły, potęgi)
  cokół (lampy el.)
  dwuścian podstawowy (kryst.)
  (chem.) zasada
 • base address
  adres bazowy
 • base addressing
  adresowanie bazowe
 • base address register
  rejestr adresów podstawowych
 • base aggregate table
  podstawowa tablica danych zagregowanych
 • base angle
  kąt przy podstawie
  półkąt stożka dna wrębów
  półkąt stożka stóp
 • baseband
  pasmo energetyczne podstawowe
  pasmo podstawowe
  pasmo podstawowe linii radiowej
 • baseband signalling
  sygnalizacja w paśmie podstawowym
 • baseboard
  listwa przypodłogowa
 • base box
  skrzynka podstawowa miara blachy cynowanej
 • base bullion
  ołów surowy zawierający srebro i złoto w ilościach opłacalnych
 • base cap
  głowica bomby
 • base-centered lattice
  sieć krystaliczna o centrowanej podstawie
 • base charge
  ładunek udarowy
  nabój udarowy
 • base circle
  koło zasadnicze koła zębatego
 • base class
  klasa adresu
  klasa bazowa
 • base code
  kod podstawowy
 • base component
  składnik podstawowy układu
 • base compression
  nacisk na grunt
 • base cone
  stożek zasadniczy koła zębatego
 • base connection
  zakończenie sesji
 • base coupled logic
  układ logiczny nisko-poziomowy
 • base course
  dolna warstwa muru
  podbudowa
  podkład nawierzchni
  stopa szybowa
 • base current
  prąd bazy
 • base cylinder
  walec zasadniczy koła zębatego
 • base diameter
  średnica zasadnicza koła zębatego
 • base dictionary
  słownik podstawowy
 • base dielectric
  dielektryk nośny
 • base diffusion isolation
  izolacja bazowa
  izolacja bazowa elementów układu scalonego
 • base elbow
  kolanko rurowe ze stopką
 • base exchange
  wymiana kationów w glebie i w kationitach mineralnych
 • base exchange softening
  zmiękczanie wody za pomocą kationów
 • base failure
  wyparcie gruntu u podstawy zbocza
 • base font
  czcionka bazowa
  czcionka podstawowa
 • base-forming
  zasadotwórczy
 • base frequency
  częstotliwość podstawowa
 • base fuse
  zapalnik denny
 • base header
  nagłówek podstawowy
 • base helix
  linia zęba śrubowego na walcu zasadniczym
 • base helix angle
  kąt pochylenia linii zęba śrubowego na walcu zasadniczym
 • base lead angle
  kąt wzniosu linii zęba śrubowego na walcu zasadniczym
 • base leaf of spring
  pióro główne resoru
 • base-leveled plain
  peneplena
  prawierównia
 • base level of erosion
  baza erozji
  podstawa erozji
 • base line
  linia odniesienia
  linia podstawowa
  linia zerowa wykresu
 • baseline
  podstawowy
  zasadniczy
 • base line linia
  lima zerowa wykresu
  linia podstawowa
  odniesienia
 • baseload
  obciążenie podstawowe
 • baseload power plant
  elektrownia pracująca przy obciążeniu podstawowym
 • baseload set
  generator podstawowy
 • basemat
  płyta fundamentowa obudowy bezpieczeństwa
 • base memory
  pamięć podstawowa
 • base metal
  metal nieszlachetny
  metal pospolity
  metal rodzimy
 • base number
  liczba bazowa
 • base of an alloy
  podstawa stopu
 • base of an annealing furnace
  spód pieca do wyżarzania
 • base of an electron tube
  cokół lampy elektronowej
 • base of logarithm
  podstawa logarytmu
 • base of number system
  podstawa systemu liczenia
 • base of power
  liczba potęgowana
  podstawa potęgi
 • base of topological space
  baza przestrzeni topologicznej
 • base oil
  olej dmuchany
  olej utleniony
  olej zagęszczony
 • base page
  strona bazowa
 • base pitch
  podzialka zasadnicza koła zębatego
 • base plate
  płyta denna skrzyni powietrznej konwertora
  płyta fundamentowa
  płyta podstawowa
  wojsk
 • base point
  punkt bazowy
 • base pool
  pula bazowa
  pula podstawowa
 • base price
  cena podstawowa
 • base project
  projekt bazowy
 • base quantity
  wielkość podstawowa
 • base region
  obszar bazy tranzystora
 • base register
  rejestr bazowy
  rejestr indeksowy
  rejestr modyfikacji
 • base rock
  skała podstawowa
  skała przewodnia
 • base salary
  pensja podstawowa
 • base saturation of soils
  wysycanie gleb zasadami
 • base shell of an electron tube
  korpus cokołu lampy elektronowej
 • base slab
  płyta fundamentowa
 • base space
  przestrzeń bazowa
 • base speed
  prędkość podstawowa silnika elektrycznego
 • base spiral angle
  kąt wzniosu linii zęba śrubowego na walcu zasadniczym
  w kole zębatym śrubowym.
 • base station
  stacja bazowa
 • base stock control
  planowanie według stałych zapasów
 • base support
  obsługa podstawowa
 • base table
  tablica podstawowa
 • base tangent length
  długość pomiarowa
  długość wzdłuż wspólnej normalnej koła zębatego
 • base terminal
  wyprowadzenie bazy tranzystora
 • base time
  czas podstawowy
 • base titration
  miareczkowanie alkalimetry czne
 • base tooth thickness
  grubość zęba mierzona wzdłuż łuku koła zasadniczego
 • base vertex
  wierzchołek bazowy
 • base wall
  osnowa ściany
 • base weight
  ciężar własny samolotu
 • bashing
  budowanie tam ogniowych
 • basic aerofoil section
  profil podstawowy
 • basic Bessemer converter
  konwertor tomasowski
 • basic Bessemer pig iron
  surówka tomasowska
  surówka zasadowa
 • basic Bessemer plant
  stalownia tomasowska
 • basic Bessemer process
  proces tomasowski
  zasadowy proces konwertorowy
 • basic Bessemer shop
  stalownia tomasowska
 • basic Bessemer steel
  stal tomasowska
 • basic bismuth carbonate
  węglan bizmutylu
 • basic bismuth gallate
  zasadowy galusan bizmutawy
 • basic brick
  cegła zasadowa
 • basic building block used to make
  podstawowy element składowy
 • basic business applications
  podstawowe aplikacje dla firm
 • basic capacity
  przepustowość podstawowa
 • basic cinder
  tomasyna
  żużel Thomasa
 • basic combined programming language
  Język uniwersalny przeznaczony głównie do programowania systemów
 • basic combined set elementarny
  podzbiór usług
 • basic commodity
  artykuł pierwszej potrzeby
 • basic configuration
  podstawowa konfiguracja
 • basic conversation
  konwersacja podstawowa
 • basic converter
  konwertor o wykładzinie zasadowej
 • basic data
  dane podstawowe
 • basic data exchange
  podstawowa wymiana danych
 • basic dimension
  wymiar podstawowy
 • basic dye
  barwnik zasadowy
 • basic empty weight
  podstawowy ciężar samolotu pustego
 • basic engine assembly
  silnik bez osprzętu
 • basic fixed point
  podstawowy punkt stały
 • basic form of thread
  zarys nominalny gwintu
 • basic frequency
  częstotliwość składowa główna
 • basic furnace
  piec zasadowy o wyprawie zasadowej
 • basic hole
  otwór podstawowy przy zasadzie stałego otworu
 • basic-hole fit
  pasowanie przy zasadzie stałego otworu
 • basic-hole system
  układ pasowań przy zasadzie stałego otworu
 • basic input and output system
  podstawowy system wejścia-wyjścia
 • Basic Input Output System
  podstawowy system wejścia-wyjścia
 • basicity
  zasadowość
 • basic-lined converter
  konwertor o wykładzinie zasadowej
 • basic lining
  wykładzina zasadowa
  wyprawa zasadowa
 • basic link unit
  podstawowa jednostka transmisji
 • basic machine
  maszyna prosta
 • basic mapping support
  podstawowa obsługa odwzorowań
 • basic motion-time study
  analiza ruchów
  analiza ruchów robotnika
 • basic notch gauge
  sprawdzian do gwintów z uskokiem w płaszczyźnie podstawowej
 • basic number of revolutions
  dynamiczny wyróżnik szybkobieżności
 • Basic Object Adapter
  podstawowy adapter obiektów
 • basic-open-hearth process
  zasadowy proces martenowski
 • basic-open-hearth steel
  zasadowa stal martenowska
 • basic ore
  ruda zasadowa
 • basic oxide
  tlenek zasadowy
 • basic oxygen furnace
  zasadowy konwertor tlenowy
 • basic oxygen furnace plant
  stalownia konwertorowa tlenowa
 • basic oxygen furnace shop
  stalownia konwertorowa tlenowa
 • basic oxygen process
  zasadowy proces tlenowy
 • basic oxygen process shop
  stalownia konwertorowa tlenowa
 • basic oxygen steelmaking vessel
  konwertor tlenowy
 • basic oxygen steel plant
  stalownia konwertorowa tlenowa
 • basic phosphate
  tomasyna
  żużel Thomasa
 • basic pig iron
  surówka tomasowska
  surówka zasadowa
 • basic predicate
  predykat podstawowy
 • basic price
  cena podstawowa
 • basic process
  proces zasadowy wytapiania stali
 • basic production
  produkcja podstawowa
 • basic rack
  zębatka odniesienia
 • basic rack tootfi profile
  zarys odniesienia koła zębatego
 • basic rate access
  dostęp podstawowy
 • basic rate interface
  interfejs dla prędkości podstawowej
 • basic refractory
  materiał ogniotrwały zasadowy
 • basic research
  badania podstawowe
 • basic salt
  sól zasadowa
 • basic sediment and water
  osad ciał stałych i woda na dnie zbiorników z ropą naftową
 • basic set
  zbiór bazowy
 • basic shaft
  wałek podstawowy przy zasadzie stałego wałka
 • basic-shaft fit
  pasowanie przy zasadzie stałego wałka
 • basic-shaft system
  układ pasowań przy zasadzie stałego wałka
 • basic size
  wymiar nominalny
  wymiar podstawowy
 • basic slag
  tomasyna
  żużel Thomasa
 • basic solvent
  rozpuszczalnik protonoakceptorowy
  rozpuszczalnik protonofilowy
  rozpuszczalnik zasadowy
 • basic steel
  stal z pieca zasadowego
  stal zasadowa
 • basic strength
  moc zasady
 • basic system
  system bazowy
  system podstawowy
 • basic temperature scale
  podstawowa skala termometryczna
 • basic type
  typ podstawowy
 • basic wage
  płaca podstawowa podstawczaki grzyby
 • basil
  skóra jagnięca cienko garbowana
 • basil oil
  olejek bazyliowy
 • basing machine
  trzonkarka do lamp elektrycznych
 • basing sort sequence
  podstawowy porządek sortowania
 • basing table
  tabela bazowa
 • basin irrigation
  nawadnianie zalewowe
 • basin of the cupola
  kotlina żeliwiaka
 • basis metal
  podłoże powłoki elektrolitycznej
 • basis of calculation
  podstawa obliczeń
 • basis vector
  wektor bazowy
 • basis weight
  gramatura
 • basis weigth of paper
  gramatura papieru
 • basket centrifuge
  wirówka bębnowa
 • basket pouring
  odlewanie przez garniec
 • basketry
  koszykarstwo
  wyroby koszykarskie
  wyroby plecione
 • basket trap
  kosz
  wiersz pułapka
 • basket-type stranding machine
  splotarka koszowa
 • basket work
  wyroby koszykarskie
  wyroby plecione
 • basoid
  bazoid koloid glebowy
 • basophil
  bazofil
 • bass
  łupek węglowy
  niskie tony
  okoń
 • bassanite
  basanit
 • bass attenuation
  tłumienie niskich tonów
 • bass boosting
  wzmocnienie niskich tonów
 • basset
  odsłonięcie
  wychodnia pokładu
 • bassetite
  bassetyt
 • bass-reflex
  bas reflex typ obudowy głośnika
 • bast
  tkanka sitowa
 • bastard coal
  węgiel zasiarczony
 • bastard-cut file
  pilnik równiak
 • bastard granite
  gnejs
 • bastard pointing
  imitacja spoinowania
 • bastard rock
  piaskowiec zanieczyszczony
 • bastard screw
  śruba nieznormalizowana
 • bastard size
  wymiar nieobjęty normą
 • bastard thread
  gwint nieznormalizowany
 • bastard title
  przedtytuł
  tytuł wstępny
 • bastard-title page
  karta przedtytułowa
 • bast fibre
  włókno łykowe
 • bastion host
  por. proxy gateway
  ufortyfikowana stacja bazowa
 • bastite
  bastyt
 • bat
  cegła ułamkowa
  łupek węglowy
 • batalum getter
  pochłaniacz gazów barowo-tantalowy
 • bat bolt
  śruba z rozkutym końcem
 • batch accumulator
  akumulator cząstkowy
 • batch activity
  działanie wsadowe
 • batch calculation
  obliczanie zestawu surowców do produkcji
 • batch data processing
  przetwarzanie danych wsadowe
 • batch device
  urządzenie wsadowe
 • batch distillation
  destylacja periodyczna
 • batch drier
  suszarnia o działaniu okresowym
  suszarnia okresowa
 • batcher
  dawkownik
  dozator
  dozownik
 • batch extraction
  ekstrakcja bateryjna
 • batch file
  plik wsadowy
 • batch-free
  stopiony
 • batch furnace
  piec do pracy okresowej
  piec nieprzelotowy
 • batch house
  zestawiarnia (szkl.)
 • batching
  dozowanie
  grupowanie
  grupowanie programów we wsady
  odmierzanie porcji
  porcjowanie
 • batching scales
  waga dozująca
  waga porcjująca
 • batch job
  praca wsadowa
  zadanie wsadowe
 • batchmeter
  dawkownik
  dozator
  dozownik
 • batch mixer
  mieszarka okresowa
 • batch mode
  tryb wsadowy
 • batch of concrete
  zarób masy betonowej
 • batch oven
  piec do pracy okresowej
  piec nieprzelotowy
 • batch process
  proces okresowy
 • batch processing
  praca wsadowa
  przetwarzanie danych wsadowe
  przetwarzanie wsadowe
 • batch production
  produkcja seryjna
 • batch quantity
  wielkość serii produkcyjnej
 • batch shell
  powłoka wsadowa
  wsadowy interpreter poleceń
 • batch size
  liczność partii wyrobów
 • batch subsystem
  podsystem wsadowy
 • batch task
  zadanie wsadowe
 • batch-type furnace
  piec do pracy okresowej
  piec nieprzelotowy
 • batch weighing
  ważenie porcjowe
 • batchwise
  partiami
  porcjami
 • bate
  środek wytrawiający
  wytrawa
  wytrawiać
 • bath carburizing
  nawęglanie kąpielowe
  nawęglanie w cieczach
 • bath cooling
  chłodzenie kąpielowe
 • bath-cum-cushion
  podkładka sprężysta pracująca w oleju
 • bath foam
  piana kąpielowa
 • bath furnace
  piec kąpielowy
  wanna
 • bath heating
  nagrzewanie kąpielowe
  nagrzewanie w kąpieli
 • bath lubrication
  smarowanie kąpielowe
  smarowanie zanurzeniowe
 • bath nitriding
  azotowanie kąpielowe
 • bathochrome
  batochrom
  grupa batochromowa
 • bathochromic shift
  efekt batochromowy
  przesunięcie batochromowe
  przesunięcie czerwone absorpcji światła
 • bath of glass
  roztop
  wsad topiony
 • batholith
  batolit
 • bathometer
  batometr
  batymetr
 • bathophobia
  lęk głębokości
 • bath ratio
  krotność kąpieli
 • bathroom
  łazienka
 • bathroom scales
  waga łazienkowa plaska
 • bath sample
  próbka stali pobrana z pieca
 • bath soap
  mydło kąpielowe
 • bath thermometer
  termometr kąpielowy
 • bath voltage
  napięcie kąpieli na zaciskach elektrolizera
 • bathyal zone
  batial
  strefa batialna
 • bathyconductograph
  batykonduktograf
 • bathymeter
  batometr
  batymetr
 • bathymetrical contour
  izobata
  warstwica głębinowa
 • bathymetric chart
  mapa batymetryczna
 • bathymetry
  batymetria
 • bathypelagic zone
  batypelagial
 • bathyscaph e
  batyskaf
 • bathysphere
  batysfera
 • bathythermograph
  batytermograf
 • bathyvessel
  głębinowy statek badawczy
 • batik
  barwienie woskowe
  batik
  batik tkanina
 • bating
  wytrawianie
 • batswing burner
  palnik motylkowy
  palnik z nasadką motylkową
 • batten of the loom
  bidło krosna
 • batten plate
  przewiązka
 • batter
  rozbijać
  wybijać
 • battered pile
  pal ukośny
 • battered type
  czcionka uszkodzona
 • battering of waves
  przybój fal
 • battering wall
  mur podporowy
  ściana podporowa
 • batter level
  pochylnik
 • battery acid
  kwas akumulatorowy
 • battery-backed
  zasilany z baterii
 • battery backup
  bateria zapasowa
  zasilanie rezerwowe
 • battery casing
  pudło bateryjne
 • battery cell
  ogniwo akumulatora
 • battery cell jar
  naczynie ogniotrwałe
 • battery charger
  ładowarka do akumulatorów
  prostownik do ładowania akumulatorów
  urządzenie do ładowania akumulatorów
 • battery charging rate
  natężenie prądu ładowania akumulatora
 • battery charging station
  stacja ładowania akumulatorów
 • battery commander's telescope
  luneta nożycowa
 • battery cut-out
  wyłącznik zanikowo-zwrotny akumulatora
 • battery drive
  napęd akumulatorowy
 • battery-electric locomotive
  elektrowóz akumulatorowy
 • battery-electric truck
  wóz akumulatorowy
 • battery gauge
  miernik naładowania akumulatora
 • battery ignition
  zapłon akumulatorowy
  zapłon bateryjny
 • battery-ignition system
  układ zapłonowy akumulatorowy
 • battery integration and radar display equipment
  urządzenie wykrywające cele powietrzne i
 • battery keeping
  królików
 • batteryless telephone set
  aparat telefoniczny bezbateryjny
 • battery life
  czas pracy akumulatora
 • battery manganese
  braunsztyn
 • battery of ovens
  bateria pieców
 • battery-operated
  zasilany z baterii
 • battery operated receiver
  odbiornik bateryjny
 • battery pack
  pakiet akumulatorów
 • battery rating
  pojemność znamionowa akumulatora
 • battery receiver
  odbiornik bateryjny
 • battery room
  akumulatornia
 • battery tester
  areometr akumulatorowy
  kwasomierz
 • battery tube
  lampa bateryjna
 • battery type
  typ akumulatora
 • battery welder
  zgrzewarka akumulatorowa
  zgrzewarka elektrochemiczna
 • batting
  gradzinowanie kamienia
 • battle array
  szyk siatka
 • battledoro hoop
  opaska resoru ze zwiększonym uchem
 • battlefields
  pole alfanumeryczne
  pole obrazu telewizyjnego
 • battlegrounds
  pole argumentu
 • battleship
  okręt liniowy
  pancernik
 • battle sight
  celownik ze stałą nastawą
 • battle zone
  strefa działań wojennych
 • batwing antenna
  antena motylkowa
 • batwing sail
  żagiel usztywniony
  żagiel z listwami
 • baud
  bod
 • Baudot
  bodot
 • Baudot code
  kod Baudota
 • baudrate
  prędkość w bodach
  szybkość transmisji
 • Baumann print
  odbitka Baumanna
  odbitka siarkowa
 • Baumann printing
  próba Baumanna
  próba na siarkę
 • Baume degree
  jednostka gęstości cieczy
  stopień Baumego
 • Baume hydrometer
  areometr Baumego
 • Baume hydrometer scale
  skala Baumego
 • Bauschinger effect
  zjawisko Bauschingera
 • bauxite digestion
  ługowanie boksytu
 • bauxitization
  boksytyzacja
 • Bauxitland cement
  cement boksytowy
  cement Kuhla
 • bay
  przegroda kadłubowa
  przęsło
  przestrzeń międzywręgowa
 • bayberry oil
  olejek bajowy
 • bayberry wax
  wosk mirtowy z owoców Myrica cerifera
 • bayerite
  bajeryt
 • Bayer mass
  masa Bayera
  szlam czerwony produkt uboczny przy otrzymywaniu glinu
 • Bayer process
  produkcja tlenku glinowego z boksytu
 • bay ice
  lód zatokowy wieloletni
 • bay leaf
  liść bobkowy
  liść laurowy
 • bay oil
  olejek bajowy
 • bayonet cap lampholder
  oprawka lampowa bagnetowa
 • bayonet coupling
  złącze bagnetowe
 • bayonet socket
  uchwyt bagnetowy
 • bayou
  bagniste odgałęzienie rzeki
 • bay suit
  rząd stojaków teletransmisyjnych
 • bazooka
  granatnik przeciwpancerny
  pancerzownica
  transformator symetryzujący
 • bazzite
  bacyt
 • Bbox
  rejestr arytmetyczny
 • BCHP = building cooling, heating and power
  trójgeneracja na potrzeby budynków
 • b-contact
  zestyk rozwierny
 • beach accretion
  narastanie plaży
 • beach comber
  fala przybojowa
 • beach face
  dolny brzeg
  podwodzie
 • beach gear
  sprzęt do ściągania statków z mielizny
 • beach gravel
  żwir morski
 • beach haul seine
  niewód brzegowy zarzucany
 • beachhead
  przyczółek desantowy
 • beaching chassis
  wózek transportowy wodnosamolotu
 • beach marks
  linie spoczynkowe na przełomie zmęczeniowym
 • beach nourishment
  zasilanie brzegu
 • beach seine
  niewód dobrzeżny
  włok rozprzowy
 • beacon
  latarnia kierunkowa
  stawa
  ustawiać znaki nawigacyjne
  znak nabrzeżny
  znakować stawami
 • beaconage
  system oznakowania stawami
 • beaconboat
  mały statek latarniowy bez zatogi
 • beaconing
  sygnalizacja nawigacyjna
 • beacon message
  komunikat nadawany ciągle
  komunikat nawigacyjny
 • bead
  kropla szklana
  kulka
  łza
  paciorek
  zgrubienie powłoki na brzegach malowanej powierzchni
 • bead core
  drutówka opony
 • bead cover
  owijka w oponie
 • beaded joint
  połączenie odwijane
  połączenie wygięte rury
 • beaded panel
  płycina ze zdobiną
 • beader
  narzędzie do odwijania rur
  strug profilowy
  strug zdobinowy
 • beading
  listwa odbojowa
  układanie ściegów
  wałki dekoracyjne
  zawijanie obrzeża
 • beading cutter
  frez profilowy półokrągły wklęsły
 • beading die
  tłocznik do zawijania obrzeży
  zawijak
 • beading tool
  wyoblak do zwijania obrzeży blachy
 • bead-plane
  strug profilowy
  strug zdobinowy
 • bead polymerization
  polimeryzacja perełkowa
  polimeryzacja suspensyjna
 • bead test
  próba w perle
 • bead toe
  stopka opony
 • bead weld
  spoina jednowarstwowa
 • bead wires
  drutówka opony
 • bead wrapping
  owijka stopki opony
 • beak
  łzawnik
  róg kowadła
 • beaker
  zlewka
 • beaker lip
  dziobek zlewki
 • beaker scale
  skala laboratoryjna procesu
 • beakhorn stake
  dwuróg blacharski
 • beak iron
  dwuróg
 • beam [bi:m]
  belka (prac. na zginanie); dźwigar
  (żegl.) pokładnik; szerokość całkowita
  promień; strumień; wiązka (światła, elektronów itp.)
  (lot) sygnał naprowadzający
  szerokość w biodrach
  trzon kotwicy
  korbowód
  kąt zapewniający najlepszy przekaz | odbiór
  maksymalny skuteczny zasięg (mikrofonu | głośnika)
  off the ~ = zbaczający z kursu; w błędzie
  on the ~ = utrzymujący właściwy kurs
  = przebiegający pomyślnie; poprawny
  promieniować; emitować (światło, ciepło)
  nadawać; transmitować
 • beam-and-crank mechanism
  mechanizm korbowo-wahaczowy
  mechanizm korbowy
 • beam-and-slab floor
  strop płytowo-żebrowy
 • beam angle
  kąt wiązki
 • beam antenna
  antena wiązkowa
 • beam approach beacon system
  system lądowania na radiolatarnie
 • beam arrest
  wyłącznik belki wagi
 • beam attack
  atak boczny
  atak skierowany na bok samolotu
  okrętu
 • beam balance
  waga belkowa
  waga dźwigniowa prosta
 • beam balance indicator reper
  stały wagi
 • beam blank
  profil wstępny dwuteowy odlany sposobem ciągłym
  stosowany do walcowania dwuteowników
 • beam bracketing
  kierowanie samolotem
  pociskiem wiązką
 • beam catcher
  pułapka wiązki
 • beam compass
  cyrkiel drążkowy
 • beam current
  prąd wiązki elektronowej
 • beam deflector
  cewki odchylające wiązkę elektronową
 • beam flange
  półka belki stalowej
  stopka belki
 • beam forming electrode
  elektroda formująca wiązkę promieniowania
 • beam gun
  działko boczne
  karabin maszynowy boczny
 • beam head
  cyrkiel drążkowy
 • beam hole
  kanał doświadczalny reaktora
 • beamhouse
  warsztat mokry
 • beam knee
  węzłówka pokładowa
 • beam knife
  nóż do żyłowania
 • beam lead
  wyprowadzenie belkowe układu scalonego
  wyprowadzenie belkowe w układach scalonych
 • beam-lead bonding
  mikromontaż metodą wyprowadzeń belkowych
 • beam-lead device
  przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych
 • beam mould
  szablon wypukłości pokładu
 • beam pattern
  charakterystyka kierunkowości przetwornika elektroakustycznego
  charakterystyka wiązki
 • beam-penetration display
  monitor penetracyjny
 • beam position
  pozycja odniesienia
 • beam-power tetrode
  tetroda wiązkowa
 • beam power tube
  tetroda wiązkowa
 • beam reach sailing point
  halfwind kurs względem wiatru
  półwiatr
 • beam rider
  pocisk kierowany wiązką
 • beam-rider guidance
  kierowanie samolotem
  pociskiem wiązką
 • beam riding
  lot obiektu kierowanego w wiązce
 • beamroom
  warsztat mokry
 • beam-scales
  waga belkowa
  waga dźwigniowa
 • beam sea
  fala boczna
 • beam shaping
  kształtowanie wiązki
 • beam splitter
  zwierciadło półprzezroczyste
 • beam stop
  przesłona wiązki promieniowania
 • beam switching
  przełączanie wiązki
 • beam tetrode
  tetroda wiązkowa
 • beam transmission
  nadawanie wąskokierunkowe
 • beam trawl
  włok ramowy
 • beam tube
  lampa strumieniowa
  lampa wiązkowa
 • beam-type test piece
  próbka udarnościowa podparta na dwóch podporach do prób Charpyego
 • beam wheel
  koło podporowe przednie pługa
 • beam width
  szerokość wiązki promieniowania
 • beamwidth
  szerokość wiązki promieniowania
 • beam wind
  wiatr boczny
 • beamy
  pękaty statek
 • bean
  kawy
 • bean coal
  orzech sortyment węgla
 • bean drilling attachment
  przyrząd do wysiewania nasion roślin strączkowych
 • bean oil
  olej sojowy
 • bean ore
  ruda bobowa odmiana limonitu
 • bear
  narost
  podpierać
  podtrzymywać
  skrzep
  wilk w piecu
 • bear cost
  ponosić koszty
 • beard of type
  odsadka czcionki
 • bear down of ship
  skręcać na wiatr o statku
 • bearer
  belka spocznikowa
  element nośny
  element oporowy
  okaziciel dokumentu
 • bearer cheque
  czek na okaziciela
 • bearing adapter sleeve
  tuleja rozprężna łożyskowa
 • bearing age tree
  drzewo w wieku owocowania
 • bearing alloy
  stop łożyskowy
 • bearing area
  powierzchnia nośna łożyska
  powierzchnia oporowa
 • bearing block
  łożysko niedzielone
  łożysko oczkowe
 • bearing brass
  półpanew
 • bearing bronze
  brąz panewkowy
 • bearing cage
  koszyczek łożyska
 • bearing cap
  pokrywa łożyska
 • bearing capacity
  nośność gruntu
  nośność podłoża
 • bearing chock
  obudowa walca walcarki
  poduszka walca
 • bearing compass
  kompas główny
 • bearing cone
  pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego
 • bearing cup
  pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego
 • bearing cursor
  znacznik kursu
 • bearing discrimination
  rozróżnialność kątowa
 • bearing element
  element nośny
  element oporowy
 • bearing finder
  namiernik
  pelengator
 • bearing friction
  tarcie w łożyskach
 • bearing half-liner
  półpanew
 • bearing hanger
  wieszak łożyskowy
 • bearing housing
  oprawa łożyska
  osłona łożyska
 • bearing inner ring
  pierścień łożyskowy wewnętrzny
 • bearing interspace
  szczelina łożyskowa
 • bearing length of the effective profile
  długość nośna profilu powierzchni
 • bearing line
  kreska kursowa
 • bearing liner
  panew łożyskowa
 • bearing lining
  wylanie panwi łożyskowej
 • bearing load
  obciążenie łożyska
 • bearing magnetic
  łożysko magnetyczne
 • bearing metal
  stop łożyskowy
 • bearing mounting
  gniazdo łożyska
  oprawa łożyska
 • bearing outer ring
  pierścień łożyskowy zewnętrzny
 • bearing pad
  płytka łożyskowa
  półpanew
  segment
 • bearing pedestal
  łożysko ślizgowe stojące
  stojak łożyskowy
 • bearing pile
  pal nośny
 • bearing pillow
  panew
 • bearing pinching
  zaciśnięcie łożyska
 • bearing plate
  tarcza namiernicza
 • bearing power
  łożyska
  nośność podpory
 • bearing preload
  wstępne obciążenie łożyska
 • bearing pressure
  nacisk przenoszony przez łożysko
 • bearing puller
  ściągacz do łożysk
 • bearing race
  pierścień nośny łożyska
 • bearing reaction
  reakcja podporowa
 • bearing retainer
  koszyczek łożyska
 • bearing ring
  pierścień łożyskowy
 • bearing scraper
  skrobak ślusarski do łożysk
 • bearing seal
  pierścień uszczelniający łożyska
  uszczelnianie łożyska
 • bearing seat ing
  gniazdo łożyska
 • bearing separator
  koszyczek łożyska
 • bearing shell
  osłona łożyska
  panew
 • bearing shield
  boczny pierścień ochronny łożyska
 • bearing shoe
  płytka łożyskowa
 • bearing slackness
  luz łożyska
 • bearing sleeve
  panew
  tuleja łożyskowa
 • bearing spacer
  koszyczek łożyska
 • bearing steel
  stal łożyskowa na łożyska toczne
 • bearing strength
  łożyska
  nośność podpory
 • bearing surface
  nośnia
  powierzchnia nośna
 • bearing test run
  próba pracy łożyska
 • bearing track
  bieżnia łożyska
 • bearing tree
  drzewo owocujące
 • bearing-type bolt
  śruba sprężająca
 • bearing vector
  kursor na ekranie wskaźnika radiolokacyjnego
  wektor namiarowy
 • bearing wall
  ściana nośna
 • bear interest
  dawać procent
  procentować
 • bear off
  sterować od lądu
 • beat
  dudnienie
 • beat about
  lawirować
 • beaten stuff
  masa mielona
 • beater bar drum
  bęben cepowy młocarni
 • beater flybar
  nóż walca holendrowego
 • beaterman
  holendrowy
  mielarz
 • beater mill
  młyn bijakowy
  mtyn młotkowy
 • beater plate
  cep w młocarni
 • beater roll
  bęben nożowy holendra
  wał holendrowy
 • beater room
  holendrownia
 • beat frequency
  częstotliwość cyklu zegarowego
  częstotliwość dudnień
  częstotliwość różnicowa
 • beat frequency oscillator
  generator drgań sterowany napięciem modulującym
  generator dudnieniowy
 • beat-frequency oscillator
  oscylator dudnieniowy
 • beating
  dudnienie 3
  klepanie młotkiem
  mielenie masy papierowej
  pobijanie
  rozpłaszczanie
 • beating-down
  wylęganie zboża
 • beating engine
  holender masowy
 • beating-in
  zdudnianie
 • beating-out
  wybieranie gniazda na czop
 • beating roll
  bęben nożowy holendra
  wał holendrowy
 • beating-up
  dobijanie wątku
 • beating wind
  wiatr przeciwny
 • beat the rekord
  pobić rekord
 • beat to windward
  iść bejdewindem
  lawirować pod wiatr
 • Beaufort force
  stopień skali Beauforta
 • Beaufort wind scale
  skala Beauforta
 • beaumontage
  kit żelazny
 • beauty mask
  maseczka upiększająca
 • be available
  być do dyspozycji
 • beavertail
  wiązka radarowa wachlarzowa
 • be based on
  principle opierać się na zasadzie
 • becalmed
  unieruchomiony przez ciszę
 • beche
  młot kuźniczy pneumatyczny
  urywacz rdzenia
  urywak rdzenia
 • beck
  kadź
  zbiornik
 • becket
  dolne ucho bloku
  uchwyt z liny
 • becking
  rozkuwanie pierścienia
 • becking bar
  trzpień do rozkuwania pierścienia
 • becking mill
  wstępna klatka walcowni obręczy
 • becking stand
  podpora do rozkuwania pierścienia
 • Beckmann rearrangement
  przegrupowanie Beckmanna
 • Beckmann thermometer
  termometr Beckmanna
  termometr metastatyczny
  termometr różnicowy
 • become acquainted with
  zapoznać się z
 • become discolored
  płowieć
 • become heated
  nagrzewać się
 • become horny
  rogowacieć
 • become obsolescent
  wychodzić z użycia
 • become prescribed
  ulegać przedawnieniu
 • become rancid
  jelczeć
 • become saturated
  ulegać nasyceniu
 • be concerned with
  interesować się czymś
  zajmować się
 • be confined to
  ograniczać się do
 • becquerel
  bekerel
 • bed coke
  koks wypełniający w żeliwiaku
 • bed converter
  reaktor z katalizatorem nieruchomym
 • bedded deposit
  złoże uwarstwione
 • bed depth
  wysokość złoża
 • bedding fault
  uskok normalny
  uskok właściwy
 • bedding-in
  formowanie w gruncie
  skrobanie gniazda łożyska
 • bedding of land
  przygotowanie ziemi do siewu
 • bedding of ores
  uśrednianie rud
 • bedding plane
  płaszczyzna uławicenia
  płaszczyzna uwarstwienia
 • bedding-plane fault
  uskok normalny
  uskok właściwy
 • bedding string
  nić wypełniająca u kablu
 • bedding system
  system warstwowy
 • bedding value
  wskaźnik podatności podłoża
  znamię podłoża
 • bed expansion
  ekspansja złoża
  pęcznienie złoża
 • be distinguished by
  odznaczać się jakąś szczególną cechą
 • bed knife
  nóż zgrzebliska
 • bed load
  rumowisko wleczone
 • bed mass
  masa złoża
 • bed milling machine
  frezarka pozioma produkcyjna
  frezarka wzdłużna
 • bed modulus
  moduł podłoża
  współczynnik podatności podłoża
 • bed of grains
  pościel w osadzarce
  ściółka
 • bed of machine tool
  łoże obrabiarki
 • bed of nails
  matryca ostrzy
 • bed of press
  stół prasy
 • bed of sand
  podłoże miękkie w podłodze odlewni
 • bed out
  pikować wśliny
  rozsadzać
 • bed-plate
  nożowisko denne holendra
  płyta fundamentowa
  płyta podstawowa
  zgrzeblisko
 • bed-plate bar
  nóż nożowiska dennego
 • bed recess
  alkowa
  wnęka sypialna
 • bed rest
  podgłówek w łóżku
 • bed-rock
  podłoże skalne
  skała macierzysta
 • bed timber
  podwalina drewniana
 • bed volume
  objętość złoża
 • bedway
  prowadnica łoża obrabiarki
 • bee bread
  pierzga
 • beech
  Fagus
 • beechnuts
  bukwia
  orzeszki buka
 • beef
  mięso wołowe
  wołowina
 • be effective
  dawać oczekiwane wyniki
  obowiązywać o przepisach
  skutkować
  zarządzeniach
 • beef tallow
  łój wołowy
 • bee gloves
  rękawice pszczelarskie
 • bee glue
  kit pszczeli
 • bee hat
  kapelusz pszczelarski
 • beehive
  ul pszczeli
 • beehive coke
  koks z pieca ulowego
 • beehive oven
  piec ulowy
 • be empowered to
  być upoważnionym do
  mieć pełnomocnictwo
 • beeper
  brzęczyk
 • beeplant
  ciecz pofermentacyjna ogólnie
  piwo
  roślina miododajna beer
  zacier odfermentowany
 • beer-fall
  chłodnica ociekowa do piwa
 • beer hopping
  zaprawianie piwa chmielem
 • beer on draught
  piwo beczkowe
 • beer scale
  kamień piwny
 • Beer's law
  prawo Beera
 • beer still
  alembik
  zacierowy aparat odpędowy
 • beer stone
  kamień piwny
 • beer storage
  leżakowanie piwa
 • beer storage cellary
  leżakownia
 • beer well
  zbiornik zacieru odfermentowanego
 • beer-yeast
  drożdże piwne
 • bees-wax
  wosk pszczeli
 • beet bin
  zbiornik na buraki
 • beet cossettes
  krajanka buraczana niewysłodzona
 • beet end
  część cukrowni od spławu do wyparki
 • beet feeder
  koło podnośne do buraków
 • beet flume
  spławiak do buraków
 • beet fork
  widły do buraków z kulkowymi zakończeniami zębów
 • beet harvester
  kombajn buraczany
 • beet hoe
  ogławiacz do buraków
 • beet juice
  sok buraczany
 • beet knife
  nóż dyfuzyjny
 • beetle
  dobniak
  gładziarka stepowa
  magiel stepowy
  młot drewniany
  ubijak drewniany
 • beetle-head
  bijak kafara
 • beetling
  gładzenie na gładziarce stepowej
 • beetling machine
  gładziarka stepowa
  magiel stepowy
 • beet molasses
  melas buraczany
 • beet pulp
  krajanka buraczana wysłodzona
  wysłodki buraczane
 • beet root
  korzeń buraka
 • beet slicer
  krajalnica do buraków
 • beet slices
  krajanka buraczana niewysłodzona
 • beet sugar
  cukier buraczany
 • beet-sugar factory
  cukrownia przerabiająca buraki cukrowe
 • beet-sugar wastes
  ścieki z cukrowni
 • beet wheel
  koło podnośne do buraków
 • bee veil
  siatka pszczelarska na twarz
 • bee venom
  jad pszczeli
 • bee yard
  pasieka
 • before bortom dead centre
  przed zwrotem kukorbowym
 • before bottom centre
  przed zwrotem kukorbowym
 • before bottom dead centre
  przed zwrotem kukorbowym
 • before-image protection
  ochrona obrazu pierwotnego
  zabezpieczenie obrazu pierwotnego
 • before-look journal
  dziennik przeniesień
  dziennik zmian
 • before the beam
  przed trawersem
 • before the wind
  pełnym wiatrem
 • before top dead centre
  przed zwrotem odkorbowym
 • begining of life
  początek kampanii elementu paliwowego
 • beginning date
  data rozpoczęcia
 • beginning flag
  znacznik początku
 • beginning of life clad rupture
  pęknięcie koszulki paliwowej na początku kampanii
 • beginning-of-tape mark
  znacznik początku taśmy
 • beginning of tape marker
  znacznik początku taśmy magnetycznej
 • beginning-of-tape marker
  znacznik początku taśmy
 • beginning time
  czas rozpoczęcia
 • behavior
  zachowanie
 • behavioral compiler
  kompilator behawioralny
  kompilator zachowaniowy
 • behavioral object-orientation
  obiektowość behawioralna
 • behavioral properties
  własności behawioralne
 • behavioral signature
  sygnatura zachowania
 • behavior signature
  sygnatura zachowania
 • behaviour
  zachowanie się
 • behaviour consistency
  spójność zachowania
 • beheading of fish
  odgławianie ryb
 • behenic acid
  kwas behenowy
 • behen oil
  olej behenowy
  olej bukwi tureckiej
 • Beilby layer
  warstwa Beilbyego na powierzchni metalu po polerowaniu
 • be in equlibrium
  znajdować się w równowadze
 • be in force
  obowiązywać o przepisach
 • be in operation
  działać
  funkcjonować
 • be integral with
  tworzyć całość z
 • be in the chair
  być przewodniczącym zebrania
  przewodniczyć
 • bel
  bel
 • belay
  obłożyć linę
 • belaying cleat
  knaga
  rożek pokładowy
 • belaying pin
  kołek do mocowania lin
  kołek do obkładania lin
 • belaying pin rack
  kołkownica
 • belching well
  odwiert samoczynny opanowany
 • belfry
  konsola dzwonu
 • Belgian block
  kostka kamienna brukowa
 • Belgian furnace
  piec muflowy do redukcji i destylacji cynku
 • Belgian mill
  walcownia jednoliniowa w układzie belgijskim
 • Belgian retort process
  proces redukcji i destylacji cynku
 • be liable to duty
  podlegać ocleniu
 • beli annealer
  piec dzwonowy do wyżarzania
  piec kołpakowy do wyżarzania
 • bell-and-spigot pipe
  rura kielichowa
 • bell-and-spigot pipe joint
  połączenie rurowe kielichowe
 • bell annealing
  wyżarzanie w piecu dzwonowym
 • bell-base furnace
  piec dzwonowy
  piec kołpakowy
 • bell bronze
  brąz twardy
 • bell buoy
  boja dzwoniąca
  pława dzwoniąca
 • bell caisson
  dzwon nurkowy
  keson-dzwon
 • bell character
  znak sygnału dźwiękowego
 • bell chuck
  uchwyt tokarski z przesuwaną tuleją zaciskową
  do toczenia wykorbień.
 • bell clapper
  młoteczek dzwonka
 • bell crank lever
  dźwignia kątowa
  dźwignia uchylna wagi
 • Belleville spring
  sprężyna krążkowa
  sprężyna talerzowa
 • bell glass
  dzwon szklany
 • bell gong
  czasza dzwonka
 • bell hammer
  młoteczek dzwonka
 • bell hopper
  stożek zamknięcia wielkiego pieca
 • belling of the tube
  kielichowanie rury rozszerzanie końca rury
 • bell jar
  dzwon szklany
 • bell-jar cell
  elektrolizer dzwonowy
 • bellman
  pomocnik nurka
 • bell metal
  brąz twardy
 • bell-metal ore
  piryt cynowy
  stanin
 • bell mouth
  rozszerzenie przy końcu obrobionego otworu
 • bell-mouth socket
  dzwonek
  korona ratunkowa
  tuta
 • bellows gas meter
  gazomierz miechowy
 • bellows gland valve
  zawór z dławnicą mieszkową
 • bellows pressure gauge
  manometr mieszkowy
 • bellows seal
  uszczelnienie mieszkowe
 • bellows spring
  mieszek sprężysty
 • bell pressure gauge
  manometr dzwonowy
 • bell punch
  punktak centrujący do wałów
 • bell-push
  przycisk dzwonkowy
 • bells and whistles
  własności niepotrzebne
 • bell-shaped curve
  krzywa dzwonowa
 • bell time
  czas wachtowy
 • bell-tinkling
  podzwanianie
 • bell-type acetylene generator
  wytwornica acetylenowa nurkowa stykowa
 • bell-type countersink
  nawiertak do nakiełków chronionych
 • bell-type furnace
  piec dzwonowy
  piec kołpakowy
 • bell-type manometer
  manometr dzwonowy
 • bell wire
  drut dzwonkowy
 • belly
  przestron wielkiego pieca
  wybrzuszenie
 • belly landing
  lądowanie ze schowanym podwoziem
 • belly offal
  boki
 • belly of trawl net
  gardziel włoka
 • belly pipe
  dyszak w wielkim piecu
 • belly stay
  sztag podtrzymujący środek masztu
 • belly tank
  zbiornik podkadlubowy
 • below lower limit
  poniżej granicy dolnej
 • below minimums
  warunki meteorologiczne poniżej dopuszczalnych
 • below-resonance balancing machine
  wyważarka podkry tyczna
 • below water
  poniżej lustra wody
 • below zero
  poniżej zera
 • belt and pin type coupling
  sprzęgło pasowe
 • belt-bucket elevator
  przenośnik kubełkowy taśmowy
 • belt conveyor
  przenośnik taśmowy
 • belt conveyor flight
  ciąg przenośników taśmowych
  taśmociąg
 • belt creep
  pełzanie pasa
 • belt curing
  wulkanizowanie pasów
 • belt dressing
  pasta do smarowania pasa napędowego
  smarowanie pasa
 • belt drier
  suszarka taśmowa
 • belt drive
  napęd paskowy
  napęd pasowy
 • belt drop hammer
  młot spadowy pasowy
 • belt dynamometer
  hamulec dynamometryczny taśmowy
 • belted bias-ply tyre
  opona opasana
 • belted cable
  kabel z izolacją rdzeniową
 • belted ship
  okręt opancerzony
 • belt fastener
  klamra pasa
  spinacz pasa
 • belt-fed gun
  karabin maszynowy ładowany taśmowo
 • belt feed
  donośnik taśmy nabojowej
  zasilanie taśmowe
 • belt feeder
  zasilacz taśmowy
 • belt flap ping
  bicie pasa
  łopotanie pasa pędnianego
 • belt fork
  przesuwacz pasa
  widełki pasowe
 • belt grinder
  szlifierka taśmowa
 • belt grinding
  szlifowanie taśmowe
 • belt grip
  przyczepność pasa
 • belt guard
  osłona pasa napędowego
 • belt head
  głowica przenośnika taśmowego 2
  łeb nitu pasowego
 • belt horse-power
  moc na kole pasowym
 • belting
  pas
  pasy
  skóra na pasy napędowe
 • belt lace
  trok do zszywania pasa napędowego
 • belt lacer
  zszywacz pasa przyrząd
 • belt lacing
  spinacze pasów
  spinanie pasa
  troki do zszywania pasów
  zszywanie pasa
 • belt-moving gear
  przesuwacz pasa
 • belt of cementation
  strefa cementacji
 • belt of ore
  pas rudonośny
 • belt part number
  numer części taśmy
 • belt polishing machine
  polerka taśmowa
 • belt printer
  drukarka wierszowa taśmowa
 • belt pull
  naciąg pasa
  napięcie pasa
 • belt pulley
  koło pasowe
 • belt punch
  dziurkarka do skóry
 • belt rivet
  nit pasowy
 • belt sander
  szlifierka taśmowa
 • belt screen
  przesiewacz taśmowy
 • belt shifter
  przesuwacz pasa
  widełki pasowe
 • belt-shifting gear
  przesuwacz pasa
 • belt shipping
  zakładanie pasa na koła pasowe
 • belt slip
  poślizg pasa
 • belt stretcher
  napinacz pasa
  naprężacz pasa
 • belt stretching
  napinanie pasa
  naprężanie pasa
  wyciąganie się pasa
 • belt striker
  przesuwacz pasa
  widełki pasowe
 • belt-striking gear
  mechanizm włączania przekładni pasowej
  przesuwacz pasa
 • belt-system production
  produkcja taśmowa
 • belt tension
  naciąg pasa
  napięcie pasa
 • belt tightener
  napinacz pasa
  naprężacz pasa
 • belt transmission
  przekładnia pasowa
 • belt-type generator
  generator elektrostatyczny taśmowy
  generator van de Graaffa
 • Bemberg
  jedwab sztuczny miedziowy
 • bench excavation
  wykop tarasowy
 • bench gas
  gaz węglowy
 • bench gauge
  warsztatowy komparator pionowy z czujnikiem
 • bench grinder
  szlifierka stołowa
 • bench hand
  ślusarz
 • bench holdfast
  imadło stolarskie
 • bench hook
  imak strugnicy
 • benching
  schodkowanie
  tarasowanie
  wybieranie ustępliwe
  wybieranie warstwami
 • bench inspector
  kontroler stanowiska roboczego
 • bench lathe
  tokarka stołowa
 • bench mark
  punkt niwelacyjny
  reper
 • benchmark experiment
  eksperyment odniesienia
  eksperyment podstawowy
 • benchmarking
  komparatystyka
  wzorcowanie programu
 • benchmark program
  program wzorcowy
 • benchmark test
  test porównawczy
  test wydajności
  test wzorcowy
 • bench moulding
  formowanie na stole
 • bench plane
  strug płaszczyznowy
 • bench plate
  płyta traserska
 • bench press
  prasa stołowa
 • bench saw
  piła tarczowa stołowa
  tarczówka stolikowa
 • bench scales
  waga stołowa
 • bench screw
  docisk strugnicy
 • bench shears
  nożyce mocowane
  nożyce pniakowe do blach
 • bench stop
  opornica strugnicy
 • bench test
  hamowanie
  próba hamowania
  próba laboratoryjna
 • bench testing centres
  przyrząd kłowy kontrolny
 • bench vice
  imadło ślusarskie
  imadło stołowe
  imadło warsztatowe
 • bendable
  podatny na zginanie
  zginalny
 • bend angle
  kąt zagięcia
  kąt zgięcia
 • bender
  giętarka maszyna do gięcia
  wykrój gnący w matrycy do kucia
  zaginak
 • bendiness
  krętość trasy
  krzywoliniowość
  stopień krzywizny trasy
 • bending angle
  kąt zagięcia
  kąt zgięcia
 • bending brake
  krawędziarka
  prasa krawędziowa
 • bending die
  matryca do gięcia
  tłocznik gnący
  wyginak
 • bending floor
  podłoga kowalska do gięcia wręgów
 • bending force
  siła gnąca
 • bending furnace
  piec wręgowy do nagrzewania wręgów
 • bending instability
  wyboczenie giętne
 • bending iron
  zaginadło blacharskie
 • bending line
  linia ugięcia
  odkształcona belki
 • bending load
  obciążenie zginające
 • bending machine
  giętarka
 • bending moment
  moment gnący
  moment zginający
 • bending moment diagram
  wykres momentów zginających
 • bending press
  prasa do gięcia
 • bending punch
  stempel do gięcia
 • bending rigidity
  sztywność zginania
 • bending rollers
  zwijarka do blach
 • bending roof
  strop giętki
 • bending step
  wykrój gnący w matrycy do kucia
  zaginak
 • bending stiffness
  sztywność zginania
 • bending strength
  odporność na łamanie
  wytrzymałość na zginanie
 • bending stress
  naprężenie zginające
 • bending table
  podłoga kowalska do gięcia wręgów
 • bending-torsion flutter
  flatter giętnoskrętny
 • bend loss
  strata przepływu na krzywizn ie
 • bend out
  odginać
  rozginać
 • bend radius
  promień gięcia
  promień zginania
 • bend test
  próba zginania
 • bend-test specimen
  próbka do prób zginania
 • beneficiary
  osoba korzystająca z zapomogi
 • beneficiation
  wzbogacanie kopalin
 • benign energy sources
  łagodne źródła energii
 • benito
  system radionawigacyjny o fali ciągłej podający
  położenie statku w stosunku do stacji naziemnej
  .
 • benjamin gum
  żywica benzoesowa
 • benk
  przodek
 • benne oil
  olej łogowy
  olej sezamowy
 • ben oil
  olej behenowy
  olej bukwi tureckiej
 • benquinox
  benchinoks fungicyd
 • bent
  ramownica
  rygiel
  sitowie
 • bent bar
  pręt zginany
 • bent bond
  wiązanie bananowe
  wiązanie x
  wiązanie zgięte
 • bent edge tinman's shears
  nożyce blacharskie wygięte
 • bent glass
  szkło gięte
 • benthic
  bentoniczny
  bentosowy
  denny
 • benthos
  bentos flora i fauna denna
  głębiny morskie
 • bentonite
  bentonit
  glina bentonitowa
 • bent pipe
  łuk rurowy kształtka
 • bent snips
  nożyce wygięte łukowo
 • bent spanner
  klucz fajkowy
 • bent strand continuous casting machine
  urządzenie do ciągłego odlewania z odginaniem wlewka w kierunk
 • bent tail carrier
  zabierak tokarski hakowy
 • bent tool
  nóż boczny odsądzony
 • bent-tube boiler
  kocioł stromorurkowy z wygiętymi optomkami
 • bentwood
  drewno gięte
 • benzal
  benzyliden
 • benzaldehyde
  aldehyd benzoesowy
  benzaldehyd
 • benzamide
  amid kwasu benzoesowego
  benzamid
 • benzanilide
  anilid kwasu benzoesowego
  benzanilid
 • benzanthrone
  benzantron
 • benzene
  benzen
 • benzene azimide
  benzotriazol
 • benzene carbonitrile
  benzonitryl
  nitryl kwasu benzeosowego
 • benzenecarboxylic acid
  kwas benzenokarboksylowy
  kwas benzoesowy
 • benzenediazoic acid
  kwas benzenodwuazowy
 • benzene ring
  pierścień benzenowy
 • benzene series
  szereg benzenowy
 • benzenesulfonamide
  benzenosulfonoamid
 • benzenesulfonate
  benzenosu lfonian
 • benzenethiol
  benzenotiol
 • benzene-toluene-xylene
  benzen
  ksylen
  toluen
 • benzenyl trichloride
  chlorek benzylidynu
  fenylochloroform
 • benzhydrol
  benzhydrol
  dwufenylokarbinol
 • benzhydryl
  benzhydryl
  dwufenylometyl
 • benzidine
  benzydyna
 • benzidine dye
  barwnik benzydynowy
 • benzil
  benzil
  dwubenzoil
 • benziloyl
  benziloil
 • benzin
  frakcja ropy naftowej
 • benzoate
  benzoesan
 • benzocaine
  anestezyna
 • benzofuran
  benzofuran
  kumaron
 • benzoic acid
  kwas benzenokarboksylowy
  kwas benzoesowy
 • benzoic aldehyde
  aldehyd benzoesowy
  benzaldehyd
 • benzoin
  benzoina
  fenylo-benzoilokarbinol
  żywica benzoesowa
 • benzoinated lard
  smalec benzoesowy
 • benzoin gum
  żywica benzoesowa
 • benzoin resin
  żywica benzoesowa
 • benzol
  benzen
  benzol
 • benzolized oil
  olej płuczkowy nasycony benzolem
 • benzol recovery plant
  benzolownia
 • benzol washer
  płuczka benzolowa
 • benzonitrile
  benzonitryl
  nitryl kwasu benzoesowego
 • benzophenol
  fenol
  hydroksybenzen
 • benzopyrone
  benzopiron
  kumaryna
 • benzopyrrole
  benzopirol
  indol
 • benzoquinone
  benzochinon
  chinon
 • benzosulfimide
  imid kwasu o-sulfobenzoesowego
  sacharyna
 • benzotrichloride
  chlorek benzylidynu
  fenylochloroform
 • benzoyl
  benzoil
 • benzoylamide
  amid kwasu benzoesowego
  benzamid
 • benzoylanilide
  anilid kwasu benzoesowego
  benzanilid
 • benzoylation
  benzoilowanie
 • benzoylglycine
  benzoiloglikokol
  kwas hipurowy
 • benzoyl hydride
  aldehyd benzoesowy
  benzaldehyd
 • benzyl
  benzyl
 • benzyl alcohol
  alkohol benzylowy
 • benzylamine
  benzyloamina
 • benzylation
  benzylowanie
 • benzylbenzene
  dwufenylometan
 • benzyl benzoate
  benzoesan benzylu
 • benzyl carbinol
  benzylokarbinol
 • benzylcellulose
  benzyloceluloza
 • benzyl ether
  eter benzylowy
 • benzylhydroperoxide
  kwas nadbenzoesowy
 • benzylidene
  benzyliden
 • benzylidyne
  benzylidyn
 • benzyl-penicillin
  benzylopenicylina
 • benzyl-penicillin sodium
  sól sodowa penicyliny benzylowej
 • be of an opinion that
  sądzić że
  uważać że
 • be of assistance in
  być pomocnym przy
 • be on the increase
  mieć tendencję wzrostową
 • berberine
  berberyna
 • be restricted to
  ograniczać się do
 • bergamot oil
  olejek bergamotowy
 • berg crystal
  kryształ górski
 • Bergius process
  metoda Bergiusa uwodorniania węgla
 • berkelium
  berkel
 • berkeyite
  lazulit
 • berm
  ława ziemna
  stopień
  taras
  wał brzegowy
 • Bermuda rig
  ożaglowanie bermudzkie
  ożaglowanie Marconi
  ożaglowanie trójkątne
 • Bernoulli box
  skrzynka Bernoulliego
 • Bernoulli distribution
  rozkład Bemoulliego
  rozkład dwumianowy
 • Bernoulli's lemniscate
  lemniskata Bemoulliego
 • Bernoulli theorem
  prawo Bernoulliego
  równanie Bemoulliego
 • berth
  dobić do nabrzeża
  koja łóżko na statku
  kuszetka
  miejsce leżące
  miejsce postoju statku
 • berthage
  miejsce postoju statku
  opłata za postój statku
 • berth deck
  pokład mieszkalny
 • berthing
  rozkład miejsc sypialnych
 • berthing master
  nadzorujący cumowanie
  pilot portowy
 • berthollides
  bertolidy
  związki niestechiometryczne
 • berthonite
  burnonit
 • bertrandite
  bertrandyt
 • beryllia
  tlenek berylowy
 • berylliosis
  beryloza
 • beryllium
  beryl
 • beryllium bronze
  brąz berylowy
 • beryllium copper
  brąz berylowy
  stop miedziowoberylowy
 • beryllium nitrate
  azotan berylowy
 • beryllium oxide
  tlenek berylowy
 • beset
  uwięziony w lodach statek
  zamknięty przez lody
 • besh
  urywacz rdzenia
  urywak rdzenia
 • Bessel functions
  funkcja Bessela
 • Bessemer cast
  wytop stali besemerowskiej
 • Bessemer converter
  konwertor besemerowski
  konwertor Bessemera
 • Bessemer iron
  surówka besemerowska
 • Bessemer ore
  ruda besemerowska o stosunku zawartości żelaza do
  zawartości fosforu większym od 1000
  .
 • Bessemer pig iron
  surówka besemerowska
 • Bessemer plant
  besemerownia
  stalownia besemerowska
 • Bessemer process
  proces besemerowski wytapiania stali
 • Bessemer slag
  żużel besemerowski
  żużel konwertorowy kwaśny
 • Bessemer steel
  stal besemerowska
 • best bower anchor
  kotwica zapasowa
 • best commercial practice
  którego konstr
  określenie wysokiej jakości wykonania urządzenia
 • best-effort delivery
  dostarczanie przy użyciu dostępnych możliwości
 • best estimator
  estymator najlepszy
 • best fit
  najlepsza zgodność
  najlepsze dopasowanie
 • best practices
  najlepsze procedury postępowania
 • best price
  cena najkorzystniejsza
 • best size measuring wire
  wałeczek pomiarowy optymalny
 • be subject to
  podlegać
  ulegać czemuś
 • be subordinated
  być podporządkowanym
 • be sufficient
  wystarczać
 • be suitable for
  nadawać się do
 • be supported on
  opierać się na czymś
 • beta-active
  beta radioaktywny
  beta-promieniotwórczy
 • beta brass
  mosiądz beta
 • beta counter
  licznik cząstek beta
 • beta decay
  przemiana beta
  rozpad beta
 • beta decay spectrum
  widmo rozpadu beta
 • beta distribution
  rozkład beta
 • beta emitter
  emiter beta
 • beta function
  funkcja beta
 • betaine
  betaina
  trójmetyloglicyna
 • beta interaction
  oddziaływanie słabe
 • beta iron
  żelazo beta odmiana alotropowa
 • beta martensite
  martenzyt regularny
 • beta particle
  cząstka beta
 • beta radiation
  emisja cząstek beta
  promieniowanie beta
 • beta-radioactive
  beta-promieniotwórczy
  beta-radioaktywny
 • beta ray
  strumień cząstek beta
 • beta-ray emission
  emisja cząstek beta
  promieniowanie beta
 • beta -ray spectrometer
  spektrometr beta
 • beta spectroscopy
  spektroskopia beta
 • beta spectrum
  widmo beta
 • beta spline
  beta splajn
 • beta test
  eksploatacja próbna
  test beta
 • betatron
  akcelerator indukcyjny
  betatron
 • beta version
  wersja beta
  wersja próbna
 • betel nut palm
  palma kateszowa
 • bethanizing
  sposób elektrolitycznego cynkowania drutów stalowych
 • Bethe cycle
  cykl węglowo-azotowy reakcji termojądrowej
 • betol
  salicylan 3-naftylu
 • better edge
  krawędź bazowa
 • Betti group
  grupa homologii
 • Betti reciprocal theorem
  zasada Bettiego wzajemności przemieszczeń
 • Betts' process
  proces elektrolitycznego oczyszczania ołowiu
 • betula oil
  olejek z kory brzozowej
 • between-class correlation
  korelacja międzyklasowa
 • between-decks
  międzypokladzie
 • between-lens shutter
  migawka centralna
 • between perpendiculars
  długość między pionami
 • be under command
  odpowiadać za swoje ruchy
 • be valid
  obowiązywać o przepisach
  zachowywać ważność o dokumencie
 • bevel angle
  kąt fazy
  kąt ukosu
 • bevel crown gear
  koło zębate pierścieniowe stożkowe
 • bevel cutter
  kątnik do głowic frezowych
  nóż kątowy
 • bevel depth
  głębokość fazy
 • bevel drive
  napęd za pomocą przekładni stożkowej
 • bevel-edge chisel
  dziobak
 • bevel gear
  koło zębate stożkowe
  przekładnia zębata kątowa
  przekładnia zębata stożkowa
 • bevel-gear differential
  przekładnia różnicowa kątowa z kołami stożkowymi
 • bevel-gear generator
  frezarka obwiedniowa do kół stożkowych
 • bevel gear pair
  przekładnia zębata stożkowa
 • bevel groove weld
  spoina czołowa jednoskosowa
 • bevel joint
  połączenie na ucios
 • bevelled edge oil control ring
  pierścień tłokowy zgarniający ze ścięciem dwustronnym na
  średnicy zewnętrznej
  .
 • bevelled frame
  wręg rozchylony
 • bevelled oil control ring
  pierścień tłokowy zgarniający o powierzchni stożkowowalcowej
 • beveller
  rozchylak
 • bevelling
  fazowanie krawędzi
  ukosowanie
 • bevelling machine
  faseciarka
 • bevel protractor
  kątomierz nastawny
 • bevel rule
  przymiar kreskowy ze skosem
 • bevel seated valve
  zawór stożkowy z przylgnią stożkową
 • bevel wheel
  koło stożkowe
 • Beverage antenna
  antena Beveragea
  antena falowa
 • beyond reach
  poza zasięgiem
 • beyond repair
  nie nadający się do naprawy
 • bezel
  gniazdo kamienia łożyskowego w przyrządach precyzyjnych
  obejma
  ramka zegarka
  skośna krawędź tnąca
 • biacetyl
  dwuacetyl
 • biamperometry
  miareczkowanie amperometryczne z dwiema
  polaryzowanymi elektrodami
  .
 • biaryl
  biaryl
 • bias current
  prąd podkładu przy zapisie magnetycznym
 • biased estimator
  estymator obciążony
 • biased exponent
  wykładnik przesunięty
 • biased sample
  próbka obciążona
 • bias electrode
  anoda w spawarce elektronowej
 • bias error
  błąd poprawności wskazań
  niepoprawność wskazań przyrządu pomiarowego
 • bias light
  światło polaryzujące
 • bias-ply tyre
  opona diagonalna
 • bias resistor
  rezystor napięcia polaryzacji
 • biassing
  polaryzacja
  przepięcie
 • bias-temperature
  polaryzacja-temperatura
 • bias voltage
  napięcie początkowe
  napięcie polaryzacji
  przedpięcie
 • bias winding
  uzwojenie nastawcze
  uzwojenie polaryzacyjne
 • biatomic
  dwuatomowy
 • biax
  biaks
  biaks element ferrytowy pamięciowy
 • biaxial crystal
  kryształ optycznie dwuosiowy
 • bib-cock
  kurek czerpalny
 • bibenzyl
  dwubenzyl
 • bible paper
  papier biblijny
 • bibliographical identification
  zespół elementów bibliograficznych do identyfikacji dokumentów
 • bibliographical strip
  oznaczenie bibliograficzne
  pole bibliograficzne
 • bibliographic description
  opis bibliograficzny
 • bibliology
  bibliologia
  księgoznawstwo
  nauka o książce
 • bib valve
  kurek czerpalny
 • bicable ropeway
  kolej dwulinowa
 • bicarbonate
  kwaśny węglan
  wodorowęglan
 • bicarbonate alkalinity
  zasadowość wodorowęglanowa
 • bicarburetted hydrogen
  eten
  etylen
 • bicharacteristics
  bicharakterystyka
 • bichloride of mercury
  chlorek rtęciowy
  sublimat
 • bichromate
  dwuchromian
 • bichromated gelatine
  żelatyna uczulona dwuchromianem amonowym
 • bick
  róg kowadła
 • bick iron
  dwuróg
 • bicolorimeter
  kolorymetr Gillespiego do oznaczania pH
 • bicompact
  dwuzwarty
 • biconcave
  dwustronnie wklęsły
  dwuwklęsły
 • biconcave lens
  soczewka dwuwklęsła
 • biconical antenna
  antena dwustożkowa
 • biconical horn antenna
  antena dwu-stożkowa
 • biconvex
  dwustronnie wypukły
  dwuwypukły
 • biconvex aerofoil section
  profil dwuwypukły
  profil wypukły
 • biconvex lens
  soczewka dwuwypukła
 • bicrystal
  bikryształ
  dwukryształ
 • bicurvature
  krzywizna podwójna
 • bicycle landing gear
  podwozie jednośladowe
 • bicycle pump
  pompka rowerowa
 • bicycle undercarriage
  podwozie jednośladowe
 • bicyclic
  dwupierścieniowy
 • bicyclic system
  układ bicykliczny
  układ dwupierścieniowy
 • bicyclic terpenes
  terpeny bicykliczne
  terpeny dwupierścieniowe
 • bidder
  oferent
  stający do przetargu
 • bidentate ligand
  ligand dwudonorowy | dwufunkcyjny | dwukleszczowy
 • bid hook
  mały bosak
 • bi-direction
  dwukierunkowość
 • bidirectional
  dwukierunkowy
 • bi-directional alignment
  wyrównanie dwukierunkowe
 • bidirectional association
  asocjacja dwukierunkowa
 • bidirectional bus
  magistrala dwukierunkowa
  szyna dwukierunkowa
 • bidirectional language
  język dwukierunkowy
 • bidirectional link
  powiązanie dwukierunkowe
 • bidirectional parallel
  dwukierunkowy równoległy
 • bidirectional printing
  drukowanie dwukierunkowe
 • bidirectional relationship
  związek dwukierunkowy
 • bidirectional thyristor
  triak
  tyrystor dwukierunkowy
  tyrystor symetryczny
 • bidirectional transistor
  tranzystor dwukierunkowy
 • bid price
  cena oferowana
 • bi-drum boiler
  kocioł dwuwalczakowy
 • biennial plant
  roślina dwuletnia
 • biennium
  okres dwuletni
 • bifid
  dwudzielny
  rozdzielony na połowy
  rozpołowiony
 • bifilament bulb
  żarówka dwużarnikowa
 • bifilar
  bifilarny
  dwunitkowy
 • bifilar winding
  uzwojenie bifilarne
  uzwojenie dwunitkowe
 • bifluoride
  kwaśny fluorek
  wodorofluorek
 • bifocal
  dwuogniskowy
 • bifocal lens
  szkło okularowe dwuogniskowe
 • bifuel system
  dwupaliwowy układ zasilania
 • bifunctional ion-exchange resins
  żywice jonitowe amfoteryczne
 • bifunctional molecule
  cząsteczka dwufunkcyjna
 • bifurcate
  bifurkować
  rozdwajać
  rozdwojony
  rozgałęziać się
  rozwidlać się w dwóch kierunkach
 • bifurcated rivet
  nit rozwidlony
 • bifurcated submerged tube
  krystalizatorem
  wlew zanurzony rozwidlony miedzy kadzią pośrednią
 • bifurcated winding
  uzwojenie o grupach dzielonych
 • bifurcating box
  mufa rozdzielcza
 • bifurcation
  bifurkacja
  rozgałęzienie
  rozwidlenie w dwóch kierunkach
 • bifurcation buoy
  pława rozwidlenia toru
 • big-end
  łeb korbowy korhowodu
  stopa korbowodu
 • big-end-down ingot
  wlewek zbieżny ku górze
 • big-end-down ingot mould
  wlewnica zbieżna ku górze
 • big-end-up hot top mould
  wlewnica zbieżna ku dołowi z nadstawką
 • big-end-up ingot
  wlewek zbieżny ku dołowi
 • big-end-up ingot mould
  wlewnica zbieżna ku dołowi
 • big game
  gruba zwierzyna
 • big inch pipe
  rura o dużej średnicy do rurociągów
 • big industry
  wielki przemysł
 • big-lot production
  produkcja wielkoseryjna
 • bigraded module
  moduł z podwójną gradacją
 • biguanide
  biguanid
 • biharmonic
  biharmoniczny
 • biharmonic equation
  równanie biharmoniczne
 • bijection
  bijekcja
 • bilateral dimensioning
  wymiarowanie dwugraniczne
 • bilateral element
  element asynchroniczny
  element dwukierunkowy
  element symetryczny
 • bilateral limits
  wymiary graniczne
 • bilaterally
  bilateralnie
 • bilateral scanning
  wybieranie dwustronne
 • bilateral tolerancing
  tolerowanie dwugraniczne
 • bilateral triode switch
  tyrystor
 • bilayer
  warstwa bimolekularna
  warstwa dwucząsteczkowa
 • bilberry
  czernica
 • bile acid
  kwas żółciowy
 • bile duet
  przewód żółciowy
 • bile pigments
  barwniki żółci
 • bilge
  obło
  zęza
 • bilge block
  blok obłowy
  blok szkutniczy
 • bilge board
  pokrywa zęzowa
 • bilge bracket
  węzłówka obłowa
 • bilge chest
  skrzynią zęzowa
 • bilge ejector
  ejektor zęzowy
 • bilge intercostal stringer
  wzdłużnik obłowy przerywany
 • bilge keel
  odbojnica obłowa na łodziach
  stępka oblowa
  stępka przechyłowa
  uchwyt ratowniczy na obłach łodzi
 • bilge keelson
  wzdłużnik obłowy
 • bilge line
  rurociąg zęzowy
 • bilge logs
  płozy wodowaniowe
 • bilge plate
  płyta obłowa
 • bilge pump
  pompa zęzowa okrętowa
 • bilge saw
  piła walcowa
 • bilge shore
  kloc obłowy w doku
 • bilge strake
  obłowy pas poszycia
 • bilge stringer
  wzdłużnik obłowy
 • bilge system
  instalacja zęzowa
 • bilge water
  woda zęzowa
 • bilge ways
  płozy wodowaniowe
 • bilge well
  studzienka zęzowa
 • bilifulvin
  bilirubina
 • bilinear
  bilinearny
  dwuliniowy
 • bilinear interpolation
  interpolacja dwuliniowa
 • bilingual
  dwujęzyczny
 • bilingual dictionary
  słownik dwujęzyczny
 • bilirubin
  bilirubina
 • biliverdin
  biliwerdyna
 • billboard
  poduszka kotwiczna
  tablica ogłoszeń
 • billet
  kęs
 • billet conditioner
  maszyna do oczyszczania kęsów
 • billet continuous casting machine
  urządzenie do ciągłego odlewania wlewków kwadratowych
  o przekroju kęsa.
 • billet furnace
  piec do nagrzewania kęsów
 • billet mill
  walcownia kęsów
 • billet shear
  nożyce do kęsów
 • billi billionth
  jedna bilionowa
  jedna miliardowa
 • billing code
  kod opłaty
 • billing machine
  maszyna do fakturowania
 • billing price
  cena fakturowa
 • billion electron volts
  bilion elektronowoltów
  gigaelektronowolt
  miliard elektronowoltów
 • billions of barrels
  miliardów baryłek
 • billionth
  jedna bilionowa
  jedna miliardowa
  miliardowy
 • bill of entry
  deklaracja celna przesyłek
  manifest ładunkowy
 • bill of exchange
  weksel
 • bill of goods
  faktura
 • bill of health
  świadectwo zdrowia
 • bill of lading
  konosament
  list przewozowy
 • bill of materials
  wykaz materiałów
 • bill of quantities
  przedmiar robót
 • bill of sale
  akt kupna-sprzedaży
 • billow
  grzywacz
 • billy roll
  rolka luźna do oparcia materiału przy walcowaniu blachy
 • bimanual
  oburęczny
 • bimetal
  bimetal
 • bimetallic
  bimetaliczny
  bimetalowy
  dwumetaliczny
 • bimetallic corrosion
  korozja bimetaliczna
  korozja stykowa
 • bimetallic strip vacuum gauge
  próżniomierz bimetaliczny
 • bimetallic thermometer
  termometr bimetaliczny
 • bi-metal liner
  panew dwuwarstwowa
 • bimodal distribution
  rozkład dwumodalny
 • bimolecular
  bimolekularny
  dwucząsteczkowy
 • bimorph cell
  bimorf
  dwupłytka piezoelektryczna
 • bin-and-feed boiler
  kocioł pyłowy o bunkrowaniu pośrednim
 • binaphthalenyl
  binaftenyl
 • binary acid
  kwas beztlenowy
 • binary addition
  sumowanie dwójkowe
 • binary alloy
  stop dwuskładnikowy
  stop podwójny
 • binary arithmetic
  arytmetyka binarna
 • binary association
  asocjacja binarna
 • binary balanced function
  zrównoważona funkcja binarna
 • binary carry
  przeniesienie dwójkowe
 • binary channel
  kanał binarny
  kanał dwójkowy
 • binary chop
  przeszukiwanie dwudzielne
  przeszukiwanie dychotomiczne
 • binary code
  kod binarny
  kod dwójkowy
 • binary-coded decimal
  liczba dziesiętna kodowana dwójkowo
 • binary-coded decimal arithmetic
  arytmetyka liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo
 • binary-coded-decimal system
  kod dwójkowodziesiętny
 • binary coded decimal system
  system dziesiętny kodowany dwójkowo
 • binary collision
  zderzenie podwójne
 • binary complement
  uzupełnienie dwójkowe
 • binary compound
  związek dwusktadnikowy
 • binary connective
  spójnik dwuargumentowy
 • binary convolution code
  kod dwójkowy splotowy
 • binary counter
  licznik binarny
  licznik binarny dwójkowy
  licznik dwójkowy
 • binary cycle
  obieg dwuczynnikowy
 • binary-decimal
  dwójkowo-dziesiętny
 • binary-decimal counter
  licznik dwójkowo-dziesiętny
 • binary decoder
  dekoder binarny dwójkowy
 • binary digit
  bit
  cyfra dwójkowa
  znak dwójkowy
 • binary digital variable
  zmienna binarna
 • binary divide
  podziel dwójkowo
 • binary dump
  zrzut binarny
 • binary element
  element dwójkowy
 • binary eutectic
  eutektyka podwójna
 • binary floating point digital differential analyzer
  cyfrowy różnicowy dwójkowy analizator zmiennoprzecinkowy
 • binary floating-point number
  binarna liczba zmiennoprzecinkowa
 • binary flutter
  flatter o dwóch stopniach swobody
 • binary format
  format binarny
 • binary image processor
  binarny procesor obrazowy
 • binary Information transfer system
  dwójkowy system przekazywania informacji
 • binary integer
  binarna liczba całkowita
 • binary item
  element binarny
  pozycja binarna
 • binary large object
  duży obiekt binarny
  obiekt danych nieprzetworzonych
  obiekt typu
 • binary logic
  logika binarna
  logika dwójkowa
  logika dwuwartościowa
 • binary lookup
  przeszukiwanie dwudzielne
  przeszukiwanie dychotomiczne
  wyszukiwanie binarne
 • binary message
  komunikat binarny
 • binary mixture
  mieszanina dwuskładnikowa
 • binary notation
  notacja dwójkowa
  zapis binarny
  zapis dwójkowy
 • binary number
  liczba dwójkowa
 • binary number system
  układ zerojedynkowy
  układ zero-jedynkowy
 • binary numeral
  liczebnik binarny
  liczebnik dwójkowy
 • binary operator
  operator binarny
  operator dwuargumentowy
 • binary phase shift keying
  binarne kluczowanie z przesuwem fazy
 • binary point
  przecinek dwójkowy
 • binary program
  program binarny
  program dwójkowy
  program dwójkowy w języku maszyny
 • binary rate multiplier
  binarny programowany dzielnik częstotliwości
  mnożnik binarny częstotliwości
 • binary relation
  relacja dwuargumentowa
 • binary representation
  przedstawienie dwójkowe
  reprezentacja binarna
  reprezentacja dwójkowa
 • binary representation of number
  przedstawienie binarne liczby
 • binary scaler
  przelicznik dwójkowy
 • binary scattering
  rozpraszanie dwukrotne
  rozpraszanie podwójne
 • binary search
  przeszukiwanie dwudzielne
  przeszukiwanie dychotomiczne
  wyszukiwanie binarne
 • binary semaphore
  semafor binarny
 • binary signalling
  sygnalizacja binarna
  sygnalizacja dwójkowa
 • binary solution
  roztwór dwuskładnikowy
 • binary steel
  stal trójskładnikowa
 • binary stream
  strumień binarny
 • binary string
  łańcuch binarny
 • binary subtraction
  odejmowanie dwójkowe
 • binary synchronous communication
  binarna transmisja synchroniczna
 • binary synchronous communications protocol
  binarny synchroniczny protokół komunikacyjny
 • binary system
  system binarny
  układ dwójkowy
  układ dwuskładnikowy
 • binary timestamp
  datownik binarny
 • binary-to-decimal
  dwójkowo-dziesiętny
 • binary-to-decimal conversion
  konwersja dwójkowo-dziesiętna
  przetwarzanie dwójkowo-dziesiętne
 • binary-to-decimal decoder
  dekoder dwójkowodziesiętny
 • binary-to-hexadecimal
  dwójkowo-szesnastkowy
 • binary-to-octal
  dwójkowo-ósemkowy
 • binary-to-octal conversion
  konwersja dwójkowo-ósemkowa
 • binary tree
  drzewo decyzyjne
 • binary variable
  zmienna binarna
  zmienna dwójkowa
 • binate
  zdwojony
 • binaural
  dwuuszny
 • binder attachment
  przyrząd wiążący wiązałki
 • binder board
  tektura introligatorska
 • binder deck
  stół wiązacza wiązalki
 • binder language
  język konsolidatora
 • binder lever
  dźwignia mocująca
  dźwignia zaciskowa
 • binder metal
  metal wiążący w cermetalach
 • bindery
  baza obiektów sieci
  główna baza danych serwera NetWare
 • bindery file
  plik bazy obiektów sieci
 • bindery object
  obiekt zawarty w bazie obiektów serwera
 • bind file
  plik wiązania
 • binding agent
  lepiszcze
  spoiwo
  środek wiążący
 • binding directory
  katalog powiązany
 • binding edge
  krawędź oprawy
 • binding energy
  energia wiązania
 • binding energy per atom
  energia wiązania
 • binding energy per particle
  energia wiązania na atom
 • binding force
  siła wiązania
 • binding handle
  uchwyt powiązania
 • binding information
  informacje o powiązaniach
 • binding joist
  podciąg stropowy
 • binding margin
  obrzeże rysunku do broszurowania
 • binding of atoms
  łączenie się atomów
 • binding of open-hearth furnace
  uzbrojenie pieca martenowskiego
 • binding post
  śruba zaciskowa
 • binding qualities
  spoistość spoiwa
  własności wiążące
 • binding rafter
  płatew
 • binding time
  czas wiązania
 • binding wire
  drut do wiązania
  drut usztywniający przewleczony przez łopatki wieńca łopatkowego
  drut wiążący
 • bineutron
  bineutron
 • bing
  hałda
  zwał
 • bing-bang
  grom dźwiękowy przy przekraczaniu prędkości dźwięku
  uderzenie dźwiękowe
 • Bingham plastic
  ciecz plastyczna
  płyn binghamowski
 • bingstead
  miejsce zwałowania
  wysypisko
 • binhex
  binheksa
 • binistor
  binistor
 • binnacle
  podstawa kompasu
  szafka kompasowa
 • binnacle helmet
  kopuła szafki kompasowej
 • binning
  sortowanie struktur półprzewodnikowych
 • bin number
  numer podajnika
 • binocular
  dwuobiektywowy
  dwuoczny
  lornetka
 • binocular camera
  aparat fotograficzny stereoskopowy
 • binocular disparity
  rozbieżność w obserwacji dwuocznej
 • binocular eyepiece
  okular dwuoczny
 • binocular microscope
  mikroskop dwuokularowy
 • binocular vision
  widzenie obuoczne
 • binodal
  binoda
  krzywa rozwarstwienia
 • binode
  dioda-trioda
 • binomial [baɪ'noʊmɪəl]
  dwumian
 • binomial array
  trójkąt Pascala
 • binomial distribution
  rozkład Bernoulliego
  rozkład dwumianowy
 • binormal gebm. dwunormalna
  binormalna
 • bin system of pulverized coal preparation
  centralne przygotowanie pyłu w młynowni centralnej
 • binuclear complex
  kompleks dwurdzeniowy
 • bio-aeration
  biologiczne oczyszczanie ścieków
 • bioassay test
  badanie biologiczne metodami biologicznymi
 • bioavailability of nutrients
  przyswajalność składników pokarmowych
 • biocatalyst
  biokatalizator
  katalizator biochemiczny
 • biocenosis
  biocenoza
 • biochemical catalyst
  biokatalizator
  katalizator biochemiczny
 • biochemical engineering
  bioinżynieria
  inżynieria biochemiczna
 • biochemical oxygen demand
  biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
 • biochip
  cząsteczka związku organicznego jako podłoże
  mikroelementu elektronicznego
  .
 • biochore
  biochora
 • biocides
  biocydy substancje do niszczenia mikroflory i mikrofauny
 • bioclimatology
  bioklimatologia
 • biocorrosion
  biokorozja
  korozja biologiczna
 • biocybernetics
  biocybernetyka
 • biodegradability
  podatność na rozkład biologiczny
 • biodegradation
  biodegradacja
  rozkład biologiczny
 • biodynamics
  biodynamika
 • bioelectric current
  prąd bioelektryczny
 • bioelectricity
  biolelektryczność
 • bioelectric null
  potencjał bioelektryczny zerowy
 • bioelectronics
  bioelektronika
 • bioenergetics
  bioenergetyka
 • bioengineering
  bioinżynieria
  inżynieria biochemiczna
 • biofacies
  biofacja
 • biofactor
  biofaktor
 • biofeedback
  biologiczne sprzężenie zwrotne
 • biofilter
  biofiltr
  filtr biologiczny
  złoże biologiczne
 • biogas
  biogaz
  gaz biologiczny
 • biogenesis
  biogeneza
 • biogenic
  biogeniczny
  biogenny
 • biogeocenosis
  biogeocenoza
 • biogeochemical cycle
  cykl biogeochemiczny
 • biogeochemistry
  biogeochemia
 • biogeography
  biogeografla
 • bioherm
  bioherma
 • biokinetics
  biokinetyka
 • biolith
  biolit
 • biological activity
  aktywność biologiczna
 • biological age
  wiek biologiczny
 • biological and chemical
  biologiczny i chemiczny
 • biological balance
  równowaga biologiczna
 • biological clock
  zegar biologiczny
 • biological corrosion
  biokorozja
  korozja biologiczna
 • biological dose conversion factor
  biologiczny współczynnik konwersji dawki
 • biological effect
  działanie biologiczne
 • biological effects of ionizing radiation
  biologiczne efekty promieniowania jonizującego
 • biological electronics
  bionika
 • biological filter
  biofiltr
  filtr biologiczny
  złoże biologiczne
 • biological half-life
  okres połowicznego wydalania
  półokres wydalania
 • biological nitrogen fixation
  biologiczne wiązanie azotu
 • biological oxidation
  utlenianie biologiczne
 • biological oxygen demand
  biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
 • biological reaction
  reakcja biologiczna organizmu
 • biologicals
  organo-preparaty
  preparaty biologiczne
 • biological shield
  osłona biologiczna
 • biological stain
  barwnik mikroskopowy
 • biological treatment
  oczyszczanie biologiczne ścieków
 • biological treatment plant
  oczyszczalnia biologiczna ścieków
 • biological value
  wartość biologiczna białka
 • biological warfare
  wojna biologiczna
 • biology
  biologia
 • bioluminescence
  bioluminescencja
 • biolysis
  bioliza
 • biomass upgrading
  ulepszanie (uszlachetnianie) biomasy
 • biomathematics
  biomatematyka
 • biome
  bioma
 • biomechanics
  biomechanika
 • biomedical
  biomedyczny
 • biomedical reactor
  reaktor jądrowy do napromieniowań biologicznych
 • biomedicine
  biomedycyna
 • biometeorology
  biometeorologia
 • biometric
  biometryczny
 • biometric device
  urządzenie biometryczne
 • biometrics
  biometryka
 • biometry
  biometria
 • bionics
  bionika
 • biopack
  komora biologiczna na statku kosmicznym
 • biophysicist
  biofizyk
 • bioplasm
  protoplazma
 • biopotential
  biopotencjał
  potencjał bioelektryczny
 • bioptical pyrometer
  pirometr kombinowany barwowy i luminancyjny
 • biorthogonal
  biortogonalny
 • biorthogonalization
  biortogonalizacja
 • biosatellite
  sztuczny satelita z żywymi organizmami na pokładzie
 • bios bios
  czynnik wzrostowy drożdży
 • biose
  bioza
 • biosensor
  czujnik biologiczny
  czujnik graficznego urządzenia wejściowego
 • biostatic
  biostatyczny hamujący wzrost i rozmnażanie
 • biostratigraphy
  biostratygrafia
 • biosynthesis
  biosynteza
  synteza biologiczna
 • biot
  biot
 • biota
  fauna i flora danego regionu
 • biotechnology
  biotechnika
  biotechnologia
 • biotelemetry
  biotelemetria
 • biotic
  biotyczny odnoszący się do życia i żywych organizmów
 • biotic community
  biocenoza
 • biotite
  biotyt
 • Biot number
  liczba Biota
 • biotope
  biotop środowisko
 • biotron
  komora do badań biologicznych pozwalająca na
  symulowanie określonych warunków otoczenia
  .
 • Biot-Savart law
  prawo Biota-Savarta
 • biotype
  biotyp
 • bipack
  bipak
 • bi-parting door
  drzwi dwudzielne rozsuwane
 • bipartite
  dwudzielny
 • bipartite cubic
  dwudzielna parabola sześcienna
 • bipartite graph
  graf dwudzielny
 • bipedal
  dwunożny
 • biphasic
  dwufazowy układ
 • biphenyl
  bifenyl
 • biphenylene
  bifenylen
 • biphenylyl
  bifenylil
 • biplane
  dwupłat
 • biplane rudder
  ster dwupłetwowy
  ster podwójny
 • bipod
  dwójnóg
  podstawa dwunożna
 • bipod mast
  maszt dwunożny
 • bipolar
  bipolarny
  dwubiegunowy
 • bipolar coding
  kodowanie bipolarne
 • bipolar electrode
  elektroda dwubiegunowa
  elektroda pośrednia
 • bipolar integrated circuit
  układ scalony
  układ scalony bipolarny
 • bipolar junction transistor
  bipolarny tranzystor złączowy
  tranzystor bipolarny
  tranzystor złączowy bipolarny
 • bipolar magnetization magnesowanie osiowe
  magnesowanie wzdłużne
 • bipolar process
  proces bipolarny technologiczny
 • bipolar transistor
  tranzystor bipolarny
 • bipolymer
  bipolimer
 • biprism
  bipryzmat
  pryzmat podwójny
 • bipropellant
  materiał napędowy dwuskładnikowy do rakiet
  propergol dwupłynowy
 • bipyramid
  piramida podwójna
 • biquadratic
  dwukwadratowy
 • biquadratic equation
  równanie dwukwadratowe
 • biquinary code
  kod dwupiątkowy
 • biquinary notation
  notacja dwupiątkowa
  zapis dwupiątkowy
 • biradical
  dwurodnik
 • bird
  pocisk rakietowy
  statek kosmiczny
 • bird dung
  guano
 • bird-eyes
  małe pęcherzyki gazów wydobywające się z kąpieli
  przez warstwę żużla w procesie tyglowym
  .
  pęknięcia mikroskopowe (w spoinie)
 • bird repellent
  środek odstraszający ptaki
 • bird's beak
  struktura typu ptasi dziób
 • bird's-eye view
  widok z lotu ptaka
  widok z powietrza
 • birefringence
  dwójłomność
  podwójne załamanie
 • birefringent crystal
  kryształ o podwójnym załamaniu
 • Birmingham gauge
  brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu
  oznaczonych umownymi liczbami
  stosowa
 • Birmingham wire gauge
  brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu
  oznaczonych umownymi liczbami
 • birth and death process
  proces urodzin i śmierci
 • birth-certificate
  metryka
  świadectwo urodzenia
 • birth control
  regulacja urodzeń
 • birth-control
  regulacja proporcjonalna
 • birthday attack
  atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin
 • birthday paradox
  paradoks dnia urodzin
 • birth-mark
  krąg Plimsolla
  krąg wolnej burty
  znak wolnej burty
 • birth rate
  przyrost naturalny
 • bisazo compounds
  związki bisazowe
 • bis chloroacetic anhydride
  bezwodnik bis chlorooctowy
 • bischofite
  biszofit
 • biscuit enamel
  emalia mokra
 • biscuit fire
  wypalanie bez szkliwa
  wypalanie na biskwit
 • bisected
  dzielić na połowę
 • bisecting
  dzielący na pół
 • bisecting point of segment
  środek odcinka
 • bisection
  podział na pół
  przepołowienie
 • bisector
  dwusieczna
  dwusieczna kąta
  symetralna
  symetralna odcinka
 • bisectrix
  dwusieczna kąta osi optycznych
 • bisexual
  obojnaczy
 • bismite
  bizmit
 • bismuthate
  bizmutan
 • bismuth glance
  bizmutyn
  bizmutynit
  błyszcz bizmutu
 • bismuthide
  bizmutek
 • bismuthine
  bizmutowodór
 • bismuthinite
  bizmutyn
  bizmutynit
  błyszcz bizmutu
 • bismuthism
  zatrucie bizmutem
 • bismuth ochre
  ochra bizmutowa
 • bismuthosis
  zatrucie bizmutem
 • bismuth spar
  bizmutyt
 • bismuth trioxide
  tlenek bizmutawy
  trójtlenek bizmutu
 • bismuthyl
  bizmutyl
 • bismutite
  bizmutyt
 • bisphenoid
  sfenoedr
 • bisque
  biskwit półwyrób wypalony nieszkliwiony
 • bissel
  wózek jednoosiowy Bissela
 • bissextile year
  rok przestępny
 • bistable
  bistabilny
  dwustabilny
 • bistable chattering
  drgania bistabilne
 • bistable circuit
  przerzutnik bistabilny
  układ bistabilny
 • bistable elements
  elementy bistabilne
 • bistable latch
  zatrzask typ przerzutnika
 • bistable magnetic core
  bistabilny rdzeń magnetyczny
 • bistable multivibrator
  multiwibrator bistabilny
 • bistable relay
  przekaźnik dwustabilny
 • bistable trigger
  przerzutnik dwustabilny
 • bistatic radar
  system radiolokacyjny
 • bistoury
  wąski nóż chirurgiczny
 • bisulfate
  kwaśny siarczan
  wodorosiarczan
 • bisulfite
  kwaśny siarczyn
  wodorosiarczyn
 • bisulfiting
  siarczynowanie
 • bit
  nakładka na części roboczej noża
  nóż do struga
  ost
  płytka
  świder
  wiertło
 • bitch
  klamra ciesielska o ostrzach wygiętych w przeciwnych kierunkach
  urywak rdzenia
 • bit clear
  kasowanie bitu
 • bit commitment
  zobowiązanie bitowe
 • bit control vector
  binarny wektor sterujący
 • bit data
  dane bitowe
 • bit density
  gęstość zapisu dwójkowego
 • bite
  chwyt
  chwytać
  posuw przy wydłużaniu podczas kucia
  ugr
  zaciskać się
  zaciśnięcie
 • bite of glue
  działanie kleju na materiał klejony
 • bite of rolls
  chwyt walców
 • bite ratio
  stosunek posuwu do szerokości materiału przy
  wydłużaniu podczas kucia
  .
 • bite region of the work rolls
  kotlina walcowania
 • bit error probability
  prawdopodobieństwo wystąpienia bitów błędnych
 • bit error rate
  bitowa stopa błędów
 • biting conditions
  warunki chwytu
 • bit manipulation
  operowanie bitami
 • bitmap
  bitmapa
  bitplan
 • bitmap button
  przycisk z grafiką rastrową
 • bitmap font
  czcionka bitmapowa
  czcionka rastrowa
 • bitmap image
  grafika rastrowa
  ilustracja rastrowa
 • bitmap picture
  obrazek rastrowy
 • bitmap resolution
  rozdzielczość mapy bitowej
 • bit mask
  maska bitowa
 • bit of key
  bródka klucza
  łopatka klucza
 • bit packing density
  gęstość zapisu dwójkowego
 • bit per inch
  bit końca pakietu
 • bit plane
  płat bitowy
 • bit-plane encoding
  kodowanie według płatów bitowych
 • bit position
  pozycja bitu
 • bit rate
  prędkość przesyłania
  szybkość przesyłania danych
  szybkość transmisji
  szybkość transmisji bitów
 • bit resolution
  rozdzielczość bitowa
 • bit set
  ustawianie bitu
 • bit significance
  waga bitu
 • bit-sliced architecture
  architektura segmentowa
 • bit-sliced organization
  organizacja bitowo-segmentowa
 • bit-sliced processor
  procesor segmentowy
 • bit-slice microprocessor
  mikroprocesor segmentowy
 • bits per inch
  bitów na cal gęstość zapisu
  bity na cal
 • bits per milimeter
  bity na milimetr
 • bits per second
  bitów na sekundę szybkość zapisu
  bity na sekundę
 • bit-stock
  korba do świdrów
 • bit-stock twist drill
  wiertło kręte z chwytem kwadratowym do korb ręcznych
 • bit storage and sense
  gromadzenie i odczytywanie bitów
 • bit string
  ciąg bitów
  łańcuch bitowy
 • bit stuffing
  napełnianie bitami
  tłoczenie bitów
 • bitt
  pachołek
 • bitter almond oil
  olejek z gorzkich migdałów
 • bitter end
  koniec łańcucha kotwicznego w komorze łańcuchowej
 • bittern
  ług macierzysty pozostały po wykrystalizowaniu
  NaCl z wody morskiej
  .
 • Bitter pattern
  obraz domen magnetycznych uwidoczniony na powierzchni
  kryształu ferromagnetycznego za pomocą cząsteczek
  magnetycznych w zawiesinie koloidalnej
  .
 • bitters
  nalewka gorzka
 • bitter salt
  sól angielska
  sól gorzka
 • bit testing
  testowanie bitów
 • bit tool
  nóż oprawkowy
 • bitt pin
  poprzeczka pachołka
 • bitts
  pachołek podwójny
 • bitumastic
  bitumastyk masa do uszczelniania
 • bitumen
  bitum
 • bituminization
  bitumizacja
 • bituminized aggregate
  kruszywo bitumowane
 • bituminous
  bitumiczny
 • bituminous cement
  spoiwo bitumiczne
 • bituminous coal
  węgiel bitumiczny gazowopłomienny
  węgiel kamienny
 • bituminous concrete
  asfaltobeton
  beton bitumiczny
 • bituminous lacquer
  lakier asfaltowy
  lakier bitumiczny
 • bituminous rock
  skała bitumiczna
 • bituminous sand
  piasek bitumiczny
 • bituminous shale
  łupek bitumiczny
 • bituminous wood
  ksylit
  lignit
 • bit weight
  waga bitu
 • bitwise operator
  operator poziomu bitowego
 • bi-uniform correspondence
  odpowiedniość wzajemnie jednoznaczna
 • biuret
  biuret
 • biuret reaction
  reakcja biuretowa
 • bivalent
  dwuwartościowy
 • bivalent (mode)
  The heat pump has an alternative heating source
  (oil or natural gas)
  .
 • bivariant
  dwuzmienny o dwóch stopniach swobody
 • bivariate distribution
  rozkład dwuwymiarowy
 • bivinyl
  dwuwinyl
  erytren
 • black and white television
  telewizja czarno-biała
 • black-and-white television
  telewizja czarno-biała
  telewizja monochromatyczna
 • black annealing
  wyżarzanie ciemne bez atmosfery ochronnej.
 • black antimony
  antymon czarny bezpost. odmiana alotropowa.
  trójsiarczek antymonu
 • black ash
  jesion czarny
  siarczek barowy
  Papier. produkt spalania ługu czarnego
  w procesie regeneracji alkaliów
  .
 • black balsam
  balsam peruwiański
 • blackbandper
  łupek węglowy przerośnięty syderytem
 • black bar
  pręt stalowy czarny
 • black blasting powder
  saletra wybuchowa
 • blackboard
  tablica do pisania
  tablica szkolna
 • blackbody
  ciało doskonale czarne
  promiennik zupełny
 • blackbody radiation
  promieniowanie ciała doskonale czarnego
 • blackbody temperature
  temperatura czarna
  temperatura luminancyjna
 • black bolt
  śruba nieobrobiona
 • black box
  czarna skrzynka
 • black chromium plating
  chromowanie na czarno
 • black cooking
  czarne gotowanie
 • black copper
  miedź czarna
  miedź surowa
 • black damp
  powietrze kopalniane o malej zawartości tlenu
 • black diamond
  karbonado
 • black earth
  ziemia czarna
 • blacker-than-black level
  podczerń
 • black glass
  szkło opakowe czarne
 • blackheart malleable cast-iron
  żeliwo ciągliwe czarne
 • blackheart process
  wyżarzanie grafityzujące żeliwa ciągliwego
 • black hole effect
  efekt ciemni głębinowej przy lądowaniu w nocy na światła
 • black ice
  ciemny lód
 • blacking
  czernidlo
  czernienie
  grafitowanie
 • blacking mill
  mieszarka do czernideł
 • black iron
  blacha stalowa czarna
 • black iron ore
  magnetyt
  żelaziak magnetyczny
 • black iron oxide
  tlenek żelazawy
 • black-lead
  grafit
  pręt grafitowy
 • black level
  poziom czerni
 • blacklight
  promieniowanie niewidzialne na odpowiednim
  podłożu wywołujące obraz widzialny
  .
 • black light lamp
  lampa Wooda
 • black liquor
  lug czarny | posiarczynowy
 • blacklist
  czarna lista
 • black list
  czarna lista
 • blacklisted
  czarna lista
 • black listener
  pajęczarz
 • blacklisting
  czarna lista
 • black market
  czarny rynek
 • black match
  stopina
 • black mica
  biotyt
 • black mustard oil
  olejek gorczyczny
 • black nickel plating
  niklowanie na czarno
 • black nut
  nakrętka nieobrobiona
 • black oil
  ropa naftowa
  ropa pozostająca w zbiornikowcu po płukaniu zbiorników.
  smar wagonowy
 • black-out
  zaciemnienie
  zamroczenie
 • blackout failure
  błąd zaciemnienia
 • blackout time
  czas zaciemnienia
 • black oxidation
  czernienie
 • black oxide of iron
  czerń żelazowa
 • black patch
  plama zgorzeliny pozostała na powierzchni
  blachy wskutek niewłaściwego wytrawiania
  .
 • black phosphorus
  fosfor czarny | metaliczny
 • black pickling
  wytrawianie wstępne blachy
 • blackplate
  blacha czarna
 • black poplar
  sokora
 • black powder
  proch czarny
  proch dymny
 • black print head
  głowica drukująca dla czerni
 • black print paper
  papier heliograficzny
 • black rolled bar
  pręt walcowany czarny
 • black sheet blacha
  stalowa czarna
 • black silver
  stefanit
 • blacksmith forging
  kucie swobodne
  odkuwka swobodna
 • blacksmith's hammer
  młotek kowalski
 • blacksmith shop
  kuźnia
  warsztat kowalski
 • blacksmith's punch
  przebijak kowalski
 • blacksmith welding
  zgrzewanie kuźnicze
 • black smoker
  gorące źródło na dnie oceanu wyrzucające
  masy drobnoziarnistych minerałów
  .
 • blackspot
  czarny punkt
  miejsce niebezpieczne
 • black stain
  szkliwo czarne
 • black start-up
  rozruch autonomiczny
  rozruch bez poboru mocy ze źródeł zewnętrznych
 • blackstrap molasses
  końcowy melas z trzciny cukrowej
 • black strip
  pokryta zgorzeliną
  taśma czarna walcowana na gorąco
 • blacktop
  mieszanka bitumiczna do nawierzchni
 • black varnish
  lakier asfaltowy
  lakier bitumiczny
 • black wash
  czernidlo
 • black work
  przedmiot nieobrobiony
 • bladder
  dętka piłki
  wezykla
 • bladder press
  prasa wulkanizacyjna
 • blade-angle setting
  kąt ustawienia łopatki wirnika
 • blade annulus
  wieniec łopatkowy turbiny
 • blade azimuth
  azymut łopaty wiroplata
 • blade back of screw blade
  strona ssąca skrzydła śruby
 • blade block pattern
  wzornik łopatki wirnika
 • blade camber
  strzałka linii szkieletowej profilu łopatki wirnika
 • blade cascade
  palisada łopatek w maszynie przepływowej
 • blade-channel
  kanał międzylopatkowy wirnika
 • blade clearance
  luz łopatkowy
 • blade contact
  styk nożowy
 • bladed cylinder
  walec nożowy obrabiarki do skór
 • blade efficiency
  sprawność łopatkowa
 • blade erosion
  erozja łopatki turbiny
 • blade face of screw blade
  strona cisnąca skrzydła śruby
 • blade groove
  rowek łopatkowy
  wrąb łopatkowy tarczy turbin
 • blade guide
  prowadnik piły taśmowej
 • blade incidence angle
  kąt nastawienia łopaty Śmigla
  wirnika
 • blade inlet angle
  kąt wlotowy łopatki wirnika
 • blade length
  długość łopatki turbiny
  wysokość łopatki
 • blade loading
  obciążenie powierzchni łopaty śmigła
 • blade locking piece
  zamek łopatkowy w wirniku turbiny
 • blade of shear
  nóż nożyc
 • blade pack
  pakiet łopatek
  zespół łopatek
 • blade passage
  kanał międzylopatkowy wirnika
 • blade profile
  profil topatki
 • blade ring
  wieniec łopatkowy
 • blade root
  nasada łopaty śmigła
  stopka łopatki
 • blade section
  profil skrzydła śruby
 • blade speed ratio
  stopień prędkości topatki w turbinach gazowych
 • blade sweep
  kątowe odchylenie osi łopaty śmigła od kierunku
  promieniowego w płaszczyźnie obrotu
  .
 • blade system
  układ łopatek
  utopatkowanie
 • blade turn
  kolano rurowe z łopatkami kierującymi
 • blade twist
  zwichrzenie łopatki
 • blade type connector
  złącze wtyczkowe płaskie
 • blade windage loss
  strata brodzenia łopatek
  strata wentylacji w turbinach
 • blading
  układ łopatek
  utopatkowanie
 • blanc fixe
  biel barowa
  biel barytowa
 • blanching
  blanszowanie
 • blank bill of lading
  konosament na okaziciela
 • blank carburizing
  pseudonawęglanie
 • blank cartridge
  nabój ślepy
 • blank cell
  komórka pusta
 • blank cone
  stożek wierzchołków zębów koła zębatego stożkowego
 • blank determination
  próba zerowa
  ślepa próba
 • blank development
  rozwinięcie wytłoczki z naddatkiem na obcięcie
 • blanked tuyere
  dysza zaślepiona w konwertorze
 • blanket deposit
  złoże płasko zalegające
 • blanket filter
  filtr tkaninowy
 • blanket of steam
  warstwa pary
 • blanket rock
  nadkład skalny
  skały stropowe
 • blanket soldering
  lutowanie w atmosferze ochronnej
 • blank flange
  zaślepka kołnierzowa rury
 • blank hardening
  hartowanie ślepe
  próba hartowania
 • blankholder
  dociskacz przy ciągnieniu
 • blankholder plate
  płyta dociskowa przy wytłaczaniu na prasie podwójnego działania
 • blanking
  wycinanie wyk
  wygaszanie
  wygaszanie elementów obrazu
  wykrawanie
  zaślepianie otworu
 • blanking die
  wycinak
  wykrojnik
 • blanking input
  wejście wygaszające
 • blanking level
  poziom wygaszania
 • blanking pedestal
  podstawa impulsu wygaszającego
 • blanking plug
  korek zaślepiający
 • blanking press
  prasa do wycinania
 • blanking pulse
  impuls wygaszający
 • blanking scrap
  ażur
 • blanking signal
  sygnał wygaszający
 • blanking tool
  wykrojnik
 • blank in matrix-case key
  klawisz ślepej matrycy w ramce matrycowej sktadarki monotypowej
 • blank line
  pusty wiersz
  wiersz odstępu
 • blank material
  justunek
  materiał zecerski ślepy
 • blank mould
  forma wstępna
  przedforma
 • blank nitriding
  pseudoazotowanie
 • blank off
  przesłonić otwór
  zaślepiać rurę
  zasłonić
 • blank page
  wakat
 • blank powder
  proch do amunicji ślepej
 • blank space
  puste miejsce
  światło
  znak odstępu
 • blank spacing
  odstęp między wykrojami
 • blank table
  płyta przedformy
 • blank tape
  taśma czysta
 • blank test
  próba ślepa
  próba zerowa
 • blank titration
  miareczkowanie ślepe
 • blank vat
  kadź ślepa jarbiarska
 • blank wali
  ściana ślepa
 • blank window
  okno ślepe
 • blast
  dmuch wpiecach
  ładunek minerski
  płomień wylotowy w broni
  podmuch od wybuchu
 • blast air heating stove
  nagrzewnica dmuchu
 • blast box
  skrzynia powietrzna konwertora
 • blast burner
  palnik dmuchawkowy
 • blast chamber
  komora spalania w silniku odrzutowym
 • blast cleaning
  oczyszczanie pneumatyczne strumieniowościerne
 • blast cleaning machine
  oczyszczarka pneumatyczna strumieniowościerna
 • blast connection
  dyszak w wielkim piecu
 • blast cooling
  chłodzenie przymusowe
 • blast deflector
  odchylacz strumienia gazów wylotowych w silniku rakietowym
 • blast ditching
  wykonywanie rowów za pomocą ładunków wybuchowych
 • blast draught
  podmuch
  podwiew
 • blast drier
  suszarnia powietrzna wentylatorowa
 • blast engine
  zespół dmuchawa tłokowa-silnik
 • blaster
  nabojnica
  strzałowy
 • blast-furance plant
  wydział wielkopiecowy
  zakład wielkopiecowy
 • blast furnace
  wielki piec
 • blast-furnace bell
  stożek urządzenia zasypowego wielkiego pieca
 • blast-furnace blower
  dmuchawa wielkopiecowa
 • blast-furnace bortom
  trzon wielkiego pieca
 • blast-furnace bunkers
  zasobnik surowców wielkopiecowych
 • blast-furnace burden
  wsad wielkopiecowy
 • blast-furnace burdening
  namiarowanie; obliczanie namiaru ustalanie
  proporcji składników wsadu wielkopiecowego
  .
 • blast-furnace cement
  cement hutniczy
 • blast-furnace charge
  wsad wielkopiecowy
 • blast-furnace clay gun
  zatykarka otworu spustowego
 • blast-furnace coke
  koks wielkopiecowy
 • blast-furnace department
  wydział wielkopiecowy
 • blast-furnace dust
  pyl gardzielowy
  pył wielkopiecowy
 • blast-furnace frame
  konstrukcja stalowa wielkiego pieca
 • blast-furnace gas
  gaz gardzielowy
  gaz wielkopiecowy
 • blast-furnace hang-up
  zawisanie wsadu w wielkim piecu
 • blast-furnace hearth
  gar wielkiego pieca
 • blast-furnace hot metal
  surówka wielkopiecowa
 • blast-furnace jacket
  pancerz wielkiego pieca
 • blast-furnace ladle
  kadź surówkowa
 • blast-furnaceman
  wielkopiecownik
 • blast-furnace mantle
  pierścień podszybowy wielkiego pieca
 • blast-furnace operator
  wielkopiecownik
 • blast-furnace output index
  wskaźnik wydajności wielkiego pieca
 • blast-furnace practice
  technologia procesu wielkopiecowego
  wielkopiecownictwo
 • blast-furnace process
  proces wielkopiecowy
 • blast-furnace shell
  pancerz wielkiego pieca
 • blast-furnace skip
  skip wielkiego pieca
 • blast-furnace slag
  żużel wielkopiecowy
 • blast-furnace stove
  nagrzewnica dmuchu
 • blast-furnace throat
  gardziel wielkiego pieca
 • blast-furnace tuyere
  dysza wielkopiecowa
 • blast gate
  klapa podmuchowa
 • blast gauge
  dmuchomierz
 • blast hole
  otwór strzałowy
 • blasting
  dmuchanie
  prace minerskie
  prace wybuchowe
  roboty strzelnicze
  strzelanie
 • blasting cap
  spłonka
 • blasting cartridge
  nabój górniczy
  nabój minerski
 • blasting charge
  ładunek minerski
  ładunek saperski
 • blasting explosive
  materiał wybuchowy kruszący
 • blasting fuse
  lont prochowy
  lont wolnopalny
 • blasting machine
  zapalarka ładunków wybuchowych
 • blasting oil
  nitrogliceryna
 • blasting paper
  papier nabojowy do materiałów wybuchowych
 • blasting powder
  proch górniczy
  proch skalny
 • blasting stick
  materiał wybuchowy w postaci pręta
 • blasting time fuse
  lont prochowy minerski
 • blast intensity
  jednostkowa ilość dmuchu
  natężenie dmuchu
 • blast lamp
  palnik do obróbki szklą
 • blast nozzle
  końcówka wydechowa
  końcówka wydmuchowa
 • blast-off
  start pocisku z napędem odrzutowym
 • blastomylonite
  blastomylonit
 • blast pipe
  okrężnica w wielkim piecu
  przewód okrężny dmuchu
  przewód pierścieniowy dmuchu
 • blast pressure
  ciśnienie dmuchu
 • blast reducer
  przyćmiewacz płomienia wylotowego
 • blast roasting
  prażenie podmuchowe
 • blast stove
  nagrzewnica podmuchu
 • blast tube
  osłona wylotu lufy
  tłumik płomieni
 • blast volume
  ilość dmuchu
 • blast wall
  ściana przeciwwybuchowa
 • blast wave
  fala podmuchowa po wybuchu
 • blaze angle
  kąt błysku siatki dyfrakcyjnej odbijającej
 • blazing-off
  odpuszczanie przez opalanie w oleju
 • bleach
  bielenie
  środek bielący
 • bleachability
  bielność
 • bleached kraft
  bielona masa celulozowa siarczanowa
 • bleached pulp
  masa celulozowa bielona
 • bleached sand
  piasek wybielony
 • bleacher
  bielnik
 • bleachery
  bielarnia
 • bleach-fixing bath
  kąpiel odbielająco-utrwalająca
 • bleaching
  bielenie
  odbielanie
  wybielanie
 • bleaching agent
  środek bielący
 • bleaching assistant
  pomocniczy środek bielący
 • bleaching bath
  kąpiel bieląca
  kąpiel odbieląjąca
 • bleaching beater
  holender bielący
 • bleaching boiler
  chlorator
  kocioł do bielenia
 • bleaching clay
  ziemia bieląca
  ziemia fulerska
  ziemia odbarwiająca
 • bleaching cream
  krem wybielający
 • bleaching kettle
  bielnik
 • bleaching liquor
  roztwór bielący
 • bleaching machine
  bielarka
 • bleaching powder
  proszek do bielenia
  wapno bielące
  wapno chlorowane
 • bleaching stain
  plama bielarska
 • bleaching tower
  wieża bielarska
 • bleaching vat
  kadź bielarska
 • bleb
  pęcherzyk na ciele
 • bled steam
  para upustowa
 • bleeder
  spust
  upust
  zawór świecowy na wielkim piecu
  zawór upustowy
 • bleeder hole
  otwór przesypowy dla ładunków sypkich
  otwór upustowy
 • bleeder resistor
  rezystor upływowy
 • bleeder turbine
  turbina parowa upustowa
 • bleeder well
  studnia ulgi do obniżenia ciśnienia wody artezyjskiej
 • bleeding
  odsączanie
  powstawanie zacieków
  przeciekanie
  przesączanie
 • bleeding white
  przenikanie bieli
 • bleed limit
  margines na spad
 • bleedout
  przerwanie naskórka wlewka ciągłego
 • bleed valve
  zawór upustowy
 • blende
  blenda cynkowa
  sfaleryt
 • blended lamp
  lampa o świetle mieszanym
 • blender
  mieszarka do ciał sypkich z automatycznym dozowaniem składników
 • blending
  melanżowanie
  sporządzanie mieszanki
  zestawianie mieszanki
 • blending wool
  wełna melanżowa
 • blend of coal
  mieszanka węglowa
 • blend surface
  powierzchnia pośrednia
 • blessed folder
  teczka konfiguracyjna
 • blibe
  pęcherzyk wydłużony wada
 • blimp
  mały sterowiec niesztywny
  obudowa dźwiękoszczelna kamery zdjęciowej
 • blind alley
  droga bez przejazdu
  ślepa ulica
 • blind approach
  beacon system
  podchodzenie do lądowania bez widoczności
  system lądowania na radiolatarnie
 • blind bearing mounting
  gniazdo zamknięte łożyska
 • blind bob
  nadlew kryty
 • blind bolt
  śruba mocowana jednostronnie do połączeń
  dostępnych z jednej strony
  .
 • blind buckler
  pokrywa kluzy kotwicznej
 • blind cheese
  ser bez oczek
  ser zwarty
 • blind coal
  antracyt bezpłomienny
 • blind computation
  obliczenia utajnione
  obliczenia zamaskowane
 • blind dial
  wybieranie bez oczekiwania na sygnał
 • blind drift
  ślepe wyrobisko w kamieniu
  ślepy chodnik
 • blind end
  ślepy przodek
 • blinder
  fartuch włoka
 • blind experiment
  doświadczenie fikcyjne
 • blind flange
  zaślepka kołnierzowa rury
 • blind floor
  podłoga ślepa
 • blind flying
  lot bez widoczności
  ślepy pilotaż
 • blind head
  nadlew kryty
 • blind hole
  otwór nieprzelotowy
  otwór ślepy
 • blinding
  maskowanie
  posypywanie drobnym tłuczniem smołowanej nawierzchni
 • blinding glare
  olśnienie oślepiające
 • blind landing
  lądowanie bez widoczności
 • blind landing experimental unit
  system automatycznego lądowania opracowany przez Royal Aircraf
 • blind level
  poziom odwadniania
 • blind lode
  żyła ślepa
 • blind nut
  nakrętka kapturkowa
  nakrętka kołpakowa
 • blind pass
  przepust jałowy przy walcowaniu
 • blind riser
  nadlew kryty
 • blind rivet
  nit jednostronnie zamykany
 • blind riveting
  nitowanie z dostępem z jednej strony
 • blind roaster
  piec prażalniczy muflowy
 • blind rollers
  oceaniczna fala przybojowa
 • blind signature
  ślepy podpis cyfrowy
 • blind spot
  strefa martwa
 • blind tooling
  wytłaczanie ślepe na okładkach
 • blind valley
  dolina ślepa
 • blind wall
  ściana ślepa
 • blind window
  okno ślepe
 • bling blocking
  wytłaczanie ślepe na okładkach
 • blinker flow indicator
  migowy wskaźnik przepływu
 • blip
  wyskok na ekranie lampy oscyloskopowej
 • blister copper
  miedź konwertorowa
 • blister gas
  gaz pryszczący bojowy
 • blistering
  pęcherzenie powłoki
  rozdwajanie się skór surowych
  tworzenie się pęcherzy
 • blister pack
  opakowanie konturowe
 • blister steel
  pręty z żelaza zgrzewanego nawęglane w węglu
  drzewnym stosowane do wytapiania stali tyglowej
  .
 • blizzard
  zadymka śnieżna
  zamieć
 • bloach
  plamka wada szkła płaskiego
 • bloater
  śledź solony i wędzony
 • bloating clay
  glina pęczniejąca
 • bloating of bricks
  pęcznienie cegieł
 • Bloch orbital
  orbital Blocha
  orbital krystaliczny
 • Bloch wali
  ściana Blocha
  ściana domenowa
 • Bloch wall
  ściana Blocha
 • block and block
  blok do bloku o talii
 • blockboard
  płyta stolarska
 • block brake
  hamulec klockowy
 • block carriage
  wózek suwnicy
 • block caving
  wybieranie stropowe z zawałem komorami z magazynowaniem urobku
 • block-centre chain
  łańcuch drabinkowy złączkowy
 • block chaining
  wiązania bloków
 • block-check character
  znak kontrolny bloku
 • block cipher
  szyfr blokowy
 • block coal
  węgiel odłupujący się kostkowo
 • block control byte
  bajt kontrolny bloku
 • block copolymer
  kopolimer blokowy
 • block co polymerization
  kopolimeryzacja blokowa
 • block copy
  kopia bloku
  kopiowanie bloku
 • block cutter
  nóż blokowy do wytaczania
 • block delete
  usuwanie bloku
 • block diagram
  schemat architektury
  schemat blokowy
 • block drawing machine
  ciągarka jednobębnowa
  jednociąg
 • blocked account
  rachunek zablokowany
 • blocked impedance
  impedancja przetwornika unieruchomionego
 • block edit function
  funkcja edycji bloku
 • blocked-out ore
  stwierdzone zasoby rudy
 • blocked signal
  sygnał zablokowany
 • blocked thread
  wątek wykonawczy
 • blocker
  matryca wstępna
 • block exclude
  wyłączenie bloku
 • block explosives
  kostki wybuchowe saperskie
 • block gauge
  płytka wzorcowa
 • block graphics
  grafika blokowa
 • block ice
  lód blokowy w blokach
 • block ID
  identyfikator bloku
 • blocking and embossing press
  maszyna do złocenia i wytłaczania reliefów
 • blocking call
  wywołanie blokujące
 • blocking capacitor
  kondensator blokujący
  kondensator zaporowy
 • blocking die
  matryca wstępna
 • blocking effect
  poprawka na zmianę prędkości przy badaniach w tunelu
 • blocking factor
  współczynnik zablokowania
 • blocking filter
  filtr zaporowy
 • blocking generator
  generator samodławny
 • blocking group
  grupa blokująca
  grupa osłaniająca inną grupę funkcyjną
  grupa zabezpieczająca
 • blocking impression
  wykrój matrycy pośredniej
 • blocking layer
  warstwa zaporowa
 • blocking-layer rectifier
  prostownik z warstwą zaporową
 • blocking oscillator
  oscylator blokujący
  oscylator samodławny
 • blocking out
  rozciąganie
  rozklepywanie blachy
 • blocking period
  czas zaporowy
 • blocking press
  prasa formująca bloki
 • blocking ring
  pierścień ryglujący
 • blocking signal
  sygnał blokujący
 • blocking tool
  misa nośna
  szala do obróbki szkła optycznego
 • blocking tube oscillator
  lampowy oscylator blokujący
 • blocking type
  typ blokowania
 • blocking unit
  człon blokujący
  człon oddzielający
 • blocking voltage
  napięcie zaporowe
  napięcie zwrotne
 • block length
  długość bloku
 • block letters
  drukowane litery
 • block-letters
  duże litery
 • blockmaking
  chemigrafia
  przygotowanie klisz drukarskich
 • block mining
  wybieranie komorami
 • block mould
  forma nieotwierana do wytłaczania
 • block mould for continuous casting
  krystalizator blokowy do ciągłego odlewania
 • block move
  przeniesienie bloku
  przesunięcie bloku
 • block-normalized
  znormalizowany blokowo
 • block of coke
  bryła koksowa
 • block of flats
  blok mieszkalny
 • block of words
  blok słów
  blok słów komputerowych
 • block-oriented device
  urządzenie blokowe
 • block overlay
  nakładkowanie bloków
 • block plane
  mały strug równiak
 • block polymer
  polimer blokowy
 • block polymerization
  polimeryzacja blokowa
 • block printing
  druk płytowy
 • block reamer
  rozwiertak blokowy
  rozwiertak płytkowy
 • block section
  odstęp blokowy
 • block sequence
  ścieg schodkowy
 • block signal
  semafor odstępowy
 • block speed
  dla której przyjmuje się czas blokowy
  szybkość przeciętna
 • block statement
  instrukcja blokowa
 • block structure
  struktura blokowa
 • block system
  blokada samoczynna liniowa
 • block time
  czas blokowy
 • block tin
  cyna w bloczkach
 • block transfer
  przesyłanie bloków
  przesyłanie informacji blokowe
  transmisja blokowa
 • block valve
  (nukl.) zawór odcinający ustawiony szeregowo ze
  sterowanym zaworem nadmiarowym
  .
 • block welding
  spawanie ściegiem schodkowym
 • blondin
  dźwignica linomostowa
 • blood albumin
  albumina surowicza
 • blood bank
  bank krwi
 • blood cells
  ciałka krwi
  krwinki
 • blood char coal
  węgiel zwierzęcy z krwi
 • blood coagulation
  krzepnięcie krwi
 • blood corpuscles
  ciałka krwi
  krwinki
 • blood count
  liczba krwinek
 • blood derivatives
  preparaty krwiopochodne
 • blood disk
  płytka krwi
  trombocyt
 • blood donor
  dawca krwi
  krwiodawca
 • blood drawing
  pobieranie krwi
 • blood group
  grupa krwi
 • blood grouping
  oznaczanie grupy krwi
 • bloodhorse
  koń rasowy
 • blood meal
  mączka z krwi
 • blood plasma
  osocze krwi
 • blood platelet
  płytka krwi
  trombocyt
 • blood preservation
  przechowywanie krwi
 • blood pressure
  ciśnienie krwi
 • blood pressure cuff
  mankiet do pomiaru ciśnienia krwi
 • blood sedimentation rate
  szybkość opadania krwinek
 • blood serum
  surowica krwi
 • bloodstains
  plama jonowa
 • bloodstone
  krwawnik heliotrop albo hematyt
 • bloodstream
  krwiobieg
 • blood test
  analiza krwi
 • blood transfusion
  przetaczanie krwi
  transfuzja krwi
 • blood type
  grupa krwi
 • blood typing
  oznaczanie grupy krwi
 • blood vessel
  naczynie krwionośne
 • bloom
  mgiełka (wada wymalowania); zmatowienie
  nalot (na powierzchni)
  warstwa przeciwodblaskowa (na powierzchni soczewki)
  fluorescencja oleju
  wykwit
  zwietrzała wychodnia pokładu (geolog.)
  powlekać obiektyw warstwą przeciwodblaskową
  kęsisko kwadratowe
  walcować | kuć wlewek (na kęsisko jw.)
 • bloom caster
  urządzenie do ciągłego odlewania wlewków kwadratowych
 • bloomer
  zgniatacz
 • bloomery
  ognisko fryszerskie
  piec fryszerski
 • blooming
  rozmaz
  rozmycie obrazu
  tworzenie się nalotów na powierzchni
  wykwitanie
  wytwarzanie bochnów pudlarskich
 • blooming down
  walcowanie kęsisk kwadratowych
 • blooming mill
  zgniatacz kęsisk kwadratowych
 • blooming of sulfur
  wykwitanie siarki
 • blooming of waters
  zakwit wód
 • blooming shear
  nożyce do kęsisk
  nożyce zgniatacza
 • bloom machine
  urządzenie do ciągłego odlewania wlewków kwadratowych
 • bloom shears
  nożyce do kęsisk kwadratowych
 • blossom
  kwiatostan
  zwietrzała wychodnia pokładu
 • blossom rock
  skała zwietrzała
 • blotting-paper
  bibuła
 • blow-back
  nadmuchiwanie
  przepływ wsteczny gazów w przewodzie wlotowym
 • blow-by
  przedmuch gazów z komory sprężania do komory korbowej
 • blowcase
  przetłaczarka kwasowa
 • blowdown
  przedmuch odmulin
  wydmuch
  wydmuchiwanie
  wypływ spalin z cylindra
 • blowdown connection
  króciec spustowy
 • blowdown flash tank
  rozprężacz przedmuchu odmulin
 • blowdown phase
  faza gwałtownego spadku ciśnienia po rozerwaniu rurociągu
 • blowdown pipe
  rura spustowa
 • blowdown suppression system
  układ obniżania ciśnienia awaryjnego
 • blowdown system
  układ zrzutowy
 • blowdown valve
  zawór spustowy
  zawór wydmuchowy
 • blower
  dmuchawa
  robotnik obsługujący dmuchawy wielkiego pieca
  wytapiacz przy konwertorze
 • blower house
  hala dmuchaw
 • blowgun
  pistolet pneumatyczny
 • blow head
  głowica dmuchu
 • blowhole
  pęcherz kulisty wada spoiny
  pęcherz wada odlewu
 • blowing
  dmuchanie
  przedmuchiwanie stali w konwertorze
  wydmuchiwanie wyrobów wewnątrz pustych
 • blowing agent
  porofor
  środek porotwórczy
 • blowing charge
  ładunek wybuchowy
 • blowing current
  prąd topienia bezpiecznika
 • blowing-down
  odmulanie
  przedmuchiwanie
  przedmuchiwanie kotła
 • blowing efficiency
  wydajność spieniania
 • blowing egg
  montejus
  przetlaczarka
 • blowing engine
  zespół dmuchawa tłokowa-silnik
 • blowing erosion
  erozja wietrzna
 • blowing extrusion
  wytłaczanie z rozdmuchiwaniem
 • blowing fan
  dmuchawa
 • blowing-in
  zadmuchanie wielkiego pieca
 • blowing iron
  piszczel
 • blowing lance
  lanca tlenowa do świeżenia stali w konwertorze
 • blowing of cheese
  wzdęcie sera
 • blowing-out
  gotowanie formy
  otwieranie cholewy
  wydmuchiwanie wielkiego pieca
 • blowing rate
  ilość dmuchu
  intensywność dmuchu
 • blowing room
  hala dmuchaw
 • blowing wing
  skrzydło strumieniowe
 • blow lamp
  grzejnik lutowniczy
  lampa lutownicza
 • blow moulding
  rozdmuchiwanie
 • blow mould l.gum.
  forma do rozdmuchiwania
  forma właściwa
 • blown asphalt
  asfalt dmuchany
  asfalt utleniony
 • blown can defect
  bombaż
 • blown casting
  odlew z pęcherzami
 • blown flap
  klapa strumieniowa
 • blown fuse
  bezpiecznik stopiony
 • blown gasket
  uszczelka wystrzępiona
 • blown ingot
  wlewek z licznymi pęcherzami gazowymi
 • blown metal
  stal besemerowska przeznaczona do dalszej przeróbki
  w procesie dupleks
  .
 • blown mould
  forma wygotowana
 • blown oil
  olej dmuchany
  olej utleniony
 • blown stand oil
  olej dmuchany zagęszczony
 • blow-off
  odmulanie
  przedmuchiwanie kotła
  zbiornika
 • blow-off cock
  kurek spustowy
 • blow-off pipe
  rura spustowa
 • blow-off valve
  zawór spustowy
  zawór wydmuchowy
 • blow-out
  gazu
  rozerwanie
  rozsadzenie
  wytrysk ropy
  zgaśniecie płomieni
 • blow out
  gasić
  przedmuchiwać
  rozerwać
  rozsadzić
  wygaszać
 • blow-out coil
  cewka wydmuchowa
 • blow-out disk
  przepona bezpieczeństwa
 • blow-out preventer
  głowica przeciwerupcyjna
 • blow period
  bieg gorący generatora
  okres dmuchania
 • blowpipe
  dmuchawka ustna
  dyszak w wielkim piecu
  palnik
  piszczel
 • blowpipe analysis
  analiza dmuchawkowa
 • blowpipe head
  nasadka palnika
 • blowpipe nozzle
  dziób palnika
 • blowpipe size
  moc palnika
 • blowpipe test
  próba dmuchawkowa
 • blowpipe tip
  dziób palnika
 • blow stage
  bieg gorący generatora
  okres dmuchania
 • blow table
  płyta form właściwych
 • blow through
  przedmuchiwać
 • blowthrough
  przedmuch
 • blowtorch
  grzejnik lutowniczy
  lampa lutownicza
 • blow up
  eksplodować
  nadmuchać
  wybuchać
  wysadzać w powietrze
 • blowup
  defekator
  duże powiększenie
  eksplozja
  fuże powiększenie fragmentu zdjęcia 4
  wysadzina
 • blub
  wybrzuszenie tynku
 • blue annealing
  wyżarzanie z niebieskim nalotem
 • blueberry
  borówka amerykańska
 • blue billy
  wypalki pirytowe
 • blue-black
  czerń niebieskawa
 • blue blindness
  trytanopia
 • blue-box
  urządzenie mikserskie stosowane w telewizji kolorowej
 • blue brittleness
  kruchość na niebiesko stali
 • blue brittle range
  zakres temperatur wywołujących kruchość na niebiesko stali
 • blue-collar worker
  pracownik fizyczny
 • blue copperas
  siarczan miedziowy pięciowodny
  siny kamień
 • blue copper ore
  azuryt
  błękit miedzi
 • blue dip
  kąpiel do rtęciowania przed srebrzeniem
 • blue dust
  pył cynkowy
 • blue gas
  gaz wodny
 • blue glow
  poświata niebieska
 • blue heat range
  zakres temperatur niebieskiego nalotu
 • blueing
  czernienie
  farbkowanie
  niebieszczenie
  oksydowanie
  podbarwianie błękitem
 • blueing plate
  płyta do tuszowania
 • blue iron earth
  wiwianit
 • blue lead
  błyszcz ołowiu
  galena
  galenit
  ołów metaliczny
 • blue light
  światło nadfioletowe
  światło ultrafioletowe
 • blue malachite
  azuryt
  błękit miedzi
 • blue milk
  mleko niebieskie
  mleko rozcieńczone
 • blue-mould cheese
  ser niebieski
 • blue ochre
  wiwianit
 • blue oil
  olej niebieski
 • blue pole
  biegun ujemny magnesu
 • blue positioning magnet
  magnes położenia wiązki elektronów dla koloru niebieskiego
 • blue powder
  pył cynkowy
 • blue-print
  odbitka na papierze światłoczułym
 • blueprint
  światłokopia
 • blueprinting machine
  wyświetlarka do odbitek światłoczułych
 • blue quartz
  kwarc niebieski
  lideryt
 • blue shift
  efekt hipsochromowy
  przesunięcie hipsochromowe
  przesunięcie niebieskie ab sorpcji światła
 • blue shortness
  kruchość na niebiesko stali
 • blue spar
  lazulit
 • blue stone
  piaskowiec o zabarwieniu błękitnoszarym
 • blue temper
  nalot niebieski
 • blue-veined cheese
  ser niebieski
 • blue vitriol
  siarczan miedziowy pięciowodny
  siny kamień
 • blue water gas
  gaz wodny
 • blue whale unit
  umowna jednostka stosowana w wielorybnictwie
  ustalona na podstawie średniej masy
  ustalona na podstawie średniej masy tłusz
 • blue-yellow blindness
  tetartanopia
 • bluff
  urwisko na brzegu morskim
  urwisty cypel
 • bluff body
  ciało o kształcie urwistym
 • bluff bow
  dziób pełny statku
 • bluish
  niebieskawy
 • blunder
  gruby błąd
 • blunger mili
  mieszalnik do mieszania gliny z wodą
 • blunging
  mieszanie
  przygotowywanie masy
  rozbettywanie
 • blunt body
  ciało oporowe o kształcie nieopływowym
 • blunt end
  ścięcie pierwszego zwoju gwintu
 • blunt file
  pilnik bez zbieżności
 • blunting
  stępianie krawędzi
 • blunt start
  ścięcie pierwszego zwoju gwintu
 • blur
  rozmazać
  zamazać
 • blurb
  notka reklamowa
 • blurring
  nieostrość obrazu
  rozmazanie obrazu
  rozmywanie
 • board coal
  ksylit
  lignit
 • board dimensions
  wymiary płyty
 • board drop hammer
  młot spadowy deskowy
 • board feet measure
  miara miąższości drewna w stopach deskowych
 • board-foot
  stopa deskowa
 • board foot
  stopa deskowa
 • boarding
  deskowanie
  szalowanie
  wejście na statek
 • boarding card
  karta embarkacyjna
 • boarding inspector
  kontroler celny statków
 • boarding the net
  wybieranie sieci
 • board instruments
  przyrządy pokładowe
 • board lift hammer
  młot spadowy deskowy
 • board machine
  kartoniarka
  tekturówka
 • board measure
  miara objętości drewna
 • board of control
  komisja rewizyjna
 • board of directors
  rada nadzorcza
  rada zawiadowcza
 • Board of Trade unit
  kilowatogodzina
 • board rule
  kubikator
 • board sailing
  surfing żaglowy
 • boart
  gatunek diamentu technicznego
 • boaster
  szerokie dłuto kamieniarskie
 • boasting
  obróbka kamienia szerokim dłutem
 • boatage
  opłata za przewóz łodzią
 • boat boom
  wytyk burtowy
  wytyk szalupowy
 • boat builder
  szkutnik
 • boat building
  szkutnictwo
 • boat-carrying trailer
  przyczepa podłodziowa
 • boat conformation
  konformacja łódkowa
 • boat cradle
  legar łodzi
  poduszka łodzi
 • boat davit
  żurawik łodziowy
 • boat deck
  pokład łodziowy
 • boat drain
  otwór spustowy w dnie łodzi
 • boat gripe
  ochwyt łodziowy łodzi ratunkowej
 • boat hook
  bosak łodziowy
 • boating
  osiadanie poduszkowca na powierzchni wody
 • boatloads
  ładunek elektryczny
 • boat painter
  faleń łodziowy
 • boatpark
  parking łodziowy
 • boat piece
  podkładka kulista imaka narzędziowego słupowego
 • boat plug
  korek spustowy w dnie łodzi
 • boat scate
  płoz łodziowy łodzi ratunkowej
  ześlizg łodziowy
 • boat's crew
  obsada łodzi
 • boat seine
  niewód łodziowy
 • boat sling
  strop łodziowy
 • boat spar
  przypora łodziowa
  wytyk burtowy
  wytyk szalupowy
 • boat stations
  stanowiska w alarmie łodziowym
 • boatswain
  bosman
 • boat tackle
  talia łodziowa
 • boat varnish
  lakier wodoodporny do łodzi
 • boat winch
  winda łodziowa
 • boatwright
  szkutnik
 • bob
  ciężarek
  obciążnik
 • bobbin core
  rdzeń taśmowy nawijany na korpusie
  rdzeń zwijakowy
 • bobbin cutting machine
  bobiniarka
 • bobbin drum
  cewa maszyny wyciągowej
 • bobbinet machine
  tiularka
 • bobbing
  fluktuacja echa radarowego
  polerowanie tarczą polerską
 • bobbin sander
  szlifierka walcowa pionowa
 • bobbin tube
  rura korpusu cewki
 • bobbin-type spinning machine
  przędzarka szpulowa
 • bobstay
  sztag dziobnika
  watersztag
 • bod
  korek do zatykania otworu spustowego
 • Bode diagram
  charakterystyka Bodego
 • bodied oil
  olej zagęszczony
 • bodily tide
  okresowe ruchy skorupy ziemskiej pod wpływem sił
  przyciągania Słońca i Księżyca
  .
 • bodkin
  sztylet zecerski
 • body axis
  jedna z głównych osi statku latającego
 • body-centred cubic
  regularny przestrzennie centrowany
 • body-centred cubic structure
  budowa regularna przestrzennie centrowana
 • body-centred lattice
  sieć krystaliczna przestrzennie centrowana
 • body centrode
  centroida figury
  centroida ruchoma
 • body color
  farba kryjąca 2
  kolor cielisty
 • body corporate
  osoba prawna
 • body diagonal
  przekątna wielościanu
 • body double = Photo Double
  For some shots, a director may consider that
  a particular actor's body may not be suitable
  for the impression desired. In these situations,
  the actor is "doubled" (replaced) by a person whose body
  is more suitible. Typically, body doubles are used
  for shots requiring nudity or depictions of physical
  fitness. Contrast with stunt double and stand-in
  .
 • body drill
  wiertło kręte krótkie do wiertarek ręcznych
 • body force
  siła masowa
 • bodying of oil
  zagęszczanie oleju
 • body lights
  światła wewnętrzne
 • body lines
  linie teoretyczne kadłuba statku
 • body mould
  forma wtaściwa do wytłaczania
 • body of cheese
  masa serowa
 • body of coal
  calizna węglowa
 • body of revolution
  bryla obrotowa
 • body of roll
  beczka walca
 • body of solution
  głębia roztworu
 • body of the program
  ciało
  treść programu
 • body of velocities
  bryła prędkości
 • body oil
  tłuszcz wielorybi
 • body panel
  płat poszycia nadwozia
 • body paper
  papier podłożowy
 • body pitch
  dolną powierzchnią dzioba lemiesza
  prześwit między ramą pługa
 • body plan
  rys wręgów
  rzut wręgów
 • body set
  zestaw części składowych nadwozia
 • body shape
  kształt kadłuba
 • body shell
  kadłub nadwozia
  szkielet pudła wagonu
 • body shop
  nadwoziownia
  warsztat nadwozi
 • body sill
  obrzeże nadwozia
 • body stub
  korpus
 • body surfing
  surfing bez deski
 • body text
  tekst podstawowy
 • body-wing interference
  opór interferencyjny wskutek wzajemnego oddziaływania
  kadłuba i skrzydła
  .
 • boehmite
  bemit
 • Boehms coupling
  mechanizm równowodowy wielołącznikowy
 • boghead coal
  boghed
 • bogie
  przodek działa
  wózek zwrotny
 • bogie casting
  odlewanie stali do wlewnic ustawionych na wozie
 • bogie frame
  ostoja wózka
  rama wózka
 • bogie hearth furnace
  piec z wysuwanym trzonem
 • bogie time
  czas przewozowy od ukończenia odlewania wlewka
  do załadowania go do pieca wgłębnego
  .
 • bogie truck
  wózek zwrotny
 • bogie-type furnace
  piec z wysuwanym trzonem
 • bogie wagon
  wagon na wózkach zwrotnych
 • bog iron ore
  bagienna
  ruda
  ruda błotna
  ruda darniowa
  ruda łąkowa
 • bog moss
  mech torfowy
 • bog soil
  gleba bagienna
 • Bohemian crystal
  kryształ czeski
 • Bohr atom
  atom Bohra
  model planetarny atomu
 • Bohrium
  Bohr
 • Bohr magneton
  magneton Bohra
  magneton elektronowy
 • Bohr orbit
  orbita Bohra
 • Bohr radius
  promień Bohra
 • Bohr's correspondence principle
  zasada korespondencji Bohra
  zasada odpowiedniości
 • boilabie package
  opakowanie przystosowane do gotowania wraz z zawartością
 • boiled-off silk
  jedwab cuit
  jedwab odgotowany
 • boiled oil
  pokost
 • boiled water
  woda przegotowana
 • boiler accessories
  armatura kotłowa
  osprzęt kotłowy
 • boiler blowdown
  odmulanie kotła
  przedmuchiwanie kotła
 • boiler brickwork
  obmurze kotła
 • boiler bushing
  tulejka kotłowa
 • boiler capacity
  wydajność kotła
 • boiler casing
  opancerzenie
  poszycie kotła
  szyb kotłowy
 • boiler coal
  węgiel energetyczny
 • boiler code
  przepisy kotłowe
 • boiler compound
  środek chemiczny zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego
 • boiler covering
  otulina kotła
 • boiler drum
  walczak kotłowy
 • boiler end
  dennica
  dno kotła
 • boiler explosion
  wybuch kotła
 • boiler feed pump
  pompa kotłowa
  pompa zasilająca kocioł
 • boiler feed water
  woda zasilająca kocioł
 • boiler fittings
  armatura kotłowa
  osprzęt kotłowy
 • boiler flange
  króciec kotłowy
 • boiler foaming
  burzenie się wody w kotle
 • boiler forge
  kotlarnia
 • boiler foundation
  wieniec dolny stojaka
 • boiler fuel
  olej opałowy
 • boiler furnace
  palenisko kotła
 • boiler hatch
  luk kotłowy
 • boiler head
  dno kotła
 • boiler horsepower
  koń mechaniczny kotłowy
 • boilerhouse
  kotłownia
 • boiler iron
  blacha kotłowa
 • boilermaker
  kotlarz
 • boilermaker's hammer
  młotek kotlarski
 • boiler mountings
  armatura kotłowa
  osprzęt kotłowy
 • boiler operator's control station
  centralna nastawnia kotłowa
 • boiler pass
  kanał kotła
 • boiler plant
  instalacja kotłowa
  urządzenie kotłowe
 • boiler plate
  blacha kotłowa
 • boiler proper
  kocioł właściwy
  parownik
 • boiler rating
  obciążenie kotła
  wydajność znamionowa kotła
 • boiler reamer
  rozwiertak kotlarski
 • boiler room
  kotłownia
 • boiler-room basement
  odpopielarnia
  przyziemie kotłowni
 • boiler-room casing
  szyb kotłowy
 • boiler scale
  kamień kotłowy
 • boiler scaling hammer
  młotek odbijak kotlarski
 • boiler setter
  nastawniczy w nastawni kotłowni
 • boiler setting
  obmurze kotła
 • boiler shell
  płaszcz kotła
  walczak kotła
 • boiler shell ring
  dzwono płaszcza kotła
 • boiler shop
  warsztat kotlarski
 • boiler-smith
  kotlarz
 • boiler steel
  stal kotłowa
 • boiler tap
  gwintownik kotlarski
 • boiler tube
  rura kotłowa
 • boiler tube cleaner
  przyrząd do czyszczenia rur kotłowych
 • boiler water
  woda kotłowa
 • boiling chips
  porcelanka
  skorupki ułatwiające wrzenie
 • boiling curve
  krzywa wrzenia
 • boiling-down
  zagęszczanie wyciągu
 • boiling heat transfer
  przejmowanie ciepła przy wrzeniu
 • boiling heavy water reactor
  ciężkowodny reaktor wrzący
 • boiling lye
  ług warzelny
 • boiling molten pool
  jeziorko burzliwe
 • boiling of cocoons
  zaparzanie kokonów
 • boiling-off
  obgotowywame
  odgotowywanie jedwabiu
  odgumowywanie
  odklejanie
 • boiling pan
  panew warzelnicza do soli
 • boiling period
  okres gotowania
  okres płomienny
 • boiling plate
  płytka grzejna
 • boiling point
  temperatura wrzenia
 • boiling pot
  kocioł warzelny
 • boiling process
  kłębienie masy
 • boiling range
  zakres temperatur wrzenia
 • boiling stones
  porcelanka
  skorupki ułatwiające wrzenie
 • boiling superheat fuel assembly
  zestaw paliwowy ze strefami wrzenia i przegrzewu pary
 • boiling temperature
  temperatura wrzenia
 • boiling water
  ukrop
  woda wrząca
  wrzątek
 • boiling-water reactor
  reaktor wrzący
  reaktor z wrzącą wodą
 • boil-off
  faza odparowania chłodziwa
  strata cieczy wskutek wyparowania
 • boil over
  kipieć
 • boil to grain
  gotować na kryształ
  gotować na ziarno
 • boil to pulp
  rozgotować się
 • boken clouds
  zachmurzenie
 • bold bow
  dziób petny
 • boldface
  pismo grube
 • bole
  bolus
  pień drzewa
  pulment
  strzała
 • boletic acid
  kwas fumarowy
 • bollard
  pachołek
  poler
 • bollard eye
  pętla na końcu liny cumowniczej
 • bollard pull
  uciąg na uwięzi
 • bolometer
  bolometr
  miernik promieniowania
 • bolometr mount
  głowica bolometryczna
 • bolster
  oparcie
  płyta matrycowa
  płyta podtłocznikow
  płytka stołu prasy
  podparcie
  podtrzymka
 • bolster plate
  płyta matrycowa
  płyta podtłocznikowa
  płyta stołu prasy
 • bolt cutter
  szczypce przegubowe do prętów
 • bolted joint
  połączenie śrubowe
 • bolter
  przesiewacz
  sito
 • bolt extractor
  wyciągacz sworzni
 • bolt head
  łeb śruby
  podajnik w karabinie maszynowym
  tłok zaporowy w karabinie
 • bolt-head flask
  kolba kulista z krótką szyją
 • bolt hole
  otwór na śrubę
  przecinka wentylacyjna
 • bolting
  odsiewanie
  przesiewanie
  śruby i nakrętki
 • bolting machine
  przesiewacz
  zakrętka do śrub złączowych
 • bolt lock
  dźwignia rygltijąca w karabinie maszynowym
  zamknięcie zasuwkowe
 • bolt-rope
  liklina
  olikowanie
 • bolt shank
  trzon śruby
 • bolt steel
  pręty stalowe do wyrobu śrub
  stal na śruby
 • bolt timber
  tarcica
 • bolt-treading machine
  automat do śrub
 • Boltzmann constant
  stała Boltzmanna
 • Boltzmann distribution
  funkcja rozkładu Boltzmanna
  prawo rozkładu Boltzmanna
  rozkład Boltzmanna
 • Boltzmann statistics
  statystyka Maxwella-Boltzmanna
 • Boltzmann transport equation
  równanie transportu Boltzmanna
 • bolus alba
  glinka biała
  glinka porcelanowa
  kaolin
 • Bolyai geometry
  geometria hiperboliczna
  geometria Łobaczewskiego
 • bombardment damage
  uszkodzenie radiacyjne
 • bombardment missile
  pocisk bombardujący
 • bomb-bay
  komora bombowa w samolocie
 • bomb calorimeter
  bomba kalorymetryczna
 • bomb detonator
  wkrętka popudzająca bombowa
 • bomb dispenser
  pojemnik na bomby podwieszany
 • bomb door
  drzwi bombowe
 • bombe-tube
  rura do pieca Cariusa
 • bomb firing switch
  spust bombowy
 • bomb furnace
  piec bombowy
  piec Cariusa
 • bomb fuse
  zapalnik bombowy
 • bomb hatch
  drzwi bombowe
 • bombing through overcast
  bombardowanie przez warstwę chmur
 • bombing up
  podwieszanie bomb
 • bomb load
  ładunek bomb
 • bomb pistol
  zapalnik do bomb lotniczych
 • bombproof
  odporny na wstrząsy
 • bomb rack
  wyrzutnik bombowy
 • bomb shelter
  schron przeciwlotniczy
 • bombsight
  celownik bombowy
 • bomb tail
  brzechwa bomby lotniczej
 • bomb thrower
  garłacz
  granatnik
 • bomb well
  komora bombowa
 • bondage
  zmienna związana
 • bond angle
  kąt między wiązaniami
 • bond cleavage
  rozerwanie wiązania
 • bond distance
  długość wiązania
 • bonded
  wolnocłowy
 • bonded abrasive
  materiał ścierny wiązany
 • bonded cloth
  przędzina
 • bonded flux
  topnik ceramiczny
  topnik spiekany
 • bonded warehouse
  magazyn wolnocłowy
 • bonded wire strain gauge
  tensometr oporowy
 • bonded zone
  strefa wolnocłowa
 • bond energy
  energia wiązania
 • bonderizing
  bonderyzacja fosforanowanie przyspieszone
 • bonding
  łączenie
  spajanie
  wiązanie
 • bonding agent spoiwo
  lepiszcze
  środek wiążący
 • bonding area
  obszar połączenia drutowego
 • bonding clay
  lepiszcze w piasku formierskim
 • bonding electron
  wiążący
 • bonding mapping
  przekształcenie skaczące
 • bonding orbital
  orbital wiążący
 • bonding pad
  pole kontaktowe w strukturze układu scalonego
 • bonding power
  energia wiązania
  siła wiązania spoiwa
 • bond length
  długość wiązania
 • bond lift-off
  odklejanie się połączenia struktury
 • bond order
  rząd wiązania
 • bond pair
  para elektronowa wiążąca
 • bondstone
  kamień kotwiący
 • bond store
  magazyn przejściowy
 • bond strength
  moc wiązania
  siła wiązania
  wytrzymałość spoiny
 • bond-to-bond distance
  odległość między punktami połączeń drutowych
 • bond-to-chip distance
  odległość między punktem połączenia drutowego
 • bond weld
  spoina elektrycznie przewodząca w połączeniach szyn
 • bone ash
  popiół kostny
 • bone black
  czerń kostna
  węgiel kostny
 • bone cell
  osteocyt
 • bone china
  porcelana kostna z dodatkiem popiołu kostnego
 • bone chisel
  dłuto kostne
 • bone coal
  łupek węglowy
  węgiel kostny
 • bone conduction
  przenoszenie kostne dźwięku
  przewodzenie kostne
 • bone-dry
  bezwzględnie suchy
 • bone fat
  tłuszcz kostny
 • bone glue
  klej kostny
 • bone marrow
  szpik kostny
 • bone meal
  mączka kostna
 • bone oil
  olej kostny
 • bone saw
  piła kostna
 • bone seeker
  substancja osteotropowa odkładająca się w tkance kostnej
 • bone tallow
  tłuszcz kostny
 • boning-in
  niwelacja wzrokowa
 • boning-rod
  łata do niwelacji wzrokowej
 • bonnet
  daszek nad wykus
  maska silnika
  misa dennicy konwertora
  nakładka
  osłona
  pokrywa
 • bonnet fastener
  uchwyt maski
  zacisk maski
 • bonnet top
  grzbiet maski
  wieko maski
 • booby hatch
  zejściówka
 • booby trap
  mina pułapkowa
 • book audit ing
  rewizja finansowo-księgowa
 • bookbinder's paper
  papier introligatorski
 • bookbinders workshop
  introligatornia
 • bookbinder wire
  drut introligatorski
 • bookbinding glue
  klej introligatorski
 • bookbinding leather
  skóra introligatorska
 • book capacitor
  kondensator stroikowy płytkowy rozchylny
 • book car
  bibliobus
 • book cover
  okładka książki
 • booked cargo
  ładunek zabukowany
 • book entry
  zapis księgowy
 • book folding machine
  falcówka
 • booking
  biletów
  bukowanie
  rezerwacja miejsc
 • booking clerk
  klark bukingowy
 • booking fee
  opłata za rezerwację
 • booking office
  kasa biletowa
 • book jacket
  obwoluta
 • bookkeeping department
  dział księgowości
 • bookkeeping machine
  maszyna do księgowania
  maszyna księgująca
 • bookkeeping operation
  operacje pomocnicze przy porządkowaniu danych
 • bookkeeping operations
  operacje pomocnicze
 • bookmobile
  bibliobus
 • book mould
  wlewnica składana
 • book of complaints
  książka zażaleń
 • book of grege silk
  paczka greży
 • book of orders
  książka zamówień
 • book paper
  papier dziełowy
 • book repository
  składnica księgarska
 • book sewing machine
  niciarka introligatorska
 • book-shop
  księgarnia
 • books in print
  dysponenda wydawnicza
 • book size
  format książki
 • book stitcher
  blokówka introligatorska
 • book test
  próba zginania blachy o kąt 180°
 • book trade
  księgarstwo
 • book value
  wartość inwentarzowa
 • book van
  bibliobus
 • Boolean
  booleowski
  logiczny
 • Boolean algebra
  algebra Boolea
 • Boolean data
  dane booleowskie
 • Boolean literal
  literał booleowski
 • Boolean operator
  operator booleowski
  operator logiczny
 • Boolean type
  typ booleowski
  typ logiczny
 • Boolean value
  wartość booleowska
  wartość logiczna
 • boom
  bom ładunkowy
  maszt
  pas dźwigara
  pogłos
  półka dźwigara
  wysięgnik
  zapora pływająca
 • boomerang
  zespół projektorów scenicznych na stojaku
 • boom gallow
  podstawa bomu
 • booming
  wybieranie odkrywkowe za pomocą spłukiwania złoża wodą
 • boom saddle
  łoże bomu
 • boom tail aircraft
  belkowiec
 • boost charge
  podładowanie akumulatora
 • boost control
  regulator ciśnienia ładowania
 • boost control over-ride
  dodatkowe ręczne sterowanie automatu ciśnienia ładowania
 • boost control unit
  regulator ciśnienia ładowania
 • booster
  buster
  pobudza
  urządzenie dodawcze
  urządzenie wejściowo-wyjściowe
  urządzenie wielodostępne
  urządzenie wspomagające działanie urządzenia głównego
 • booster coil
  cewka zapłonowa rozruchowa
 • booster compressor
  sprężarka czołowa
 • booster diode
  dioda dodatkowa
  dioda podwyższająca napięcie
  dioda usprawniająca
 • booster motor
  silnik rakietowy pomocniczy
 • booster pump
  pompa wspomagająca
 • booster rocket
  silnik rakietowy pomocniczy
 • booster rod
  pręt rozruchowy
 • booster transformer
  transformator dodawczy
 • booster voltage
  napięcie dodawcze
  napięcie podwyższające
 • boost gas-turbine
  turbina gazowa przeciążeniowa
 • boost gauge
  manometr ciśnienia ładowania
 • boost pressure
  ciśnienie lądowania
 • boot
  bagażnik samochodu
  koszulka
  nasuwka ochronna
 • bootable disk
  dysk ładujący
  dysk rozruchowy
  dysk startowy
 • boot carpet
  dywanik bagażnika
 • boot control
  sterowanie rozruchem chronione hasłem
 • boot control password-protected
  sterowanie rozruchem chronione hasłem
 • boot disk
  dysk rozruchowy
 • boot diskette
  dyskietka startowa
 • boot file
  plik konfiguracyjny
 • boot information
  informacje startowe
 • bootleg
  cholewa wada wlewka
  kolano dyszowe w wielkim piecu
 • boot lid
  drzwi bagażnika
  pokrywa bagażnika
 • boot manager
  menedżer rozruchu
  menedżer startowy
 • boot partition
  partycja ładująca
  partycja rozruchowa
 • boot process
  proces rozruchu
 • boot prompt
  zachęta startowa
 • boot sector
  sektor rozruchowy
 • bootsector
  sektor ładujący
 • bootstrap
  inicjowanie
  ładowanie początkowe
  samouzgodnienie parametrów rezonansu
 • bootstrap circuit
  układ ze wzmacniaczem katodowym
 • bootstrap loader
  program samoladujący
 • bootstrapping
  ładowanie początkowe
 • bootstrap program
  program ładowania początkowego
 • bootstrap server
  serwer ładowania początkowego
 • boot-time
  czas rozruchu
 • boot topping
  farba wodnico wa
  pas wodnicowy
 • boot-tree
  prawidło do butów
 • boot-up
  rozruch
 • bora
  bora
 • boracic acid
  kwas borny
  kwas orto borowy
 • boracic glaze
  szkliwo borowe
 • boracite
  boracyt
 • boral
  boral
  mieszanina węgliku boru z glinem
 • borane
  borowodór
 • borate
  boran
 • borated water storage tank
  zbiornik zapasu wody borowanej
 • borax
  boraks
  boraks rodzimy
  tynkal
 • borax bead
  perła boraksowa
 • borazole
  benzen nieorganiczny
  borazol
 • borazon
  borazon
 • Borda's mouthpiece
  przystawka Bordy
 • Bordeaux mixture
  ciecz bordoska
 • border cutting
  cięcie brzegowe
 • Border Gateway Protocol
  protokół bramek granicznych
 • borderline
  linia graniczna
 • borderline product
  produkt o własnościach granicznych
 • border of attack
  nosek profilu lotniczego
  obrzeże natarcia
 • border pen
  grafion do linii obramowania o dużej pojemności tuszu
 • border rim
  obwódka reakcyjna
 • border services
  usługi granicowe
 • border set
  zbiór brzegowy
 • border system
  system graniczny
 • bore brush
  wycior działowy
 • bore chamber
  pierścieniowe wytoczenie w otworze
  wybranie w otworze
 • bored axle
  oś wagonowa wydrążona
 • bore dust
  urobek wiertniczy
  wióry wiertarskie
  zwierciny
 • bored well
  studnia rurowa
  studnia wiercona
 • bore gauge
  narzędzie do pomiaru otworów
 • bore hammer
  wiertarka udarowa
 • bore-hole
  odwiert
  otwór wentylacyjny
  otwór wiertniczy
  otwór wywiercony
 • bore-hole conductor
  konduktor
  rura prowadnikowa
 • bore-hole pump
  pompa głębinowa
 • bore-hole well
  studnia górnicza
 • Borel set
  zbiór borelowski
 • bore meal
  urobek wiertniczy
  zwierciny
 • bore mud
  muł wiertniczy
 • borescope
  wziernik optyczny
 • bore specimen
  próbka gruntu pobrana świdrem
 • bore stress
  spiętrzenie naprężeń w miejscach nawiercenia otworów
 • boric
  borowy
 • boric acid
  kwas borny
  kwas orto borowy
 • boric acid control
  sterowanie reaktorem przy pomocy kwasu borowego
 • boric acid recovery
  odzysk kwasu borowego
 • boric oxide
  bezwodnik borowy
  trójtlenek boru
 • boride
  borek
 • boriding
  naborowywanie
 • boring and turning mill
  karuzelówka
  tokarka karuzelowa
 • boring bar
  wytaczadlo
  żerdź wiertnicza
 • boring crown
  koronka wiertnicza
 • boring fixture
  uchwyt do wytaczania
 • boring head
  głowica wiertnicza
  głowica wytaczarska
 • boring jig
  urządzenie wiertnicze
  wiertnica
 • boring lathe
  tokarka do otworów
  tokarka-wytaczarka
 • boring log
  dziennik wierceń
 • boring machine
  maszyna wiertnicza
  wiertarka
  wytaczarka
 • boring plant
  urządzenie wiertnicze
 • boring rig
  urządzenie wiertnicze
  wiertnica
 • boring rod
  żerdź wiertnicza
 • borings
  łyżkowiny
  urobek wiertniczy
  wióry wiertarskie
  zwierciny
 • boring tool
  narzędzie wiertnicze
  nóż wytaczak
 • boring tower
  wieża wiertnicza
 • borizing
  diamentowanie
  wytaczanie diamentem
  wytaczanie dokładne
 • bornane
  bornan
 • Born approximation
  przybliżenie Borna
 • bornenyl
  bornenyl
 • borneol
  alkohol bornylowy
  borneol
 • bornite
  bornit
 • bornologic space
  przestrzeń homologiczna
 • bornyl
  bornyl
 • bornyl alcohol
  alkohol bornylowy
  borneol
 • bornylene
  bornylen
 • boroethane
  boroetan
  sześciowodorek dwuboru
 • borohydride
  borowodorek
 • boronatrocalcite
  boronatrokalcyt
  uleksyt
 • boron carbide
  węglik czteroboru
 • boron chamber
  komora jonizacyjna borowa
 • boron chloride
  chlorek borowy
 • boron control
  regulacja borowa
 • boron counter tube
  licznik borowy
 • boron-filled chamber
  komora jonizacyjna borowa
 • boron fuel
  paliwo borowodorowe
 • boron hydride
  borowodór
 • boron injection
  wtrysk kwasu borowego
 • boron injection tank
  zbiornik roztworu kwasu borowego w układzie wtryskowym
 • boron ionization chamber
  komora jonizacyjna borowa
 • boronizing
  naborowywanie
 • boron oxide
  bezwodnik borowy
  trój tlenek dwu boru
 • boron phosphate
  orto fosforan borowy
 • borosilicate
  borokrzemian
 • borosilicate glass
  szkło borokrzemianowe
 • borrowing
  zapożyczenie
 • borrow material
  urobek materiału do nasypu
 • borrow pit
  odkrywka
  urobisko wykop
 • bort
  bort gatunek diamentu technicznego
 • bortom centre
  zwrotne położenie korbowe
 • bortom raising
  wyciskanie spągu
 • boryl
  boryl
 • Bose-Einstein statistics
  statystyka Bosego i Einsteina
  statystyka Bosego-Einsteina
 • bosh
  pędzel formierski
  spadki wielkiegopieca
  zbiornik do chłodzenia narzędzi kuźniczy
 • bosh cooler
  chłodnica spadków
 • bosh plate
  chłodnica skrzynkowa spadków
 • bosom
  rzednik włoka
 • boson
  bozon
  cząstka Bosego
 • boss
  nabka
  nadlew
  piasta
  występ
  zgrubienie
 • boss frame
  wręg wybrzuszony w obrębie pochwy wału śrubowego
 • bossing mallet
  młotek miękki blacharski do rozklepywania
 • bossing up
  spęczanie
 • boss plate
  płyta orzechowa
 • bosum
  rzednik włoka
 • bot
  bot
  korek do zatykania otworu spustowego
  robot
 • botanic al
  botaniczny
 • botcher
  brakorób
  partacz
 • botryoid
  botriolit
  gronowiec
 • botryoidal
  gronowaty
 • bot script
  skrypt bota
  skrypt robota
 • bott
  korek
  zatykać otwór spustowy
 • bottle beer
  piwo butelkowe
 • bottle-brush
  szczotka do mycia butelek
 • bottle-cap
  kapsla butelkowa
 • bottle capper
  maszyna do kapslowania butelek
 • bottle crate
  transporterka do butelek
 • bottled gas
  gaz płynny
  gazol
 • bottled milk
  mleko butelkowane
 • bottle filler
  rozlewarka do butelek
 • bottle-glass
  szkło butelkowe
 • bottle green
  zieleń butelkowa
 • bottle jack
  dźwignik śrubowy
 • bottle-neck
  szyjka butelki
  wąskie gardło
 • bottle oiler
  smarownica drucikowa
 • bottle top mould
  wlewnica butelkowa
 • bottle trap
  syfon kanalizacyjny butelkowy
 • bottle weight
  przesuwnik wagi zawieszany z haczykiem
 • bottling
  butelkowanie
  główczenie pocisku
 • bottling machine
  rozlewarka do butelek
 • bottling plant
  rozlewnia
 • bottom blown converter
  konwertor z dolnym dmuchem
 • bottom board
  płyta podformowa
  płyta podmodelowa
 • bottom boards
  podłoga łodzi
 • bottom casting
  odlewanie syfonowe
  odlewanie z dołu
 • bottom ceiling
  podłoga ładowni
 • bottom chord
  pas dolny dźwigara
 • bottom chrome dye
  barwnik zaprawowy chromowo-kompleksowy
 • bottom clearance
  luz wierzchołkowy wprzekładni zębatej
 • bottom contraction
  zwężenie denne kanału
 • bottom core flooding
  zalewanie rdzenia od dołu
 • bottom corner fitting
  dolne naroża zaczepowe kontenera
 • bottom crop
  odpad od stopy wlewka
 • bottom cut
  wyrąb przyspągowy
 • bottom dead centre
  zwrotne położenie kukorbowe
 • bottom die
  blok matrycowy
  dolna część tłocznika
  dolna matryca kuźnicza
  matryca dolna
 • bottom discard
  odpad od stopy wlewka
 • bottom door
  drzwiczki denne żeliwiaka
 • bottom-dump bucket
  kubeł dennozsypny
 • bottom-dump car
  wagon dennozsypny
  wóz dennozsypny
 • bottom dunnage
  podłoga sztauerska
 • bottom eager
  sygnalista na podszybiu
  zapychacz wozów na podszybiu
 • bottom electrode
  elektroda denna
  elektroda spadowa w trzonie pieca
 • bottom electrode arc furnace
  piec łukowy z elektrodami trzonowymi
  piec z przewodzącym trzonem
 • bottom fauna
  bentos
 • bottom fermentation
  fermentacja dolna
 • bottom-fermented beer
  piwo leżakowe
 • bottom-fired furnace
  piec z dolnym nagrzewem
 • bottom fitting of fuel assembly
  stopa zestawu paliwowego
 • bottom flange
  kołnierz dna zbiornika
  pas dolny dźwigara
 • bottom force
  dolna połówka formy tłocznej
 • bottom frame
  wręg denny
 • bottom fuller
  spodek siodełkowy
  wydłużak kowalski dolny wstawiany w kowadło
 • bottom gate
  wlew dolny
  wlew syfonowy
 • bottom gear
  najniższy bieg
  pierwszy bieg
 • bottom head
  dno zbiornika
  pokrywa dolna zbiornika
 • bottom-hole pressure
  ciśnienie denne na spodzie odwiertu
 • bottom house
  oddział przygotowania dennic konwertorów
 • bottoming tap
  gwintownik wykończający
 • bottom knockout
  wypychacz matrycowy
 • bottom land of gear
  dno wrębu w kole zębatym
 • bottom line
  podbora
 • bottom-living
  żyjący na dnie
 • bottom longitudinal
  wzdłużnica denna
 • bottom margin
  dolny margines
 • bottom moraine
  morena denna
 • bottom nozzle of the fuel assembly
  dolna dysza wlotowa do zestawu paliwowego
 • bottom nozzle plate
  dolna płyta oporowa rdzenia
 • bottom of a stock
  spód stosu
 • bottom of converter
  dennica konwertora
 • bottom of core
  dno rdzenia
 • bottom of cupola
  trzon żeliwiaka
 • bottom of furnace
  trzon pieca
 • bottom of ship's hull
  dno statku
 • bottom of the stack
  spód stosu
 • bottom outlet
  otwór spustowy
  spust
 • bottom paint
  farba do gruntowania
  farba podkładowa
 • bottom pillar
  filar ochronny szybu
 • bottom plate
  dolna płyta formy
  płyta podmodelowa
  płyta podwlewnicowa
  podstawa formy
 • bottom plating
  poszycie denne
 • bottom plug
  dennica konwertora
  korek spustowy w dnie statku
 • bottom-poured ingot mould
  wlewnica do odlewania syfonowego
 • bottom pouring
  odlewanie syfonowe
  odlewanie z dołu
 • bottom pouring set-up
  zestaw wlewnic do syfonowego odlewania
 • bottom-pour ladle
  kadź dolnospustowa
  kadź zatyczkowa
 • bottom-pour stopper
  zatyczka kadziowa
 • bottom radius
  promień dna rowka płyty gramofonowej
 • bottom-ram press
  prasa dolnotłokowa
 • bottom replacement car
  wóz ek do wymiany dennic konwertorowych
 • bottom ring of converter
  pierścień dennicy konwertora
 • bottom-road bridge
  most z jazdą dołem
 • bottom rock
  skala spągowa
 • bottom roli
  walec dolny walcarki
 • bottom run
  odlewanie syfonowe
  odlewanie z dołu
  zalewanie syfonowe
  zalewanie z dołu
 • bottom runner
  kanalek w zestawie do syfonowego odlewania wlewków
 • bottomry
  bodmeria
 • bottoms
  osad ciał stałych i woda w zbiornikach z ropą n
  osad denny
  pozostałość podestylacyjna
 • bottom sampler
  sonda do pobierania próbek dna
 • bottom settlings
  osad ciał stałych i woda w zbiornikach z ropą naftową
 • bottomside sounding
  telesondaż jonosfery z Ziemi
 • bottom sprag
  rozpora dolna
  spągnica
 • bottom squeeze moulding machine
  formierka prasująca o dolnym nacisku
 • bottom stake
  klepadło blacharskie
  kowadełko blacharskie
 • bottom stoppered ladle
  kadź dolnospustowa
  kadź zatyczkowa
 • bottom strake
  denny pas poszycia
 • bottom swage
  podstawka przy kuciu ręcznym
 • bottom taking
  pobieranie spągu
 • bottom-tap ladle
  kadź dolnospustowa
  kadź zatyczkowa
 • bottom-teemed ingot
  wlewek odlany syfonowo
 • bottom tie plate
  dolna płyta łącząca w wiązce paliwowej
 • bottom tool
  matryca dolna
 • bottom trawi
  wtok denny
 • bottom-up
  wstępujący
 • bottom up design
  projektowanie wstępujące
 • bottom-up strategy
  strategia od dołu do góry
 • bottom valve
  zawór denny
 • bottom view
  rzut pomocniczy poziomy
  widok od dołu
 • bottom window border
  dolna krawędź okna
 • bottom yeast
  drożdże dolnej fermentacji
 • botulin
  jad kiełbasiany
 • botulism
  zatrucie jadem kiełbasianym
 • bought out finished
  nie wymagających obróbki
  zakup części
  zespołów i wyrobów gotowych
 • bought out raw
  materiałów i półwyrobów wymagających obróbki
  zakup surowców
 • bought scrap
  złom kupny
  złom obcy
 • Bouguer correction
  poprawka Bouguera
  redukcja Bouguera
 • Bouguer gravity anomaly
  anomalia siły ciężkości w redukcji Bouguera
 • Bouguer-Lambertlaw
  prawo Bouguera-Lamberta
 • Bouguer reduction
  poprawka Bouguera
  redukcja Bouguera
 • bouillon
  pożywka bulionowa
 • boulangerite
  bulanżeryt
 • boulder
  głaz narzutowy
  otoczak
 • boulder clay
  glina lodowcowa
  glina morenowa
  glina zwałowa
 • boulder pavement
  nawierzchnia brukowa
 • boulder wall
  mur dziki
 • boule
  monokryształ ciągniony
 • bounced message
  wiadomość odbita
 • bounce light effect
  efekt odbitego światła
 • bouncing during landing
  kangurowanie przy lądowaniu
  kozłowanie
 • bouncing-pin
  iglica stukomierza
  pręcik czułkowy stukomierza
 • bouncing-pin detonation meter
  stukomierz
 • bouncing putty
  plastelina sprężysta
 • boundary angle
  kąt brzegowy
  kąt zetknięcia
  kąty przylegania
 • boundary between phases
  granica faz
 • boundary caving drift
  obcinka
 • boundary colors
  kolory graniczne
 • boundary condition
  warunek brzegowy
 • boundary dislocations
  dyslokacje na granicach ziarn
 • boundary friction
  tarcie graniczne
 • boundary layer
  warstwa graniczna
  warstwa przyścienna
 • boundary-layer bleed
  odprowadzanie warstwy przyściennej
 • boundary layer control
  sterowanie warstwy przyściennej
 • boundary-layer control
  sterowanie warstwy przyściennej
 • boundary-layer separation
  oderwanie się warstwy przyściennej
 • boundary layer suction
  odsysanie warstwy przyściennej
 • boundary lights
  światła graniczne lotniska
 • boundary line
  linia graniczna
 • boundary monument
  granicznik
 • boundary of set
  brzeg zbioru
 • boundary operator
  operator brzegu
 • boundary representation
  reprezentacja brzegowa
 • boundary set
  zbiór brzegowy
 • boundary surface
  powierzchnia brzegowa
  powierzchnia graniczna
  powierzchnia rozdziału
 • boundary value
  wartość brzegowa
 • boundary value problem
  zagadnienie brzegowe
 • boundary violation
  wyjście poza zakres
 • bound atom
  atom związany
 • bound connection
  połączenie związane
 • bounded
  odgraniczony
  ograniczony
 • bounded from above
  ograniczony z góry
 • bounded from zero
  odgraniczony od zera
 • boundedness
  ograniczoność
 • bounded operator
  operator ograniczony
 • bounded quantifier
  kwantyfikator ograniczony
 • bounded sequence
  ciąg ograniczony
 • bounded series
  szereg ograniczony
 • bounded set
  zbiór organiczony
 • bounded variation
  wariacja ograniczona
 • bound electron
  elektron związany
  związany
 • bound energy
  energia związana
 • bounding bar
  prostokąt ograniczający
 • bounding box
  prostopadłościan ograniczający
  ramka ograniczająca
 • bounding volume
  bryła ograniczająca
 • boundless
  nieograniczony
 • bound module
  moduł ograniczony
 • bound program
  program wynikowy
 • bound variable
  zmienna związana
 • bound vortex
  wir związany
 • bound water
  woda związana
 • bouquet
  bukiet aromat
 • Bourdon pressure gauge
  rurka Bourdona
  rurka manometryczna
  rurka sprężynująca
 • Bourdon thermometer
  termometr manometryczny
 • bourgeois
  borgis stopień pisma
  burgos
 • bournonite
  bumonit
 • bourrelet
  zgrubienie środkujące pocisku
 • bow
  dziób statku
  kabtąk
  mały cyrkiel
  pałąk
  uszko zegarka
  wygięcie
 • bow-and-beam bearing
  odległość na trawersie
 • bow bouoyancy tank
  klosz
  zbiornik balastowy łodzi podwodnej
 • bow casting machine
  urządzenie do ciągłego odlewania z krystalizatorem łukowym
 • bow collector
  odbierak prądu pałąkowy
 • bow compasses
  mały cyrkiel sprężynowy
 • bowden cable
  linka Bowdena
 • bow doubling
  umocnienie poszycia dziobu
 • bow drill
  furkadło smyczkowe
 • bowel movement
  ruch robaczkowy jelit
 • bower anchor
  kotwica główna
 • bow feather of water
  grzebień dziobowy
 • bow fender
  odbijacz dziobowy łodzi
 • bow frame
  wręb dziobowy
 • bowk
  kubeł szybowy
 • bowking
  obgotowywanie
 • bowl classifier
  klasyfikator czaszowy
 • bow light
  światło kotwiczne dziobowe
 • bowline
  cuma dziobowa
 • bowlingjte
  bowlingit
  saponit
 • bowl mill
  młyn węglowy pierścieniowo-sprężynowy
 • bow on
  prosto dziobem
 • bow overhang
  nawis dziobu
 • bow pen
  mały cyrkiel ze stałym grafionem
 • bow pencil
  mały cyrkiel ze stałym ołównikiem
 • bow plane
  ster głębokościowy dziobowy okrętu podwodnego
 • bow port
  furta dziobowa
 • bow rope
  cuma dziobowa przednia
 • bow rudder
  ster dziobowy
 • bows
  mały cyrkiel sprężynowy
 • bow saw
  piła kabłąkowa
 • bowse
  ciągnąć taliami
 • bowse down
  spuszczać na taliach
 • bowser
  cysterna samochodowa benzynowa
 • bow set
  zestaw przyborów rysunkowych składający się z małego
  cyrkla uniwersalnego, nakłuwacza, grafionu, ołówka
  i wkrętaka
  .
 • bow shock
  fala uderzeniowa czołowa
 • bowsprit
  bukszpryt
  dziobnik
 • bowstring
  ściąg
 • bowstring girder
  dźwigar ze ściągiem
 • bow-type continuous casting machine
  urządzenie do ciągłego odlewania z krystalizatorem łukowym
 • bow-type mould
  krystalizator łukowy do ciągłego odlewania
 • bow visor
  dziób otwierany
 • bow wave
  fala dziobowa
  fala uderzeniowa czołowa
 • bow-well dredger
  pogłębiarka wieloczerpakowa z wysuniętą drabiną
  umożliwiającą czerpanie z płytkich basenów.
 • bow-window
  okno wykuszowe
 • box angle plate
  kątownik wzorcarski do mocowania przedmiotów
  podstawa skrzynkowa
 • box annealer
  piec do wyżarzania w skrzynkach
  piec komorowy do wyżarzania
 • box annealing
  wyżarzanie czyste w skrzynce zamkniętej
 • box beam
  pokładnik skrzynkowy
 • boxboard
  karton na opakowania
 • box-calf
  skóra cielęca chromowa
 • box camera
  aparat fotograficzny skrzynkowy
 • boxcar
  jeden z ciągu sygnałów prostokątnych
  wagon towarowy kryty
 • box carburizing
  nawęglanie w proszkach
 • box column
  stojak skrzynkowy
 • box coupling
  połączenie rurowe nasuwkowe
  połączenie rurowe tulejowe
  sprzęgło tulejowe
 • box dock
  dok skrzyniowy
 • box file
  segregator
 • box filter
  filtr prostokątny
 • box fold
  fałd skrzynkowy
 • box friction spring
  sprężyna cierna tulejowa
 • box gate
  brama klapowa doku
 • box girder
  dźwigar skrzynkowy
 • box groove
  wykrój skrzynkowy walców
 • box-hat
  wlewka stali nieuspokojonej
 • box-hat ingot
  wlewek z cholewą
 • box head
  głowica kablowa
 • box-header
  komora wodna
  skrzynka wodna
 • box-header watertube boiler
  kocioł wodnorurkowy komorowy
 • box horn
  tuba pudełkowa
 • boxing
  obudowa drewniana szybu
  przedłużenie spoiny pachwinowej nakładki poza narożniki jako dal
 • box jig
  skrzynka wiertarska
 • box joint
  połączenie rurowe nasuwkowe
  połączenie rurowe tulejowe
 • box keel
  stępka skrzynkowa
 • boxless moulding machine
  formierka do formowania w skrzynkach usuwalnych
 • box magazine
  magazynek nabojowy prosty w pistolecie maszynowym
 • box moulding
  formowanie w skrzynkach
 • box nut
  nakrętka kapturkowa
  nakrętka kołpakowa
 • box oven
  piec komorowy
 • box packing
  uszczelka maźnicy
 • box pallet
  paleta skrzynkowa
 • box pass
  wykrój skrzynkowy
 • box purifier
  skrzynia do czyszczenia gazu
 • box section
  przekrój skrzynkowy
 • box-sliding feeder
  dozownik skrzynkowy
  dozownik szufladkowy
  dozownik wózkowy
 • box spanner
  klucz nasadowy
  klucz oczkowy
 • box spar
  dźwigar skrzynkowy
 • box tool
  imak prowadnikowy do rewolwerówek
 • box-tool cutter
  nóż słupkowy
 • box trap
  żak skrzynkowy
 • box-type furnace
  piec komorowy
 • box wagon
  wagon kryty
 • box wrench
  klucz nasadowy
  klucz oczkowy
 • Boyce-Codd Normal Form
  postać normalna Boyce-Codda
 • Boyle's law
  prawo Boylea i Mariottea
 • brace bit
  bakowiec
 • braced-rib arch
  łuk kratowy
 • brace in
  obrasować tępiej
 • braces
  nawiasy klamrowe
 • brace the yards
  brasować reje
 • brace up
  obrasować ostrzej
 • brachistochrone
  brachistochrona
  krzywa najkrótszego czasu
 • bracing
  usztywnianie
  usztywnienie zespół elementów usztywniających
  wzmacnianie
 • bracing cable
  ścięgno
 • bracing piece
  element usztywniający konstrukcję
 • bracing wire
  ścięgno
 • bracket bearing mounting
  podparcie wspornikowe łożyska
 • bracketed cornice
  gzyms wspornikowy
 • bracketed identifier
  identyfikator nawiasowany
 • bracket floor
  dennik otwarty
 • bracket jib crane
  żuraw wspornikowy przyścienny
 • brackets
  nawiasy
 • bracket-type sandslinger
  narzucarka przyścienna
 • brack goods
  braki
  towary wybrakowane
 • brackish water
  woda brachiczna
  woda słonawa u ujścia rzek
 • brad
  gwóźdź druciak
  szpilka formierska
 • bradawl
  szydło płaskie
 • bradycardia
  rzadkoskurcz
 • bradykinin
  bradykinia
 • Bragg angle
  kąt Bragga
  kąt odbłysku
 • Bragg curve
  krzywa Bragga
 • Bragg diffraction
  odbicie braggowskie
 • Bragg method
  metoda Braggów
  metoda rentgenograficzna pojedynczego kryształu obracanego
 • Bragg scattering
  odbicie braggowskie
 • Bragg's law
  warunek Bragga
  wzór Bragga
 • Bragg spectrometer
  spektrometr Bragga
 • braided electrode
  elektroda pleciona
 • braided hose
  wąż oplatany
 • braided screen
  oplot ekranujący
 • braided wire
  przewód opleciony
 • braider
  oplatarka
 • braiding
  oplatanie
  oplot
 • braiding machine
  oplatarka
 • brail
  gejtawa żagla gaflowego
  kaszorek do wybierania ryb z niewodu
  komulec niewodu
  orczyk
 • braille
  alfabet brajla
 • braille typewriter
  maszyna do pisania dla niewidomych
 • brail up
  brać na gejtawy
 • brain-drain
  drenaż mózgów
 • brainpower
  kadry naukowe
 • brainstorming
  burza mózgów forma narady produkcyjnej
 • braised
  duszony
 • brake adjuster
  nastawiacz hamulca
 • brake band
  taśma hamulca
 • brake bleeding
  odpowietrzenie hamulców
 • brake block
  klocek hamulcowy
 • brake cable
  linka hamulca
 • brake cable conduit
  pancerz linki hamulca
 • brake caliper
  zacisk hamulca tarczowego
 • brake cam
  rozpieracz krzywkowy szczęk hamulca
 • brake compensation
  wyrównywanie działania hamulców na poszczególne koła
 • brake compensator
  wyrównywacz działania hamulców
 • brake control valve
  zawór nastawczy hamulca
 • brake coupling
  sprzęg hamulcowy
 • brake die
  matryca do kształtowania prostoliniowego
 • brake disk
  tarcza hamulca
 • brake drum
  bęben hamulcowy
 • brake equalizer
  wyrównywacz działania hamulców na poszczególne koła
 • brake expander
  rozpieracz hamulca szczękowego
 • brake fluid
  płyn hamulcowy
 • brake fluid supply tank
  zbiornik płynu hamulcowego
 • brake gear
  przekładnia hamulcowa
 • brake-harrow
  ciężka brona
 • brake horsepower
  moc efektywna | użyteczna (w KM)
 • brake hose
  wąż hamulcowy
  wąż sprzęgu hamulcowego
 • brake incline
  pochylnia samoczynna
 • brake landing
  lądowanie z hamowaniem
 • brake lever
  dźwignia hamulca
 • brake light
  światło hamowania
 • brake lining
  nakładanie okładziny szczęk hamulca
  okładzina szczęk hamulca
 • brake master cylinder
  pompa hamulcowa
 • brake mean effective pressure
  średnie ciśnienie użyteczne
 • brake operating cylinder
  cylinder hamulcowy hamulca hydraulicznego
 • brake operator
  hamowniczy
  hamulcowy pracownik
 • brake pad
  płytka cierna hamulca
 • brake parachute
  spadochron hamulcowy
 • brake pedal
  pedał hamulca
 • brake pipe
  przewód hamulcowy
 • brake power
  moc hamowania
 • brake press
  prasa balansowa
 • brake pulley
  koło hamulcowe
 • brake push rod
  drążek hamulcowy
 • braker
  międlarka
 • brake release
  luzownik hamulca
  zwalniak hamulca
 • brake rod
  cięgło hamulca
  drążek hamulca
 • brake shoe holder
  obsada klocka hamulcowego
 • brakesman
  hamowniczy
  hamulcowy pracownik
 • brake system activation time
  czas uruchamiania mechanizmów hamujących
 • braking couple
  moment hamujący
 • braking decline
  pochylnia hamulcowa
 • braking distance
  droga hamowania
  odległość hamowania
 • braking efficiency
  wskaźnik skuteczności hamowania
 • braking force
  siła hamowania
 • braking load
  obciążenie hamowania
 • braking parachute
  spadochron hamujący
 • braking pitch
  dający ciąg ujemny
  skok hamujący śmigła
 • braking propeller
  śmigło trójzakresowe, którego łopaty dają się przestawić
  na skok ujemny
  .
 • braking radiation
  promieniowanie hamowania
 • braking ratio
  wskaźnik skuteczności hamowania
 • braking resistor
  rezystor hamowania
 • braking system
  układ hamulcowy
 • braking time
  czas hamowania pojazdu
 • braking torque
  moment hamujący
 • brak shoe
  klocek hamulcowy
  szczęka hamulcowa
 • brale
  wgłębnik diamentowy stożkowy w twardościomierzu Rockwella
 • bran
  otręby
 • branch circuit
  obwód odgałęziony
  zasilanie z innej fazy
 • branched chain
  łańcuch rozgałęziony
 • branched -chain hydrocarbons
  węglowodory o łańcuchu rozgałęzionym
  węglowodory rozgałęzione
 • branched file
  plik rozgałęziony
 • branched polymer
  polimer rozgałęziony
 • branch from intersection
  ramię skrzyżowania
 • branch gate
  wlew widełkowy
 • branch head
  głowica gałęzi widma
 • branch house
  filia przedsiębiorstwa
  oddział
 • branching box
  mufa rozdzielcza
 • branching point
  miejsce odgałęzienia przewodu
 • branching process
  proces gałązkowy
 • branching ratio
  stosunek odgałęzień rozpadu promieniotwórczego
 • branch instruction
  instrukcja rozgałęzienia
  rozkaz rozgałęzienia
 • branch jack
  telefi gniazdko równoległe
 • branch-joint
  rozgałęźnik
  rozwidlacz
 • branch line
  linia kolejowa miejscowa
  linia rozgałęzienia
 • branch of an analytic function
  gałąź funkcji analitycznej
 • branch of curve
  gałąź krzywej
 • branch of economy
  dział gospodarki
 • branch off
  odgałęziać się
 • branch office
  filia
  oddział
 • branch of production
  gałąź produkcji
 • branch of study
  kierunek studiów
 • branch out
  odgałęziać się
 • branch pipe
  kształtka rurowa wielod rogowa
  rura odgałęziona
 • branch point
  miejsce odgałęzienia przewodu
  przełącznik
  punkt rozgałęzien
  punkt rozgałęzienia
  zwrotnica
 • branch prediction
  przewidywanie rozgałęzienia
 • branch prediction unit
  układ przewidywania rozgałęzienia
 • branch tee
  trójnik łukowy rurowy
 • branch track
  bocznica kolejowa
 • branded goods
  wyroby firmowe
 • brand image
  obraz firmowy kompozycja powodująca skojarzenia z firmą
 • branding iron
  stempel do wypalania na skórze
 • branding machine
  stemplownica
  znakownica
 • brand mark
  piętno wypalane
 • brand name
  nazwa firmowa
 • brand new
  nowy wiersz
 • brand-new
  fabrycznie nowy
 • bran duster
  rzutnik otrębowy
 • brandy
  winiak
 • bran finisher
  szczotkarka otrębowa
 • bran oil
  furfurol
 • brash
  rumosz morenowy
  rumowisko
 • brash ice
  gruz lodowy
  kasza lodowa
 • brasilin
  brazylina
 • brassboard
  doświadczalny o konstrukcji znajdującej się w stadium prób
  nie będącej jednak jeszcze prototypem
 • brasses
  inkluzje pirytu w węglu
 • brass foundry
  odlewnia stopów miedzi
 • brassidic acid
  kwas brasydynowy
 • brassing
  mosiądzowanie
 • brass rule
  linia materiał zecerski
 • brattice
  przegroda
  przepierzenie
  tama wentylacyjna
 • brattice cloth
  płótno tamowe
 • braunite
  braunit
 • Bravais lattice
  sieć przestrzenna Bravaisego
  sieć translacyjna
 • Bravais' law
  warunek | wzór Bragga
 • bra vector
  brawektor
  wektor bra
 • Brayton cycle
  obieg Braytona
  obieg Joulea
 • brazability
  zdolność do lutowania twardego
 • braze
  lutowina twarda
 • brazen
  mosiężny
 • brazer
  przyrząd do lutowania
 • braze welding
  lutospawanie
 • brazier
  koksiak
  kotlarz
  piecyk koksowy
 • brazilein
  brazyleina
 • brazilin
  brazylina
 • brazilite
  badeleit
  brazylit
 • Brazil wax
  wosk karnauba
 • brazing
  lutowanie twarde
 • brazing alloy
  lut twardy
  lutowie twarde
 • brazing brass
  lut mosiężny
  mosiądz lutowniczy
  spoiwo mosiężne
 • brazing flux
  topnik do lutowania twardego
 • brazing lamp
  grzejnik lutowniczy
  lampa lutownicza
 • brazing metal
  lut twardy
  mosiądz lutowniczy
 • brazing sheet
  blacha lutownicza
  blacha z mosiądzu lutowniczego
 • brazing silver
  lut srebrny
 • brazing solder
  lut twardy
  mosiądz lutowniczy
 • brazing wire
  drut do twardego lutowania
 • breach of contract
  niedotrzymanie umowy
  zerwanie umowy
 • breadboard
  makieta
 • breadboarding of IC
  makietowanie ukł
 • breadboard model
  model laboratoryjny
 • break adrift
  zerwać się z cum
 • breakage and leakage
  stłuczka i wyciek
 • break a record
  pobić rekord
 • breakaway
  oderwanie się
 • break away
  odrywać się
 • breakaway corrosion
  korozja katastrofalna | totalna
 • breakaway force
  opór trakcji w chwili ruszania
 • breakaway point
  punkt rozwidlenia
 • breakaway torque
  moment rozruchowy
 • break-before-make contact
  zestyk przełączny przerwowy
 • break bulk
  otwierać luki ładowni
  rozpoczynać wyładunek
 • break-bulk cargo
  ładunek drobnicowy | półmasowy
 • break contact
  zestyk rozwierny
 • break delivery
  dostarczanie przerywające
 • breakdown crane
  żuraw ratunkowy
 • breakdown current
  prąd przebicia elektrody
 • breakdown diode
  dioda Zenera
 • breakdown gang
  drużyna awaryjna
 • breakdown mill
  walcarka wstępna
  zgniatacz
 • breakdown of a p-n junction
  przebicie złącza p-n
 • breakdown of p-n junction
  przebicie złącza p-n
 • breakdown pass
  przepust wstępny | zgniatający
  wykrój wydłużający | zgniatający
 • breakdown products
  produkty rozkładu
 • breakdown rolling
  walcowanie wstępne
 • breakdown sequence of roll passes
  układ wykrojów wydłużających
 • breakdown sheet
  placek
 • breakdown stand
  klatka wstępna walcowni
 • breakdown strength
  wytrzymałość na przebicie
 • breakdown temperature
  temperatura rozkładu
 • breakdown test
  próba na przebicie
 • breakdown torque
  moment krytyczny
  moment utyku silnika synchronicznego
 • breakdown vehicle
  pojazd ratowniczy
 • breakdown voltage
  napięcie przebicia
 • break electric circuit
  przerwać obwód elektryczny
 • breaker block
  bezpiecznik w walcarce
 • breaker card
  zgrzeblarka wstępna
 • breaker post
  łamacz stojak
 • breaker row
  łamacze
  organy (górn.)
 • breaker switch
  wyłącznik
 • breaker's yard
  złomownia
 • breaker timber
  łamacz stojak
 • breaker zone
  strefa przyboju
 • breakeven
  bezdeficytowy
  nie przynoszący strat ani zysków
 • break-even point
  granica opłacalności
  punkt zerowy bilansu energetycznego
 • break field
  pole przerywające
 • break ground
  rozpocząć wykopy pod fundamenty
  zacząć orkę
 • break handling program
  program obsługi przerwania
 • break-head rivet
  nit zamykany trzpieniem z odłamywanym łbem
 • break-in
  docieranie
 • breaking
  łamanie
  międlenie lnu
  przerywanie
  rozbijanie
  rozrywanie
  targ
  urabianie
  żyłowanie
 • breaking capacity
  wyłączał ność
  zdolność wyłączania
 • breaking current
  prąd wyłączalny
 • breaking down
  obrywanie
  obrywka
  walcowanie wstępne
  zawał
  zawalenie się
 • breaking-down pass
  przepust wstępny
  przepust zgniatający
  wykrój wydłużający
  wykrój zgniatający
 • breaking-down rolls
  walce wstępne walcarka
 • breaking-down time
  czas zakończeniowy w technologii mechanicznej
 • breaking flax
  międlenie lnu
 • breaking in
  docieranie
 • breaking-in hole
  otwór wtomowy
 • breaking-in period
  okres wdrażania
 • breaking length
  samozryw
 • breaking load
  obciążenie niszczące
 • breaking machine
  międlarka lnu
  targarka bel
 • breaking moment
  moment niszczący pręta
 • breaking of the arc
  wygaszenie łuku
 • breaking piece
  element bezpiecznikowy ulegający zniszczeniu
  w przypadku przeciążenia maszyny
  .
 • breaking spindle
  wał pośredni przeciążeniowy o zmniejszonej średnicy
 • breaking strength
  wytrzymałość na rozerwanie
 • breaking stress
  naprężenie niszczące
 • break-in point
  słabe miejsce konstrukcji przewidziane do celów ratowniczych
 • break jack
  gniazdko szeregowe
 • break jamb
  węgarek
 • break key
  klawisz przerwy
 • break lathe
  tokarka tarczowa z wybraniem w łożu do obróbki
  przedmiotów o dużych średnicach
  .
 • break level
  grupowanie wierszy
  grupy wierszy
  poziom przerwania
 • break line
  linia przerwania
 • breakloads
  ładunki drobnicowe
 • break message
  komunikat przerywający
 • break of beer
  klarowanie piwa
  łamanie piwa
 • break off
  odłamać się
  odrywać się
 • break-off point
  punkt oderwania warstwy przyściennej
 • break of regulations
  przekroczenie przepisów
 • breakout
  przerwanie formy
  przerwanie spodu pieca
  rozerwanie naskórka wlewka ciągłego
 • breakout box
  przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych
 • break-over
  przełączenie
 • breakover current
  prąd przerzutu
 • breakover voltage
  napięcie przerzutu
 • break panel
  szyba wyrzucana w razie niebezpieczeństwa
  wyjście awaryjne
 • breakpoint
  punkt kontrolny
  punkt wstrzymania
 • breakpoint condition
  warunek zatrzymania
 • breakpoint instruction
  rozkaz wstrzymania
 • breakpoint program
  program obsługi przerwania
  program obsługi wstrzymania w punkcie kontrolnym
 • break rolls
  walce śrutujące
 • break signal
  sygnał wstrzymania
 • break signal detection
  detekcja sygnału wstrzymania
 • break signal termination
  zakończenie sygnału przerwania transmisji
 • break signal timeout
  przekroczenie czasu trwania sygnału przerwania
 • break spinning
  przędzenie bezwrzecionowe
 • breakstone
  tłuczeń
 • break tank
  zbiornik wyrównawczy
 • break the code
  rozszyfrowywać
 • break the scale
  łamać zgorzelinę
 • break through
  przebijać
 • breakthrough
  przebicie
  przecinka
  przełom w technice
  rozerwanie naskórka wlewka ciągłego
 • breakthrough capacity
  pojemność wymienna robocza kolumny jonitowej
 • breakthrough in technology
  skokowy postęp w dziedzinie techniki
 • break-time
  czas wyłączenia
 • break-up
  rozdrabnianie; rozdrobnienie
 • break up
  rozbijać | rozdrabniać
  ~ a ship = złomować statek
 • break up into parts
  dzielić na części
  rozbić na części
 • breakwater
  falochron
 • breaming
  czyszczenie płomieniem
  opalanie dna statku
 • breast
  czoło przodku
  podgrodzie koła wodnego śródsiębiernegó
  przodek
 • breast abutment
  przyczółek bez skrzydeł
 • breast-and-pillar working
  wybieranie filarowo-komorowe
 • breast backstay
  baksztag pomocniczy
 • breastband
  napierśnik uprzęży szorowej
 • breast drill
  wiertarka ręczna piersiowa
 • breast height diameter
  pierśnica
 • breast hole
  otwór strzałowy czołowy
 • breast machine
  wrębiarka zabierkowa
 • breast of mouldboard
  pierś odkładnicy pługa
 • breast of window
  podokiennik
 • breast pad
  oparcie wiertarki piersiowej
 • breast roll
  walec czołowy
 • breast roller
  rolka stojakowa zabudowana w stojaku walcarki
  jako pierwsza rolka samotoku
  .
 • breast rope
  cuma poprzeczna
 • breast shore
  rozpora dokowa
 • breastsummer
  nadproże drewniane obciążone ścianą
 • breast the sea
  pokonywać falę
  stawiać czoło fali
 • breast wall
  czoło wyrobiska wybierkowego
  murek w piecu donicowym
  ścianka ochronna
 • breast wheel
  koło wodne śródsiębierne
 • breastwork
  balustrada
  parapet
 • breast working
  wybieranie chodnikowe
  wybieranie ubierkami
 • breather
  odpowietrznik
  przerwa międzyrekordowa
 • breathing apparatus
  aparat oddechowy
 • breathing capacity
  zdolność napełniania
  zdolność zasysania
 • breathing losses
  straty spowodowane odpowietrzeniem zbiornika
 • breathlessness
  błąd stały
 • breath sample level
  poziom aktywności próbek wdychanego powietrza
 • breccia
  brekcja
  druzgot
 • breech
  część zamkowa lufy
 • breech-block
  klin zamkowy działa
  trzon zamkowy
  zamek
 • breech bolt
  zamek w karabinie
 • breech casing
  komora zamkowa
 • breeches-buoy
  koło ratunkowe ze spodniami
 • breeches joint
  mufa kablowa Y
  mufa w kształcie litery Y
 • breeches-pipe
  krzywak podwójny
  trójnik rurowy w kształcie litery Y
 • breeching
  czopuch żelazny
 • breech-loading gun
  broń odtylcowa
  działo ładowane od tyłu
 • breed
  powielać paliwo
 • breeder element
  element paliworodny
 • breeder pin
  pręt paliworodny
 • breeder reactor
  reaktor powielający
 • breeding
  hodowanie
  kojarzenie
  powielania paliwa
 • breeding blanket
  płaszcz powielający
  strefa powielania
 • breeding cycle
  cykl powielania
 • breeding doubling time
  czas podwojenia paliwa
 • breeding factor
  współczynnik powielania paliwa
 • breeding farm
  gospodarstwo hodowlane
 • breeding gain
  uzysk powielania
 • breeding ground
  tarlisko
 • breeding herd
  stado zarodowe
 • breeding material
  materiał paliworodny
 • breeding ratio
  współczynnik powielania paliwa
 • breeding region
  strefa powielania paliwa
 • breeding stock
  inwentarz hodowlany
 • breeze aggregate
  kruszywo z żużla paleniskowego
 • breezing
  podsypka pod donicę
 • bregister
  rejestr maski
 • B-register
  rejestr indeksowy
  rejestr modyfikacji
 • Breguet spring
  włos bretegowski
 • Breit-Wigner
  formularz
  wzór Breita-Wignera
 • bremsstrahlung
  promieniowanie hamowania
 • bressummer
  nadproże drewniane obciążone ścianą
 • breunnerite
  brejneryt
 • brevier
  petit stopień pisma
 • brevity code
  kod skrótowy
 • brevium
  uran 234
 • brewer's barley
  jęczmień browarniany
 • brewer's draft
  wysłodziny
 • brewer's grain
  ziarno słodownicze
  ziaro browarniane
 • brewer's malt
  słód browarniany
  słód piwowarski
 • brewer's wort
  brzeczka piwna
 • brewer's yeast
  drożdże browarniane
 • brewing
  kawy
  parzenie herbaty
  warzenie piwa
 • brewing industry
  browarnictwo
  piwowarstwo
 • brew kettle
  kocioł brzeczkowy
  kocioł warzelny do brzeczki
 • Brewster's angle
  kąt Brewstera całkowitej polaryzacji
 • Brewster's law
  prawo Brewstera
 • brick
  cegła
 • brick cheese
  ser w blokach
 • brick clay
  glina ceglarska
 • brick facing
  oblicówka z cegły
 • brick kiln
  piec do wypalania cegły
 • bricklayer's
  work roboty murowe
 • bricklaying
  murowanie
  wznoszenie murów
 • brick lining
  obudowa murowa szybu
 • brick loam
  glina ceglarska
 • brick moulding
  cegłarka
  machine prasa ceglarska
 • brick nogged timber wall
  mur pruski
 • brick nogging
  wypełnianie cegłą szkieletu drewnianego
 • brick of cheese
  blok sera
 • brick pavement
  nawierzchnia klinkierowa
 • brick press
  cegłarka
  prasa ceglarska
 • brick-red
  ceglasty
 • brick trowel
  kielnia murarska
 • brick up
  zamurować
 • brick veneer
  obłicowanie cegłą
 • brick walling
  obudowa murowa szybu
 • bridgeability
  zdolność do wypełniania szczelin
 • bridge abutment
  przyczółek mostowy
 • bridge contact
  zestyk mostkowy
 • bridge crane suwnica mostowa
  suwnica pomostowa
 • bridged complex
  kompleks mostkowy
  kompleks wielordzeniowy
 • bridge deck
  jezdnia mostowa
  pokład średniówki
 • bridged heterocyclic systems
  układy heterocykliczne mostkowe
 • bridged hydrocarbons
  węglowodory mostkowe
 • bridge-element delay
  opóźnienie elementu mostkowego
 • bridge floor
  jezdnia mostowa
 • bridge flooring
  nawierzchnia jezdni mostowej
 • bridge functionality
  zestaw funkcji mostu
 • bridge gap
  wypełniać lukę
 • bridge girder
  dźwigar mostowy
  most kratownicowy suwnicy
 • bridge-head
  przyczółek mostowy
 • bridgehead atom
  atom przyczółkowy
  atom węzłowy
 • bridgehouse
  nadbudówka śródokręcia
  średniówka
 • bridge measurement
  pomiar mostkowy
 • bridge network
  czwórnik mostkowy
 • bridge piece
  mostek tokarski wypełniający wybranie w łożu
 • bridge pier
  filar mostowy
 • bridge rail
  szyna podsuwnicowa
  szyna suwnicowa
 • bridge reamer
  rozwiertak do otworów w konstrukcjach stalowych
 • bridge rectifier
  mostek prostownikowy
 • bridge sleeper
  mostownica
 • bridge transformer
  transformator różnicowy
 • bridge trolley
  wózek suwnicy
 • bridge voltage
  napięcie na zaciskach mostka
 • bridge wall
  ściana oddzielająca komorę żużlową od regeneracyjnej
  w piecu martenowskim
  .
  ściana przepustu (w wannie szklarskiej)
 • bridging
  mostkowanie
  stężenie poprzeczne
  zawisanie wsadu w wielkim piecu lub
  zmostkowanie
 • bridging atom
  atom mostkowy
 • bridging group
  grupa mostkowa
 • bridging of gaps
  wypełnianie szczelin
 • bridging of powder
  zawieszanie się proszku podczas prasowania
 • bridging out
  przemostkowanie akumulatora
 • bridging plug
  kołek zwierający
 • bridging time
  czas współstyczności
 • bridle beam
  rozpornica wzdłużna luku
 • bridle chains
  kajdany
  łańcuchy zawieszenia klatki
 • bridle path
  ścieżka do jazdy konno
 • bridle roll
  urządzenie rolkowe do naciągu taśmy
 • brief foredesign
  założenia projektowe
 • briefing
  odprawa załogi
 • brig
  bryg
 • brigade
  drużyna robotników
 • brigantine
  brygantyna
  szkuner-bryg
 • Brigg's logarithm
  logarytm Briggsa
  logarytm dziesiętny
 • Briggs pipe thread
  gwint rurowy Briggsa
 • bright annealing
  wyżarzanie bez nalotu w atmosferze ochronnej
  wyżarzanie jasne
 • bright bar
  pręt stalowy ciągniony i szlifowany
 • bright coal
  węgiel błyszczący duże sortymenty
 • bright dip
  kąpiel do trawienia połyskowego
 • bright drawing
  ciągnienie na zimno
 • brightener
  substancja blaskotwórcza kąpieli galwanicznej
  wybłyszczacz
 • brightening agent
  rozjaśniacz
  wybielacz optyczny
 • brighten up
  rozjaśniać
  Rozpogodzić się
 • bright etching
  trawienie przezroczyste
 • bright-field microscopy
  badanie mikroskopowe w jasnym polu
 • bright finish
  wykończenie na połysk
 • bright flesh
  mizdra biała
  mizdra żywa
 • bright fracture
  przełom jasny wada materiału odlewu
 • bright front
  frontówka cegła
 • bright ground bar
  pręt stalowy ciągniony i szlifowany
 • bright hardening
  hartowanie beznalotowe
  hartowanie czyste
 • brightness
  jaskrawość
 • brightness control
  regulacja jaskrawości
  regulacja jasności
 • brightness of tone
  jasność brzmienia
  jasność tonu
 • brightness pyrometer
  pirometr luminancyjny
 • brightness temperature
  temperatura czarna
  temperatura luminancyjna
 • bright normalizing
  normalizowanie jasne w atmosferze ochronnej
 • bright nut
  nakrętka obrobiona
 • bright pickling
  trawienie rozjaśniające
 • bright plating
  powlekanie galwaniczne połyskowe
  powlekanie lustrzane
 • bright polish
  połysk lustrzany
 • bright rayon
  jedwab błyszczący
 • brights
  węgiel błyszczący duże sortymenty
 • bright screw
  śruba obrobiona
 • bright segment of the sky
  jasny łuk nieba pozachodzie
 • bright shade
  czysty odcień
  żywy odcień
 • bright steel
  pręty stalowe wyższej jakości ciągnione i szlifowane
 • bright stock
  do nastawiania olejów silnikowych
  olej smarowy o dużej lepkości
 • bril
  jednostka jasności subiektywnej
 • brilliance
  luminancja
 • brilliant
  błyszczący
  brylant oszlifowany
  brylant stopień pisma
  czysty diament
  jaskrawy
 • brilliant flame
  płomień jasny
  płomień świecący
 • brilliant shade
  czysty odcień
  żywy odcień
 • brilliant view-finder
  celownik lustrzany
 • Brillouin scattering
  rozpraszanie światła Brillouina
 • Brillouin zone
  strefa Brillouina
 • Brillouin zones
  strefy Brillouina
 • brimstone
  siarka rodzima
 • brine bath
  solanka
 • brine cooling
  chłodzenie pośrednie
  chłodzenie solankowe
 • brine cure
  solankowanie
 • brine freezing
  zamrażanie w solance
 • brine gauge
  solomierz
 • brinelled bearing
  łożysko z fałszywymi odciskami Brinella na bieżni
 • Brinell hardness
  twardość w stopniach Brinella
 • Brinell hardness number
  twardość według Brinella
 • Brinell hardness test
  próba twardości według Brinella
 • Brinell machine
  twardościomierz Brinella
 • brine quenching
  hartowanie w solance
 • brine solution
  solanka
 • brine spring
  źródło solankowe
 • bring
  case before the court skierować sprawę do sądu
 • bring about
  spowodować
  wykonywać zwrot przez sztag
  wywołać
 • bring an action against
  wytoczyć sprawę sądową
  zaskarżyć
 • bring by the lee
  odejść na przeciwny baksztag
 • bring down
  obniżyć
  zestrzelić samolot
  zwalić
 • bring forth
  uwypuklić
  wyłonić
 • bring fractions to
  common denominator sprowadzać do wspólnego mianownika
 • bring good results
  dawać dobre wyniki
 • bring home
  podciągać statek do kotwicy
  ship
 • bring home an anchor
  podciągać kotwicę do pionu
 • bring in
  ship
  wprowadzić statek do doku
 • bringing
  wybieranie pokładu
 • bringing down
  obrywanie
  obrywka
  urabianie
 • bring in returns
  dawać dochód
 • bring into action
  wprowadzić do akcji
 • bring into contact
  doprowadzić do połączenia
  zetknąć
 • bring into operation
  oddać do eksploatacji
 • bring profit
  przynosić zysk
 • bring to an anchor
  stanąć na kotwicy
 • bring to an end
  doprowadzić do końca
  sfinalizować
 • bring to boiling
  doprowadzić do wrzenia
 • bring together
  zbliżyć
  zetknąć ze sobą
 • bring up
  pozwać do sądu
 • bring up to
  temperature of nagrzać do temperatury
 • bring up to date
  zaktualizować
 • bring up to speed
  nadać szybkość
  rozpędzić
 • brining
  solankowanie
  solenie w solance
 • brinometer
  solomierz
 • briquetted coal
  brykiet węglowy
 • briquetting
  brykietowanie
 • briquetting machine
  brykieciarka
  prasa brykietowa
 • briquetting plant
  brykietownia
 • brisance
  kruszność
  siła krusząca materiału wybuchowego
 • brisant explosive
  material wybuchowy kruszący
 • bristle
  szczecina
 • bristle brush
  szczotka szczecinowa
 • Bristol board
  brystol
 • British anti-lewisite
  brytyjski antyluizyt odtrutka na arsen i rtęć
 • British antilewisite
  brytyjski antyluizyt odtrutka na arsen i rtęć
 • British Association Standard screw thread
  gwint metryczny brytyjski o kącie 47
 • British gum
  guma angielska
  klej dekstrynowy
 • British Imperial System of Units
  angielski układ jednostek miar
 • British Imperial yard
  jard angielski
 • British module pitch
  brytyjska podziałka modułowa wyrażająca się
  iloczynem średnicy podziałowej w calach przez liczbę
  zębów - odwr. diametral pitch
  .
 • British Standard
  norma brytyjska
 • British Standard Brass thread
  gwint rurowy brytyjski do rur mosiężnych
 • British Standard Cycle thread
  gwint rowerowy brytyjski o kącie zarysu 60°
 • British Standard Fine screw thread
  gwint Whitwortha drobnozwojny
 • British Standard Pipe screw thread
  gwint rurowy brytyjski
 • British Standard Specification
  norma brytyjska przedmiotowa
 • British Standard Whitworth screw thread
  gwint Whitwortha
 • British standard wire gauge
  brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu
  oznaczonych umownymi liczbami
  .
 • British summer time
  brytyjski czas letni
 • British thermal unit
  brytyjska jednostka ciepła
 • brittle ['brɪtl]
  kruchy, łamliwy
  Liable to fracture when subjected to stress. That is, it has
  little tendency to deform (or strain) before fracture
  This fracture absorbs relatively little energy, even in materials
  of high strength, and usually makes a snapping sound
  .
 • brittle cracking
  pękanie kruche
 • brittle-ductile transition
  przejście ze stanu kruchego w plastyczny
 • brittle failure
  pęknięcie kruche
 • brittle fracture
  przełom kruchy
 • brittle fracture transition temperature
  temperatura przejścia w stan kruchy
 • brittle lacquer technique
  metoda kruchych powtok
 • brittle point
  punkt kruchości
 • brittle silver ore
  stefanit
 • brittle temperature
  punkt kruchości
  temperatura kruchości
 • brittle timbre steel
  stal gruboziarnista
 • Brix degree
  briks
  stopień Brixa
 • Brix scale
  skala Brixa
 • broach
  przeciągacz
  przepychacz
  rozszerzak
 • broach front pilot
  część prowadząca przednia przeciągacza
 • broaching
  odciąga
  przeciąganie przeciągaczem
  wyciąganie
  wydłużanie
 • broaching bit
  rozszerzak
 • broaching die
  matryca kalibrująca
 • broaching machine
  przeciągarka
 • broaching press
  prasa do przepychania
 • broach puller
  uchwyt narzędziowy przeciągarki
 • broach rear pilot
  część prowadząca tylna przeciągacza
 • broach sharpening machine
  szlifierka-ostrzarka do przeciągaczy
 • broach to
  wypaść z wiatru
 • broad
  nóż tokarski do drewna
 • broadaxe
  toporek
 • broadband
  szerokopasmowy
 • broadband antenna
  antena szerokopasmowa
 • broadband connection
  połączenie wyrównawcze
 • broadband signalling
  sygnalizacja szerokopasmowa
 • Broadband Wireless Access
  szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy
 • broadcast
  audycja radiowa
  transmisja radiofoniczna
 • broadcast address
  adres emisji
  adres rozgłaszania
  adres transmisji
 • broadcast antenna
  antena radiofoniczna
 • broadcast band
  pasmo puste
  pasmo radiofoniczne
 • broadcast command
  rozkaz rozsiewczy
 • broadcast coverage
  zasięg radiofoniczny
 • broadcaster
  siewnik rzutowy
 • broadcast flood
  zalew wiadomości
 • broadcasting
  radiofonia
  rozglośnictwo radiowe
  siew rzutowy
 • broadcasting amplitude modulation
  radiofoniczna modulacja amplitudy
 • broadcasting by satellite
  bezpośrednie nadawanie programów z satelitów
 • broadcasting centre
  rozgłośnia radiowa
  stacja radiofoniczna
 • broadcasting channel
  kanał radiofoniczny
 • broadcasting receiver
  odbiornik radiofoniczny
 • broadcasting repeater
  wzmacniak
  wzmacniak radiofoniczny
 • broadcasting satellite
  satelita radiofoniczny
 • broadcasting station
  rozgłośnia
  rozgłośnia radiowa
  stacja radiofoniczna
 • broadcasting studio
  studio radiofoniczne
 • broadcasting system
  system rozgłoszeniowy radiowy
 • broadcasting transmitter
  nadajnik radiofoniczny
 • broadcast interference
  zakłócenia programu radiowego
  zakłócenie programu radiowego
 • broadcast isolation
  blokowanie transmisji
  izolowanie transmisji
 • broadcast listener
  słuchacz radiofonii
 • broadcast mode
  tryb rozgłaszania
  tryb transmisji
 • broadcast receiver
  odbiornik radiofoniczny
 • broadcast sower
  siewnik rzutowy
 • broadcast station
  stacja radiofoniczna
 • broadcast storm
  burza rozgłaszań
  burza transmisyjna
  eskalacja pakietów w trybie rozgłoszeniowym
  natłok nadawczy w trybie rozgłoszeniowym
 • broadcast videotext
  gazeta telewizyjna
  teletekst
 • broaden
  rozszerzać się
 • broad glass
  szkło płaskie
 • broadleaf tree
  drzewo szerokolistne
 • broadnose cutter
  nóż wykańczak prostoliniowy
 • broad range of goods
  duży asortyment
 • broads
  rozlewisko u ujścia rzeki
 • broadsheet
  arkusz papieru jednostronnie zadrukowany
 • broadside
  nadwodna część burty
 • broadside array
  atnena poprzecznokierunkowa
  szyk antenowy promieniujący poprzecznie
 • broadside mill
  walcarka poszerzająca
 • broadside rolls
  walce pionowe walcarki uniwersalnej
 • broad tee iron
  teowniki stalowe szerokostopowe
 • broad thresher
  mlocarnia szerokomłotna
 • broad tool
  nóż strugarski wykańczak
 • broad tuning
  strojenie tępe
 • brod
  kolec na szkielecie rdzeniowym
 • broggerite
  bregeryt
 • broiler house
  brojlernia
 • broken
  zepsuty
 • broken backed
  przegięty o statku
 • broken coal
  węgiel pokruszony
  węgiel rozdrobniony
 • broken coke
  koks łamany
 • broken flax
  len międlony
 • broken fold
  fałd obalony
 • broken ground
  skala popękana
  skala rozluźniona
 • broken hyperlink
  błędne hiperłącze
  błędny hiperodnośnik
 • broken ice
  kra lodowa
 • broken line
  linia kreskowa
  linia łamana
  linia przerywana
 • broken link
  błędne łącze
  błędny odnośnik
 • broken-out section
  przekrój cząstkowy
  wyrwanie
 • broken pipe
  rozerwany rurociąg
 • broken seed
  pęcherz otwarty wada
 • broken sky
  zachmurzenie
 • broken stone
  tłuczeń
 • broken weather
  pogoda nieustabilizowana
 • broken white line
  linia biała przerywana
 • brokerage
  prowizja maklerska
 • bromal
  aldehyd trójbromooctowy
  bromal
 • bromate
  bromian
 • bromate discharge
  wywab bromowy
 • bromatometry
  bromianometria
  bromometria
 • bromide
  bromek
 • bromide paper
  papier bromosrebrowy
 • bromie
  bromowy
 • brominated butyl rubber
  kauczuk bromobutylowy
 • brominated lime
  wapno bromowane środek bielący
 • bromination
  bromowanie
 • bromine
  brom
 • bromine cyanide
  bromek cyjanu
  bromocyjan
 • bromine number
  liczba bromowa
 • bromine water
  woda bromowa
 • bromism
  zatrucie bromem
 • bromite
  bromin
 • bromoacetic acid
  kwas bromooctowy
 • bromoacetone
  bromoaceton
 • bromobenzene
  bromek fenylu
  bromobenzen
 • bromobenzylcyanide
  bromocyjanek benzylu
 • bromobutyl rubber
  kauczuk bromobutylowy
 • bromochloromethane
  bromochlorometan
 • bromocresol green
  zieleń bromokrezolowa
 • bromocresol purple
  purpura bromokrezolowa
 • bromoethane
  bromek etylu
  bromoetan
 • bromoform
  bromoform
  trójbromometan
 • bromoil process
  bromolej
  proces bromolejowy
 • bromomethane
  bromek metylu
  bromometan
 • bromometry
  bromianometria
  bromometria
 • bromonaphthalene
  bromonaftalen
 • bromonium cation
  kation bromianowy
 • bromophenol
  bromofenol
 • bromophosgene
  bromofosgen
  tlenobromek węgla
 • bromopicrin
  bromopikryna
  nitrobromoform
  trój-bromonitrometan
 • bromothymol blue
  błękit bromotymolowy
  dwubromotymolosulfoftaleina
 • bromouracil
  bromouracyl
 • bromous
  bromawy
 • bronchoscope
  wziernik oskrzelowy
 • bronze mica
  flogopit
 • bronze plating
  powlekanie brązem
 • bronzer
  maszyna do brązowania
 • bronze weld
  lutowina
 • bronze welding
  lutospawanie lutem bogatym w miedź
 • bronze welding rod
  spoiwo mosiężne do lutospawania
 • bronzite
  brązyt
 • brookite
  brukit
 • brooming
  rozbicie głowicy pala drewnianego przy jego wbijaniu
  zamiatanie miotłą
 • broth
  pożywka bulionowa
 • brouter
  trasero-mostek
 • Brouwerian lattice
  struktura Brouwera
 • brow
  dowierzchnia
  nadszybie
  pochylnia
 • brow drift
  chodnik przewozowy
 • brown acetate
  octan wapniowy
 • Brown and Sharpe taper
  stożek narzędziowy Brown and Sharpe
 • Brown and Sharpe wire gauge
  oznaczonych umownymi liczbami
 • brown coal
  węgiel brunatny
 • brown earth
  gleba brunatna
 • brown haematite
  limonit
  żelaziak brunatny
 • Brownian movement
  ruchy Browna
 • browning
  browning
  czernienie
  oksydowanie
  pistolet automatyczny
 • brown iron ore
  limonit
  żelaziak brunatny
 • brownish
  brązowawy
  brunatnawy
 • brown malt
  słód ciemny
 • brown mechanical pulp
  masa papiernicza surowa
 • brown mica
  flogopit
 • brown oil of vitriol
  kwas siarkowy 76-80%
 • brownout
  częściowe zaciemnienie
  ograniczenie zużycia energii elektrycznej na określonym terenie
 • brown-ring test
  próba z brunatną obrączką
 • brown soil
  gleba brunatna
 • brown sugar
  cukier nieoczyszczony
 • browse
  pasza zielona
 • browser
  przeglądarka
  szperacz
 • browser-based management tools
  narzędzia administracyjne korzystające z przeglądarki
 • browser-based remote server
  serwer zdalny wykorzystujący możliwości przeglądarki
 • browser screen
  ekran podzielony
  poliekran
 • brucellosis
  choroba Banga
 • brucine
  brucyna
  dwumetoksystrychnina
 • brucite
  brucyt
 • bruise
  obicie
  obtłuczenie
 • bruised grain
  śruta żytnia
 • brushability
  zdatność do nakładania pędzlem
 • brush chatter
  głośne drganie szczotek
 • brush coater
  powlekarka szczotkowa
  smarówka
 • brush contact
  styk szczotkowy
 • brush discharge
  snopienie
  wyładowanie snopiaste
 • brush feed
  przyrząd wysiewający szczoteczkowy siewnika
 • brush gear
  urządzenie szczotkowe
  zespół szczotkowy
 • brush-holder
  obsada szczotkowa
  szczotkotrzymacz
 • brushing machine
  maszyna do szczotkowania
  szczotkarka
 • brushing mill
  szczotkarka
 • brushing of cocoons
  pobijanie kokonów
 • brushing on
  nakładanie pędzlem
  powłoki
 • brushing wheel
  szczotka tarczowa
 • brush marks
  ślady pędzla
  sznary
 • brush mattress
  materac faszynowy
 • brush painting
  malowanie pędzlem
 • brush plating
  powlekanie galwaniczne szczotkowe
 • brush-rocker ring
  trzymadło szczotkowe
 • brush scanner
  szczotka odczytu
 • brush shift
  przesunięcie szczotek
 • brush-shifting motor
  silnik komutatorowy o przesuwnych szczotkach
 • brush spring
  sprężyna szczotkowa
 • brush-wood
  chrust
 • brush yoke
  jarzmo szczotkowe
 • Brussels sprouts
  kapusta brukselska
 • brute-force attack
  atak na zasadzie pełnego przeglądu
 • brute-force password attack
  atak hasła na zasadzie pełnego przeglądu
 • b/s-bits per second
  bitów na sekundę
 • b-spline
  b-splajn
 • B-stage resin
  rezitol
 • bubble
  pecherzyk; bańka
 • bubble aeration
  napowietrzanie barboterowe
 • bubble boiling
  wrzenie pęcherzykowe
 • bubble breakwater
  falochron pneumatyczny
 • bubble cap
  dzwon
  kołpak kolumny rektyfikacyjnej
 • bubble-cap column
  kolumna rektyfikacyjna z półkami dzwonowymi
 • bubble-cap plate
  półka dzwonowa
  półka kołpakowa
 • bubble cavitation
  kawitacja pęcherzykowa
 • bubble chamber
  komora pęcherzykowa
 • bubble-column-type flotation machine
  maszyna flotacyjna pneumatyczna
 • bubble departure diameter
  średnica odrywającego się od ścianki pęcherzyka
 • bubble domains
  domeny cylindryczne
  pęcherzyki magnetyczne
 • bubble gauge
  licznik pęcherzyków
 • bubble growth
  wzrost pęcherzyków
 • bubble memory
  pamięć magnetyczna domenowa
 • bubble overvoltage
  gdy zaczynają się wydzielać pęcherzyki gazu
  wartość przepięcia w chwili
 • bubble point
  temperatura wrzenia
 • bubbler
  barboter
  bełkotka
 • bubble sort
  sortowanie domenowe
  sortowanie metodą pęcherzykową
 • bubble test
  próba pęcherzykowa sita
  test bąbelkowy
 • bubble-type canopy
  osłona kroplowa kabiny samolotu
 • bubbling
  barbotaż
  barbotowanie
  bulgotanie
  wydzielanie się pęcherzyków
 • bubbling inert gas to the liquid steel in the ladle
  przedmuchiwanie stali w kadzi gazem obojętnym pop
 • bubbling washer
  płuczka bełkotkowa
 • bubbly flow
  przepływ pęcherzykowy
 • bubulum oil
  olej kopytkowy
 • Buchner funnel
  lejek Buchnera
  lejek sitowy
 • buck
  futr
  kozioł do piłowania
  ług warzelny
  ościeżnica drzwiowa
  płyta do odstawiania
 • bucket bowl
  łupina chwytaka koparki
 • bucket-brigade device
  przyrząd typu łańcucha pożarowego
  układ łańcuchowy
 • bucket brigade device
  przyrząd testowany
 • bucket brigade shift register
  analogowy rejestr przesuwający
 • bucket chain
  łańcuch czerpakowy pogłębiarki
 • bucket conveyor
  przenośnik kubełkowy
 • bucket dredger
  pogłębiarka czerpakowa
  pogłębiarka kubłowa
 • bucket elevator
  przenośnik kubełkowy pionowy
 • bucket excavator
  koparka jednonaczyniowa
 • bucket hashing
  rozpraszanie kubełkowe
 • bucket hoist
  wyciąg kubłowy
 • bucket ladder
  rama koparki wiełonaczyniowej
 • bucket ladder dredger
  pogłębiarka wieloczerpakowa
 • bucket ladder excavator
  koparka wielonaczyniowa
 • bucket loader
  ładowarka jednonaczyniowa
 • bucket pen
  pióro ze zbiorniczkiem w przyrządach piszących
 • bucket pump
  pompa tłokowa z tłokami zaworowymi
 • bucket truck
  samochód ciężarowy o zdejmowanej skrzyni
 • bucket valve
  zawór tłokowy pompy
 • bucket-wheel excavator
  koparka wielonaczyniowa kołowa
 • buckie
  sprzączka
  wybrzuszenie
  wypukłość
  zamek pasa bezpieczeństwa
 • bucking
  ręczne wzbogacanie rudy
  przecinanie dłużycy na kłody
  wzrost ciśnienia gazów w przewodzie wylotowym
  spowodowany rezonansem
  .
 • bucking kier
  kocioł warzelny
 • buckler
  pokrywa kluzowa
 • buckling
  wyboczenie (pręta)
  A failure mode characterized by a sudden failure
  of a structural member subjected to high compressive stresses
  where the actual compressive stresses at failure
  are smaller than the ultimate compressive stresses
  that the material is capable of withstanding
  .
  parametr krzywizny strumienia neutronów w reaktorze
  wykrzywienie
 • buckling load
  obciążenie krytyczne przy wyboczeniu
 • buckling stress
  naprężenie krytyczne
  naprężenie wyboczające
 • buckrake
  zgarniacz palcowy
 • buck saw
  piła kabłąkowa ręczna
 • buckskin
  skóra kozłowa
 • buckstay
  dźwigar pionowy podpierający obmurze kotłów walczakowych
 • buck transformer
  transformator dodawczy obniżający napięcie
 • Bucky screen
  kratka Buckyego
  kratka przeciwrozproszeniowa
 • budding
  okulizacja
 • buddle
  płukać
  przemywać
  stół płuczkowy
 • budger
  narzędzie malarskie do imitacji ułożenia drewna
 • bud grafting
  okulizacja
 • buff
  pława pławnicowa
 • buff bob
  tarcza polerska
 • buffed finish
  wykończenie polerowaniem
 • buffer action
  działanie buforowe
 • buffer amplifier
  separator
  separator zbioru danych
  wzmacniacz oddzielający
 • buffer battery
  bateria akumulatorowa buforowa
 • buffer beam
  belka zderzakowa wagonu
  czoiownica
 • buffer box
  pochwa zderzaka
 • buffer capacity
  pojemność buforowa
 • buffer disk
  tarcza zderzaka
 • buffered solution
  mieszanina buforowa
  roztwór buforowy
 • buffering
  buforowanie
  tłumienie wstrząsów
 • buffer memory
  bufor
  pamięć buforowa
 • buffer-multiplexer
  bufor-multiplekser
 • buffer offset
  przesunięcie bufora
 • buffer overflow
  przepełnienie bufora
 • buffer register
  rejestr buforowy
 • buffer size
  rozmiar bufora
  wielkość bufora
 • buffer solution
  mieszanina buforowa
  roztwór buforowy
 • buffer spring
  sprężyna zderzakowa
 • buffer stage
  stopień oddzielający
 • buffer stock
  zapas buforowy
  zapas minimalny
 • buffer stop
  kozioł oporowy
 • buffer storage
  pamięć buforowa
 • buffer store
  bufor
  pamięć buforowa
 • buffer transistor
  tranzystor oddzielający
 • buffer tube
  lampa oddzielająca
 • buffer value
  liczba buforowa
 • buffeting
  buffeting
  trzepotanie
 • buffing
  bufowanie szlifowanie skóry od strony licowej
  polerowanie tarczą polerską
 • buffing lathe
  automat polerski
  polerka
 • buffing machine
  maszyna do bufowania
  polerka
 • buffings
  pył powstający przy polerowaniu
 • buffing spindle
  wrzeciono polerskie
 • buffing wheel
  tarcza polerska
 • bug
  defekt w programie
  elektron
  klucz półautomatyczny
  urządzenie podsłuchowe
  wada urządzenia
 • bugas
  gaz płynny
  gazol
 • bug dust
  wrębowiny
  zwierciny
 • bug-duster
  usuwak wrębowin przy wrębiarce
 • bug fix
  usuwanie błędnych elementów
 • bugged
  pluskwa
 • bugging
  pluskwa
 • buggy
  mały wóz kopalniany
  wagonik
  wózek przemysłowy
 • buggy gangway
  chodnik przewozowy
 • bug list
  lista błędów
 • bug patch
  łata na błąd
  naprawa defektów
 • bug report
  raport na temat defektów programu
  zgłoszenie błędu
  zgłoszenie defektu programu
 • buhrstone
  odmiana piaskowca używana na kamienie młyńskie i osełki
 • buhrstone mili
  młyn żarnowy
 • builder's castings
  odlewy budowlane
 • builder's hardware
  odlewy budowlane
  okucia budowlane
 • builder's trial
  próba stoczniowa statku
 • builder's yard
  plac budowy łącznie z zapleczem
 • building basin
  dok budowlany suchy
 • building berth
  pochylnia
 • building block
  blok ścienny
  moduł konstrukcyjny
  zespół modularny
 • building-block machine
  maszyna zespołowa złożona z zespołów znormalizowanych
  obrabiarka zespołowa
 • building-block unit
  jednostka konstrukcyjna zespół znormalizowany
 • building board
  tektura budowlana
 • building code
  przepisy budowlane
 • building contractor
  przedsiębiorca budowlany
 • building costs
  koszty budowy
 • building crane
  żuraw budowlany
 • building dock
  dok budowlany suchy
 • building engineering
  inżynieria budowlana
  technika budowlana
 • building ground
  plac budowy
  teren budowy
 • building industry
  budownictwo
  przemysł budowlany
 • building line
  linia zabudowy
 • building lot
  działka budowlana
 • building materials
  budulec
  materiały budowlane
 • building-out network
  układ dodatkowy do czwórnika odtwarzający
  impedancję wejściową linii
  .
 • building-out section
  część dodatkowa toru pupinizowanego
 • building paper
  papa
 • building site
  działka budowlana
  plac budowy
 • building slip
  pochylnia
 • building stone
  kamień budowlany
 • building structure
  budowla
  konstrukcja budowlana
 • building tack
  kleistość konfekcyjna
 • building timber
  budulec
  drewno budowlane
 • building unit
  element budowlany
 • building up
  nakładanie ściegów
  napawanie
  narastanie
  natapianie
  nawarstwianie się
 • building -up sequence
  kolejność układania spoiny wielowarstwowej
 • building-up time
  czas narastania
 • building wake effects
  wpływ cienia budynku na rozchodzenie się smugi radioaktywnej
 • building way
  pochylnia
 • building workers
  robotnicy budowlani
 • build number
  numer wersji programu
 • build over
  zabudować teren
 • build process
  proces budowania
 • buildup
  narastanie
  narost
  nawarstwianie się
  osad
  warstwa napawana
  warstwa natopiona
 • build up
  narastać
  nawarstwiać się
 • build-up factor
  współczynnik narastania promieniowania
 • buildup of radionuclides
  gromadzenie radionuklidów podczas pracy reaktora
 • build-up of self-excited generator
  wzniecanie prądnicy samowzbudnej
 • build up stores
  gromadzić zapasy
  zwiększać zapasy
 • build-up time
  czas narastania
 • built-in
  wbudowany
  zintegrowany
 • built-in check
  kontrola układowa
  kontrola układowa wewnętrzna
  kontrola wbudowana
  wbudowany układ kontrolny
 • built-in class
  klasa wbudowana
 • built-in edge
  brzeg utwierdzony płyty
 • built-in expansion slot
  wbudowane gniazdo rozszerzeń
 • built-in function
  funkcja wbudowana
 • built-in furniture
  meble wbudowane
 • built-in I-O ports
  wbudowane porty we-wy
 • built-in kitchen stove
  trzon kuchenny wbudowany
 • built-in microcomputer
  mikrokomputer wbudowany
 • built-in pop-up mouse
  wbudowana myszka wysuwana
 • built-in reactivity
  nadmiar reaktywności reaktora
  reaktywność wbudowana
 • built-in scales
  waga fundamentowana
 • built-in self test
  test automatyczny wbudowany
 • built-in temperature controller
  wbudowany termoregulator
 • built-in test
  test wewnętrzny
 • built-in test equipment
  urządzenie próbkujące
  urządzenie proste
 • built-in type
  typ wbudowany
 • built shafting
  wał składany
 • built-up a.
  składany
  zabudowany teren
  złożony
 • built-up belt
  pas wielowarstwowy
 • built-up crankshaft
  wał korbowy dzielony
  wał korbowy składany
 • built-up edge
  narost na ostrzu narzędzia
 • built-up gauge
  sprawdzian składany
 • built-up propeller
  śruba o skrzydłach odejmowanych
 • built-up roll
  walec zespolony złożony z rdzenia i płaszcza
 • built-up shaft
  wał składany
 • bulb
  bańka; zbiornik termometru
 • bulb angle
  kątownik łebkowy
 • bulb bar
  kształtownik łebkowy
 • bulb flat
  płaskownik łebkowy
 • bulbous
  cebulasty
 • bulbous bow
  dziób gruszkowy
 • bulbous stern
  rufa gruszkowa
 • bulb pile
  pal z poszerzoną podstawą
 • bulb pipette
  pipeta z kulką ochronną
  pipeta z rozszerzeniem kulistym
 • bulb plate
  blacha łebkowa
 • bulb-rype blade root
  stopka cylindryczna łopatki wirnika
 • bulb socket
  cokół żarówki
 • bulb tee
  teownik łebkowy
 • bulge
  wybrzuszenie
  wypukłość
 • bulge forming
  rozpęczanie
  roztłaczanie
 • bulging
  pęcznienie
  wybrzuszenie
  wyciskanie spągu
  wypukłość
 • bulging lathe
  tokarko-wyoblarka
  wyoblarka
 • bulk acoustic wave
  objętościowa fala akustyczna
 • bulk attribute
  atrybut masowy
 • bulk boiling
  wrzenie objętościowe
 • bulk buyer
  odbiorca masowy
 • bulk cargo
  ładunek luzem
  ładunek masowy
  masówka
 • bulk carrier
  masowiec
 • bulk cement
  cement luzem
 • bulk charge coupled device
  przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
 • bulk-charge-coupled device
  objętościowy przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
  przyrząd o sprzęż
 • bulk Chemicals
  chemikalia luzem
 • bulk composition
  średni skład chemiczny
 • bulk concentration
  stężenie ogólne
 • bulk concrete
  beton masywny niezbrojony
 • bulk container
  opakowanie zbiorcze
 • bulk copy program
  program kopiowania masowego
 • bulk data
  dane masowe
 • bulk density
  gęstość nasypowa
 • bulk-effect integrated circuit
  układ scalony działający z wykorzystaniem zjawisk objętościowych
 • bulker
  samochód zbiornikowy
  samochód-silos
 • bulk eraser
  kasownica całości zapisu
 • bulk factor
  objętość nasypowa stosunek objętości tłoczywa
  do objętości gotowego wyrobu
  .
 • bulk flotation
  flotacja kolektywna
  flotacja zbiorowa
 • bulk flow
  przepływ konwekcyjny
 • bulk goods
  towary masowe
 • bulk handling
  przewóz materiałów luzem
 • bulkhead deck
  pokład grodziowy
 • bulkhead elbow
  złączka kolankowa przechodząca przez ściankę
 • bulkhead plating
  poszycie grodzi
 • bulking
  pęcznienie wskutek wilgoci
 • bulk-injection carburettor
  gaźnik wtryskowy
 • bulk-injection pump
  pompa wtryskowa dozująca wtrysk paliwa do całego silnika
 • bulk lifetime
  czas życia objętościowy nośnika mniejszościowego
 • bulk materials
  materiały masowe magazynowane luzem
 • bulk memory
  pamięć masowa
 • bulk milk
  mleko przechowywane w zbiornikach
 • bulk modulus of elasticity
  moduł Helmholtza
  moduł odkształce
  współczynnik sprężystości objętościowej
 • bulk negative differential conductivity
  ujemna różnicowa przewodność objętościowa
 • bulk of book
  blok książki
  wkład książki
 • bulk of solution
  głębia roztworu
 • bulk-oil-ro-ro
  płynnych i tocznych drobnicy
  statek do przewozu ładunków masowych
 • bulk pack
  opakowanie zbiorcze
 • bulk polymerization
  polimeryzacja w masie
 • bulk power source
  główny punkt zasiłowy
 • bulk product
  produkt bezkształtny
 • bulk production
  produkcja wielkoseryjna
 • bulk rate
  opłata ryczałtowa
 • bulk recombination
  rekombinacja objętościowa
  rekombinacja objętościowa w objętości półprzewodnika
 • bulk resistance
  rezystancja objętościowa
 • bulk resistor
  rezystor półprzewodnikowy objętościowy
 • bulk shield
  osłona biologiczna
 • bulk specific gravity
  pozorny ciężar właściwy ciał porowatych
 • bulk storage
  magazynowanie luzem
  pamięć masowa
 • bulk storage bin
  zbiornik na materiały masowe
 • bulk store
  pamięć masowa
 • bulk tariff
  taryfa zryczałtowana
 • bulk temperature
  temperatura średnia
  temperatura wymieszania
 • bulk type
  typ masowy
 • bulk value
  wartość masowa
 • bulk weighing
  ważenie towarów masowych
 • bulky
  objętościowy
  przestrzenny
  zajmujący wiele miejsca
 • bulky cargo
  ładunek objętościowy
  ładunek przestrzenny
 • bull block
  ciągarka jednobębnowa do drutu
 • bulldog adjustable spanner
  klucz rozsuwalny główkowy
 • bulldog grips
  zacisk podkowiasty do lin stalowych
 • bulldog spear
  rak śmiertelny
 • bulldozer
  buldożer
  giętarka kuźnicza pozioma
  spychacz
  spycharka
 • bulldozer blade
  lemiesz spycharki
 • bulldozing
  wstępne technologiczne uginanie sprężyn
 • bullet
  gruszka regulacyjna dyszy wylotowej w silnikach turboodrzutowych
  pocisk do broni strzeleckiej
 • bulleted
  punktowany
 • bulleted list
  lista punktowana
 • bulletin board
  elektroniczny biuletyn informacyjny
 • bulletin board services
  usługi elektronicznego biuletynu informacyjnego
 • bullet jacket
  płaszcz pocisku karabinowego
 • bullet-proof
  kuloodporny
  opancerzony
 • bullet-proof glass
  szkło pancerne
 • bullet punktor
  znacznik początku taśmy
 • bullgrader
  spycharka skośna
 • bullhead
  piaskownica
  płaska część beczki walca
 • bull-headed rail
  szyna dwugłówkowa
 • bull-header
  cegła z narożem zaokrąglonym
 • bull head tee
  trójnik o rozszerzonym wylocie
  trójnik zwężkowy odwrotny
 • bullhorn
  głośnik przenośny ze wzmacniaczem
 • bulling
  przeciąganie ładunku
 • bullion
  stop złota i srebra jako produkt pośredni
  szkło okienne okr
  złoto
 • bulli truck
  samochód zbiornikowy
  samochód-silos
 • bull ladle
  kadź suwnicowa
 • bullneck polishing wheel
  tarcza polerska z wołowej skóry
 • bullnose piane
  mały strug metalowy o ostrzu z przodu
 • bullock gear
  kierat
 • bull-ring
  sprzączka węzłowa w sieci napowietrznej
 • bull rod
  żerdź wiertnicza
 • bull-rope
  lina wiertnicza
  lina wyciągowa
 • bull's eye
  kołnierz elektrody
  pierścień uszczelniający elektrody w piecu łukowym
  wole oko okno okr
 • bull the buoy
  tłuc o boję
 • bull wheel
  bęben wciągarki
  bęben wiertniczy
  główne koło napędowe w przekładni zębatej
 • bultow
  dorszowy sznur haczykowy
 • bulwark
  nadburcie
  przedmurze
 • bulwark port
  furta wodna
 • bulwark rail
  poręcz nadburcia
  reling
 • bulwark stanchion
  wspornik nadburcia
 • bulwark stay
  stojak nadburcia
 • bum
  przypalenie
 • bummer
  wózek zrywkowy
 • bumper block
  kozioł oporowy
  odbój
 • bumper crops
  rekordowe zbiory
  rekordowy urodzaj
 • bumper overrider
  kieł zderzaka
 • bumper tooth of broach
  ostrze prowadzące przeciągacza
 • bump-facing tool
  nóż do planowania z suportu wzdłużnego
 • bumping
  formowanie główki
  rozciąganie
  rozklepywanie blachy
  wrzenie burzliwe prze
 • bumping post
  kozioł oporowy
  odbój
 • bump mapping
  odwzorowanie wichrujące
  odwzorowanie zakłócające
 • bump piston
  tłoczek obciążający amortyzatora hydraulicznego
 • bump stop
  ogranicznik ruchu
 • bump valve
  zawór obciążenia amortyzatora hydraulicznego
 • bumpy conditions
  rzucanie
 • bumpy running
  nierówny bieg
 • buna
  buna
  kauczuk syntetyczny
 • bunched conductor
  żyła przewodząca wielodrutowa nieregularna
 • buncher
  obwód grupujący elektrony
  rezonator wejściowy
 • bunching
  grupowanie
  zbieranie w wiązki
 • bunching of cables
  skupienie przewodów
 • bunch of particles
  paczka cząstek
 • bund
  obwałowanie
 • bundle conductor
  przewód wiązkowy
 • bundle of planes
  wiązka płaszczyzn
 • bundle of pulses
  paczka impulsów radiolokacyjnych
 • bundle power
  moc wiązki paliwowej
 • bundle table
  tabela powiązań
 • bundling machine
  zawijarka
 • bungalow
  domek weekendowy
 • bungee catapult
  lina gumowa do startu szybowców
 • bungee launch
  start szybowca z lin gumowych
 • bunghole
  otwór na czop w beczce
 • bunging apparatus
  aparat czopowy
 • bunging process
  nasycanie piwa dwutlenkiem węgla przez czopowanie
 • Buniakowski's inequality
  nierówność Schwarza
  nierówność Schwarza-Buniakowskiego
 • bunk
  koja łóżko na statku
 • bunker coal
  węgiel bunkrowy
 • bunkering
  bunkrowanie
  ładowanie paliwa do zasobni
 • bunker oil
  olej bunkrowy
 • bunker scuttle
  właz bunkrowy
 • bunkhouse
  hotel robotniczy
 • Bunsen burner
  palnik Bunsena
 • Bunsen ice calorimeter
  kalorymetr lodowy Bunsena
 • bunt
  wywrót
 • bunting
  tkanina flagowa
 • bunt of sail
  brzuch żagla
 • bunt of seine
  matnia niewodu
 • bunton
  belka szybowa
  dźwigar szybowy
 • buoyage
  opłata bojowa
  oznakowanie nawigacyjne
 • buoyancy
  pływalność
  wypór hydrostatyczny
 • buoyancy balance
  waga pływakowa
 • buoyancy tank
  zbiornik powietrzny łodzi
 • buoyant force
  siła wyporu
 • buoyed channel
  kanał oznaczony pławami
 • buoy line
  pławlina
 • burble
  oderwanie się linii prądu
 • burble point
  punkt przejścia przepływu uwarstwionego w przepływ burzliwy
 • burden distributor
  rozdzielacz wsadu
 • burdening
  namiarowanie
  obliczanie namiaru proporcji składników wsadu
 • burden level indicator
  sonda wielkopiecowa
 • burden materials
  materiały wsadowe
 • burette
  biureta
 • buret te
  biureta
 • burette holder
  uchwyt do biurety
 • burgee
  piasek szlifierski zużyty
 • Burgers circuit
  kontur Burgersa
 • Burgers dislocation
  dyslokacja Burgersa
  dyslokacja śrubowa
 • Burgers vector
  wektor Burgersa
 • burglar alarm
  alarm przeciwwłamaniowy
 • burial ground
  cmentarzysko odpadów radioaktywnych
  mogilnik
 • buried bit-line
  zagrzebana linia bitów
 • buried cable
  kabel podziemny
 • buried channel charge coupled device
  przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
 • buried-charge-coupled device
  przyrząd o sprzężeniu ładunkowym z kanałem zagrzebanym
 • buried engine
  silnik zabudowany wewnątrz skrzydła
 • buried layer
  warstwa podkolektorowa
  warstwa zabezpieczeń
  warstwa zagrzebana
 • buried outcrop
  wychodnia przykryta nadkładem
 • burl
  czeczota wada
 • burlap
  gruba tkanina workowa
  tkanina jutowa
 • burn
  palić się
  spalać się
 • burnable poison
  trucizna reaktorowa wypalająca się
 • burn-back
  wyżarcie wykładziny
 • burn cut
  włom armatni
 • burned
  palony
  spalony
  wypalony
 • burned cooking
  czarne gotowanie
 • burned juice
  sok przesaturowany
 • burned weld
  spoina przegrzana
  zgrzeina przegrzana
 • burner chimney
  kominek palnika
 • burner gas
  gaz prażalny
 • burner port
  otwór do palnika w obmurzu kotła
 • burner tip
  końcówka palnika
 • burner toppiece
  nasadka do palnika
 • burn-in
  wygrzewanie wstępne starzenie i stabilizacja parametrów
 • burning-in
  natapianie trzonu pieca
  spawanie ciekłym metalem którym zalewa się złącza w formie
 • burning lead
  ołów lutowniczy
 • burning-off
  obcinanie płomieniowe
  opalanie nadlewów
  opalanie powłok lakierowanych
  upal
 • burning oil
  olej oświetleniowy
 • burning-on
  nadlewanie
  przypalenie wada odlewu
  spawanie sposobem odlewniczym
  wlutowywanie łącznikó
 • burning rate
  szybkość spalania
 • burning time
  czas topienia
 • burning time fuse
  zapalnik pirotechniczny
 • burnisher
  dogniatak
  nagniatak
  nasadka gładząca przeciągacza
 • burnishing
  dogniatanie obróbka wykończająca
  nagniatanie
 • burnishing broaching
  przepychanie nagniatające
 • burnishing roller
  krążek nagniatający
 • burnishing test
  badanie przyczepności metodą tarcia powłoki elektrolityczne
 • burnishing tool
  dogniatak
  nagniatak
 • burn-off
  naddatek na wyiskrzenie
 • burn-on
  przypalenie wada odlewu
 • burn out
  przepalić się
 • burnout
  przepalenie się żarówki
  spalenie się
  wygaśnięcie lampy
  wypalenie się
 • burnout detector
  detektor kryzysu wrzenia
 • burnout heat flux
  strumień krytyczny
 • burnout point
  parametr przepalenia
 • burnout poison
  trucizna reaktorowa wypalająca się
 • burnout ratio
  współczynnik zapasu bezpieczeństwa do przepalenia paliwa
 • burnout velocity
  prędkość końcowa po wypaleniu się zapasu paliwa
 • burnt
  palony
  spalony
  wypalony
 • burnt alum
  ałun prażony
 • burnt brick
  cegła wypalona
 • burnt deposit
  powłoka galwaniczna przepalona
 • burnt gases
  gazy spalinowe
  spaliny
 • burn-through
  przepalenie wada spoiny
  radiolokator określający odległość stacji zagłuszającej
 • burnt lime
  wapno palone
 • burnt magnesia
  magnezja palona
 • burnt ochre
  ochra palona
 • burnt-on sand
  piasek przypalony
 • burnt ore
  wypałki
 • burnt shale
  łupek palony
 • burnt sienna
  sjena palona
 • burnt steel
  stal przepalona wada obróbki cieplnej
 • burnt sugar
  cukier palony
  karmel
 • burnt umber
  umbra palona
 • burnt-up fuel element
  element paliwowy wypalony
 • burnt velocity
  prędkość końcowa po wypaleniu się zapasu paliwa
 • burnup
  wypalenie
  zużycie paliwa w reaktorze
 • burnup factor
  współczynnik wypalenia paliwa
 • burnup fraction
  stopień wypalenia
 • burnup level
  głębokość wypalenia
 • burr
  osełka
  pilnik obrotowy do przyrządów ręcznych
  rąbek
  wytłoczka
  zadzior
  zalewka
 • burr crusher
  odkolczarka
 • burr-drill
  świder dentystyczny
 • burring
  usuwanie rąbków
  usuwanie zadziorów
  wywijanie przebijanie materiału z jednoczesnym wywini
 • burring machine
  mała żłobiarka ręczna do blach
 • burring reamer
  rozwiertak do zdejmowania zadziorów
 • burring tool
  narzędzie do usuwania rąbków
 • burrless blanking
  wycinanie gładkie bez zadziorów
 • burr-stone
  odmiana piaskowca używana na kamienie młyńskie i osełki
 • burry wool
  wełna obłożona
 • bursary
  stypendium szkolne
 • burst can
  rozszczelniona koszulka
  uszkodzona koszulka
 • burst disk
  przepona bezpieczeństwa
 • burster
  ładunek wybuchowy pocisku chemicznego
  urządzenie do rozsadzania skał bez materiału wybuchoweg
 • bursting
  pęknięcie
  rozerwanie się
  rozsadzenie
 • bursting disk
  przepona bezpieczeństwa
 • bursting pressure
  ciśnienie przepuklające
  ciśnienie rozrywające przy próbach hydraulicznych
 • bursting strength
  papierń
  wytrzymałość na przepuklenie
  wytrzymałość ne rozerwanie
 • burstingtest
  próba na rozerwanie
  próba przepuklenia
 • burst into blossom
  zakwitnąć
 • burst into flames
  stanąć w płomieniach
 • burst mode
  przesyłanie wiązkami
 • burst noise
  szum wybuchowy
 • burst of light
  silny błysk światła
 • burst separator
  wydzielacz impulsów synchronizacyjnych
 • burst the banks
  wystąpić z brzegów o rzece
 • burst transmission
  nadawanie wiadomości z wielokrotnym przyspieszeniem
  po odbiorze są one ponownie prz
 • burst wave
  fala podmuchu po wybuchu
 • bursty
  impulsowy
  sekwencyjny
 • bursty traffic
  natłok informacji
  przesyłanie pakietów partiami
  ruch impulsowy
  tłok w ruchu w sieci
 • burton
  talia podręczna
 • burtoning
  dwuramienny system przeładunku
 • bus
  autobus
  magistrala
  szyna
  szyna zbiorcza
 • bus arbiter
  arbiter magistrali
 • bus architecture
  architektura magistrali
 • bus-bars
  magistrala
  szyny zbiorcze
 • bus control
  sterowanie łączem
 • bus coupler
  łącznik sprzęgowy szyn zbiorczych
 • bus cycle
  cykl magistrali
 • bus depot
  zajezdnia autobusowa
 • bus driver
  sterownik magistrali
 • busduct
  przewód szynowy
  szynoprzewód
 • bus extender module
  moduł rozszerzenia magistrali
 • bus extension card
  karta rozszerzenia magistrali
 • bush
  panew
  tuleja
  tulejka
  wlot przewodowy
  zarośla
 • bush centralizer
  tuleja środkująca
 • bushed bearing
  łożysko panwiowe
 • bushed eye-bearing
  łożysko oczkowe
 • bushel
  buszel
 • bushelling
  pakietowanie złomu
 • bush hammering
  groszkowanie
 • bushing chain
  łańcuch drabinkowy panwiowy
 • bushing insulator
  izolator przepustowy
 • bush nut
  nakrętka tulejowa
 • business application
  aplikacja biurowa
  aplikacja komercyjna
 • business continuity
  utrzymanie ciągłej działalności
  utrzymanie ciągłości działania
 • business data
  dane biznesowe
  dane firmy
 • business data processing
  przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania
 • business domain
  dziedzina biznesu
 • business end
  koniec części roboczej
 • business graphics
  grafika biznesowa
  grafika użytkowa
 • business hours
  godziny biurowe
 • business jet
  samolot odrzutowy dyspozycyjny
 • business logic
  logika biznesowa
 • Business Logic layer
  warstwa komunikacji
 • business machine
  maszyna biurowa
 • business management
  zarządzanie przedsiębiorstwem
 • business model
  model biznesowy
 • business object
  obiekt biznesowy
 • Business Object Notation
  obiektowa notacja dla biznesu
 • business-oriented language
  język ekonomiczny
 • business partner
  partner handlowy
 • business portal
  portal biznesowy
 • business premises
  lokal biurowy
 • business process
  pole działalności firmy
  zakres działalności firmy
 • Business Process Modeling
  modelowanie procesów biznesowych
 • Business Process Reengineering
  reinżynieria procesów biznesowych
 • business rule
  reguła biznesowa
 • Business Support System
  system wspomagający działalność
 • business tool
  narzędzie dla firm
 • business trip
  delegacja służbowa
 • business value
  atrakcyjność dla biznesu
  przydatność handlowa
 • bus lane
  pas dla autobusów
 • bus master
  moduł nadrzędny magistrali
 • bus master slot
  gniazdo modułu zarządzającego magistralą
 • bus request/grant logic
  układ żądania i przyznania magistrali
 • bus service
  komunikacja autobusowa
 • bus slave
  moduł podległy magistrali
 • bus speed
  szybkość magistrali
 • buster
  klin do urabiania węgla
  matryce kuźnicze
 • bus-tie breaker
  wyłącznik sprzęgowy szyn zbiorczych
 • bustle pipe
  okrężnica w wielkim piecu
  przewód okrężny dmuchu
  przewód pierścieniowy dmuchu
 • bus topology
  topologia szynowa
 • bus transceiver
  nadajnik-odbiornik magistrali
 • busway
  przewód szynowy
  szynoprzewód
 • bus width
  szerokość magistrali
 • busy
  zajęty
 • busy condition
  stan zajętości
 • busy flash
  sygnał świetlny zajętości
 • busy hour
  godzina największego ruchu
 • busy-ready signal
  sygnał zajętości
 • busy/ready signal
  sygnał zajętości-gotowości
 • busy signal
  sygnał zajętości
 • busy test
  test zajętości
 • busy tone
  sygnał dźwiękowy zajętości
  sygnał zajętości
 • busy waiting
  aktywne czekanie
 • butadiene
  butadien
 • butadiene rubber
  kauczuk butadienowy
  polibutadien
 • butadiene-styrene rubber
  kauczuk butadienowo-styrenowy
 • butadienyl
  butadienyl
 • butanal
  aldehyd masłowy
  butanal
 • butanedioic acid
  kwas bursztynowy
  kwas butanodiowy
 • butanediol
  butanodiol
  glikol butylenowy
 • butanimide
  sukcynimid
 • butanoic acid
  kwas butanowy
  kwas masłowy
 • butanol
  alkohol butylowy
  butanol
 • butchers' saw
  piła do kości rzeźnicza
 • butene
  buten
  butylen
 • butenyl
  butenyl ogólnie
 • butenylene
  butenylen ogólnie
 • but once
  tylko do wykonania
 • butt
  grubszy koniec
  kolba karabinu
  łączyć na styk
  odziomek
  przylegać na styk
  zawiasa drzwiowa szarnierowa
 • butt contact
  zestyk dociskowy
 • butte
  małe płaskowzgórze
  ostaniec o płaskim wierzchołku
 • butt end
  grubszy koniec
  odziomek
  ogarek elektrody
 • butt end of pile
  głowa pala
  górny koniec pala
 • butt-end timber
  tarcica odziomkowa
 • butter churn
  maślnica
 • butter factory
  mastownia
 • butter fat
  tłuszcz mleka
 • butter-fat scales
  waga do wyznaczania zawartości tłuszczu w maśle
 • butter finish
  wykończenie szlifowaniem na matowo
 • butterflies
  motyle wada stali
 • butterfly
  przepustnica
  zawór motylkowy
  zawór skrzydełkowy
 • butterfly capacitor
  kondensator motylkowy
 • butterfly method of rolling angle bars
  metoda motylkowa walcowania kątowników
 • butterfly nut
  nakrętka motylkowa
  nakrętka skrzydełkowa
 • butterfly resonator
  rezonator motylkowy
 • butterfly rezonator
  rezonator motylowy
 • butterfly screw
  śruba skrzydełkowa
 • butterfly tail
  usterzenie motylkowe
 • butterfly valve
  przepustnica
  zawór motylkowy
  zawór skrzydełkowy
 • butterine
  sztuczne masło
 • buttering
  rozprowadzanie zaprawy
 • buttering trowel
  mała kielnia do rozprowadzania zaprawy
 • butter of antimony
  trójchlorek antymonu
 • butter of arsenie
  trójchlorek arsenu
 • butter powder
  masło w proszku
 • Butterworth filter
  filtr Butterwortha
 • buttery
  maślany
  mazisty
 • butter yellow
  żółcień dwu metylowa
 • butting face
  powierzchnia czołowa
  powierzchnia stykowa
 • butt ingot
  wlewek niedolany
 • butting plough
  bruzdownik
  obsypnik
 • butt joint
  połączenie na styk
  połączenie stykowe
  złącze doczołowe
 • butt-muff coupling
  sprzęgło tulejowe
 • buttock line
  wzdłużnica
 • buttock plane
  płaszczyzna wzdłużnicowa
 • buttocks
  kosz rufowy
  nawis rufowy
 • buttock section
  przekrój wzdłużnicowy
 • butt of the weighbeam
  strona tarownicza dźwigni wagi
 • button
  guzik
  część złącza zgrzewanego wydarta przy próbie na rozdzieranie
 • button cell
  akumulator guzikowy
  ogniwo guzikowe
 • button face
  wygląd przycisku
 • button head
  łeb półkolisty nitu
  śruby
 • button icon
  ikona przycisku
 • buttoning
  wyznaczanie położenia otworów za pomocą tulejek wzorcarskich
 • button lac
  szelak w bochenkach
 • button of an oar
  mankiet wiosła
 • button rope conveyor
  przenośnik zgarniakowy talerzowy
 • button sleeker
  gładzik kulisty
  guzik
 • button switch
  łącznik przyciskowy
 • buttonwood
  platan
 • buttor
  wyrównywacz knowia w wiązałce
 • butt plate
  trzewik kolby
 • buttress dam
  zapora filarowa
 • buttress thread
  gwint trapezowy niesymetryczny
 • buttress tongue
  język filaru
 • butt riveting
  nitowanie nakładkowe
 • butt seam
  szew na styk
 • butt seam welding
  zgrzewanie liniowo-doczotowe
 • buttstock
  łoże z kolbą w pistolecie maszynowym
 • butt strap
  nakładka
 • butt weld
  spoina doczołowa
  zgrzeina doczołowa
 • butt welding
  spawanie doczołowe
  zgrzewanie doczołowe
 • butyl
  butyl
 • butyl acetate
  octan butylu
 • butyl alcohol
  alkohol butylowy
  butanol
 • butylamine
  aminobutan
  butyloamina
 • butylated hydroxytoluene
  butylohydroksytoluen
 • butylbenzene
  butylobenzen
 • butyl chloride
  chlorek butylu
  chlorobutan
 • butylene
  buten
  butylen
 • butylene glycol
  butanodiol
  glikol butylenowy
 • butyl ether
  eter butylowy
 • butylidene
  butyliden
 • butylphenol
  butylofenol
 • butyl rubber
  kauczuk butylowy
 • butynediol
  butynodiol
 • butyraldehyde
  aldehyd masłowy
  butyroaldehyd
 • butyrate
  maślan
 • butyric acid
  kwas butanowy
  kwas masłowy
 • butyric aldehyde
  aldehyd masłowy
 • butyric anhydride
  bezwodnik kwasu masłowego
  bezwodnik masłowy
 • butyric fermentation
  fermentacja masłowa
 • butyrolactone
  butyrolakton
 • butyrometer
  butyrometr
  tluszczomierz do mleka
 • butyrone
  butyron
 • butyronitrile
  cyjanek propylu
  nitryl kwasu masłowego
 • butyryl
  butyryl
 • buy
  abonament
  kupić
  nabyć
  wykupić licencję
 • buy ahead
  kupować na zapas
 • buyer's price
  cena korzystna dla nabywcy
 • buying power
  siła nabywcza
  zdolność nabywcza
 • buying preference
  pierwszeństwo zakupu
  prawo pierwokupu
 • buying price
  cena kupna
 • buy out
  wykupywać towar na rynku
 • buzz bomb
  bomba latająca z silnikiem pulsacyjnym
 • buzzer
  brzęczyk
  syrena parowa
 • buzz saw
  tarczówka
 • buzzword
  mowa-trawa
 • by accident
  przypadkowo
 • by air
  drogą lotniczą
 • by analogy
  przez analogię
 • byatt
  belka szybowa
  dźwigar szybowy
 • by-channel
  kanał upustowy
 • by comparison
  porównawczo
 • by contract
  na podstawie umowy
 • by convention
  umownie
 • byconversion
  biokonwersja przekształcenie materii organicznej
  w gaz palny przy pomocy mikroorganizmów
  .
 • by default
  zaocznie
 • by dry method
  metodą suchą
 • byective
  bijektywny
 • by first opportunity
  przy najbliższej okazji
 • by formula
  według wzoru
 • by-gain
  zysk uboczny
 • by gravity
  pod własnym ciężarem
 • by hand
  ręcznie
 • by instalments
  na raty
 • by letter
  listownie
 • by machine
  maszynowo
  na maszynie
 • by mistake
  omyłkowo
  przez pomyłkę
 • by mutual consent
  za obopólną zgodą
 • by-pass
  bocznik
  droga objazdowa
  obchodzić
  obejście
  objazd
  omijać
 • by-pass anode
  anoda bocznikująca
 • by-pass capacitor
  kondensator obejściowy
 • by-pass conduit
  przewód obejściowy
 • bypass exit
  wyjście niestandardowe
 • by-pass filter
  filtr bocznikowy
  filtr obejściowy
 • by-passing time base
  wyrywanie podstawy czasu
 • bypass plug
  wtyczka obejściowa
 • by-pass purification loop
  obieg oczyszczania na boczniku
 • by-pass ratio
  stosunek natężenia przepływów w silniku
  odrzutowym dwuprzeplywowym
  .
  współczynnik dwuprzepływow
 • by-pass road
  droga objazdowa
  objazd
 • by-pass turbojet
  silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy
 • by-pass valve
  zawór obejściowy
 • by phone
  przez telefon
  telefonicznie
 • by-product
  produkt uboczny
 • by-product coke oven
  piec koksowniczy prowadzony z odzyskiem produktów ubocznych
 • by-product recovery plant
  zakład przerobu produktów ubocznych
 • byproducts
  produkt dodatkowy
 • by rail
  koleją
 • by retail
  detalicznie
 • by return mail
  odwrotną pocztą
 • by sea
  drogą morską
 • by stages
  stopniowo
 • bystander position
  pozycja rezerwowa
 • byte
  bajt
 • byte addressability
  adresowalność bajtowa
 • bytecode
  kod bajtowy
 • byte order
  porządek bajtów
 • byte per second
  bajt na sekundę
 • byte reversal
  zmiana bajtów
 • byte stream
  ciąg bajtów
  strumień bajtów
 • by the head
  dziobem na przód
  na dziób przegłębiony
 • by the stern
  na rufę przegłębiony
 • by the unaided eye
  gołym okiem
 • by the wind
  na wiatr
  ostro do wiatru
 • bytownite
  bytownit
 • by volume
  objętościowo
 • by way of advance
  tytułem zaliczki
 • by way of indemnity
  tytułem odszkodowania
 • by weight
  wagowo
 • by wire
  telegraficznie
 • by-work
  praca uboczna


  --- C (9532) ---

 • caballing
  mieszanie się mas wodnych o takich samych gęstościach
  lecz różnych temperaturach i zasoleniach powodujące opadanie
  mieszaniny na większą głębokość
  .
 • cabbage slicer
  szatkownica
 • cabbage stump
  głąb kapusty
 • cabbaging
  pakietowanie złomu
 • cabbie
  rozbijać na kawałki
 • Cabibbo angle
  kąt Cabibbo
 • cabin baggage
  bagaż kabinowy
  bagaż podręczny
 • cabin car
  wagon służbowy
 • cabin cruiser
  jacht motorowy turystyczny
 • cabinet drier
  suszarka szafkowa
 • cabinet file
  pilnik półokrągły szeroki
  plik typu cabinet
 • cabinet hardware
  okucia meblowe
 • cabinet-maker
  stolarz meblowy
 • cabinet rasp
  tarnik półokrągły szeroki
 • cabinet work
  stolarka meblowa
 • cabin liner
  statek pasażerski z jedną klasą
 • cabin supercharger
  sprężarka kabinowa
 • cabin supercharging
  doładowanie kabiny ciśnieniowej
 • cable address
  adres telegraficzny
 • cable armour
  pancerz kabla
 • cable balancing
  symetryzacja torów kabla
 • cable box
  mufa kablowa
  skrzynka kablowa
 • cable buoy
  plawka kotwiczna
 • cable bush
  przelotka ochronna kabla
 • cable chamber
  komora kablowa
 • cable chock
  przewłoka otwarta
 • cable chute
  szyb kablowy
 • cable clamp
  zacisk kablowy
  zacisk linowy
 • cable clutter
  nieuporządkowane kable
 • cable code
  kod kablowy
 • cable compound
  zalewa kablowa
 • cable conductor
  żyła kablowa
 • cable connector
  złącze kablowe
 • cable converter
  złącze przejsciowe
 • cable core
  ośrodek kabla
 • cable corvering
  obwój kabla
  owój kabla
  powłoka kablowa
 • cable covering machine
  owijarka kabli
 • cable distribution box
  szafka kablowa
 • cable dressing
  odzież kabla
 • cable drum
  bęben kablowy
  bęben linowy
 • cable duct
  kanał kablowy
  osłona kablowa
 • cabled yarn
  nić rybacka
 • cable entry
  wlot kablowy
 • cable equalizer
  korektor kabla
 • cable extender
  przedłużacz kabla
 • cable finder
  szukacz kabla ziemnego
 • cable form
  rozszycie kabla
 • cable gallery
  korytarz kablowy
 • cablegram
  telegram przesyłany kablem morskim
 • cable grip
  pończocha kablowa do ujmowania końca odcinka kabla
  zacisk linowy
 • cable head
  głowica kablowa
 • cable holder
  bęben łańcuchowy windy kotwicznej
 • cable horses
  kozły kablowe
 • cable hut
  budka kablowa
 • cable joint
  złącze kablowe
 • cable-laid rope
  lina o splocie kablowym
  lina stalowa trójskrętna
  lina trójzwita
 • cable layer
  kablowiec
  statek kablowy
 • cable length
  długość kabla
  kabel
  odcinek fabrykacyjny kabla
 • cableman
  monter linii kablowych
 • cable modem
  modem akustyczny
 • cable passage
  kanał kablowy
  korytarz kablowy
 • cable path
  ścieżka kablowa
 • cable penetration
  przepust kablowy
 • cable plug connector
  wtyk kablowy
 • cable pulley
  krążek linowy
 • cable rack
  drabinka kablowa
  półka kablowa
 • cable railway
  kolej linowa
 • cable reel
  bęben kablowy
 • cable release
  wężyk spustowy
 • cable rig
  urządzenie do wiercenia linowego
 • cable run
  ciąg kablowy
 • cable serving
  osłona zewnętrzna kabla
 • cable shaft
  szyb kablowy
 • cable sheathing
  opancerzenie kabla
  powłoka ochronna kabla
 • cable ship
  kablowiec
  statek kablowy
 • cable shoe
  zacisk przewodu do łączenia z czopem biegunowym akumulatora
 • cable socket
  gniazdo kablowe
 • cable splice
  złącze kablowe
 • cable stop joint
  mufa zaporowa
 • cable stopper
  stoper łańcucha kotwicznego
 • cable straight-through joint
  mufa przelotowa
 • cable stranding machine
  skręcarka kablowa
 • cable subway
  kanał kablowy podziemny
 • cable suspender-ring
  wieszak kablowy
 • cablet
  linka
 • cable tee joint
  mufa odgałęźna
 • cable telephony
  telefonia kablowa
 • cable television
  telewizja kablowa
  telewizja przewodowa
 • cable terminal
  głowica kablowa
 • cable test shield
  osłona probiercza kabla
 • cable thimble
  zacisk przewodu do łączenia z czopem biegunowym akumulatora
 • cable-through
  rozdzielacz kablowy
 • cable training
  zaprawianie kabla
 • cable trench
  rów kablowy
 • cable trough
  kanał kablowy
 • cable tube
  osłona kablowa
  rura kanalizacji kablowej
 • cable turning section
  przystawka kablowa
 • cable TV
  telewizja kablowa
 • cable-type transfer
  przesuwacz linowy w walcowni
 • cable vault
  studzienka kablowa
 • cable vessel
  kablowiec
  statek kablowy
 • cable vl.
  okablowywać
  telegrafować
 • cableway
  dźwignica linomostowa
 • cableway excavator
  koparka linomostowa
 • cableway floating tower
  podpora odchylna dźwig nicy linomostowej
 • cableway tower
  podpora dźwignicy linomostowej
 • cableway transporter
  mostownica z torem linowym
 • cable wheel
  koło linowe do liny stalowej
 • cable winch
  kołowrót kablowy
 • cable wire
  drut na liny
 • cable yarn
  przędza wielokrotnie nitkowana
 • cabling type
  typ okablowania
 • caboose
  kambuz
  kuchnia
  wagon służbowy
 • caboose car
  wagon służbowy
 • cabotage
  kabotaż
  żegluga przybrzeżna
 • cab-over-engine
  kabina wagonowa kierowcy samochodu ciężarowego
 • cabretta
  wyprawiona skóra owcza
 • cacao
  ziarno kakaowe
 • cacao butter
  masło kakaowe
 • cache coherency
  spójność pamięci podręcznej
 • cache configuration
  konfiguracja pamięci podręcznej
 • cache integrated on processor
  pamięć podręczna scalona z układem procesora
 • cache manager
  menedżer bufora podręcznego
  moduł wykonawczy
 • cache memory
  pamięć buforowa
  pamięć kieszeniowa
  pamięć kieszonkowa
  pamięć notatnikowa
  pamięć podręczna
  pamięć wspomagająca
 • cachet
  kapsułka z opłatka
 • cache timeout
  czas ważności pamięci podręcznej
 • cache upgrade
  rozszerzenie pamięci podręcznej
 • caching
  buforowanie podręczne
 • caching operation
  operacja bez danych
 • cacodyl
  kakodyl
 • cacodylic acid
  kwas kakodylowy
 • cactus grab
  czerparka chwytakowa przy głębieniu szybów
 • cadastral survey
  kataster
 • cadaveric poison
  jad trupi
 • cadaverine
  kadaweryna
 • cadmium copper
  brąz kadmowy
  stop miedziowo-kadmowy
 • cadmium cut-off
  odcięcie kadmowe
  próg kadmowy
 • cadmium lamp
  lama z parami kadmu
 • cadmium-nickel storage cell
  akumulator kadmowo-niklowy
 • cadmium plating
  kadmowanie
 • cadmium ratio
  stosunek kadmowy
 • cadmium red
  czerwień kadmowa
 • cadmium sulfate
  siarczan kadmowy
 • cadmium sulfide
  siarczek kadmowy
 • cadmium yellow
  żółcień kadmowa
 • cafeteria
  bar samoobsługowy
  stołówka
 • cage-and-needle roller assembly
  złożenie igiełkowe
 • cage antenna
  antena koszykowa
 • cage catcher
  łapadło klatkowe
  spadochron klatkowy
 • cage chair
  podchwyt klatki szybowej
 • cage effect
  efekt klatkowy
 • cage guide
  prowadnik klatki szybowej
 • cage hoist
  wyciąg klatkowy
 • cage keeps
  podchwyty klatkowe
 • cageless ball bearing
  łożysko kulkowe bezkoszyczkowe
 • cage motor
  silnik klatkowy
 • cage of bearing
  koszyczek łożyska
 • cage of planetary gear
  jarzmo przekładni obiegowej
 • cage parachute
  łapadło klatkowe
  spadochron klatkowy
 • cage press
  prasa cedzidłowa hydrauliczna
 • cage rest
  podchwyt klatkowy
 • cage road
  przedział klatkowy
 • cage screen
  kraty klatkowe
 • cage shoe
  prowadnica klatki szybowej
  trzewik prowadnicy
 • cage strander
  splatarka koszowa do wyrobu lin
 • cage suspension gear
  zawiesie klatki
 • cage-tainer
  kontener-klatka
 • caging
  obsługiwanie klatek
  unieruchomienie osi ż
  zablokowanie wskaźnika
  zapychanie wozów
 • Cainozoic era
  era kenozoiczna
  kenozoik
 • cairn
  piramida usypana z kamieni
 • caisson
  keson
 • caisson disease
  choroba dekompresyjna
 • caisson sinking
  opuszczanie kesonu
 • cajeput oil
  olejek kajeputowy
 • cake
  makuch
  placek rodzaj rdzenia
  substancja zbita w twardą masę
  zbrylać się
  zlepiać się
  zwój wirówkowy
 • caking
  zbrylanie
 • caking coal
  węgiel koksujący
  węgiel spiekający się
 • caking properties
  spiekalność
 • calaite
  kalait
  turkus
 • calamine
  hemimorfit
  kalamin
  mieszanina sproszkowanego tlenku cynko
  ołowiu i cyny
  stop cynku
 • calamus oil
  olejek tatarakowy
 • calandria [kæləndriə]
  kalandria zbiornik reaktora z wewnętrznymi
  rurami ciśnieniowymi oddzielającymi ciekły
  moderator od chłodziwa
  .
 • calandria evaporator
  wyparka Roberta
  wyparka z rurą cyrkulacyjną
 • calaverite
  kalaweryt
 • cal calibrated
  kalibrowany
 • calcareous clay
  margiel
 • calcareous ore
  ruda wapnista
 • calcareous soil
  gleba wapienna
 • calciferol
  kalcyferol
  witamina
 • calcifying
  wapnienie
 • calcimeter
  wapniomierz
 • calcimine
  farba wapienna
 • calcination
  kalcynowanie
  prażenie kalcynujące
  wypalanie
  wypalanie ceramiki
 • calcine
  kalcynować
  produkt kalcynowany
  ruda prażona
  wypalać
 • calciner
  kalcynator
  piec do kalcynacji
 • calcines
  wypatki
 • calcining furnace
  kalcynator
  piec do kalcynacji
 • calcining plant
  prażalnia
 • calcium
  wapń
 • calcium acetate
  octan wapniowy
 • calcium-aluminate cement
  cement glinowy
  cement topiony
 • calcium bisulfite
  wodorosiarczyn wapniowy
 • calcium carbide
  karbid
  węglik wapniowy
 • calcium carbonate
  węglan wapniowy
 • calcium chloride
  chlorek wapniowy
 • calcium cyanide
  cyjanek wapniowy
 • calcium hardness
  twardość wapniowa wody
 • calcium hydroxide
  wodorotlenek wapniowy
 • calcium metal
  wapń metaliczny
 • calcium nitrate
  azotan wapniowy
  saletra norweska
  saletra wapniowa
 • calcium oxide
  tlenek wapniowy
 • calcium phosphate
  fosforan wapniowy
 • calcium silicate
  krzemian wapniowy
 • calcium-silicate brick
  cegła silikatowa
  cegła wapienno-krzemowa
 • calcium silicon
  wapnio-krzem
  żelazowapniokrzem
 • calcium soap
  mydło wapniowe
 • calcium sulfate
  siarczan wapniowy
 • calcium superphosphate
  superfosfat wapniowy
 • calcium tungstate
  wolframian wapniowy
 • calcouranite
  autunit
 • calcrete
  konglomerat spojony węglanem wapnia
 • calcspar
  kalcyt
  szpat wapienny
 • calculagraph
  kalkulograf
 • calculated addressing
  adresowanie rachunkowe
 • calculated average life
  średnia trwałość obliczona
 • calculated field
  pole obliczeniowe
 • calculating machine
  kalkulator
  maszyna licząca
 • calculation
  liczenie
 • calculation procedure
  tok liczenia
 • calculus of finite differences
  rachunek różniczkowy
  rachunetc różniczkowy
 • calculus of probability
  probabilistyka
  rachunek prawdopodobieństwa
 • calculus of variations
  rachunek wariacyjny
 • calculus of vectors
  rachunek wektorowy
 • caldera
  kaldera
  krater
 • calendar line
  linia zmiany daty
  międzynarodowa granica daty
 • calendar year
  rok kalendarzowy
 • calender
  gładziarka
  kalander
 • calendered film
  folia kalandrowana
 • calendering
  gładzenie
  kalandrowanie
 • calender roll
  walec kalandra
 • calender sheeting
  płyt
  wyciąganie na kalandrze arkuszy
 • calf
  odłamek góry lodowej
 • calfdozer
  mała spycharka
 • calfskin
  skóra cielęca
 • caliber
  kaliber
 • calibrated
  kalibrowany
 • calibrated air speed
  prędkość przyrządowa poprawiona
 • calibrated airspeed
  prędkość poprawiona
 • calibrated measure
  naczynie kalibrowane
  naczynie miarowe
 • calibrated orifice
  otwór kalibrowany
 • calibrating die
  ciągadło kalibrujące
 • calibrating tank
  zbiornik pomiarowy
 • calibration
  kalibracja
 • calibration certificate
  świadectwo wzorcowania
 • calibration chart
  tablica wzorcowania
 • calibration curve
  krzywa wzorcowania
 • calibration error
  błąd wzorcowania
 • calibrations
  kalibracja
 • calibration sheet
  arkusz kalibracyjny
 • caliche
  saletra chilijska rodzima nieoczyszczona
 • calico
  kaliko
 • caliduct
  przewód grzejny parowy
 • California bearing ratio
  kalifornijski wskaźnik nośności gruntu
 • californium
  kaliforn
 • caliper
  macki
  sprawdzian szczękowy
 • caliper compasses
  macki
 • caliper gauge
  sprawdzian szczękowy
 • calipers
  macki
 • calking
  kalkowanie
 • call
  wywoływać
  wywołanie; połączenie (tel.)
  wezwanie; przywołanie
 • callable interface
  interfejs wywoływalny
 • callable service
  usługa wywoływalna
 • call at
  zawinąć do portu
 • call-back
  połączenie zwrotne
 • callback function
  funkcja wywoływana zwrotnie
  funkcja zwrotna
 • call-box
  budka telefoniczna
 • call-by-name
  wołanie poprzez nazwę
 • call-by-need
  wołanie poprzez potrzebę
 • call-by-reference
  wywołanie przez odwołanie do zmiennej
  wołanie poprzez referencję
 • call-by-value-return
  wołanie poprzez wartość ze zwrotem
 • call card
  rewers biblioteczny
 • call center
  telecentrum
 • call-counting meter
  licznik rozmów
 • called
  nazywany
  wywołany
 • called program
  program wywołany
 • called subscriber
  abonent wywoływany
  abonent żądany
 • called subscriber-identification
  identyfikacja abonenta wywołanego
 • Callendar's thermometer
  platynowy termometr oporowy
 • caller
  abonent wywołujący
 • caller identity
  tożsamość abonenta wywołującego
 • call-fee
  opłata za rozmowę telefoniczną
 • call for bids
  ogłoszenie przetargu
 • call-frequency
  częstotliwość wywoławcza
 • calligraphic display
  monitor wektorowy
 • calling indicator
  wskaźnik zgłoszeniowy
 • calling plug
  wtyczka wywoławcza
 • calling program
  program wywołujący
 • calling sequence
  sekwencja wywołująca
 • calling signal
  sygnał wywoławczy
 • calling subscriber
  abonent wywołujący
 • calling subscriber identification
  identyfikacja abonenta wywołanego
  identyfikacja abonenta wzywanego
 • call-in lamp
  lampka wywoławcza
  lampka zgłoszeniowa
 • call instruction
  rozkaz wywołania
 • callipers
  macki
 • call level
  poziom wywołania
 • Call-Level Interface
  interfejs poziomu wołania
 • call list
  lista wywoławcza
 • Call Manager
  Menedżer połączeń
 • call message queue
  kolejka komunikatów wywołań
 • call number numer
  wywoławczy
 • call office
  rozmównica telefoniczna
 • callout
  objaśnienie
 • callow
  nadkład w kopalnictwie odkrywkowym
 • call profile
  profil połączenia
 • call queue
  kolejka wywołań
 • call redirection
  przeadresowanie wywołania
 • call-sign
  sygnał wywoławczy
 • call slip
  rewers biblioteczny
 • call stack
  stos wywołań
  wywołania odłożone na stosie
 • call stack entry
  jedno z wywołań na stosie
  pozycja stosu wywołań
 • call the roll
  odczytywać listę obecności
 • calm
  cisza 0 według skali Beauforta
 • calm belt
  pas ciszy
 • calm sea
  morze spokojne
 • calms of Cancer
  północny pas ciszy podzwrotnikowej
 • calms of Capricorn
  południowy pas ciszy podzwrotnikowej
 • calomel electrode
  elektroda kalomelowa
 • calorescence
  kalorescencja
 • calorie
  kaloria
  kaloria międzynarodowa
 • calorific capacity
  pojemność cieplna
 • calorific effect
  wydajność cieplna
 • calorific value
  ciepło spalania
  kaloryczność pokarmowa
  wartość opałowa
 • calorifier
  podgrzewacz wody w zbiorniku
 • calorimeter
  kalorymetr
 • calorimeter bomb
  bomba kalorymetryczna
 • calorimeter standard
  wzorzec kalorymetryczny substancja wzorcowa
  do oznaczania stałej wodnej kalorymetru
  .
 • calorimetric
  kalorymetryczny
 • calorimetric analysis
  analiza kalorymetryczna
 • calorimetric bomb
  bomba kalorymetryczna
 • calorimetry
  kalorymetria pomiary ilości ciepła
 • calorizator
  kaloryzator
  podgrzewacz dyfuzyjny
 • calorizing
  kaloryzowanie
  naglinowywanie dyfuzyjne
 • calory
  kaloria
 • calotte
  kalota
  sklepienie tunelowe
 • calutron
  kalutron separator izotopów
 • calx
  tlenek wapniowy
 • calyx
  rura rdzeniowa
 • calyx drill
  koronka śrutowa
 • cam-action vice
  imadło z zaciskiem mimośrodowym
 • cam-actuated
  napędzany krzywką
 • cam and lever mechanism
  mechanizm dźwigniowo-krzywkowy
 • camber angle
  kąt pochylenia koła
 • camber-beam
  stropnica łukowa
  stropnica wygięta
 • cambered pulley
  koło pasowe wypukłe
 • cambered ways
  tory wodowaniowe o wzdłużnym profilu łukowym
 • cambering
  uginanie
  wyginanie
 • cambering machine
  maszyna do kontrolnego uginania resorów
  wyginarka do szyn
 • camber line of an airfoil section
  linia środkowa profilu lotnicz
  linia szkieletowa profilu lotniczego
 • camber of an airfoil section
  krzywizna profilu płata
  sklepienie profilu
 • camber of an insulator
  skrzywienie izolatora
 • camber of roll
  profil beczki walca wypukłość
 • camber test
  badanie sprężystości stali sprężynowej
 • cambium
  miazga twórcza
 • cambogia
  gumiguta
 • Cambrian
  kambr okres
 • cambric
  batyst
  ceratka izolacyjna
 • Cambridge roller
  wał Cambridge
 • camcorder = video camera + tape recorder
  kamera wizyjna zespolona z magnetowidem i magnetofonem
  kamera wideo
  kamkorder
 • cam cutting lathe
  tokarka automatyczna do krzywek
 • cam drum
  bęben krzywkowy
 • cam dwell
  część powierzchni krzywki nie powodująca ruchu popychacza
 • camel
  odbijacz pływający
  ponton ratowniczy
 • camelback
  taśma bieżnikowa do bieżnikowania opon
 • cameline seed oil
  olej lniankowy
 • camel's hair
  sierść wielbłądzia
  wełna wielbłądzia
 • cam engine
  silnik tłokowy bezkorbowy w którym nacisk tłoków
  przenoszony jest na wał za pomocą krzywki tarcz
  .
 • camera
  aparat fotograficzny
  kamera fotograficzna
  kamera telewizyjna
 • camera boom
  ramię kranu zdjęciowego
 • camera car
  wóz zdjęciowy
 • camera case
  futerał aparatu fotograficznego
 • camera crane
  kran zdjęciowy
 • camera extension
  wyciąg aparatu fotograficznego
 • camera gun
  fotokarabin
 • camera lucida
  widnia optyczna
 • cameraman
  kamerzysta
  operator kamery
 • camera microscope
  mikroskop z urządzeniem fotograficznym
 • camera obscura
  ciemnia optyczna
 • camera-ready
  gotowy do reprodukcji materiał
  gotowy do zdjęć
  montaż
 • camera ready copy
  egzemplarz przygotowany do reprodukcji
  kopia gotowa do sfotografowania
 • camera room
  kamerownia
 • camera tube
  lampa analizująca
 • cam flank
  powierzchnia pracująca krzywki
 • cam follower
  popychacz
 • cam grinder
  szlifierka do wałków rozrządczych
 • cam heel
  część zerowa krzywki
 • cam knockout
  wypychacz krzywkowy
 • cam lobe
  garb krzywki
 • camlock nose
  końcówka wrzeciona tokarki do uchwytów mocowanych krzywkami
 • cam mechanism
  mechanizm krzywkowy
 • cam nose
  garb krzywki
 • camoiiflet kamuflet
  przestrzeń wypełniona gazami w miejscu podziemnego wybuchu
 • camomile oil
  olejek rumiankowy
 • cam-operated clamp
  docisk krzywkowy
 • camouflage netting
  siatka maskująca
 • camouflage paint
  farba do maskowania
 • camouflage painting
  malowanie maskujące
  malowanie ochronne
 • campaign kampania
  produkcyjna
 • cam pawl
  zapadka cierna krzywkowa
 • campeachy wood
  drewno kampeszowe
  hematoksylon kampechiański
 • camphene
  kamfen
 • camphorated oil
  olejek kamforowy olejowy roztwór kamfory
 • camphoric acid
  kwas kamforowy
 • camphor oil
  olejek kamforowy z drewna cynamonowca kamforowego
 • cam press
  prasa o suwaku napędzanym krzywką
 • cam profile
  profil krzywki
 • cam profile core
  koło podstawowe krzywki
 • campsite
  pole menu sterowania
 • campus
  kampus
  miasteczko uniwersyteckie
 • campus network
  sieć kampusowa
 • cam ramp
  bok krzywki
 • cam-relieved
  zaszlifowany o narzędziu
  zataczany
 • cam-resistant
  krzywka oporowa mechanizmu uchylnego wagi
 • cam ring
  pierścień krzywkowy
  tarcza krzywkowa
 • cam roller
  popychacz krążkowy
 • camshaft
  wał krzywkowy
  wał rozrządczy
 • camshaft lathe
  tokarka do wałów krzywkowych
 • cam throw
  wznios krzywki
 • Canada balsam
  balsam kanadyjski
 • Canadian deuterium uranium reactor
  ciężkowodny reaktor kanadyjski
 • canal
  droga wodna
 • canal complex
  kompleks kanałowy w polimeryzacji
 • canalization
  kanalizacja rzek
  system kanałów
 • canal lock
  śluza
 • canal rays
  promienie kanalikowe
 • cananga oil
  olejek kanangowy
 • canard
  kaczka (samolot)
  płat przedni kaczki
 • canarium elemi
  żywica naturalna
 • can body stock
  blacha na korpusy puszek
 • can buoy
  pława cylindryczna
 • cancel an order
  wycofać zamówienie
 • cancelation
  anulowanie
 • cancelation cleanup handler
  program obsługi czyszczenia po anulowaniu
 • cancelation point
  punkt anulowania
 • cancelation state
  stan anulowania
 • cancelation type
  typ anulowania
 • cancel character
  znak anulowania
 • cancellable
  skracalny
 • cancellation
  redukcja wyrazów podobnych
  skracanie
 • cancellation of pulses
  odejmowanie międzyokresowe sygnałów radiolokacyjnych
 • cancerigenic substance
  substancja rakotwórcza
 • canch
  przybierka spągu
 • candela
  kandela
 • candelabrum
  kandelabr
 • candela per square metre
  nit
 • candellila wax
  wosk kandelila
 • candescence
  biaty żar
 • candescent
  nagrzany do białego żaru
 • candidate key
  klucz kandydujący
 • candidate list
  lista potencjalnych obiektów
 • candid camera
  aparat fotograficzny małoobrazkowy
 • candied
  kandyzowany
 • candle filter
  filtr świecowy
 • candle-hour
  kandelogodzina
 • candle lamp
  świecówka
  żarówka świecowa
 • candle meter
  luksomierz
 • candle pitch
  smoła otrzymywana jako pozostałość po destylacji olejów
  tłuszczów i kwasów tłuszczowych
 • candlepower
  światłość wyrażona w kandelach
 • candle power
  światłość
 • candlepower-distribution solid
  bryła fotometryczna
  powierzchnia rozsyłu światłości
 • cane ice
  lód z form
 • cane sugar
  cukier trzcinowy
 • canned food
  konserwy w puszkach
 • canned goods
  towary w puszkach
 • canned motor
  zespół silnik-pompa we wspólnej obudowie
 • cannel coal
  kenel
  węgiel kenelski
 • cannelure
  rowek na pocisku do obciśnięcia łuski
 • canneluring
  wyciskanie rowków poprzecznych
 • cannery
  fabryka konserw w puszkach
 • cannibalize
  pozbawiać jedną maszynę części
 • canning
  koszulkowanie paliwa
  puszkowanie
 • canning material
  materiał koszulkowy
 • cannon pinion
  ćwiertnik
 • cannon pot
  doniczka próbna
 • cannular
  rurkowy
 • canon
  kwadrat stopień pisma
 • canonical analysis
  analiza kanoniczna
 • canonical correlation
  korelacja kanoniczna
 • canonical ensemble
  rozkład kanoniczny
  zespół kanoniczny
 • canonical equations of motion
  równania kanoniczne Hamiltona
 • canonical form of matrix
  postać kanoniczna macierzy
 • canonical momentum
  pęd uogólniony
 • canonical representation
  przedstawienie kanoniczne krzywej
 • canonical state
  stan kanoniczny cząsteczki
 • canonical structures
  struktury graniczne
  struktury kanoniczne cząsteczki
  struktury rezonansowe
 • canonical variable
  zmienna kanoniczna
 • canonic form
  postać kanoniczna
 • can-opener
  otwieracz puszek
 • canopy hood
  konwertorem
  okap odciągowy nad piecem łukowym
 • cantaliver
  wspornik zabezpieczający
 • cant beam
  pokładnik promieniowy
 • cant body
  zwężająca się część kadłuba rufowa
 • cant file
  pilnik trójkątny do ostrzenia pił
 • cant frame
  wręg promieniowy
 • cantharidin
  kantarydyna
  lakton kwasu kanta ry do wego
 • cant hook
  kantak
 • cantilever beam
  belka wspornikowa
 • cantilever bridge
  most wspornikowy
 • cantilever crane
  żuraw wspornikowy
 • cantilevered roll
  walec wspornikowy walcarki
 • cantilever jib
  wysięgnik wspornikowy
 • cantilever monoplane
  jednopłat wolnonośny
 • cantilever spring
  resor ćwierćeliptyczny
  resor wspornikowy
 • cantilever wing
  skrzydło wolnonośne
 • cantiliver
  wspornik zabezpieczający
 • canting
  fazowanie
  przechylenie
  skrzywienie się
  ukosowanie krawędzi
  ustawienie pod kątem
 • Cantor set
  zbiór Cantora
 • cantrail
  obwodzina górna ściany bocznej wagonu
 • cant saw file
  pilnik trójkątny do ostrzenia pil
 • can-type combustion chamber
  dzbanowa komora spalania
  garnkowa komora spalania w silnikach turbospalinowych
 • canvas cover
  opończa
 • canvas hose
  wąż parciany
 • canvassing
  akwizycja
 • canvassing agent
  akwizytor
 • canvas sling
  strop płócienny
 • canyon
  jar
  kanion
 • caoutchouc
  kauczuk
 • capability list
  lista unieważnionych certyfikatów
 • capable to promise
  sprawdzanie spójności
 • capacitance
  kapacytancja
  pojemność
  reaktancja pojemnościowa
 • capacitance-coupled flip-flop
  przerzutnik ze sprzężeniem pojemnościowym
 • capacitance electronic disk
  dysk wizyjny pojemnościowy
 • capacitance-graded bushing
  izolator przepustowy kondensatorowy
 • capacitance meter
  faradomierz
  pojemnościomierz
 • capacitance time constant
  stała czasowa pojemnościowa
 • capacitance to earth
  pojemność doziemna
 • capacitance-voltage
  pojemność-napięcie
 • capacitance-voltage curve
  charakterystyka pojemność w funkcji napięcia
 • capacitance voltage profiling
  określanie rozkładu domieszek za pośrednictwem
  charakterystyki C-V
  .
 • capacitive
  pojemnościowy
 • capacitive loss factor
  współczynnik strat pojemnościowych
 • capacitive pressure transducer
  pojemnościowy przetwornik ciśnienia
 • capacitive reactance
  kapacytancja
  reaktancja pojemnościowa
 • capacitive tuner
  strojnik pojemnościowy
 • capacitive voltage
  napięcie pojemnościowe
 • capacitivity
  przenikalność dielektryczna
 • capacitor
  kondensator
 • capacitor condenser box
  zmiennik skrzynkowy pojemności
 • capacitor diode
  dioda pojemnościowa
 • capacitor-discharge welding
  zgrzewanie kondensatorowe
 • capacitor electrode
  elektroda kondensatora
 • capacitor filter
  filtr klatkowy
 • capacitor pick-up
  adapter elektrostatyczny
 • capacitor plate
  elektroda kondensatora
 • capacitor-resistor-diode-network
  sieć kondensator-rezystor-dioda
 • capacitor voltage transformer
  przekładnik napięciowy pojemnościowy
 • capacity-coupled attenuator
  tłumik mikrofalowy
 • capacity coupling
  sprzężenie pojemnościowe
 • capacity current
  prąd pojemnościowy
 • capacity current heating
  nagrzewanie dielektryczne
  nagrzewanie pojemnościowe
 • capacity factor
  masowy stosunek podz
  współczynnik wykorzystania mocy brutto elektrowni jądrowej
 • capacity lag
  opóźnienie pojemnościowe
 • capacity of an accumulator
  pojemność akumulatora
 • capacity of balance
  nośność wagi
  udźwig wagi
 • capacity of press
  nacisk znamionowy prasy
 • capacity of the wind
  zdolność wiatru unoszenia cząstek stałych
 • capacity of water turbine
  przepływność turbiny wodnej
 • capacity planner
  planista wydajności
 • capacity planning
  planowanie wydajności
 • capacity ratio
  masowy iloraz podziału w chromatografii
  masowy stosunek podziału
 • capacity strain gauge
  tensometr pojemnościowy
 • cap and pin insulator
  izolator kołpakowy
 • cap composition
  masa zapłonowa do spłonek
 • cape chisel
  wycinak ślusarski prostokątny
 • capel
  końcówka metalowa liny stalowej
  zawiesie linowe
 • caper
  kapary
 • capillarity constant
  stała kapilarna
  stała napięcia powierzchniowego
 • capillary activity
  aktywność powierzchniowa
 • capillary column
  kolumna chromatograficzna kapilarna
 • capillary condensation
  kondensacja kapilarna
 • capillary depression
  depresja kapilarna
  obniżenie wioskowate
 • capillary electrometer
  elektrometr kapilarny
 • capillary elevation
  wzniesienie kapilarne
  wzniesienie wioskowate
 • capillary error
  błąd kapilarny
 • capillary potential
  potencjał kapilarny wody
  siła ssąca
 • capillary pressure
  ciśnienie kapilarne warstewki powierzchniowej
  ciśnienie włoskowate
 • capillary pyrite
  mileryt
  piryt włóknisty
 • capillary rise
  podsiąkanie kapilarne
  wzniesienie kapilarne
  wzniesienie włoskowate
 • capillary thermometer
  termometr pałeczkowy
 • capillary tube
  kapilara
  rurka włoskowata
 • capillary viscometer
  lepkościomierz włoskowaty
 • capillary water
  woda kapilarna
 • capillary waves
  fale kapilarne
 • capiron
  odchylak struga
 • capital cost
  koszt inwestycyjny
 • capital equipment
  wyposażenie zasadnicze fabryki
 • capital expenditure
  nakłady inwestycyjne
  wydatki inwestycyjne
 • capital goods
  dobra inwestycyjne
 • capital letters
  wersaliki
 • capital plant
  wyposażenie zasadnicze fabryki
 • capital scrap
  złom powrotny zużyte
 • capital ship
  duży okręt wojenny
 • capital turnover
  obrót kapitału
 • cap jewel
  kamień nakrywkowy
 • cap lamp
  lampa nahełmna
 • cap log
  belka odbojowa nabrzeża
 • cap nut
  nakrętka kołpakowa
  nakrętka ślepa
 • capped armour-piercing projectile
  pocisk przeciwpancerny z czepcem ochronnym
 • capped ingot
  wlewek nakrywany mechanicznie
 • capped steel
  stal nakrywana otrzymana z wlewka nakrywanego
 • capper
  maszyna do kapslowania
 • cap piece
  stropnica
 • capping
  czapa żelaza
  kapslowanie
  kapturkowanie bezpieczników
  nadkład
  oporników
  trzonkow
 • capping machine
  trzonkarka do lamp
 • capping mixture for ingots
  zasypka stosowana przy odlewaniu wlewków
 • capping pass
  warstwa graniowa spoiny
 • cap product
  n mnożenie
 • capraldehyde
  aldehyd kaprynowy
  dekanal
 • caprate
  kaprynian
 • capric acid
  kwas kaprynowy
 • capristor
  zespół kondensator-rezystor we wspólnej obudowie
 • caproaldehyde
  aldehyd kapronowy
 • caproate
  kapronian
 • cap rock
  nadkład skalny
  skały stropowe
 • caproic acid
  kwas kapronowy
 • caproic aldehyde
  aldehyd kapronowy
 • caprolactam
  kaprolaktam
 • capronate
  kapronian
 • capronic acid
  kwas kapronowy
 • capronitrile
  nitryl kwasu kapronowego
 • cap run
  warstwa graniowa spoiny
 • capryl aldehyde
  aldehyd kaprylowy
 • caprylate
  kaprylan
 • caprylene
  okten
  oktylen
 • caprylic acid
  kwas kaprylowy
 • caprylic aldehyde
  aldehyd kaprylowy
 • caps
  wersaliki
 • capsaicin
  kapsaicyna
 • capsanthin
  kapsantyna
 • cap screw
  śruba z łbem walcowym z gniazdem
  śruba z łbem zmniejszonym
 • capsize
  wywrócić się do góry dnem
 • capsizing moment
  moment wywracający
 • cap spinning frame
  przędzarka kapturkowa
 • capstan
  kabestan
  przyciągarka
  wałek napędowy
  wałek napędowy w magnetofonach
  wałek przesuwu
 • capstan bolt
  śruba z łbem otworowym
 • capstan handle
  krzyżak tokarki rewolwerowej
 • capstan head
  głowica rewolwerowa
  łeb walcowy otworowy śruby
 • capstan head screw
  wkręt z powiększonym łbem walcowym z otworami promieniowymi
 • capstan lathe
  tokarka rewolwerowa z głowicą o osi pionowej
 • capstan nut
  nakrętka z przetyczką przesuwną
 • capstan tool head
  głowica rewolwerowa pionowa tokarki
 • capsule of bacteria
  otoczka właściwa bakterii
 • captain's bridge
  mostek kapitański
 • captain's notice
  nota kapitańska
 • captan
  kaptan fungicyd
 • cap the steel
  nakrywać stal
 • captive balloon
  balon na uwięzi
 • captive fastener
  łącznik zabezpieczony przed wypadnięciem po rozłączeniu
 • captive flight
  dyszolotu
  lot na uwięzi
 • captive float
  pływak wysięgowy
 • captive foundry
  odlewnia współpracująca z innym
  przedsiębiorstwem jako poddostawca
  .
 • captive mine
  kopalnia produkująca tylko dla określonych odbiorców
 • captive nut
  nakrętka uwięziona
 • captive test
  próba na uwięzi układu napędowego
 • capture
  kaptaż
  przeciągnięcie rzeki
  uchwycenie lecącego pocisku przez system kierowania
  wychwyt
 • capture cross-section
  przekrój czynny wychwytu
 • captured air bubble craft
  bocznościan
  poduszkowiec bocznościenny
 • capture gamma radiation
  promieniowanie gamma powychwytowe
 • capture radius
  promień pułapkowania nośników ładunku
 • capture range
  zakres chwytania
 • capture ratio
  współczynnik przechwytu
 • capturing nucleus
  jądro wychwytu
 • caput mortuum
  czerwień angielska
  czerwień wenecka
  sztuczna czerwień żelazowa
 • carabine
  karabin krótki
  karabinek
 • caramel malt
  słód barwiący
  słód palony
 • carane
  karan
 • car antenna
  antena samochodowa
 • carat
  karat jednostka masy stosowana w obrocie
  kamieniami szlachetnymi i perłami
  .
 • caravan
  przyczepa turystyczna mieszkalna
  wóz startowy
 • caraway
  caraway oil
  olejek kminkowy
 • carbachol
  karbachol
 • carbamate
  karbaminian
 • carbamic acid
  kwas karbaminowy
  kwas karbamowy
 • carbamide
  karbamid
  mocznik
 • carbamide resins
  aminoplasty
  żywice mocznikowe
 • carbamidine
  guanidyna
  iminomocznik
 • carbamonitriie
  cyjanamid
  cyjanoamina
 • carbamyl
  karbamoil
  karbamyl
 • carbamylurea
  biuret
  karbamylomocznik
 • carbanilide
  karbanilid
 • carbanion
  karboanion
 • carbaryl
  karbaryl insektycyd
 • carbazole
  karbazol
 • carbazotic acid
  kwas pikrynowy
 • carbene
  karben
 • carbenium cation
  kation karbeniowy
 • carbide
  karbid
  węglik
  węglik wapniowy
 • carbide banding
  pasmowość węglików
 • carbide blank
  płytka z węglików spiekanych
 • carbide bomb
  szybkościowy aparat ruchowy do oznaczania zawartości
  wilgoci w materiałach formierskich
  .
 • carbide case hardening
  nawęglanie
 • carbide die
  ciągadło z węglika spiekanego
 • carbide etching
  wytrawianie w celu ujawnienia węglików
 • carbide former
  pierwiastek węglikotwórczy
  składnik stopowy węglikotwórczy
 • carbide forming element
  pierwiastek węglikotwórczy
 • carbide furnace
  piec karbidowy
 • carbide network
  siatka cementytu
 • carbide residue
  mut wapienny pokarbidowy
  wapno pokarbidowe
 • carbide stabilizer
  antygrafityzator
 • carbide-tipped tool
  nóż z nakładką z węglików spiekanych
 • carbide-to-water acetylene generator
  wytwornica acetylenowa wsypowa
 • carbine
  karabin krótki
  karabinek
 • carbinol
  alkohol metylowy
  karbinol
  metanol
 • carbinyl
  metyl
 • carbo-cation
  jon karboniowy
  karbokation
 • carbocyclic compound
  związek karbpcykliczny
 • car body
  nadwozie
  nadwozie wagonu
  pudło wagonu
 • car body frame
  ramownica nadwozia samochodu osobowego
 • carbohydrase
  karbohydraza
 • carbohydrates
  cukry
  sacharydy
  węglowodany
 • carbolic acid
  fenol
 • carbolic oil
  olej karbolowy
 • carbolineum
  karbolineum
 • carbometer
  miernik zawartości węgla w stali
 • carbomycin
  karbomycyna antybiotyk
 • carbon-12 atomic mass scale
  skala węglowa mas atomowych
 • carbon-14
  radiowęgiel
  węgiel-14
 • carbonaceous material
  karburyzator
  środek nawęglający
 • carbonaceous shale
  łupek węglowy
 • carbonado
  karbonado odmiana diamentu
 • carbon arc
  łuk węglowy między elektrodami węglowymi
 • carbon arc lamp
  lampa łukowa
 • carbon arc torch
  uchwyt elektrody węglowej
 • carbon arc welding
  spawanie łukiem węglowym
  spawanie łukowe elektrodą węglową
 • carbonatation
  nasycanie dwutlenkiem węgla
  saturacja
 • carbonate alkalinity
  zasadowość węglanowa wody
 • carbonated drinks
  napoje gazowane
 • carbonate hardness
  twardość węglanowa wody
 • carbonate of lime
  wapniak
  węglan wapniowy
 • carbonating column
  karbonizator
  kolumna karbonizacyjna
  wieża karbonizacyjna
 • carbonating process
  nasycanie dwutlenkiem węgla
  saturacja
 • carbonating tower
  karbonizator
  kolumna karbonizacyjna
  wieża karbonizacyjna
 • carbonation
  nasycanie dwutlenkiem węgla
  saturacja
 • carbonation mud
  błoto defekacyjne
  błoto defekosaturacyjne
 • carbonation tank
  kocioł saturacyjny
  saturator
 • carbonatite
  karbonatyt
 • carbonatization
  karbonatyzacja
 • carbonator
  kocioł saturacyjny
  saturator
 • carbon black
  sadza
 • carbon black masterbatch
  przedmieszka sadzowa
 • carbon boil
  wrzenie kąpieli stalowej
  wywołane wypalaniem się węgla
 • carbon bronze
  brąz grafitowy stop łożyskowy
 • carbon brush
  szczotka węglowa
 • carbon-carbon scission
  rozerwanie wiązania między atomami węgla
 • carbon chain
  łańcuch węglowy
 • carbon copy
  kopia przez kalkę
 • carbon cycle
  cykl węglowy
 • carbon dating
  datowanie węglem promieniotwórczym
  radiochronologia
 • carbon deposit
  nagar
  osad węglowy
  złoże węglowe
 • carbon determinator
  analizator do oznaczania węgla
 • carbon dioxide
  bezwodnik węglowy
  dwutlenek węgla
 • carbon-dioxide extinguisher
  gaśnica śniegowa
 • carbon-dioxide snow
  stały dwutlenek węgla
  suchy lód
 • carbon disulfide
  dwusiarczek węgla
 • carbon double link
  wiązanie etylenowe
  wiązanie podwójne między atomami węgla
 • carbon electrode
  elektroda węglowa
 • carbon equivalent
  równoważnik węglowy
 • carbon family
  węglowce
 • carbon fibre
  włókno węglowe
 • carbon-film resistor
  warstwowy rezystor węglowy
 • carbon formation
  nagar
  osad węglowy
  tworzenie się osadu węglowego
 • carbon-free
  nie zawierający węgla
 • carbon gland
  dławnica węglowa
  uszczelnienie węglowe
 • carbon granule resistance furnace
  piec kryptolowy do oznaczania ogniotrwałości pod obciążeniem
 • carbon heating rod
  pręt grzejny węglowy
 • carbonic
  węglowy
 • carbonic acid
  kwas węglowy
 • Carboniferous period
  karbon okres
 • Carboniferous system
  karbon formacja
 • carbonification
  uwęglanie
 • carbonimide
  izocyjanian
 • carbonitride
  węglikoazotek
 • carbonitriding
  cyjanowanie gazowe
  nitronawcglanie
 • carbonium ion
  jon karboniowy
  karbokation
 • carbonization
  cementacja
  koksowanie
  nawęglanie
  tworzenie się osadu węglowego
  zwęglanie
 • carbon knock
  stukanie wskutek istnienia nagaru
 • carbonless
  nie zawierający węgla
 • carbonless copying paper
  papier do kopiowania bez kalki
 • carbon loss rate
  szybkość wypalania się węgla w kąpieli stalowej
 • carbon-manganese steel
  stal manganowa o malej zawartości manganu
 • carbon microphone
  mikrofon węglowy
 • carbon monoxide
  czad
  tlenek węgla
 • carbon-nitrogen cycle
  cykl Bethego reakcji termojądrowej
  cykl węglowo-azotowy
 • carbon oxybromide
  bromofosgen
  tlenobromek węgla
 • carbon oxychloride
  fosgen
  tlenochlorek węgla
 • carbon oxysulfide
  tlenosiarczek węgla
 • carbon packing
  dławnica węglowa
  uszczelnienie węglowe
 • carbon paper
  kalka maszynowa
 • carbon pick-up
  nawęglanie gorącego metalu
 • carbon potential
  potencjał węglowy
 • carbon refractories
  wyroby ogniotrwałe węglowe
 • carbon removal
  usuwanie osadu węglowego
 • carbon remover
  środek do usuwania osadu węglowego
 • carbon replica
  replika węglowa
 • carbon residue
  pozostałość koksowa (przy badaniu smarów)
 • carbon resistor
  rezystor węglowy
 • carbon restoration
  dowęglanie
 • carbon-ring gland
  dławnica węglowa
  uszczelnienie pierścieniami węglowymi
 • carbon steel
  stal węglowa
 • carbon suboxide
  podtlenek węgla
 • carbon tetrachloride
  czterochlorek węgla
  czterochlorometan
  tetrachlorek węgla
 • carbon-tetrachloride extinguisher
  gaśnica tetrowa
 • carbon tetrafluoride
  czterofluorek węgla
  czterofluorometan
 • carbon-to-halogen bond
  wiązanie między atomem węgla i chlorowcem
 • carbon trichloride
  perchloroetan
  sześciochloroetan
 • carbon triple bond
  wiązanie acetylenowe
  wiązanie potrójne między atomami węgla
 • carbon welding electrode
  elektroda węglowa do spawania
 • carbonyl
  grupa karbonylowa
  karbonyl
 • carbonyl bromide
  bromek karbonylu
  bromofosgen
  tlenobromek węgla
 • carbonyl chloride
  chlorek karbonylu
  fosgen
  tlenochlorek węgla
 • carbonyl compound
  związek karbonylowy
 • carbonyl group
  grupa karbonylowa
  karbonyl
 • carbonyl iron
  żelazo karbonylkowe
 • carbonyl process
  proces karbonylkowy
 • carborundum karborund
  węglik krzemu
 • car-bottom furnace
  piec z wysuwanym trzonem
 • carboxyl
  grupa karboksylową
  karboksyl
 • carboxylase
  karboksylaza
 • carboxylation
  karboksylowanie
 • carboxymethylcellulose
  karboksymetyloceluloza
 • carboy
  butla szklana opleciona
  gąsior
 • carbuncle
  karbunkul
 • carburant
  substancja do nawęglania gazu wodnego
 • carburation
  karburyzacja
  nawęglanie gazu
  wytwarzanie mieszanki palnej
 • carburetor
  karburator
 • carburetted water gas
  dwugaz
  gaz wodny nawęglany
 • carburetter
  karburator
 • carburettor choke
  gardziel gaźnika
 • carburettor engine
  silnik gaźnikowy
 • carburettor fuel
  paliwo do silników gaźnikowych
 • carburettor jet
  dysza gaźnika
 • carburettor outlet chamber
  komora mieszankowa gaźnika
 • carburization
  nawęglanie
 • carburized case
  warstwa nawęglona
 • carburizer
  karburyzator
  środek nawęglający
 • carburizing
  nawęglanie
 • carburizing bath
  kąpiel do nawęglania
  piec kąpielowy do nawęglania
 • carburizing box
  skrzynka do nawęglania
 • carburizing compound
  karburyzator
  środek nawęglający
 • carburizing flame
  płomień nawęglający
 • carburizing furnace
  piec do nawęglania
 • carburizing gas
  gaz nawęglający
  karburyzator gazowy
 • carburizing medium
  karburyzator
  środek nawęglający
 • carburizing steel
  stal do nawęglania
 • carburizing test
  próba nawęglania
 • carbylamine
  izocyjanek
  izonitryl
  karbyloamina
 • car carrier
  samochodowiec
  statek do przewozu samochodów
 • carcase meat
  mięso w tuszach
 • carcass
  szkielet konstrukcji
  tusza zwierzęca
 • carcinogen
  substancja rakotwórcza
 • carcinogenic
  rakotwórczy
 • carcinotron
  karcinotron
  oscylator mikrofalowy o fali wstecznej
 • cardage
  kaseta
 • cardamon oil
  olejek kardamonowy
 • Cardan joint
  przegub Cardana
  przegub uniwersalny
 • Cardan shaft
  wał Cardana z podwójnym przegubem uniwersalnym
 • Cardan suspension
  zawieszenie kardanowe
  zawieszenie przegubowe
 • cardboard bending
  bigowanie
  przegniatanie
 • cardboard bending machine
  bigówka maszyna introligatorska
  przegniatarka
 • cardboard box
  pudełko kartonowe
 • cardboard machine
  tekturówka
 • card cage
  kaseta
 • cardcage
  kaseta do wkładania modułów sprzętowych
 • card chassis
  kaseta z pamięcią stałą
 • carded wool
  wełna zgrzebna
 • carded yarn
  przędza zgrzebna
 • card enclosure
  uchwyt karty
 • card face
  przednia strona karty dziurkowanej
 • card feed
  podajnik kart
 • card field
  pole karty
  pole karty dziurkowanej
 • card file
  kartoteka
 • card filing cabinet
  skrzynka kartotekowa
 • card hopper
  zasobnik kart (dziurkowanych)
 • cardia
  wpust
 • cardiac failure
  niewydolność krążenia
 • cardiac muscle
  mięsień sercowy
 • cardiac pacemaker
  kardiostymulator
  stymulator serca
 • cardiac sedative
  lek nasercowy uspokajający
 • cardiac stimulant
  lek pobudzający mięsień sercowy
  środek nasercowy bodźcowy
 • cardiac valve
  zastawka sercowa
 • cardinal algebra
  algebra liczb kardynalnych
 • cardinality
  moc zbioru
 • cardinal number
  liczba kardynalna
  liczebnik główny
 • cardinal planes
  płaszczyzny główne
  płaszczyzny kardynalne
 • cardinal points
  punkty główne
  punkty kardynalne
 • cardinal points of the compass
  strony świata
 • cardinal points of the horizon
  punkty kardynalne nieba
 • card index
  kartoteka
 • carding
  defraudacja kart kredytowych
  gręplowanie
  zgrzeblenie
 • carding engine
  gręplarka
  zgrzeblarka
 • carding wool
  wełna zgrzebna
 • card input
  urządzenie wejściowe do kart (dziurkowanych)
 • cardioid
  kardioida
 • cardiotomy
  przecięcie wpustu
 • cardiotonic drug
  środek nasercowy bodźcowy
 • card issuer
  wydawca kart
 • card loader
  program wprowadzający do pamięci dane zawarte
  w pliku kart dziurkowanych
  .
 • card machine
  maszyna licząco-analityczna
 • card programmed calculator
  kalkulator programowany kartą magnetyczną
 • card punch
  dziurkarka kart
 • card reader
  czytnik kart
 • card readerpunch
  czytnik-dziurkarka kart
 • card reader/punch
  czytnik-dziurkarka kart
 • card reproducer
  powielacz kart
  powielacz kart dziurkowanych
  reproduktor kart
 • card sliver
  taśma zgrzeblarkowa
 • card sorter
  sorter kart
  sorter kart dziurkowanych
 • cards per minute
  karty na minutę
 • card stacker
  zasobnik kart
  zasobnik kart dziurkowanych
 • cardstock
  brystol
 • card-to-card transceiving
  teledacyjne powielenie kart (dziurkowanych)
 • card-to-tape conversion
  przenoszenie zapisu z kart dziurkowanych na taśmę magnetyczną
 • card type
  typ karty
 • card verifier
  sprawdzarka kart
 • card waste
  zgrzebliny
 • card wire
  drut zgrzeblarkowy
 • careenage
  karenaż
 • careening grid
  ruszt dokowy
 • carefully
  starannie
 • careless handling
  nieostrożne obchodzenie się
 • carene
  karen
 • caret
  daszek
 • car examiner
  rewident wagonowy
 • car feeder
  zapychak wozów
 • car feeding
  zapychanie wozów
 • car ferry
  prom samochudowy
 • car filier
  ładowacz wozów
 • car filling
  lądowanie wozów
 • car float
  prom kolejowy lokalny
 • car-floor switch
  wyłącznik podłogowy dźwigu
 • cargo batten
  potnica
 • cargo bay
  ładownia
 • cargo block
  blok ładowniczy
 • cargo boom
  bom ładunkowy
  żuraw bomowy
 • cargo bridle
  strop czteroramienny
 • cargo-bus
  samochód pasażersko-ciężarowy
  samochód półciężarowy
 • cargo carrier
  statek towarowy
  towarowiec
 • cargo-carrying capacity
  ładowność netto
  nośność ładunkowa
 • cargo-carrying submarine
  transportowiec podwodny
 • cargo chute
  zsuwnia ładunkowa
 • cargo deadweight
  ładowność netto
  nośność ładunkowa
 • cargo fali
  rener ładunkowy
 • cargo handling
  prace przeładunkowe
  przeładunek towarów
 • cargo handling charges
  opłaty przeładunkowe
 • cargo handling facilities
  urządzenia przeładunkowe
 • cargo hatch
  luk ładowni
 • cargo hook
  hak ładunkowy
  hak z noskiem
 • cargo jack
  dźwignik ładowniczy
  lewarek ładowniczy
 • cargo light
  słońce zespól lamp stosowany przy przeładunku towarów
 • cargo list
  lista ładunkowa
 • cargo mast
  maszt ładunkowy
 • cargo net
  siatka ładunkowa
 • cargo permeability
  stopień zatapialności ładunku
 • cargo port
  furta ładunkowa
  wrota ładunkowe
 • cargo pump
  pompa ładunkowa
 • cargo runner
  rener ładunkowy
 • cargo ship
  statek towarowy
  towarowiec
 • cargo spaces
  przestrzeń ładunkowa statku
 • cargo superintendent
  inspektor ładunkowy
 • cargo sweat
  pocenie się ładunku w ładowni statku
 • cargo transfer area
  rejon przeładunkowy na mniejsze statki
 • cargo vessel
  statek towarowy
  towarowiec
 • cargo whip
  linoblok ładowniczy
 • cargo winch
  winda ładunkowa
 • cargoworthy
  ship zdatny do przewozu określonego ładunku
 • car handling
  manewrowanie wagonami
  przetaczanie wagonów
  przetaczanie wozów
 • car inspector
  rewident wagonów
 • carlashing
  odciągi mocujące samochody
 • car lift
  dźwig samochodowy stały
 • carline
  krokiewka element konstrukcji wagonu
 • carling
  krótkie usztywnienie wzdłużne
  wzdłużnik krótki
 • carload
  ładunek całowagonowy
  ładunek przestrzenny
 • carmaker
  producent samochodów
 • carman
  ciskacz
  popychacz
  wozak
 • car-mile
  wagonomila
 • carminative
  środek wiatropędny
 • carmine
  karmin
  kwas karminowy
 • carmine paper
  papierek karminowy
 • carminic acid
  karmin
  kwas karminowy
 • car mover
  przeciągnica wagonowa
 • carnallite
  karnalit
 • carnauba wax
  wosk karnauba
 • carnaubic acid
  kwas karnaubowy
 • Carnot cycle
  cykl Carnota
  obieg Carnota
 • carnotite
  karnotyt
 • Carnot's theorem
  twierdzenie Carnota
 • Caro's acid kwas Caro
  kwas nadtlenojednosiarkowy
 • carotene
  karoten
 • carotenoids
  karotenoidy
 • car park
  parking samochodowy
 • carpenter's auger
  świder do drewna
 • carpenter's glue
  klej stolarski
 • carpenter's hammer
  młotek stolarski
 • carpenter's pincers
  obcęgi do gwoździ
 • carpet dywan
  dywanik
 • car phone
  telefon samochodowy
 • car polish
  środek do polerowania nadwozi samochodowych
 • carport
  przybudówka kryta dachem zastępująca garaż
 • car puller
  przeciągnica przetokowa wozów
 • car pusher
  ciskacz
  popychacz
  wozak
 • carrageen
  mech islandzki
 • carrageen in
  karagenina
 • car retarder
  hamownia wagonów
  łapacz wozów
 • carriage-control character
  znak sterujący karetki
 • carriage drawing machine
  ciągarka ławowa
 • carriage return
  powrót karetki
 • carriage spring
  resor
 • carriage stop
  trzymacz wózka
  wyłącznik posuwu tokarki
  zatrzymywacz karetki
 • carried forward
  do przeniesienia
 • carriei-to-noise ratio
  stosunek sygnału do szumu
 • carriei-wave transmission
  transmisja dwukierunkowa
 • carrier and sidebands
  fala nośna
 • carrier bag
  torba z uchwytem rodzaj opakowania
 • carrier bed
  pokład zawierający kopaliny użyteczne
 • carrier-borne aircraft
  samolot pokładowy startujący z lotniskowca
 • carrier by air
  przewoźnik powietrzny
 • carrier by land
  przewoźnik lądowy
 • carrier by sea
  przewoźnik morski
 • carrier cable
  lina nośna
 • carrier chock
  dolna poduszka górnego walca
  podwieszka walcarki
 • carrier coating
  powłoka podsmarowa przy ciągnieniu drutu
 • carrier compound
  związek nośnikowy
 • carrier concentration
  koncentracja nośników ładunku
 • carrier conductivity
  przewodność cieplna nośników ładunku
 • carrier current
  prąd nośny
  przebieg nośny
 • carrier current channel
  kanał częstotliwościowy nośny
 • carrier current circuit
  łącze nośne
 • carrier current protection
  zabezpieczenie nośnołączowe
 • carrier density
  gęstość nośników ładunku
 • carrier-derived AGC automatic gain control
  automatyczna regulacja wzmocnienia uzyskiwana z sygnału fal
 • carrier distillation
  destylacja nośnikowa
  destylacja przy użyciu nośnika
 • carrier drift velocity
  szybkość unoszenia nośników ładunku w polu elektrycznym
 • carrier-free
  beznośnikowy
 • carrier frequency
  częstotliwość nośna
 • carrier frequency oscillator
  oscylator częstotliwości nośnej
 • carrier frequency telephony
  telefonia na częstotliwości nośnej
 • carrier gas
  gaz nośny
  gaz nośny aerostatu
  gaz wymywający w chromatografii gazowej
 • carrier injection
  iniekcja nośników
  wprowadzani
  wprowadzanie przebiegu nośnego do modulatora
 • carrier leak
  pozostałość prądu nośnego
 • carrier level
  poziom prądu nośnego
 • carrier lifetime
  czas zwłoki
  czas życia nośników
  okres przechowywania
 • carrier magnetic amplifier
  wzmacniacz magnetyczny z falą nośną
 • carrier mobility
  ruchliwość nośników ładunku
 • carrier-operated device anti-noise
  obwód wyłączający odbiornik gdy nie ma sygnału
 • carrier-operated relay
  stacja przekaźnikowa
 • carrier-pigeon
  gołąb pocztowy
 • carrier return
  powrót karetki
 • carrier rocket
  rakieta nośna
 • carrier roll
  walec prowadzący
 • carrier sense
  wykrywanie fali nośnej
  wykrywanie nośnej
 • carrier-sense multiple access with collision detection
  dostęp wspólny z wykrywa
  dostęp wspólny z wykrywaniem kolizji
 • carrier's risk
  ryzyko przewoźnicze
 • carrier suppression
  tłumienie przebiegu nośnego
 • carrier supression filter
  filtr środkowozaporowy
  filtr tłumienia fali nośnej
 • carrier swing
  wahanie częstotliwości fali nośnej
 • carrier telegraphy
  telegrafia nośna
 • carrier telephony
  telefonia nośna
 • carrier terminal
  urządzenie końcowe systemu nośnego
 • carrier transmission
  transmisja z falą nośną
 • carrier transport
  transport nośników ładunku
 • carrier wave
  fala nośna
  przebieg nośny
 • carrier wave oscillator
  oscylator fali nośnej
 • carrier-wave telegraphy
  telegrafia na fali nośnej
 • carron oil
  olej lniany z wodą wapienną
 • carrot oil
  olejek z nasion marchwi
 • carrotting
  karotowanie
 • carryall
  zgarniarka
 • carry away
  ciepło
  gaz
  odprowadzać ciecz
  porywać
  unosić
 • carry by overhead crane
  przenosić suwnicą
 • carry delay
  opóźnienie przeniesienia
 • carry digit
  cyfra przeniesienia
 • carry gate
  bramka przeniesienia
 • carrying capacity
  ładowność
  nośność
 • carrying freezer
  mroźnia
 • carrying gangway
  chodnik transportowy
 • carrying handle
  uchwyt do noszenia
 • carrying power of the scales
  nośność wagi
  udźwig wagi
 • carrying rope
  lina nośna
 • carrying sling
  wieszak kablowy
 • carry lookahead
  układ przeniesienia na bardziej znaczące pozycje
 • carry off
  ciepło
  gaz
  odprowadzać ciecz
 • carry on trade
  prowadzić handel
 • carry out
  plan
  wykonać czynność
  wypełnić polecenie
  zadanie
  When a pumps operates in the far right of its curve with
  poor efficiency
  .
 • carry over
  przenosić
  przenosić na drugą stronę równości
 • carry-over loss
  strata wylotowa w turbinie parowej
 • carry-over type cooling bed
  chłodnia o postępowym ruchu rusztów
 • carry-over unit
  dziesiętnik w kalkulatorach
  urządzenie dziesiątkujące
 • carry-over velocity
  prędkość wylotowa
  prędkość wypływu w silnikach turboodrzutowych
 • carry propagation
  propagacja przeniesienia
 • carry signal
  sygnał przeniesienia
 • carry store
  pamięć przeniesień
 • car-sickness
  choroba lokomocyjna
 • car stop
  łapacz wozów
  płoza hamulcowa
 • cartage
  opłata przewozowa
  transport kołowy
 • Cartas furnace
  piec bombowy
  piec Cariusa
 • cart cartridge
  wkładka topikowa
 • cartesian coordinates
  współrzędne kartezjańskie
  współrzędne ortokartezjańskie
 • cartesian coordinate system
  układ ortokartezjański
 • cartesian geometry
  geometria analityczna
 • cartesian product
  iloczyn kartezjański
 • cartesian space
  przestrzeń euklidesowa
 • cartesian tensor
  tensor kartezjański
 • cartilage
  tkanka chrzestna
 • car tilter
  wywrót wozowy
 • cartography
  kartografia
  odwzorowanie
 • carton
  pudełko kartonowe
 • cartoning
  pakowanie w pudełka kartonowe
 • cartoon film
  film rysunkowy
 • cartridge base
  dno łuski
 • cartridge bearing housing
  walcowa osłona łożyska
 • cartridge belt
  taśma nabojowa
 • cartridge brass
  mosiądz łuskowy
 • cartridge case
  łuska naboju
 • cartridge chamber
  komora nabojowa
 • cartridge clip
  ładownik
  łódka nabojowa
 • cartridge detection
  wykrywanie kasety
 • cartridge disk
  dysk kasetowy
  magazyn nabojowy tarczowy
 • cartridge drum
  magazyn nabojowy bębnowy
 • cartridge extractor
  wyciąg łusek
 • cartridge feeder
  podajnik naboi
 • cartridge filter
  filtr z wkładem filtrującym
 • cartridge fuse
  wkładka topikowa zamknięta
 • cartridge heater
  element grzejny wkładkowy
 • cartridge holder
  ładownik
  łódka nabojowa
  obsadka kasety
  pojemnik na kasety
 • cartridge load/unload time
  czas ładowania-wyjmowania kasety
 • cartridge load-unload time
  czas lokalny
 • cartridge magazine
  magazyn nabojowy
 • cartridge paper
  papier do wyrobu naboi
  papier rysunkowy gruby
 • cartridge primer
  zapłonnik
 • cartridge respirator
  półmaska z pochłaniaczem
 • cartridge starter
  rozrusznik nabojowy
 • cartridge stop
  opora nabojowa lufy
 • cartridge swap time
  czas wymiany kasety
 • cart -type furnace
  piec z wysuwanym trzonem
 • carui oil
  olejek kminkowy
 • carvacrol
  karwakrol
 • carvel planking
  poszycie karwelowe
  poszycie klepkowe stykowe
 • carving
  podział tuszy zwierzęcej
 • carvone
  karwon
 • caryl
  karyl
 • caryophyllus oil
  olejek goździkowy
 • cascade amplifier
  wzmacniacz kaskadowy
 • cascade collision
  zderzenia kaskadowe
 • cascade connection
  połączenie posobne
 • cascade control
  sterowanie kaskadowe
 • cascade converter
  przekształtnik kaskadowy
 • cascade cooler
  chłodnica kaskadowa
 • cascaded carry
  przeniesienie kaskadowe
  przeniesienie pozycyjne
 • cascaded message
  komunikat kaskadowy
 • cascade emission
  emisja kaskadowa
 • cascade generator
  generator kaskadowy
  generator rentgenowski z układami powielania napięcia
 • cascade particie
  hiperon ksi
 • cascade radiation
  emisja kaskadowa promieniowania
 • cascade rectifier
  prostownik kaskadowy
 • cascade rejection
  odrzucenie kaskadowe
 • cascade shower
  ulewa kaskadowa cząstek
 • cascade unit
  długość radiacyjna
  jednostka radiacyjna
 • cascade welding
  spawanie ściegiem schodkowym
 • cascading
  kaskadowanie
  kaskadowe rozprzestrzenianie się zjawiska
 • cascading menu
  menu kaskadowe
 • cascading style sheet
  kaskadowy arkusz stylu
 • cascading windows
  kaskada okien
 • cascarilla oil
  olejek z kory kaskaryli
 • cascode
  kaskoda
 • cascode amplifier
  wzmacniacz kaskodowy
 • case-based reasoning
  system ekspertowy
 • case carburizing
  nawęglanie
 • case-carburizing steel
  stal do nawęglania
 • cased
  obudowany
 • case depth
  grubość warstwy utwardzonej
 • cased glass
  szkło powlekane
 • cased skins
  skóry zdjęte jako worki
 • case hardening
  nawęglanie
  utwardzanie powierzchniowe metodami obróbki cieplno-chemicznej
 • case-hardening furnace
  piec do nawęglania
 • case history
  opis typowego przykładu ilustrującego jakieś zagadnienie
 • case-ignore
  bez rozróżniania małych i dużych liter
 • casein fibre
  włókno kazeinowe
 • casein glue
  certus
  klej kazeinowy
 • casein paint
  farba kazeinowa
 • casein plastics
  tworzywa kazeinowe
 • case-insensitive
  bez rozróżniania małych i dużych liter
 • case-law
  prawo zwyczajowe
 • case-maker
  maszyna do robienia okładek
 • casement
  skrzydło okienne na zawiasach
 • casement bolt
  zasuwnica okienna
 • casement sections
  kształtowniki okienne
 • casement stay
  przytrzymywacz okienny
  spinacz okienny
 • casement window
  okno skrzynkowe
 • case sensitive
  rozróżniający wielkie i małe litery
 • case sensitivity
  rozróżnianie wielkości liter
 • case-shot
  kartacz
 • case study
  analiza przypadku
  studium przypadku
 • cash against documents
  płatne gotówką w zamian za dokumenty przewozowe
 • cash before delivery
  płatne gotówką przed dostawą
 • cash-book
  księga kasowa
 • cash-dispenser
  uliczny kasjer bankowy
 • cashew -tree
  nerkowiec zachodni
 • cash in advance
  płatne gotówką z góry
 • cashmere wool
  wełna kaszmirska
 • cash on delivery
  płatne gotówką przy dostawie
  za zaliczeniem
 • cash on shipment
  płatne gotówką przy załadowaniu
 • cash order
  asygnata kasowa
 • cash payment
  zapłata gotówką
 • cash position
  stan gotowości
 • cash price
  cena gotówkowa
 • cash purchase
  kupno za gotówkę
 • cash register
  kasa rejestrująca
 • cash sale
  sprzedaż za gotówkę
 • cash shortage
  manko kasowe
 • cash with order
  płatne gotówką przy zamówieniu
 • casing coupling
  złączka do rur okładzinowych
 • casing elevator
  elewator
 • casinghead
  głowica gazowa
  głowica pompowa
  głowica rozdzielcza
  głowica rurowa
 • casinghead gasoline
  gazolina surowa z gazu ziemnego
 • casing-in machine
  maszyna introligatorska do wstawiania wkładów książek
 • casing pipe
  rura okładzinowa
 • casing shoe
  but do rur
 • casing spear
  rak przyrząd ratunkowy
 • casing string
  ciąg rur okładzinowych
  orurowanie
 • casing tester
  przyrząd do określania miejsca przeciekania rur okładzinowych
 • casing tube
  rura okładzinowa
 • cask buoy
  pława beczkowa
 • casking
  ładowanie w beczki
  pakowanie w beczki
 • CAS s collision avoidance system
  pokładowy radiolokacyjny system antykolizyjny
 • Cassegrain microwave antenna
  antena Cassegraina
 • Cassel brown
  brunat kasselski
  brunat Van Dycka
  ziemia kolońska
 • cassete tape
  taśma kasetowa
 • cassette recorder
  magnetofon kasetowy
  pamięć kasetowa
 • cassette store
  pamięć kasetowa
 • cassette television
  telewizja kasetowa
 • cassia oil
  olejek cynamonowy
 • cassiterite
  kamień cynowy
  kasyteryt
 • castability
  lejność
 • castable refractories
  ogniotrwałe masy lejne
  wyroby ogniotrwałe odlewane
 • cast away
  odrzucać
  wyrzucać
 • castaway
  rozbitek
 • cast billet
  wlewek ciągły o przekroju kęsa
 • cast block
  wlewek
 • cast brass
  mosiądz lany
  mosiądz odlewniczy
 • cast carbon steel
  staliwo węglowe
 • cast card
  karta przebiegu wytopu
 • cast concrete
  masa betonowa ciekła
 • castdown
  wybieg pompy
 • castellated nut
  nakrętka koronowa
 • castellated shaft
  wałek wielowypustowy
 • caster
  aparat odlewniczy
  kółko samonastawne
  odlewarka
 • cast history sheet
  karta wytopu
 • cast house
  hala lejnicza przy wielkim piecu
 • castile soap
  mydło marsylskie
 • casting aisle
  hala odlewnicza stalowni
 • casting alloy
  stop odlewniczy
 • casting bay
  hala odlewnicza stalowni
  hala rozlewnicza
 • casting bogey
  wóz odlewniczy
 • casting box
  aparat odlewniczy
  odlewarka
 • casting car
  wóz odlewniczy
 • casting cleaning plant
  oczyszczarka odlewów
 • casting contraction
  skurcz odlewniczy
 • casting defect
  wada odlewnicza
 • casting die
  kokila
 • casting film
  folia lana
  folia wylewana
 • casting floor
  pomost odlewniczy w stalowni
 • casting foil
  folia lana
  folia wylewana
 • casting house
  hala odlewnicza stalowni
  hala rozlewnicza
 • casting in flasks
  odlewanie w skrzynkach formierskich
 • casting ladle
  kadź odlewnicza
 • casting machine
  aparat odlewniczy
  maszyna do odlewania
  odlewarka
 • casting metal
  metal odlewniczy przeznaczony do odlewania
 • casting mould
  forma odlewnicza
  krystalizator do ciągłego odlewania
  wlewnica
 • casting-on
  nadlewanie
  spawanie sposobem odlewniczym
 • cast ingot
  wlewek
 • casting-out nines
  próba dziewiątkowa
 • casting pit
  dół odlewniczy
  hala odlewnicza w stalowni
 • casting pit practice
  technologia odlewania wlewków
 • casting plate
  płyta podwlewnicowa
 • casting powder
  zasypka przy odlewaniu wlewków
 • casting properties
  własności odlewnicze
 • casting resin
  żywica lana na odlewy
 • casting shop
  hala odlewnicza
 • casting shrinkage
  skurcz odlewniczy
 • casting slip
  gęstwa odlewnicza
  masa ciekła
  masa lejna
 • casting stresses
  naprężenia odlewnicze
 • casting wheel
  koło gwiazdowe maszyny rozlewniczej
 • cast-in piece
  część zalana
 • cast-in-place
  wykonany w gruncie na miejscu
 • cast-in resistor
  element grzejny wtopiony
 • cast-in-situ
  wykonany w gruncie na miejscu
 • cast-in-situ pile
  pal betonowy ubijany
 • cast-iron
  żeliwo
 • cast iron
  żeliwo
 • cast loose
  rope
  zwolnić linę
 • cast net
  nakrywka
  sieć zarzucana
  zarzutnia
 • cast off
  puszczać linę
  rope
 • cast-off vortex
  wir początkowy
 • cast-on test bar
  próbka przylana
 • castor
  kółko samonastawne
  wyprze
  wyprzedzenie osi zataczania zwrotnicy
 • castor oil
  olej rącznikowy
  olej rycynowy
 • castor wheel mechanism
  mechanizm samonastawny na kierunek
 • cast out
  wyrzucać
 • cast plastic
  tworzywo sztuczne lane
 • cast polymerization
  polimeryzacja w odlewie żywicy lanej
 • cast profile
  kształtka lana
 • castrate
  kastrat zwierzę wykastrowane
 • cast resin
  żywica lana na odlewy
 • cast rock
  leizna kamienna
  skaliwo
 • cast sheet
  folia lana
 • cast slab
  wlewek ciągły płaski
 • cast steel
  stal lana
  stal zlewna w odróżnieniu od zgrzewnej
  staliwo
 • cast stone
  kształtka lana betonowa
 • cast strand
  wlewek ciągły
 • cast structure
  struktura pierwotna odlewu
 • cast welding
  spawanie odlewnicze
 • casualty
  nieszczęśliwy wypadek
  ofiara nieszczęśliwego wypadku
 • cat
  ket
 • catabolism
  katabolizm
 • catabolite
  katabolit
 • cataclasis
  kataklaza
 • cataclastic rock
  kataklazyt
 • cataclysmic variable
  zmienna kataklizmowa
 • catadioptric
  katadioptryczny dotyczący odbijania i załamywania światła
 • catalase
  katalaza
 • catalog
  kartoteka
  katalog
  skorowidz
 • catalog database
  katalogowa baza danych
 • catalog driven
  sterowany przez katalog
 • catalog node
  węzeł kartoteki
  węzeł katalogu
 • catalog services
  usługi katalogowania
 • catalogue price
  cena katalogowa
 • catalyst
  katalizator
 • catalyst activation
  aktywacja katalizatora
 • catalyst-activity factor
  współczynnik aktywności katalizatora
 • catalyst bed
  złoże katalizatora
 • catalyst carrier
  nośnik katalizatora
 • catalyst chamber
  komora kontaktowa
 • catalyst deactivation
  dezaktywacja katalityczna
  dezaktywacja katalizatora
 • catalyst fouling
  zmęczenie katalizatora
 • catalyst furnace
  piec kontaktowy
 • catalyst life
  okres życia katalizatora
  żywotność katalizatora
 • catalyst poisoning
  zatrucie katalizatora
 • catalyst promoter
  aktywator katalizatora
 • catalyst sintering
  spiekanie katalizatora
 • catalytic
  katalityczny
 • catalytic activity
  działanie katalityczne
 • catalytic agent
  katalizator
  środek katalizujący
 • catalytic centre
  centrum katalityczne
 • catalytic coefficient
  stała katalityczna
 • catalytic cracking
  krakowanie katalityczne
 • catalytic gauze
  siatka katalityczna
 • catalytic poison
  trucizna katalizatora
 • catalytic polymerization
  polimeryzacja katalityczna
 • catalytic reaction
  reakcja katalityczna
 • catalytic reforming
  reformowanie katalityczne
 • catalyze
  katalizować
 • catalyzer
  katalizator
 • catamaran
  katamaran
  statek wodny dwukadłubowy
 • cat-and-mouse engine
  silnik tłokowy o tłokach wirujących
 • cataphoresis
  kataforeza
 • cataplane
  samolot przystosowany do startu za pomocą katapulty
 • catapulting
  katapultowanie
 • catastrophic failure
  uszkodzenie katastroficzne
 • cat-back
  linka prowadnicza haka talii kotwicznej
 • catboat
  ket
 • catch-all
  łapacz soku
 • catch an exception
  przechwycenie wyjątku
 • catch basin
  ściek uliczny
 • catch-basin grate
  kratka ściekowa uliczna
 • catch-bolt
  zatrzask drzwiowy
 • catch-drop
  łapacz kropel
 • catcher
  chwytacz
  drugi walc
  łapacz
  pułapka
  rezonator wyjściowy
  wyławiacz
 • catch fire
  zapalić się
 • catchment area
  powierzchnia spływu
  zlewnia
 • catch pawl
  zaczep
  zapadka
 • catchplate
  tarcza zabierakowa tokarki
 • catchpot
  łapacz kropel
 • catch prop
  pośredniak
  stojak pośredni
 • catch-up
  uzgadnianie zaległości
 • catchwater
  rów odwadniający chwytny
 • catchweight coil
  krąg drutu o nieokreślonym ciężarze
 • cat-cracking
  krakowanie katalityczne
 • cat davit
  żurawik kotwiczny
 • catechin
  katechina
 • catechol
  pirokatechina substancja wywołująca
 • catecholase
  katecholaza
  tyrozynaza
 • catechu katechu
  barwnik roślinny
 • categorical
  kategoryczny
  kategoryjny
 • categorization
  kategoryzacja
 • category I structure
  konstrukcja pierwszej kategorii odporności na wstrząsy sejsmiczne
 • catenary
  łańcuchowy
  lina nośna w sieci trakcyjnej
  linia łańcuchowa
  zawieszenie łańcuchowe
 • catenary curve
  linia łańcuchowa
 • catenary furnace
  piec ciągły do obróbki cieplnej taśmy stalowej
 • catenary lighting
  oświetlenie zawieszone
 • catenary poise
  łańcuszek wagi łańcuszkowej
  obciążnik łańcuszkowy wagi
 • catenary wire
  lina nośna w sieci trakcyjnej
 • catenate
  łączyć
 • catenation
  katenacja
  połączenie
  sklejanie
 • catenoid
  katenoida
 • cater
  zaopatrywać w żywność
 • caterer
  dostawca żywności
 • Caterpillar
  gąsienica podwozia
 • Caterpillar chain
  łańcuch gąsienicowy
 • caterpillar tractor
  ciągnik gąsienicowy
 • cat eye
  sęk szpilkowy
 • cat fall
  lina talii kotwicznej
 • catforming
  reforming katalityczny
 • catgut
  katgut
 • cathartic
  środek przeczyszczający
 • cathead
  kotbelka
  tuleja ze śrubami do podpierania toczonych prętów w podtrzymce
 • cathedral glass
  szkło katedralne
 • catheter microphone
  cewnik z mikrofonem
 • cathetometer
  katetometr
 • cathode
  elektroda ujemna
  katoda
 • cathode compartment
  komora katodowa
 • cathode copper
  miedź elektrolityczna
  miedź katodowa
 • cathode-coupled amplifier
  wzmacniacz o sprzężeniu katodowym
 • cathode current
  prąd katodowy
 • cathode dark space
  ciemnia katodowa
 • cathode disintegration
  erozja katody
 • cathode drop
  spadek katodowy potencjału
 • cathode efficiency
  wydajność katody
 • cathode emission
  emisja katodowa
 • cathode end-disk
  tarcza katodowa lampy mikrofalowej
 • cathode evaporation
  rozpylanie katodowe
 • cathode fall
  spadek katodowy potencjału
 • cathode follower
  wtórnik katodowy
 • cathode follower mixer
  mieszacz z wtórnikiem katodowym
 • cathode glow
  poświata katodowa
 • cathode grid
  siatka katody
 • cathode heater
  grzejnik elektryczny
 • cathode-loaded amplifier
  wtórnik katodowy
 • cathode loaded amplifier
  wtórnik katodowy
 • cathode-modulation
  modulacja katodowa
 • cathode of diode
  katoda diody
 • cathode poisoning
  zatrucie katody
 • cathode-potential-stabilized tube
  ortikon
 • cathode-ray indicator
  indykator katodowy
 • cathode-ray oscilloscope
  lampa oscyloskopowa
 • cathode ray oscilloscope
  oscyloskop katodowy
 • cathode rays
  promienie katodowe
 • cathode-ray tube
  lampa elektronopromieniowa
 • cathode ray tube display
  lampa elektronopromieniowa
  monitor ekranowy
 • cathode region
  obszar katodowy
 • cathode shield
  elektroda sterująca przy spawaniu elektronowym
 • cathode spot
  plamka
  plamka katodowa
 • cathode sputtering
  napylanie katodowe
  rozpylanie katodowe
 • cathodic area
  przestrzeń katodowa
 • cathodic coating
  powłoka katodowa
 • cathodic polarization
  polaryzacja katodowa
 • cathodic protection
  ochrona katodowa przeciwkorozyjna
 • cathodoluminescence
  elektroluminescencja
  katodoluminescencja
 • cat hole
  kluza rufowa
  przewloką rufowa
 • catholyte
  ciecz katodowa
  katolit
 • cathophosphorescence
  fosforescencja katodowa
 • cation
  jon dodatni
  kation
 • cation-active agents
  środki kationowo czynne
 • cation bed demineralizer
  filtr ze złożem kationitowym
 • cation exchange
  wymiana kationowa
 • cation exchanger
  kationit
  wymieniacz kationowy stały
 • cation-exchange resin
  żywica kationitowa
 • cation exchanging bed
  złoże kationitowe
 • cationic collector
  kolektor kationowy flotacyjny
 • cationic detergent
  detergent kationowo czynny
 • cationic heteroatom
  heteroatom kationowy
 • cationics
  środki kationowo czynne
 • cationotropy
  kationotropia przemiana tautomeryczna z udziałem kationu
 • cat ladder
  drabina przymocowana pionowo do ściany
 • catoptric
  katoptryczny dotyczący odbijania światła
 • catoptric element
  odbłyśnik
 • cat's-eye
  cymofan odmiana chryzoberylu
  soczewka o dużej wypukłości
  szkło odblaskowe sygnalizacyjn
 • cat's-eyes
  pęcherze gazowe wydobywające się z kąpieli przez
  warstwę żużla w procesie tyglowym
  .
 • cat's paw
  lekki podmuch wiatru
 • cat's-whisker detector = crystal detector
  detektor kryształkowy (metal-półprzewodnik)
 • cat tackle
  talia kotwiczna
 • cattle carrier
  bydłowiec
  statek do przewozu bydła
 • cattle feeder
  karmnik dla bydła
 • cattle truck
  transporter bydła
 • cattle wagon
  wagon bydlęcy
 • cattle yard
  zagroda dla bydła
 • catwalk
  pomost komunikacyjny
  pomost roboczy
 • Cauchy data
  dane Cauchyego
  dane początkowe
 • Cauchy frequency distribution
  rozkład Cauchyego
 • Cauchy integral formula
  wzór całkowy Cauchyego
 • Cauchy net
  ciąg uogólniony spełniający warunek Cauchyego
 • Cauchy principia value
  wartość główna w sensie Cauchyego
 • Cauchy-Riemann equations
  równania Cauchyego-Riemanna
 • Cauchy's condition for convergence
  warunek zbieżności Cauchyego
 • Cauchy's distribution
  rozkład Cauchyego
 • caul
  płyta przekładkowa przy wyrobie sklejki
 • cauliflower top
  wyrośnięta głowa wlewka
 • caulking
  doszczelnianie szwów nitowych
  uszczelnianie złącz rurowych
 • caulking chisel
  dłuto do doszczelniania
  doszczelniak
 • caulophylline
  kaulolilina
 • causal connection
  związek przyczynowy
 • cause damage
  wyrządzić szkodę
 • cause difficulties
  stwarzać trudności
 • causeless
  bezprzyczynowy
 • cause of failure effect and correction
  przyczyna uszkodzenia-skutek-naprawienie
 • causeway
  droga na grobli
 • caustic
  kaustyka
  soda kaustyczna
  soda żrąca
  substancja żrąca
 • caustic alcohol
  etylan sodowy
 • caustic embrittlement
  kruchość ługowa
 • causticity
  kaustyczność
 • causticization
  kaustyfikacja
  kaustyzacja
 • causticizer
  kaustyzator urządzenie do regeneracji ługu warzelnego
 • caustic lime
  techniczny wodorotlenek wapniowy
  wapno gaszone
 • caustic liquor
  ług żrący
 • caustic magnesite
  magnezja techniczna
  magnezyt kaustyczny
 • caustic potash
  potaż żrący
 • caustic soda
  soda kaustyczna
  soda żrąca
 • caustobiolith
  kaustobiolit
 • cautionary
  ostrzegawczy
 • caution sign
  znak ostrzegawczy
 • cavel
  kołek do obkładania lin
 • cavernous
  kawernisty
 • caves
  grot
 • cavet
  wstępne zgłoszenie w celu zastrzeżenia pierwszeństwa
  dla opracowywanego wynalazku
  .
 • cavetto
  wklęsek
 • cavil
  kołek do obkładania lin
 • caving
  wybieranie z zawałem
  zagłębienie
  zawał
 • cavings
  zroby
 • cavings riddle
  przetrząsacz w młocarni
 • cavitation
  kawitacja
 • cavitation corrosion
  korozja kawitacyjna
 • cavitation erosion
  erozja kawitacyjna
 • cavitation number
  liczba kawitacji
 • cavity brick
  cegła dziurawka
 • cavity cap
  końcówka miseczkowa
 • cavity charge
  ładunek kumulacyjny
 • cavity frequency meter
  falomierz wnękowy
 • cavity ionization chamber
  wnękowa komora jonizacyjna
 • cavity magnetron
  magnetron wnękowy
 • cavity mode
  rodzaj drgań rezonansowych w rezonatorze mikrofalowym
 • cavity resonator
  rezonator komorowy
  rezonator mikrofalowy wnękowy
  rezonator wnękowy
 • cavity wall
  mur podwójny
  mur szczelinowy
 • cavity wavemeter
  falomierz wnękowy
 • cay
  lawa koralowa
 • CCGT = Combined Cycle Gas Turbine plant
  Siłownia gazowo-parowa
 • CCHP = Trigeneration = Combined Cooling, Heat and Power
  trójgeneracja (wytwarzanie energii cielnej, mechanicznej i zimna)
 • ccment-coated resistor
  rezystor bezreaktancyjny
 • CCS = carbon dioxide capture and sequestration
  wyłapywanie i oddzielanie CO2
 • cct circuit
  obwód żarzenia
 • cease request
  żądanie synchroniczne
  żądanie systemowe
 • cecostamp
  młot typu ceco miot parowy matrycowy pojedynczego działania
 • cedar-wood oil
  olejek cedrowy
 • cedrene
  cedren
 • Ceefax
  teletekst stosowany
 • ceiba
  drzewo kapokowe
  kapok
 • ceil
  wykładać sufit deskami
 • ceiling and visibility unlimited
  nieograniczony pułap i widoczność
 • ceiling excitation
  pułap wzbudzenia
 • ceiling light
  reflektor chmurowy
  reflektor pułapowy
 • ceiling light fitting
  oprawa oświetleniowa przysufitowa
  plafoniera
 • ceiling panel
  tafla sufitowa
 • ceiling point
  wypust świetlny sufitowy
 • ceiling projector
  reflektor chmurowy
  reflektor pułapowy
 • ceiling rose
  rozetka sufitowa
 • ceiling-type evaporator
  parownik podstropowy
 • ceiling voltage
  pułap napięcia
 • ceilometer
  przyrząd automatycznie rejestrujący pułap chmur
 • celerity
  prędkość fazowa fali
 • celestial equator
  równik świata
 • celestial equator system of coordinates
  układ współrzędnych równikowych
 • celestial horizon
  horyzont astronomiczny
  horyzont prawdziwy
 • celestial navigation
  astronawigacja
  nawigacja astronomiczna
 • celestial pole
  biegun nieba
 • celestite
  celestyn
 • celite
  celit
 • cell
  celka rozdzielni
  elektrolizer
  komórka elementarna siec
  ogniwo
  wanna elektrolityczna
 • cell address
  adres komórki
 • cell animation
  animacja celoluidowa
 • cellarage
  składowanie w piwnicy
 • cellar hoist
  przenośnik członowy półkowy
 • cell array
  matryca komórek
 • cellar treatment
  dojrzewanie
  leżakowanie
 • cell complex
  kompleks komórkowy
 • cell connector
  łącznik międzyogniwowy w akumulatorze
 • cell definiton
  definicja pola komórki
  definicja rubryki
 • cell format
  format komórki
  format pola
 • cell frequency
  liczebność komórki
  liczebność podklasy
 • cellobiase
  celobiaza
 • cellobiose
  celobioza
 • cell partition
  kratka w opakowaniu
 • cell separator
  grodź międzyogniwowa w akumulatorze
 • cellucotton
  wata celulozowa
 • cellulair
  komórka
 • cellular air plastic film
  folia pęcherzykowa
 • cellular array
  układ komórkowy
 • cellular brick
  cegła dziurawka
 • cellular concrete
  beton komórkowy
 • cellular container ship
  kontenerowiec komorowy
 • cellular double bottom
  dno podwójne komorowe
 • cellular glass
  szkło piankowe
 • cellular homotopy
  homotopia komórkowa
 • cellular phone technology
  technologia telefonii komórkowej
 • cellular plastic
  tworzywo komórkowe
  tworzywo sztuczne spienione
 • cellular radiator
  chłodnica powietrznorurkowa
  chłodnica ulowa
 • cellular rubber
  guma gąbczasta
  guma porowata
 • cellular structure
  budowa komórkowa
  struktura komórkowa
 • cellular vessel
  kontenerowiec komorowy
 • cellulase
  celulaza
 • cellule of the wing
  komora nośna
  komora piatów
 • celluloid
  celuloid
 • cellulosan
  celulozan
 • cellulose acetate
  acetyloceluloza
  octan celulozy
 • cellulose acetate propionate
  octanopropionian celulozy
 • cellulose ether
  eter celulozowy
 • cellulose fibre
  włókno celulozowe
 • cellulose lacquer
  lakier celulozowy
 • cellulose nitrate
  azotan celulozy
  nitroceluloza
 • cellulose triacetate
  trójoctan celujozy
 • cellulose xanthate
  ksantat
  ksantogenian celulozy
 • cellulosics
  pochodne celulozy
  tworzywa celulozowe
 • cell with transference
  ogniwo z przenoszeniem
 • Celsius temperature scale
  skala Celsjusza
 • cementation
  klejenie
  proces produkcji stali z żelaza zgrzewnego przez
  nawęglanie w stanie stałym
  .
 • cement bacillus
  bakcyl cementowy uwodniony glinosiarczan wapniowy.
 • cement copper
  miedź cementacyjna
 • cemented carbides
  spiek węglikowy
  węgliki spiekane
 • cemented carbide tip
  płytka z węglików spiekanych
 • cemented lens
  obiektyw sklejany
 • cement grout
  mleko cementowe
 • cement gun
  działko cementowe
  torkretnica
 • cementing box
  łyżka cementacyjna
 • cementing head
  głowica cementacyjna
 • cementing power
  silą wiążąca spoiwa
  zdolność wiązania
 • cement injection
  zastrzyk cementowy
 • cementite
  cementyt
  węglik żelaza
 • cementite network
  siatka cementytu
 • cementite spines
  igły cementytu
 • cementitic steel
  stal nadeutektoidalna
 • cement kiln
  piec do wypalania klinkieru cementowego
 • cement mixer
  mieszalnik do klejów
 • cement mortar
  zaprawa cementowa
 • cement paste
  zaczyn cementowy
 • cement plant
  cementownia
 • cement rock
  margiel cementowy
 • cement setting
  wiązanie cementu
 • cement silo
  silos cementowy
 • cement wash
  mleczko cementowe
 • cement-water ratio
  wskaźnik cementowowodny
 • CEMS = Continous Emission Monitoring System
  system ciągłego monitorowania emisji
 • cent
  cent jednostka interwału częstotliwości
  cent jednostka reaktywności reaktora
 • cental
  cetnar
 • cent centigrade
  stopień Celsjusza
 • center
  centrum
  punkt środkowy
 • center alignment
  centrowanie strony
 • center distortion
  zniekształcenie względem środka
 • centering
  centrowanie
  środkowanie
 • center of excellence
  centrum środkować tekst na stronie
 • centerplane
  przełącznica
 • centi
  centy
 • centigrade
  stopień Celsjusza
  stustopniowy
 • centigrade heat unit
  jednostka ilości ciepła
 • centigrade temperature scale
  skala Celsjusza
  skala stustopniowa temperatur
 • centihg
  centymetr słupa rtęci
 • centile
  centyl
 • centimeter-gram-second
  centymetr-gram-sekunda
 • centimeter-gram-second-electrostatic
  elektrostatyczny układ jednostek centymetrgramsekunda
 • centimeter per second
  centymetr na sekundę
 • centimetre-gramme-second system
  układ centymetr-gram-sekunda
 • centimetre of mercury
  centymetr słupa rtęci
 • centimetre per second
  centymetr na sekundę
 • centinormal solution
  roztwór jednosetnonormalny
 • centipoise
  centypuaz
 • centistoke
  centystokes
 • centner
  cetnar
 • centrad
  jednostka kąta płaskiego
 • central angle
  kąt środkowy w kole
 • central battery
  bateria centralna
 • central battery telephone set
  aparat telefoniczny centralnej baterii
 • central clock
  zegar główny
  zegar pierwotny
  zegar-matka
 • central collision
  zderzenie centralne
  zderzenie czołowe
 • central computer
  komputer centralny
 • central control and monitoring
  centralne sterowanie i sygnalizacja
 • central control panel
  pole centralnej tablicy sterowniczej
 • central core wall
  rdzeń środkowy
  środkowa ścianka wodoszczelna zapory
 • central data processing computer
  centralny komputer do przetwarzania danych
 • central difference
  różnica centralna
 • central ellipsoid of inertia
  centralna elipsoida bezwładności
 • central European time
  czas środkowoeuropejski
 • central force
  siła centralna
  siła środkowa
 • central gear
  koło centralne
  koło słoneczne przekładni obiegowej
 • central heating
  centralne ogrzewanie
 • central impact
  uderzenie centralne
  uderzenie środkowe
 • centralized automatic test system
  scentralizowany automatyczny system pomiarowy
 • centralized data processing
  scentralizowane przetwarzanie danych
 • centralized directory services
  scentralizowane usługi katalogowe
 • Centralized Management-Integration
  scentralizowane zarządzanie-integracja
 • centralized processing
  przetwarzanie scentralizowane
 • centralized routing
  scentralizowane wyznaczanie tras
  trasowanie scentralizowane
 • centralized traffic control
  ośrodek zdalnego kierowania ruchem pociągów
 • centralizer
  centralizator
  element środkujący
 • central limit theorem
  centralne twierdzenie graniczne
 • central logie unit
  logiczna Jednostka centralna
 • central looseness
  rzadzizna osiowa we wlewku
 • centrally
  centrycznie
 • central management
  centralne administrowanie
  centralne zarządzanie
 • central mast type hoist
  wyciąg jednosłupowy
 • central mix concrete
  masa betonowa prefabrykowana w betonowni
 • central moment
  moment centralny
 • central motion
  ruch centralny
  ruch środkowy
 • central office
  centrala przedsiębiorstwa
  centrala telefoniczna
 • central point
  punkt centralny
 • central porosity
  rzadzizna osiowa we wlewku
 • central processing system
  centralny komputer do przetwarzania danych
 • central processing unit
  jednostka centralna komputera
  procesor centralny
  procesor główny
 • central processor
  procesor centralny
 • central projection
  rzut środkowy punktu
 • central quad of cable
  rdzeń kabla
 • central repository
  składowisko centralne odpadów radioaktywnych
 • central reserve
  pas dzielący
 • central server
  serwer centralny
 • central site
  ośrodek centralny
  siedziba centralna
 • central standard time
  czas urzędowy środkowo-amerykański
 • central station
  dworzec centralny
  elektrownia miejska
 • central storage facility
  składowisko centralne odpadów radioaktywnych
 • central symmetry
  symetria środkowa
 • central system
  system centralny
 • central void
  otwór centralny w elemencie paliwowym
 • centre bit
  środkowiec
 • centreboard
  miecz lodzi żaglowej
 • centre board case
  skrzynia mieczowa jachtu
 • centreboard pendant
  linka mieczowa lodzi żaglowej
 • centre-break disconnector
  odłącznik z obu stykami ruchomymi
 • centre bursting
  pęknięcie wewnętrzne daszkowe w osi wyciskanych prętów
 • centre distance
  odległość osi kół współpracujących
  rozstaw kłów tokarki
 • centre drill
  nawiertak do nakiełków
  wiertło do nakiełków
 • centre drilling
  nawiercanie nakiełków
 • centre-driven antenna
  antena zasilana w środku
 • centre electrode
  elektroda centralna świecy zapłonowej
 • centre-folded film
  półrękaw z folii opakowaniowej
 • centre for coordination
  centrum koordynacji
  ośrodek koordynacji
  rdzeń kompleksu
 • centre gauge
  sprawdzian do kłów obrabiarki
 • centre guide silent chain
  łańcuch zębaty z prowadzeniem środkowym
 • centre head
  kątownik ustawczy
  środkownik
 • centre hole
  nakiełek
 • centre hole without protecting chamfer
  nakiełek zwykły
 • centre hole with protecting chamfer
  nakiełek chroniony
 • centre hole with radius form
  nakiełek łukowy
 • centre keelson
  nadstępka środkowa
 • centre lathe
  tokarka kłowa
 • centreless bar peeling
  bezkłowe łuszczenie prętów
 • centreless grinder
  szlifierka bezkłowa
 • centreless grinding
  szlifowanie bezkłowe
 • centre line
  linia środkowa
 • centre line average
  średnie matematyczne odchylenie profilu od linii średniej
 • centre line of an airfoil section
  linia środkowa profilu lotniczego
  linia szkieletowa profilu lotniczego
 • centre line of bar
  oś pręta
 • centre looseness
  rzadzizna osiowa we wlewku
 • centre making machine
  gilziarka
 • centre of area
  środek ciężkości pola figury płaskiej
 • centre of attraction
  środek przyciągań
 • centre of buoyancy
  środek wyporu
 • centre of curvature
  środek krzywizny
 • centre of draught
  środek oporu pługa
 • centre of figure
  środek ciężkości pola figury płaskiej
 • centre of flotation
  środek pływania
 • centre of gravity
  środek bezwładności
  środek ciężkości
  środek masy
 • centre of group
  centrum grupy
 • centre of gyration
  środek larmorowski
 • centre of inertia
  środek bezwładności
  środek masy
 • centre of inflexions
  biegun przegięć
 • centre of lift
  środek wyporu
 • centre of mass
  środek bezwładności
  środek masy
 • centre of motion
  środek ruchu
 • centre of oscillation
  środek wahań wahadła fizycznego
 • centre of percussion
  środek uderzenia
 • centre of power
  środek uciągu pługa
 • centre of pressure
  środek ciśnień profilu lotniczego
  środek parcia
 • centre of pull
  środek uciągu pługa
 • centre of resistance
  środek oporu pługa
 • centre of similitude
  środek jednokładności
 • centre of suspension
  punkt zawieszenia
 • centre of symmetry
  środek symetrii
 • centre of twist
  środek skręcania pręta
 • centre of wind pressure
  środek naporu wiatru
  środek ożaglenia
 • centre porosity
  rzadzizna osiowa we wlewku
 • centre press
  prasa do zakiełkowania kęsów na rury
 • centre punch
  punktak
 • centre punching
  punktowanie
 • centre reamer
  pogłębiacz stożkowy do nakiełków
 • centre roll
  walec środkowy walcarki
 • centre runner
  lej syfonowy
 • centre section of wing
  centropłat
  skrzydło środkowe
 • centre slot
  szczelina środkowa
 • centre spinning
  odlewanie odśrodkowe
 • centre square
  kątownik z przekątną
  środkownik
 • centre tap
  odczep środkowy
  wyprowadzenie środkowe
 • centre tip
  końcówka kła z węglików spiekanych
 • centre to centre
  odległość od osi do osi
 • centre tool screw
  krótki wkręt narzędziowy z końcem stożkowym
 • centre-type grinder
  szlifierka kłowa
 • centre-type grinding
  szlifowanie kłowe
 • centre wheel
  koło godzinowe
 • centrex
  usługa bezpołączeniowa
 • centre-zero instrument
  miernik o podziałce symetrycznej
 • centrifugal [sen'trɪfjəgl]
  odśrodkowy
 • centrifugal atomizer
  rozpylacz odśrodkowy
  rozpylacz wirowy
 • centrifugal box
  przędzarka wirówkowa
 • centrifugal brake
  automatyczny hamulec odśrodkowy
 • centrifugal casting
  odlew lany odśrodkowo
  odlew w formach wirujących
  odlewanie odśrodkowe
 • centrifugal casting machine
  maszyna do odlewania odśrodkowego
 • centrifugal casting mould
  forma obrotowa do odśrodkowego odlewania
  forma wirująca
 • centrifugal clarifier
  wirówka do klarowania cieczy
 • centrifugal clutch
  sprzęgło bezwładnościowe odśrodkowe
 • centrifugal collector
  cyklon
  odpylacz odśrodkowy
 • centrifugal compressor
  sprężarka odśrodkowa
 • centrifugal drier
  odwadniarka odśrodkowa
  suszarka wirówkowa
 • centrifugal fan
  wentylator odśrodkowy
 • centrifugal filter
  wirówka filtracyjna
 • centrifugal force
  siła magnetomotoryczna
  siła odśrodkowa
 • centrifugal friction clutch
  sprzęgło odśrodkowe
 • centrifugal governor
  regulator odśrodkowy
 • centrifugal head
  wysokość ciśnienia wytworzona przez wirnik pompy odśrodkowej
 • centrifugal-head fiow-meter
  krzywak pomiarowy
  przepływomierz krzywakowy
 • centrifugal machine
  wirówka
 • centrifugal molecular still
  aparat wirnikowy do destylacji cząsteczkowej
 • centrifugal moment
  moment odśrodkowy ciała materialnego
 • centrifugal moulding
  formowanie wirowe
 • centrifugal pendulum
  regulator odśrodkowy
  wahadło odśrodkowe
  wahadło stożkowe
 • centrifugal pot
  przędzarka wirówkowa
 • centrifugal pressure casting
  odlewanie pod ciśnieniem odśrodkowym
 • centrifugal pump
  pompa odśrodkowa
 • centrifugal sedimentation
  sedymentacja odśrodkowa
 • centrifugal separator
  oddzielacz odśrodkowy
  separator odśrodkowy
 • centrifugal spinning
  metoda wirówkowa przędzenia włókien chemicznych
 • centrifugal weight
  ciężarek mechanizmu odśrodkowego
 • centrifugation
  odwirowywanie na wirówce
 • centrifuge basket
  bęben wirówki
  kosz wirówki
 • centrifuged latex
  lateks odwirowany
 • centrifuging
  odwirowywanie (na wirówce)
  wirowanie
 • centring
  centrowanie; środkowanie
  nakiełkowanie; nawiercanie nakiełków
  krążyna; rusztowanie krążynowe
 • centring and facing tool
  imak z nawiertakiem i nożem czołowym do rewolwerówek
 • centring cones
  stożki nastawcze
 • centring lens
  soczewka ogniskująca
 • centring machine
  nakiełczarka wiertarka do nakiełków.
  prasa do nakiełkowania kęsów na rury
 • centripetal [sen'trɪpɪtl]
  dośrodkowy
 • centripetal force
  siła dośrodkowa
 • centripetal striction
  zwężenie dośrodkowe
 • centrispinning process
  odlewanie odśrodkowe właściwe
 • centrispun hollow
  tuleja odlewana odśrodkowo
 • centri-throw refractory gun
  torkretnica odśrodkowa
 • centrobaric
  dotyczący środka ciężkości
 • centrode
  centroida
 • centrode of space
  centroida nieruchoma
  centroida stała
 • centrode of the body
  centroida figury
  centroida ruchoma
 • centroid
  środek masy figury geometrycznej
  środek strefy
 • centromere (biol)
  centromer; kinetochor
 • centrosphere
  barysfera
  centrosfera
  jądro Ziemi
 • cephalins
  kefaliny
 • cepharantin
  cefarantyna
 • cepstrum
  cepstrum
 • ceramal
  spiek ceramiczny tlenków metali
 • ceramet
  cermet
  cermetal
  spiek ceramiczno-metalowy
 • ceramic capacitor
  kondensator ceramiczny
 • ceramic color
  farba ceramiczna
 • ceramic dual-in-line package
  dwurzędowa obudowa ceramiczna
 • ceramic fuel
  paliwo ceramiczne
  paliwo tlenkowe
 • ceramic furnace
  piec ceramiczny
 • ceramic glaze
  szkliwo ceramiczne
 • ceramic industry
  przemysł ceramiczny
 • ceramic metal
  spiek ceramiczny tlenków metali
 • ceramic metal element
  element ceramiczno-metalowy
  element cermetowy
 • ceramic packaging
  obudowa ceramiczna
 • ceramic reactor
  reaktor na paliwo ceramiczne
 • ceramic shroud
  ceramiczna osłona wokół strumienia ciekłego metalu przy odlewaniu
  chroniąca przed utlenianiem
 • ceramic transducer
  przetwornik elektrostrykcyjny
 • ceramic ware
  ceramika
  wyroby ceramiczne
 • ceramic whiteware
  ceramika szlachetna
 • ceraraic printed circuit
  obwód całkujący
 • cerargyrite
  chlorargiryt
  kerargiryt
  srebro rogowe
 • cerdip package
  obudowa ceramiczna dwurzędowa układu scalonego
 • cereal germs
  kiełki zbożowe
 • cereal mash
  zacier zbożowy
 • cereal products
  produkty zbożowe
 • cereals
  rośliny zbożowe
  zboża
 • cereal starch
  krochmal zbożowy
  skrobia zbożowa
 • cerebron
  cerebron
  frenozyna
 • cerebrosides
  cerebrozydy
  galaktolipidy
 • Cerenkov counter
  licznik Czerenkowa
 • Cerenkov effect
  zjawisko Czerenkowa
 • Cerenkov radiation
  promieniowanie Czerenkowa
 • ceresine
  cerezyna
  oczyszczony ozokeryt
 • ceria
  dwutlenek ceru
  tlenek cerowy
 • cerimetric titration
  miareczkowanie cerometryczne
 • cerimetry
  cerometria
 • cerin
  cerezyna
  oczyszczony ozokeryt
 • cerite earths
  ziemie cerytowe
 • cerium
  cer
 • cerium standard alloy
  miszmetal
 • cermet
  cermet
  cermetal
  spiek ceramiczno-metalowy
 • cermet resistor
  rezystor cementowany
 • cerosin
  cerezyna
  oczyszczony ozokeryt
 • cerotin
  alkohol cerylowy
  heksakozanol
 • cerous
  cerawy
 • cerrected mean temperature
  średnia temperatura skorygowana
 • cerrobase
  cerrobas
 • certain event
  zdarzenie pewne
 • certifiable
  podlegający zgłoszeniu
 • certificate
  świadectwo
 • certificate authority
  organ certyfikacji
  ośrodek certyfikacji
 • Certificate Enrollment Protocol
  protokół autoryzacji
  protokół uprawniania
 • certificate of airworthiness
  świadectwo zdatności do lotu
 • certificate of authorship
  świadectwo autorskie patentowe
 • certificate of class
  świadectwo klasy statku
 • certificate of competency
  świadectwo kwalifikacyjne
 • certificate of damage
  atest awaryjny
 • certificate of health
  świadectwo zdrowia
 • certificate of origin
  świadectwo pochodzenia towaru
 • certificate of ownership
  dowód własności
 • certificate of primality
  certyfikat pierwszości
 • certificate of proficiency
  dyplom ukończenia kursu
 • certificate of registry
  certyfikat okrętowy
 • certificate of survey
  atest oględzin
 • certificate repository
  składnica certyfikatów
 • certificate revocation list
  lista unieważnionych certyfikatów
 • certificate store
  baza certyfikatów
 • certification
  certyfikacja
  udzielenie świadectwa
 • certification authority
  organ certyfikacji
  ośrodek certyfikacji
 • certification of process
  homologacja procesu
 • certification practice statement
  regulamin pracy Urzędu ds. Certyfikatów
 • certified color
  barwnik spożywczy
 • certified copy
  odpis uwierzytelniony
  odpis wierzytelny
 • certified milk
  mleko wyborowe
 • certified seed
  nasiona kwalifikowane
 • certified tape
  taśma zatwierdzona
 • certified test sieve
  sito kontrolne legalizowane
 • cerussite
  cerusyt
 • ceryl alcohol
  alkohol cerylowy
  heksakozanol
 • cesium
  cez
 • cesium-beam atomic clock
  zegar atomowy z generatorem cezowym
 • cession of rights
  odstąpienie praw
 • cetaceum
  olbrot
  spermacet
  walrat
 • cetane
  cetan
  heksadekan
 • cetane index
  liczba cetanowa oznaczona metodą laboratoryjną
 • cetane number
  liczba cetanowa
  liczba cetanowa oznaczona metodą silnikową
 • cetene
  ceten
  heksadecen
 • cetin
  cetyna
  palmitynian cetylu
 • cetyl
  cetyl
 • cetyl alcohol
  alkohol cetylowy
 • cetylic acid
  kwas palmitynowy
 • cetyl palmitate
  cetyna
  palmitynian cetylu
 • cetylsulfonic acid
  kwas cetylosulfonowy
 • cevadine
  cewadyna
  weratryna
 • cevitamic acid
  kwas askorbinowy
 • chabazite
  chabazyt
 • chad
  jednostka gęstości strumienia neutronów
  wycinek odpadek przy wykrawaniu
  wykrawek
 • chad ded tape
  taśma dziurkowana całkowicie
 • chadless tape
  taśma dziurkowana niecałkowicie
 • chads
  konfetti
  wycinki kart
 • chafer
  fartuch wloką
  pasek ochronny obrzeża opony
 • chaff
  paski folii metalowej wyrzucane z samolotów
  plewy
  sieczka
 • chaff-cutter
  sieczkarnia
 • chaffer
  podsiewacz w młocarni
 • chafing
  ścieranie się
 • chafing corrosion
  korozja cierna
 • chaicotrichite
  chalkotrychit
  kwiat miedziany
 • chain-and bucket type excavator
  koparka wielonaczyniowa łańcuchowa
 • chain bar drawing frame
  rozciągarka grzebieniowa z napędem łańcuchowym
 • chain barker
  korowarka łańcuchowa
 • chain barrel
  bęben łańcuchowy
 • chain belt
  łańcuch drabinkowy
 • chain block
  wciągnik łańcuchowy
 • chain boat
  barka cumownicza
 • chain branching
  rozgałęzienie łańcucha
 • chain breaking
  przerwanie łańcucha
 • chain cable
  łańcuch kotwiczny
 • chain carrier
  nośnik łańcucha reakcji
 • chain code
  kod łańcuchowy
 • chain complex
  kompleks łańcuchowy
 • chain configuration
  konfiguracja łańcucha
 • chain conformation
  konformacja łańcucha
 • chain connecting link
  ogniwo łącznikowe łańcucha
  ogniwo spinające łańcucha
 • chain conveyor
  przenośnik łańcuchowy
 • chain-conveyor furnace
  piec z trzonem łańcuchowym
 • chain cooling bank
  chłodnia ciągnikowa w walcowni
 • chain cutter
  dłuto łańcuszkowe
  łańcuch tnący dłutarki
  wrębiarka łańcuchowa
 • chain-dashed line
  linia kreskowa o jednakowych kreskach
 • chain decay
  rozpad łańcuchowy
 • chain defect
  defekt łańcucha
 • chain detwister
  prowadnica prostująca łańcucha
 • chain disintegration
  rozpad łańcuchowy
 • chain door-fastener
  łańcuch do drzwi
 • chain-dotted line
  linia kreskowa o jednakowych kreskach
 • chain down
  przymocować łańcuchem
 • chain drawbench
  ciągarka łańcuchowa
  ciągarka ławowa
 • chain drive
  napęd łańcuchowy
 • chained list
  lista zmiennych
 • chained printing
  drukowanie łańcuchowe
 • chain extender
  przedłużacz łańcucha
 • chain extension
  przedłużanie łańcucha
 • chain feeder
  zasilacz łańcuchowy
 • chain fission
  przerwanie łańcucha
  rozszczepienie łańcuchowe
 • chain fission yield
  wydajność łańcucha produktów rozszczepienia
 • chain formation
  tworzenie się łańcucha
 • chain girth
  długość wrężnicy
 • chain grate
  ruszt łańcuchowy
 • chain grinder
  ścierak łańcuchowy
 • chain growth
  wzrost łańcucha
 • chain harrow
  brona łańcuchowa
 • chain hoist
  wciągnik łańcuchowy
 • chain homotopy
  homotopia łańcuchowa
 • chain hydrocarbons
  węglowodory alifatyczne
  węglowodory łańcuchowe
 • chaining
  łączenie w bloki
  pomiar długości łańcuchem mierniczym
  tworzenie łańcucha
 • chaining configuration
  konfiguracja łańcuchowa
 • chain initiation
  inicjowanie łańcucha reakcji
 • chain initiator
  inicjator reakcji łańcuchowej
 • chain intermittent weld
  szew spawany łańcuchowy
 • chain isomerism
  izomeria łańcuchowa
 • chain jack
  dźwignik łańcuchowy
 • chain line
  linia punktowa
  podbora
 • chain link
  ogniwo łańcuchowe
  płytka łańcuchowa
 • chain locker
  komora łańcuchowa
 • chain molecule
  cząsteczka łańcuchowa
 • chain mortiser
  dłutownica łańcuszkowa
 • chain of dimensions
  łańcuch wymiarowy
 • chain of reactions
  łańcuch kinetyczny
  łańcuch reakcji
 • chainomatic balance
  waga analityczna łańcuszkowa
 • chain pick
  nóż łańcucha wrębowego
 • chain pipe
  kluza łańcuchowa
  rura łańcuchowa
 • chain pipe tongs
  klucz łańcuchowy do rur
 • chain pitch
  podziałka łańcucha
 • chain plate
  wantownik
 • chain polymer
  polimer łańcuchowy
 • chain printer
  drukarka łańcuchowa
 • chain propagation
  rozwijanie łańcucha reakcji
 • chain propagator
  nośnik łańcucha reakcji
  propagator łańcucha
 • chain pulley
  krążek łańcuchowy
 • chain pulley block
  wciągnik łańcuchowy
 • chain reaction
  reakcja łańcuchowa
 • chain riveting
  nitowanie równoległe
 • chain rule
  wzór na pochodną funkcji złożonej
 • chain saw
  piła łańcuchowa
 • chain scission
  rozerwanie łańcucha
  rozszczepienie łańcucha
 • chain shackle
  łącznik łańcuchowy
 • chain shot-blasting machine
  oczyszczarka gąsienicowa
  oczyszczarka wirnikowo-łańcuchowa
 • chain sling
  strop łańcuchowy
 • chain spanner
  klucz łańcuchowy do rur
 • chain splitting
  rozerwanie łańcucha
  rozszczepienie łańcucha
 • chain start
  inicjowanie łańcucha reakcji
 • chain stitch machine
  sczepiarka łańcuszkowa
 • chain stopper
  środek przerywający wzrost łańcucha
  stoper łańcucha kotwicznego
 • chain structure
  budowa łańcuchowa
 • chain termination
  zakończenie łańcucha reakcji
 • chain terminator
  środek zakończający wzrost łańcucha
 • chain tongs
  klucz łańcuchowy do rur
 • chain transfer
  przenoszenie łańcucha polimeru
  przesuwacz łańcuchowy w walcowni
 • chain transfer agent
  przenośnik łańcucha
 • chain transmission
  przekładnia łańcuchowa
 • chain wheel
  koło łańcuchowe
 • chain wrench
  klucz łańcuchowy do rur
 • chair conformation
  konformacja krzesłowa
 • chairs
  podchwyty klatki szybowej
 • chaising calender
  gładziarka czezyngowa
  gładziarka morująca
 • chalcanthite
  chalkantyt
 • chalcocite
  błyszcz miedzi
  chalkozyn
 • chalcogens
  pierwiastki rudotwórcze
  tlenowce
 • chalcography
  miedziorytnictwo
 • chalcone
  benzylidenoacetofenon
  chalkon
 • chalcophylic elements
  pierwiastki chalkofilne
  pierwiastki kruszcolubne
 • chalcopyrite
  chalkopiryt
  piryt miedziowy
 • chalking
  kredowanie
  wykwitanie
 • chalk line
  sznurek traserski do odbijania linii prostych
 • chalk overlay paper
  papier kredowany
 • challenge
  sygnał wzywający do ujawnienia tożsamości
 • challenge-response protocol
  protokół wyzwanie-odpowiedź
 • chalones
  chalony
 • chalybeate water
  woda żelazista
 • chamaephyte
  roślina przyziemno-pączkowa
 • chamber acid
  kwas siarkowy komorowy
 • chamber crystals
  kryształy komorowe
  kwas nitrozylosiarkowy
 • chamber drier
  suszarka komorowa
 • chambering
  poszerzanie dna otworu
 • Chamber of Commerce
  izba handlowa
 • chamber oven
  piec komorowy
 • chamber pressure
  ciśnienie gazów w komorze
  ładunkowej broni | spalania silnika rakietowego.
 • chamber process
  metoda komorowa przemysł H2SO4
 • chamfered corner
  ścin naroża
 • chamfered plain washer
  podkładka okrągła ze ścięciem
 • chamfer plane
  strug do ukosowania
 • chamoising
  garbowanie tłuszczowe
  garbowanie zamszowe
 • chamois leather
  skóra zamszowa
  zamsz
 • chamosite
  szamozyt
 • chamotte
  szamot
 • chamotte brick
  cegła szamotowa
 • chamotte powder
  mączka szamotowa
 • chance cause
  przyczyna przypadkowa
 • chance coincidence
  koincydencja przypadkowa
 • chance-constraint programming
  programowanie stochastyczne
 • chance failure
  uszkodzenie przypadkowe
 • chance pattern
  model losowy
 • chance skins
  skóry uboju wiejskiego
 • chance variation
  losowość
  zmienność losowa
  zmienność przypadkowa
 • change authority
  uprawnienie do zmiany
 • change capture program
  program przechwytujący zmiany
 • change-coil instrument
  przyrząd pomiarowy ferromagnetyczny o wymiennej cewce
 • change control
  kontrola wymiany
  kontrola zmian
 • change-direction protocol
  protokół zmiany kierunku
 • change dump
  składowanie zmian zawartości pamięci
  zrzut zmian
 • change file
  kartoteka aktualizująca
  kartoteka zmian
 • change gears
  koła zębate zmianowe
 • change-gear train
  przekładnia zębata
 • change-gear train with quadrant
  przekładnia gitarowa
 • change in cross-sectional area
  zmiana przekroju
 • change of air
  wymiana powietrza
 • change of state
  zmiana stanu skupienia
 • change of tide
  przesilenie pływu
 • change of value
  zmiana Wartości
 • change of variables
  zamiana zmiennych
 • change over
  przełączyć
  przestawić się
 • change-over
  przejście projekcyjne
  przełączenie
  zmiana
 • change-over contact
  zestyk przełączny
 • change-over switch
  przełącznik
 • change-over time
  czas przełączania
 • change point
  punkt krytyczny
 • changer
  zmieniacz
 • change record
  rekord zmian
  zapis zmian
 • change-speed gear
  przekładnia zębata z kołami zmianowymi
 • change-speed motor
  silnik wielobiegowy
 • change stand
  klatka walcownicza wymienna
 • change wheels
  koła zębate zmianowe
 • changing load
  obciążenie zmienne
 • changing room
  rozbieralnia
 • channel balancing
  równoważenie kanałów
 • channel bandwidth
  szerokość pasma kanału
 • channel bar
  ceownik
  korytko
 • channel black
  sadza gazowa
  sadza kanałowa
 • channel blockage
  blokada kanału chłodzącego
 • channel buoy
  pława torowa
 • channel capacity
  przepustowość kanału
 • channel code
  kod kanału
 • channel controller
  sterownik kanału
 • channel distortion
  zniekształcenie w kanale
 • channel filter
  filtr kanałowy
 • channel guide
  program telewizyjny
  przewodnik po kanałach
 • channel head
  główka kanału paliwowego
 • channel hot-electron
  gorące elektrony w kanale
 • channel iron
  ceowniki stalowe
  korytka
 • channelizing
  kanalizowanie ruchu
  kierowanie ruchu
  zwielokrotnianie
 • channelling
  kopanie row
  kształtowanie ceowników z blachy
  tworzenie się kanałów
  żłobkowanie
 • channelling cutter
  frez tarczowy trzystronny naprzemianskośny
 • channelling effect
  efekt kanałowy
 • channelling machine
  koparka do rowów
  koparka wielonaczyniowa wzdłużna
 • channel of a computer
  kanał jawny
  kanał odkryty
 • channel of a fleld-effect-transistor
  kanał tranzystora polowego
 • channel section
  ceownik
  korytko
  przekrój ceowy
 • channel selector
  przełącznik kanałów
 • channel sensitivity
  czułość toru
  skuteczność toru
 • channel service unit
  jednostka obsługi kanału
 • channel switching
  komutacja kanałów
 • channel-type induction furnace
  piec indukcyjny kanałowy
 • channel valve
  zawór listwowy korytkowy w sprężarkach tłokowych
 • chantlate
  przypustnica
  przysuwnica
 • chapiter
  kapitel
 • chaplet
  podpórka rdzeniowa
 • char
  oczyszczać płomieniem dno statku
  sprzątać
  węgiel odbarwiający
  zwęglać
 • character array
  tablica znakowa
 • character-at-a-time printer
  drukarka znakowa
 • character-based program
  program działający w trybie znakowym
 • character cell
  komórka znakowa
 • character char
  znak zastępczy
 • character code
  kod znaku
 • character code matrix
  matryca kodów znaków
 • character constant
  stała znakowa
 • character conversion
  konwersja znaków
 • character data representation identifier
  identyfikator reprezentacji danych znakowych
 • character density
  gęstość zapisu znaków
 • character device
  urządzenie znakowe
 • character error rate
  znakowa stopa błędów
 • character expression
  wyrażenie znakowe
 • character field
  pole znakowe
  pole znaku
 • character format
  format czcionki
  format znakowy
  format znaku
 • character generator utility
  generator znaków
 • character graphics
  grafika znakowa
 • character grid
  siatka znakowa
 • character grid unit
  jednostka siatki znakowej
 • character group
  grupa charakterów
 • character identifier
  identyfikator znaku
 • characteristic acoustical impedance
  impedancja akustyczna falowa
 • characteristically
  charakterystycznie
 • characteristic angle
  kąt charakterystyczny
 • characteristic band
  pasmo charakterystyczne dźwięku
 • characteristic cone
  stożek charakterystyczny
 • characteristic curve
  charakterystyka
  krzywa charakterystyczna
 • characteristic equation
  równanie charakterystyczne
 • characteristic equation of matrix
  równanie charakterystyczne macierzy
  równanie sekularne
 • characteristic frequency
  częstość charakterystyczna Debyea
 • characteristic function
  funkcja charakterystyczna
 • characteristic group
  grupa charakterystyczna
 • characteristic impedance
  impedancja charakterystyczna
 • characteristic number of matrix
  wartość własna
 • characteristic of beacon
  charakterystyka latarni
 • characteristic polynomial
  wielomian charakterystyczny
 • characteristic quantity
  wielkość charakterystyczna
 • characteristic root
  pierwiastek charakterystyczny
  wartość własna
 • characteristic speed
  wyróżnik szybkobieżności
 • characteristic surface
  powierzchnia charakterystyczna
 • characteristic temperature
  temperatura charakterystyczna
  temperatura Debyea
 • characteristic value
  wartość charakterystyczna
  wartość własna
 • characteristic vector
  wektor charakterystyczny
  wektor własny
 • characteristic X-radiation
  promieniowanie rentgenowskie charakterystyczne
 • character key
  klawisz znakowy
 • character large object
  duży obiekt znakowy
 • character light
  światło kodowe
 • character map
  tablica znaków
 • character mode
  tryb znakowy
 • character number
  kod znaku
 • character operator
  operator znakowy
 • character-oriented computer
  komputer znakowy
 • character oriented protocol
  protokół ukierunkowany na przesyłanie znaków
 • character position
  pozycja znaku
 • character reader
  czytnik znaków
 • character recognition
  rozpoznawanie znaków
 • character repertoire
  repertuar znaków
 • character set
  zbiór znaków
  zbiór znaków alfanumerycznych
 • character spacing
  odstęp między znakami
 • characters per second
  liczba znaków na sekundę
  znaki na sekundę
 • character string
  ciąg znaków
  łańcuch znaków
 • character string delimiter
  ogranicznik łańcucha znaków
 • character stuffing
  napełnianie znakami
 • character subset
  podzbiór znaków
 • character table
  tablica znaków
 • character terminal
  terminal tekstowy
  terminal znakowy
 • character variable
  zmienna znakowa
 • character width
  szerokość znaku
 • charactron
  charaktron
 • charcoal
  węgiel drzewny
  węgiel pochodzenia roślinnego
 • charcoal filter bed
  warstwa filtracyjna węgla drzewnego
 • charcoal iron
  surówka wytapiana na węglu drzewnym
 • charge = fee duty
  (urzędowa)opłata
 • chargeable
  ładowalny
 • charge a sum to an account
  obciążać konto sumą
 • charge carrier
  nośnik ładunku
 • charge carriers
  nośniki ładunku
 • charge cloud
  chmura ładunku
 • charge conjugation conservation
  prawo niezmienniczości sprzężenia ładunkowego
 • charge conjugation operation
  transformacja C zmieniająca cząstkę
  transformacja sprzężenia ładunkowego
 • charge conjugation parity
  parzystość ładunkowa
 • charge-coupled device
  przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
 • charge-coupled imager
  przetwornik noktowizyjny
  przetwornik obrazowy
 • charge coupled photodiode
  fotodioda lawinowa
  fotodioda o sprzężeniu ładunkowym
 • charged
  nabity o broni
  naładowany
 • charged dislocation
  dyslokacja naładowana
  dyslokacja w krysztale jonowym
 • charge density
  gęstość ładunku
 • charge distributor
  rozdzielacz wsadu w wielkim piecu
 • charged lap
  docierak zbrojony
 • charged particle
  cząstka naładowana
 • charge end of reheating furnace
  przód pieca grzewczego
  strona wsadowa pieca grzewczego
 • charge exchange
  wymiana ładunku
 • chargehand
  brygadzista
 • charge independence
  ładunkowa niezależność sił jądrowych
 • charge injection device
  przyrząd z przenoszeniem ładunku
 • charge-injection device
  przyrząd ze wstrzykiwaniem ładunku
 • charge-level indicator
  zegar wsadowy
 • charge-mass ratio
  ładunek właściwy cząstki
 • charge materials
  materiały wsadowe
 • charge multiplets
  multiplety izospinowe
  multiplety ładunkowe
 • charge parity
  parzystość ładunkowa
 • charge pressure
  ciśnienie świeżego ładunku
 • charger
  górnik strzałowy
  ładowarka
  ładownik
  łódka nabojowa
  urządzenie załadowcze
  wsadzarka
 • charger clip
  ładownik
  łódka nabojowa
 • charge roller table
  samotok wsadowy przy piecu grzewczym
 • charge storage diode
  dioda ładunkowa
  dioda z gromadzeniem ładunku
 • charge storage in a camera tube
  akumulacja ładunków w lampie analizującej
 • charge table
  samotok wsadowy przy piecu grzewczym
 • charge transfer
  przenoszenie ładunku
 • charge-transfer band
  pasmo przenoszenia ładunku
 • charge transfer device
  przyrząd o przenoszeniu ładunku
 • charge-transfer device
  przyrząd o przenoszeniu ładunku
 • charge transfer inefficiency
  niesprawność przenoszenia ładunku
 • charge-transfer step
  etap przeniesienia ładunku
  reakcja wymiany ładunku
 • charge yield
  zysk metalu ze wsadu
 • charging
  bartery
  ładowanie
  ładowanie akumulatora
 • charging area
  rejon załadowczy
 • charging arrangement
  urządzenie zasypowe urządzenie załadowcze
 • charging bar
  drąg wsadzarki
 • charging basket
  kosz zasypowy
 • charging bay
  hala wsadowa przygotowanie wsadów
 • charging box
  koryto wsadowe
  skrzynia załadowcza
 • charging bridge
  most przeładunkowy
 • charging bucket
  kubeł wsadowy
 • charging car
  wózek załadowczy
  wózek zasypowy
 • charging connection from
  rura doprowadzająca ciecz z
 • charging crane
  suwnica wsadowa
 • charging current
  prąd ładowania
 • charging diode
  dioda ładująca
 • charging door
  drzwi wsadowe
  okno wsadowe
  otwór wsadowy
 • charging effect
  efekt ładowania próbki
 • charging end of reheating furnace
  przód pieca grzewczego
  strona wsadowa pieca grzewczego
 • charging face
  strona załadowcza
 • charging floor
  pomost wsadowy
  pomost załadowczy
 • charging gallery
  pomost zasypowy przy piecu
 • charging grid
  ruszt wsadowy przy piecu grzewczym
 • charging hole
  otwór załadowczy
 • charging hopper
  kosz zasypowy
  lej zasypowy
 • charging indicator
  wskaźnik ładowania
 • charging larry
  maszyna wsadowa do koksu
  wsadnica
 • charging machine
  wsadzarka
 • charging pan
  koryto wsadowe
  skrzynia załadowcza
 • charging platform
  pomost wsadowy
  pomost załadowczy
 • charging pump
  pompa uzupełniania wody
 • charging room
  ładownia akumulatorów
 • charging side of open hearth furnace
  przód pieca martenowskiego
  strona wsadowa pieca martenowskiego
 • charging table
  samotok wsadowy
  samotok załadowczy
 • charging tray
  paleta wsadowa
 • charging turbine
  turbina zespołu ładującego napędzająca sprężarkę
 • charging valve
  zawór do napełniania
 • charging voltage
  napięcie ładowania akumulatora
 • charging with abrasive
  zaprawianie materiałem ściernym
  zbrojenie materiałem ściernym
 • Charles' law
  prawo Charlesa i Gay-Lussaca
 • charlock
  ognicha
 • charm
  powab
 • charmed particle
  cząstka powabna
 • Charpy pendulum machine
  miot wahadłowy Charpyego do prób udarnościowych
 • Charpy test
  próba udarnościowa Charpyego
 • charring
  drgania
  zwęglanie
 • chart area
  obszar wykresu
 • chart comparison unit
  rzutnik mapy na ekran radiolokatora
 • chart datum
  zero hydrograficzne
  zero mapy
 • charterboat
  łódź do wynajęcia
 • chartered
  uprawnienie
 • chartered accountant
  rewident ksiąg
 • chartered engineer
  inżynier dyplomowany
 • charterer
  czarterujący
 • charter flight
  lot czarterowy
  lot na zamówienie
 • chartering agent
  agent czarterujący
  makler frachtujący
 • charter-party
  czarter
  umowa czarterowa
 • chart format
  format wykresu
 • charting
  mapa klawiatury
 • chart layout
  układ wykresu
 • chart room
  kabina nawigacyjna
 • chart-work
  kreślenie na mapie nawigacyjnej
 • chaser
  gniotownik krążnikowy
  gniotownik obiegowy
  kolot
  kruszarka-kołogniot
  nóż grzebieniowy do gwintu
 • chaser diestock
  głowica gwinciarska ręczna
  gwintownica
 • chaser mill
  gniotownik krążnikowy
  gniotownik obiegowy
  kołotok
  kruszarka-kologniot
 • chasing
  grawerowanie
  nacinanie gwintu
  nacinanie rowków
 • chasing calender
  gładziarka czezyngowa
  gladziarka morująca
 • chasing hammer
  młotek klepak blacharski
 • chasing lathe
  tokarka do toczenia gwintów przy użyciu wzorników gwintowych
 • chassis assembly
  podwozie kompletne
 • chassis-cum-body
  podwozie stanowiące całość z nadwoziem
 • chassis frame
  rama podwozia
 • chassis intrusion
  alert ostrzeżenie o otwarciu obudowy
 • chassis intrusion alert
  ostrzeżenie o otwarciu obudowy
 • chassis intrusion detection
  wykrycie otwarcia obudowy
 • chassis lock
  blokada obudowy
 • chat forum
  szerokie forum dyskusji
 • chatoyant
  mieniący się
 • chat room
  pokój rozmów
 • chatter
  drganie
  karbowanie powierzchni
  trzęsienie głośne
 • Chattock micromanometer
  manometr uchylny Chattocka
 • chaulmoogra oil
  olej chaulmugrowy
  olej uspianowy
 • chaulmoogric acid
  kwas chaulmugrowy
 • chavicol
  chawikol
 • cheap
  tani
 • cheaper brand
  gorszy gatunek
 • cheap oxygen
  tani tlen technologiczny
 • cheap rate
  stawka ulgowa
 • Chebyshev approximation
  Czebyszewa metoda przybliżonego całkowania
 • Chebyshev filter
  filtr Czebyszewa
 • Chebyshev polynomials
  wielomiany Czebyszewa
 • checkable
  sprawdzalny
 • check bearing
  namiar kontrolny
 • check bit
  bit kontrolny
 • check box
  pole wyboru
 • check box enabled
  pole wyboru aktywne
 • check character
  znak kontrolny
 • check command
  rozkaz weryfikacji
 • check condition
  warunek sprawdzania
 • check constraint
  ograniczenie sprawdzające
 • check digit
  cyfra kontrolna
 • checked
  sprawdzony
  zaznaczony
 • checked command
  polecenie wybrane
 • checked-in file
  plik w repozytorium
  plik zwrócony
 • checked-out file
  plik w użyciu
  plik wypożyczony
  plik zarezerwowany
 • checker chamber
  komora regeneratora
 • check flight
  lot kontrolny
 • check gauge
  przeciwsprawdzian
  sprawdzian kontrolny
 • check in
  nawiązać łączność
  wpisać się na listę
  zgłosić się
  zgłosić się do odprawy pasażerów
 • checking bollard
  pachołek nabrzeżny
 • checking braking
  hamowanie zwalniające
 • checking in
  dopasowywanie współpracujących części
 • checking program
  program sprawdzający
 • checking scales
  waga kontrolna
 • check inspection
  kontrola ponowna
 • check-in time
  czas zgłoszenia pasażerów do punktu odprawy
 • checklist
  lista kontroli
 • check-list
  spis kontrolny
  wykaz czynności kontrolnych
 • check mark
  znacznik
 • check meter
  przyrząd pomiarowy kontrolny
 • check number
  cyfra kontrolna
  numer kontrolny
 • check nut
  przeciwnakrętka
 • check off
  zaznaczyć pozycję w spisie
 • checkout
  test kontrolny
 • check out
  kontrolować
  sprawdzać
  wykreślić się z listy
  wypisać się
  zakończyć seans łączności
  zarezerwować miejsce
 • checkpoint
  punkt kontrolny
 • check point
  punkt kontroli
  punkt kontrolny
 • checkpointing
  wprowadzanie punktów kontrolnych
 • checkpoints
  punkt dostępu
 • checkpoint size
  wielkość punktu kontrolnego
 • check rail
  odbojnica
  szyna ochronna
 • checkroom
  przechowalnia bagażu
 • check stoppers
  hamulce wodowaniowe
 • checksum
  suma kontrolna
 • checksum failure
  błąd krytyczny
 • checksum protection
  zabezpieczenie przez sumę kontrolną
 • checksum set
  zbiór sumy kontrolnej
  zestaw sumy kontrolnej
 • check total
  suma kontrolna
 • checkup
  kontrola
  przegląd
  sprawdzenie
 • checkup program
  program kontroli
  program sprawdzający
 • check valve
  zawór jednokierunkowy
  zawór zwrotny
 • checkweigher
  wagowy pracownik
 • cheddite
  szedyt
 • cheek
  bok gniazda czopa
  bok otworu
  skrzynka pośredn
  skrzynka środkowa
  szczęka imadła
 • cheeking
  egalizowanie karczków
  przybierka ociosów
 • cheeking machine
  dwojarka karczkowa
 • cheek of an opening
  bok otworu
 • cheeks
  jarzemko wagi
 • cheese antenna
  antena paraboliczna segmentowa
 • cheese cloth
  chusta serowarska
 • cheese curing
  dojrzewanie sera
 • cheese dairy
  serownia
 • cheese head
  leb walcowy wkrętu
 • cheese head screw
  wkręt z łbem walcowym płaskim
 • cheese ingot
  mały wlewek okrągły do wyrobu kół wagonowych
 • cheesemaking
  serowarstwo
 • cheese paste
  masa serowa
 • cheese reflector
  reflektor serowy w falowodzie
 • cheese ripening
  dojrzewanie sera
 • cheese ripening room
  dojrzewalnia sera
 • cheese starter
  zakwas serowarski
 • cheesy film
  powłoka miękka niewyschnięta
 • chelate complex
  chelat
  kompleks chelatowy
  związek chelatowy
  związek kleszczowy
 • chelate polymers
  polichelaty
  polimery koordynacyjne
 • chelate ring
  pierścień chelatowy
 • chelate ring formation
  chelatacja
  chelatowanie
 • chelating agent
  czynnik chelatujący
  odczynnik chelatujący
 • chelatometry
  chelatometria
 • chemical activity
  aktywność chemiczna
 • chemical adsorption
  adsorpcja chemiczna
  cheroisorpcja
 • chemical affinity
  powinowactwo chemiczne
 • chemical agent
  środek chemiczny
 • chemical analysis
  analiza chemiczna
  skład chemiczny
 • chemical and volume control system
  układ kompensacji objętości i regulacji składu chemicznego
 • chemical attack
  szkodliwe działanie chemiczne
 • chemical balance
  waga analityczna
  waga aptekarska
  waga techniczna
 • chemical bond
  wiązanie chemiczne
 • chemical capping of ingots
  chemiczne nakrywanie wlewków
 • chemical cargo carrier
  chemikaliowiec
 • chemical cartridge respirator
  połmaska z pochłaniaczem chemicznym
 • chemical cell
  ogniwo chemiczne
 • chemical cellulose
  alfaceluloza
 • chemical ceramics
  wyroby ceramiczne kwasoodporne
 • chemical change
  przemiana chemiczna
  reakcja chemiczna
 • chemical cleaning
  pranie chemiczne
  pranie na sucho
 • chemical coating
  powłoka chemiczna
 • chemical code
  międzynarodowe przepisy dotyczące przewozu chemikaliów
 • chemical composition
  skład chemiczny
 • chemical compound
  związek chemiczny
 • chemical constitution
  budowa chemiczna
  skład chemiczny
 • chemical corrosion
  korozja chemiczna
 • chemical cotton
  linters bawełniany oczyszczony
 • chemical dating
  chemochronologia
  datowanie chemiczne na podstawie zmian składu chemicznego ciał
 • chemical decomposition
  rozkład chemiczny
 • chemical deposition
  wypieranie metalu z roztworu
 • chemical dermatitis
  zapalenie skóry wywołane czynnikami chemicznymi
 • chemical dip furnace
  piec z kąpielą solną do lutowania
 • chemical dosimetry
  dozymetria chemiczna
 • chemical durability
  odporność chemiczna
  odporność na działanie czynników chemicznych
 • chemical element
  pierwiastek chemiczny
 • chemical energy
  energia chemiczna
 • chemical engineer
  inżynier chemik
 • chemical engineering
  inżynieria chemiczna
 • chemical entity
  cząsteczka
  cząstka chemiczna atom
  jon
  wolny rodnik
 • chemical equation
  równanie chemiczne
  równanie reakcji
  równanie stechiometryczne
 • chemical equilibrium
  równowaga chemiczna
  równowaga reakcji
 • chemical equivalent
  równoważnik chemiczny
 • chemical factor
  mnożnik analityczny
 • chemical fertilizer
  nawóz sztuczny
 • chemical finishing
  wykończanie chemiczne
 • chemical formula
  wzór chemiczny
 • chemical gas
  gaz do syntezy
 • chemical hood
  wyciąg chemiczny
 • chemical individual
  indywiduum chemiczne
  substancja chemiczna
 • chemical induction
  indukcja chemiczna
 • chemical industry
  przemysł chemiczny
 • chemical inertness
  nieczynność
  obojętność chemiczna
 • chemical-ion pump
  pompa próżniowa jonowa
 • chemicalization of agriculture
  chemizacja rolnictwa
 • chemical kinetics
  kinetyka chemiczna
 • chemical laboratory
  laboratorium chemiczne
 • chemical laser
  laser chemiczny
 • chemical lead
  ołów 99
 • chemically
  chemicznie
 • chemically active
  chemicznie czynny
 • chemically active fluid bed
  złoże fluidalne chemicznie czynne
 • chemically analogous
  chemicznie podobny
 • chemically bonded phase
  faza nieruchoma związana chemicznie w chromatografii
 • chemically combined water
  woda chemicznie związana
  woda konstytucyjna
 • chemically equivalent quantities
  ilości chemicznie równoważne
  ilości stechiometryczne
 • chemically foamed plastic
  tworzywo chemicznie spienione
 • chemically inert
  chemicznie bierny
  chemicznie nieczynny
 • chemically pumped laser
  laser chemiczny
 • chemically pure
  chemicznie czysty
 • chemically resistant
  chemicznie odporny
 • chemically similar
  chemicznie podobny
 • chemically stable
  chemicznie trwały
 • chemical machining
  obróbka chemiczna metali trawieniem
 • chemical mechanism
  chemizm
 • chemical metallurgy
  otrzymywanie metali metodami chemicznymi
 • chemical milling
  obróbka chemiczna metali trawieniem
 • chemical nitrogen
  azot związany
 • chemical nomenclature
  nomenklatura chemiczna
 • chemical oxygen demand
  chemiczne zapotrzebowanie tlenu
 • chemical passivity
  bierność chemiczna
 • chemical physics
  fizyka chemiczna
 • chemical plant
  przemysłowe urządzenia chemiczne
  zakłady chemiczne
 • chemical plasticization gumr
  plastyfikacja przy użyciu zmiękczaczy
 • chemical polarization
  polaryzacja reakcyjna
 • chemical polishing
  polerowanie chemiczne
 • chemical porcelain
  porcelana chemiczna do wyrobu aparatury chemicznej
 • chemical potential
  potencjał chemiczny
 • chemical process
  proces chemiczny
 • chemical properties
  własności chemiczne
 • chemical pulp
  ścier chemiczny
 • chemical pulping
  roztwarzanie chemiczne drewna
 • chemical pump
  pompa do cieczy żrących
 • chemical purification
  oczyszczanie chemiczne
 • chemical reaction
  reakcja chemiczna
 • chemical reactor
  reaktor chemiczny
 • chemical reagent
  odczynnik chemiczny
 • chemical relaxation
  relaksacja chemiczna
 • chemical resistance
  odporność chemiczna
 • chemical resolution
  rozdzielanie chemiczne
 • chemical rheology
  chemoreologia
 • Chemicals
  chemikalia
 • chemical score
  wartość odżywcza białka określona chemicznie
 • chemical seed dresser
  zaprawiarka do nasion
 • chemical sensitization
  sensybilizacja chemiczna
 • chemical sewage treatment
  oczyszczanie chemiczne ścieków
 • chemical shift
  przesunięcie chemiczne w magnetycznym rezonansie jądrowym
 • chemical shim
  substancja dodawana do chłodziwa reaktorowego
  jako środek kompensacyjny.
 • chemical shim control
  chemiczna kompensacja wypalenia
 • chemical shutdown
  wyłączenie reaktora przez dodanie odpowiedniej
  ubstancji chłodziwa reaktorowego
  .
 • chemical sputtering
  rozpylanie chemiczne | reaktywne
 • chemical stability
  trwałość chemiczna
 • chemical stoneware
  kamionka chemoodporna
 • chemical tanker
  chemikaliowiec
 • chemical technology
  technologia chemiczna
 • chemical thermodynamics
  termodynamika chemiczna
 • chemical thinning
  przerzedzanie zawiązków owocowych środkami chemicznymi
 • chemical treatment
  obróbka chemiczna
 • chemical vapour deposition
  osadzanie chemiczne warstw z fazy gazowej
 • chemical ware
  wyroby chemoodporne
 • chemical warfare
  broń chemiczna
 • chemical warfare agents
  chemiczne środki bojowe
 • chemical wood-pulp
  masa celulozowa drzewna
 • chemical yield
  wydajność chemiczna
 • chemichromatography
  chemichromatografia
  chromatografia osadowa
 • chemiluminescence
  chemiluminescencja
 • chemism
  chemizm
 • chemisorbed layer
  warstwa za adsorbowana
 • chemisorption
  adsorpcja chemiczna
  chemisorpcja
 • chemistry of coke
  karbochemia
  koksochemia
 • chemistry of living tissues
  histochemia
 • chemistry table
  stół laboratoryjny
 • chem-milling
  obróbka chemiczna metali trawieniem
 • chemocline
  chemoklina
 • chemolysis
  chemoliza
 • chemometrics
  chemometria
 • chemonuclear reactor
  reaktor chemonuklearny
 • chemosensor
  chemosensor
  czujnik chemiczny
 • chemosterilant
  chemosterylant
 • chemosterilization e.g. of male insects
  chemosterylizacja
 • chemosynthesis
  chemosynteza
 • chemotronics
  chemotronika
 • chemurgy
  dział chemii stosowanej zajmujący się technologią płodów rolnych
 • chenopodium oil
  olejek komosy przeciwczerwiowej
 • cheque book
  książeczka czekowa
 • chequer brick
  kratówka do regeneratorów
  kształtka kratownicowa
 • chequer knurl
  radelko krzyżowe
 • chequer plate
  blacha ryflowana
  blacha żeberkowa
 • chequer plate mill
  walcarka do blach żeberkowych
 • chequers
  kratownica regeneratora
 • chequer tile
  kratówka do regeneratorów
  kształtka kratownicowa
 • chequerwork
  kratownica regeneratora
 • cheque to bearer
  czek na okaziciela
 • chernozem
  czarnoziem
 • cherry
  frez trzpieniowy do matryc
 • cherry-brandy
  wiśniówka
 • cherry coal
  węgiel niespiekalny
 • cherrying
  frezowanie matryc
 • cherry picker
  Dźwig awaryjny do zdejmowania kabiny z wierzchołka
  rakiety ustawionej na wyrzutni
  .
  Żuraw przejezdny ze stanowiskiem roboczym na
  końcu wysięgnika
  .
  (górn.) Urządzenie do przestawiania wozów przy
  jednotorowych robotach chodnikowych
  .
  Urządzeie dźwigowe naprawcze z ruchomym ramieniem.
 • cherry-red heat
  temperatura wiśniowego żaru
 • chert
  czert
  rogowiec
 • cherty
  rogowcowy
 • chessylite
  azuryt
  błękit miedzi
  szesylit
 • chest circumference
  obwód klatki piersiowej
 • chestnut coal
  orzech sortyment węgla
 • chestnut soil
  gleba kasztanowa
 • cheviot
  szewiot
 • chevron fold
  fałd wąskopromienny
 • chevron gear
  koło zębate daszkowe
  koło zębate strzałkowe
 • chewing gum
  guma do żucia
 • chewing test
  próba żucia
 • Chezy formula
  wzór Chezyego
 • chicken
  kurczę
 • chicken farm
  ferma kurza
 • chicken skin
  chropowatość powierzchni błąd prasowniczy
 • chief accountant
  główny księgowy
 • chief constituent
  składnik główny
 • chief designer
  główny konstruktor
 • chief editor
  redaktor naczelny
 • chief engineer
  główny inżynier
  starszy mechanik
 • chief inspector
  kierownik działu kontroli technicznej
 • chief process engineer
  główny technolog
 • chief programmer
  główny programista
  programista główny
  programista wiodący
 • chief project engineer
  główny projektant
 • chief steward
  ochmistrz
 • chiffon
  szyfon
 • child
  następnik wierzchołek grafu
 • child benefit
  zasiłek na dziecko
 • child class
  klasa potomna
 • child directory
  katalog potomny
 • child pointer
  wskaźnik potomny
 • child process
  proces podrzędny
  proces potomny
 • child raster
  raster podrzędny
 • childrenite
  czyldrenit
 • child task
  zadanie potomne
 • child type
  typ potomny
 • child window
  okno potomne
 • Chilean mill
  gniotownik krążnikowy
  kołotok
  kruszarka-kołogniot
 • Chile nitre
  nitratyn
  saletra chilijska
  saletra sodowa
 • chill
  forma metalowa
  kokila
  ochładzalnik
 • chill casting
  odlew kokilowy
  odlew utwardzony
  odlewanie kokilowe
 • chillcooler
  wychładzalnia
 • chill crystal
  kryształ zamrożony
 • chilled ceiling
  sufit chłodzony
 • chilled glass
  szkło hartowane
 • chilled iron
  żeliwo utwardzone
  żeliwo zabielone
 • chill hardening
  hartowanie kokilowe
 • chilling
  chłodzenie za pomocą ochładzalnika
  studzenie
  wychładzanie
 • chilling room
  wychładzalnia
 • chilling spiral
  ochiadzalnik spiralny
 • chilling tunnel
  wychladzalnia tunelowa
 • chill marks
  powierzchnia marszczona wada wyrobu
 • chill mould
  forma metalowa
  kokila
 • chill nail
  gwóźdź chłodzący
 • chill ring
  podkładka pierścieniowa przy spawaniu rur
 • chill roll
  bęben do zestalania tłuszczu utwardzonego
  walec żeliwny utwardzony
 • chill test
  próba klinowa
  próba łamania klina
 • chill zone
  strefa kryształów zamrożonych we wlewku
 • chime
  dźwięcznik
  kurant
 • chime whistle
  gwizdek organowy
 • chiming clock
  zegar bijący
  zegar grający
  zegar kurantowy
 • chimney base
  cokół komina
 • chimney cowl
  deflektor kominowy
 • chimney damper
  zasuwa spalinowa w piecu
 • chimney draught
  ciąg naturalny kominowy
 • chimney flashing
  obróbka komina
 • chimney flue
  czopuch
  kanał dymowy
 • chimney hood
  okap komina
 • chimneying
  bieg kanałowy wielkiego pieca
 • chimney loss
  strata kominowa
 • chimney pot
  nasada kominowa
 • chimney register
  zasuwa kominowa
 • chimney shaft
  trzon kominowy
 • chimney stack
  komin żelazny
 • chimney valve
  zawór kominowy w nagrzewnicy dmuchu
 • China blue
  błękit chiński barwnik spożywczy
 • China clay
  glinka biała
  kaolin
 • China oil
  balsam peruwiański
 • China-ware
  wyroby porcelanowe
 • China-wood oil
  olej chiński
  olej drzewny
  olej tungowy
 • chine of hull
  załamanie burty
 • Chinese red
  czerwień chromowa
 • Chinese Remainder Theorem
  chińskie twierdzenie o resztach
  twierdzenie chińskie o resztach
 • Chinese wax
  wosk chiński
 • Chinese white
  biel cynkowa
 • chinic acid
  kwas chinowy
 • chinidine
  chinidyna
 • chiniofon
  chiniofon
 • chink szpara
  pęknięcie
 • chinone
  benzochinon
  chinon
 • chinse
  uszczelniać prowizorycznie targanem
 • chioropsia
  widzenie w kolorze zielonym
 • chip baffle
  odrzutnik wiórów
 • chip basket
  łubianka
 • chipboard
  płyta wiórowa
 • chip bonding
  mikromontaż struktury
 • chip breaker
  łamacz wiórów
 • chip capacitor
  kondensator mikroelektroniczny
 • chip card reader
  czytnik kart procesorowych
 • chip carrier
  nośnik struktury
 • chip clearance
  rowek wiórowy
 • chip control groove
  zwijacz wiórów
 • chip controller
  kontroler układów scalonych
  sterownik układów scalonych
  sterownik w układzie scalonym
 • chip cutter
  głowica nożowa do rozdrabniania wiórów
 • chip enable
  sygnał uaktywnienia struktury pamięci
 • chip enable input
  wejście uaktywnienia
  wejście wybierające
 • chip flow
  spływ wióra
 • chip flow velocity
  szybkość spływu wióra względem narzędzia
 • chip hood
  chwyt wiórów w maszynach do obróbki drewna
 • chipless forming
  obróbka bezwiórowa
 • chip off
  odłupywać się
  odpryskiwać
 • chip pan
  wanna na wióry
 • chipped grain
  mechowatość tarcicy
 • chipped slab
  kostka piłowana
 • chipper
  dłuto pneumatyczne
  obcinacz impulsów
  rębak
 • chipping
  ciosanie
  dłutowanie
  ścinanie przecinakiem
  struganie
  wykruszanie się
 • chipping hammer
  dłuto pneumatyczne
  dziobak młotek do odbijania żużla
  przecinak pneumatyczny
 • chipping knife
  nóż kablowy
 • chipping plant
  rębalnia
 • chip resistor
  rezystor mikroelektroniczny
 • chips
  krajanka buraczana
  okruchy skały
  wióry
  zrębki drewna
 • chip sampling
  pobieranie próbek pokładowych kopaliny
 • chip select
  sygnał wyboru struktury pamięci
 • chip select input
  wejście wyboru
 • chip space
  rowek wiórowy
 • chip spout
  zsyp do wiórów
 • chip trough
  wanna na wióry
 • chip welding
  przyklejanie się wiórów
 • chiral
  chiralny
 • chirality
  chiralność
 • chiral ity axis
  oś chiralności
 • chiral ity centre
  centrum chiralności
 • chiral ity piane
  płaszczyzna chiralności
 • chiroptical
  chiralooptyczny
 • chirp
  zmiana częstotliwości przebiegu nośnego w wyniku kluczowania
 • chirp signal
  sygnał skomprymowany
  sygnał zwężony
 • chisel edge
  ścin wiertła
 • chiselling
  dłutowanie
 • chisel mortiser
  dłutownica
 • chisel plough
  pogłębiacz samodzielny
 • chisel point
  docisk klinowy
 • chisel-pointed pencil
  ołówek zaostrzony na łopatkę
 • chisel steel
  stal narzędziowa na przecinaki
 • chi-squared distribution
  rozkład chi-kwadrat
 • chi-square test
  test chi-kwadrat
 • chitin
  chityna
 • chitinase
  chitynaza
 • Chladni's figures
  figury Chladniego
 • chloanthite
  chloantyt
 • chloracetic acid
  kwas chlorooctowy
 • chloral
  aldehyd trójchlorooctowy
  chloral
 • chloral hydrate
  wodzian chloralu
 • chloramine
  chloramina
 • chloranil
  chloranil
  czterochlorobenzochinon
 • chlorargyrite
  chlorargiryt
  kerargiryt
  srebro rogowe
 • chloraurate
  czterochlorozlocian
 • chlorazotic acid
  woda królewska
 • chlordane
  chlordan
 • chlorellin
  chlorelina antybiotyk
 • chloric
  chlorowy
 • chloric acid
  kwas chlorowy
 • chloride
  chlorek
 • chloride ion
  jon chlorkowy
 • chloride of lime
  wapno bielące
  wapno chlorowane
 • chloride of silver
  chlorek srebrowy
 • chloride paper
  papier chlorosrebrowy
 • chloridizing roasting
  prażenie chlorujące
 • chlorinated
  chlorowany
 • chlorinated acetone
  chloroaceton
 • chlorinated lime
  wapno bielące
  wapno chlorowane
 • chlorinated rubber
  chloro-kauczuk
  kauczuk chlorowany
 • chlorinated rubber lacquer
  lakier chlorokauczukowy
 • chlorinated water
  woda chlorowana
 • chlorination
  chlorowanie
 • chlorinator
  chlorator
  chlorownik
 • chlorine
  chlor
 • chlorine bleaching
  bielenie chlorem
 • chlorine bleach liquor
  roztwór chlorowy bielący
 • chlorine cell
  elektrolizer chlorowy
 • chlorine demand
  zapotrzebowanie chloru
 • chlorine fastness
  trwałość na chlor
 • chlorine monoxide
  tlenek chloru
 • chlorine number
  liczba chlorowa
 • chlorine substitution
  podstawienie chlorem
 • chlorine water
  woda chlorowa
 • chlorinolysis
  chloroliza
  chlorowanie destrukcyjne
 • chlorion
  jon chlorkowy
 • chlorite
  chloryn
  chloryt
 • chloroacetaldehyde
  aldehyd chlorooctowy
  chlorocetaldehyd
 • chloroacetate
  chlorooctan
 • chloroacetic acid
  kwas chlorooctowy
 • chloroacetone
  chloroaceton
 • chloroacetophenone
  chloroacetofenon środek bojowy
 • chloroaniline
  chloroanilina
  chlorofenyloamina
 • chloroazodin
  azochloramid
  chloroazodyna
 • chloroazotk acid
  woda królewska
 • chlorobenzal
  chlorek benzylidenu
 • chlorobenzene
  chlorobenzen
 • chlorobromide paper
  papier chlorobromosrebrowy
 • chlorobutyl rubber
  kauczuk chlorobutylowy
 • chloroethane
  chlorek etylu
  chloroetan
 • chloroform
  chloroform
  trójchlorometan
 • chloroformyl
  chloroformyl
 • chloroformyl chloride
  chlorek karbonylu
  fosgen
  tlenochlorek węgla
 • chlorohydrin
  chlorohydryna
 • chloromethane
  chlorek metylu
  chlorometan
 • chloromethylation
  chlorometylowanie
 • Chloromycetin
  chloramfenikol
  chloromycetyna
 • chloronaphthalene
  chloronaftalen
 • chloronaphthalene wax
  woskol
 • chloronitroaniline
  chloronitroanilina
 • chloronitrobenzene
  chloronitrobenzen
 • chloronitrophenol
  chloronitrofenol
 • chloronitrous acid
  woda królewska
 • chloronium cation
  kation chloroniowy
 • chlorophenol
  chlorofenol
 • chlorophyllase
  chlorofilaza
 • chloropicrin
  chloropikryna
  nitrochloroform
  nitrotrójchlorometan
 • chloroplast
  chloroplast
  ciałko zieleni
 • chloroplatinate
  sześciochloroplatynian
 • chloroplatinite
  czterochloroplatynian
 • chloroprene
  chloropren
 • chloroprene rubber
  kauczuk chloroprenowy
  polichloropren
 • chlorosilicane
  chlorosilan
 • chlorostannate
  sześciochlorocynian
 • chlorosulfonated polyethylene
  polietylen chlorosulfonowany
 • chlorosulfonation
  chlorosulfonowanie
 • chlorosulfonic acid
  kwas chlorosulfonowy
 • chlorosulfuric acid
  chlorek sulfurylu
 • chlorosyl
  chlorozyl
 • chlorotetracycline
  chlorotetracyklina
 • chlorothymol
  chlorotymol
 • chlorotoluene chlorotoluen chlorous
  chlorawy
 • chlorous acid
  kwas chlorawy
 • chlortetracycline
  auereomycyna
  chlorotetracyklina
 • chloryl
  chloryl
 • chock
  klocek wrębowy
  obudowa walca walcarki
  podstawka klinowa
  poduszka walca
 • chocking klinowanie
  klinowanie wrębu
 • chock-to-chock time
  czas blokowy
 • chocolate
  czekolada choice
  ewentualność
 • choice function
  funkcja wyboru
 • choice goods
  towar wyborowy
 • choice of goods
  wybór towarów
 • choke
  cewka dławikowa
  dławik
  gardziel
  przewężenie przewodu
  zasysacz w gaźniku
 • choke coupling
  złącze danych
 • choked
  niedrożny
  niedrożny przewód
 • choke damp
  powietrze kopalniane o małej zawartości tlenu
 • choke feeding
  zasilanie nieswobodne
 • choke flange
  kołnierz falowodowy dławikowy
 • choke-input filter
  filtr z wejściem dławikowym
 • choke junction
  złącze dławikowe
 • choke packet
  pakiet tłumienia
 • choke point
  punkt dławiący
  punkt tłumiący
 • choker
  przepustnica
 • choke tube
  gardziel gaźnika
 • choke valve
  przepustnica
 • choke warning light
  lampa kontrolna zasysacza
 • choking
  dławienie się
  zatykanie się
 • choking coil
  dławik
 • cholalic acid
  kwas cholowy
 • cholangiography
  cholecystografia
 • cholanic acid
  kwas cholanowy
 • cholecalciferol
  cholekalcyferol
 • cholecystography
  cholecystografia
 • cholesteric material
  substancja krystaliczna cholesteryczna
 • cholic acid
  kwas cholowy
 • choline
  cholina
 • cholinoesterase
  cholinoesteraza
 • chooser
  program wiążący
 • choosing arm
  dźwignia wybierająca
  wybierak
 • chop grinding
  szlifowanie przerywane
 • chopped strand
  nić szklana cięta
 • chopper
  przerywacz strumienia świetlneg
  przerywacz stykowy
  przesłona błyskowa
  rębak
  rębarka
 • chopper amplifier
  wzmacniacz-przerywacz
 • chopper-control
  sterowanie impulsowe
 • chopper-stabilized amplifier
  wzmacniacz operacyjny z przetwarzaniem
 • choppy sea
  fala stłoczona
  fala zbita
 • chops
  docisk strugnicy
 • chop-stroke abrasive cutting machine
  szlifierka z tarczą segmentową do szlifowania przerywanego
 • chord [ko:rd]
  struna
  cięciwa
  akord (muz.)
  pas dźwigara kratowego
 • chord addendum = chordal height of tooth
  pomiarowa wysokość głowy zęba mierzona od cięciwy
  koła podziałowego
  .
 • chordal dimension
  wymiar po cięciwie
 • chordal pitch
  podziałka pomiarowa koła zębatego mierzona wzdłuż
  cięciwy koła podziałowego
  .
 • chordal thickness of tooth
  pomiarowa grubość zęba mierzona wzdłuż cięciwy
  koła podziałowego
  .
 • chorded coil
  uzwojenie cięciwowe
  zezwój cięciwowy
 • chording
  skrócenie poskoku zezwojów
 • chord of an airfoil section
  cięciwa profilu lotniczego
 • chord of spring
  cięciwa resoru
  rozpiętość resoru
 • chordwise aerodynamic force
  siła aerodynamiczna styczna
 • chores
  prace pomocnicze
  prace porządkowe
 • chosen plaintext attack
  atak za pomocą wybranego tekstu jawnego
 • Christmas tree
  głowica eksploatacyjna
  głowica wydobywcza
 • Christmas-tree antenna
  antena szkieletowa kołowa
 • Christmas-tree effect
  efekt choinki
 • Christmas-tree lamp
  żarówka choinkowa
 • chroma
  chroma
  nasycenie barwy
 • chroma control
  regulacja chrominancji
  regulacja chromy
 • chromadizing
  obróbka powierzchni wyrobów aluminiowych kwasem
  chromowym przed malowaniem
  .
 • chroma-key
  kluczowanie kolorem
 • chroma keying
  kluczowanie barwy
 • chroman
  chroman
 • chromansil
  chromansil stal chromowo-manganowo-krzemowa
 • chromanyl
  chromanyl
 • chromate
  chromian
 • chromate coating
  chromianowanie
  powłoka chromianowa
 • chromate film
  powłoka chromianowa
 • chromate treatment
  chromianowanie
 • chromathermography
  chromatermografia
 • chromatic aberration
  aberracja chromatyczna
  chromatyzm
 • chromaticity
  chromatyczność
 • chromaticity co-ordinates
  współrzędne trójchromatyczne
 • chromaticity diagram
  diagram chrominancji
  wykres chromatyczności
 • chromatid
  chromatyd
 • chromatin
  chromatyna
 • chromating
  chromianowanie
 • chromatism
  aberracja chromatyczna
  chromatyzm
 • chromatobar
  pałeczka chromatograficzna
 • chromatogram
  chromatogram
 • chromatogram development
  rozwijanie chromatogramu
 • chromatograph
  chromatograf
 • chromatographically pure
  chromatograficznie czysty
 • chromatographic analysis
  analiza chromatograficzna
 • chromatographic column
  kolumna chromatograficzna
 • chromatography
  chromatografia
 • chromatometry
  chromianometria
 • chromatopack
  aparat do chromatografii wielobibułowej
 • chromatoplate
  płytka chromatograficzna w chromatografii cienkowarstwowej
 • chromatopsia
  widzenie barwne
 • chromatosis
  przebarwienie
 • chromatostrip
  wąska płytka chromatograficzna
 • chromatron
  chromatron kineskop kolorowy jednowiązkowy
 • chrome
  dwuchromian potasowy
 • chrome alum
  ałun chromowo-potasowy
 • chrome-aluminium steel
  stal chromowo-aluminiowa
 • chrome bottom dyeing
  barwienie na zaprawie chromowej
 • chrome brick
  cegła chromitowa
 • chrome checks
  płatki wada obróbki cieplnej stali
 • chrome concrete
  beton chromitowy ognioodporny
 • chrome dye
  barwnik chromowy
  barwnik kwasowo-chromowy
 • chrome green
  zieleń chromowa
 • chrome iron ore
  chromit
  żelaziak chromowy
 • chrome ironstone
  chromel
  = chrome iron ore
 • chrome leather
  skóra chromowa
 • chrome liquor
  brzeczka chromowa
 • chromene
  chromen
 • chrome-nickel
  chromonikielina
  nichrom
 • chromenyl
  chromenyl
 • chrome orange
  oranż chromowy
 • chrome plating
  powl chromowanie
 • chrome potash alum
  ałun potasowo-chromowy
 • chrome red
  czerwień chromowa
 • chrome retanning
  garbowanie kombinowane chromowo-roślinne
 • chrome steel
  stal chromowa
 • chrome-tanned leather
  skóra chromowa
 • chrome tanning
  garbowanie chromowe
 • chrome yellow
  żółcień chromowa
 • chromie
  chromowy
 • chromie acetate
  octan chromowy
 • chromie acid
  kwas chromowy
 • chromie acid cleaning mixture
  chromianka
  mieszanina chromowa
 • chromie anhydride
  bezwodnik chromowy
 • chromie chloride
  chlorek chromowy
  trójchlorek chromu
 • chromie iron
  chromit
  żelaziak chromowy
 • chromiferrous ferrite
  chromoferryt
 • chrominance
  chrominancja
  kolorowość
 • chrominance channel
  tor chrominancji
 • chrominance signal
  sygnał chrominancji
 • chrominance subcarrier
  fala nośna chrominancji
  podnośna chrominancji
 • chroming
  chromowanie
 • chromite
  chromit
  żelaziak chromowy
 • chromium
  chrom
 • chromium cast iron
  żeliwo chromowe
 • chromium cementation
  chromowanie dyfuzyjne
 • chromium chloride
  chlorek chromowy
  trójchlorek chromu
 • chromium copper
  stop miedziowo-chromowy
 • chromium electroplating
  chromowanie elektrolityczne
  chromowanie galwaniczne
 • chromium impregnation
  chromowanie dyfuzyjne
 • chromium-manganese steel
  stal chromowo-manganowa
 • chromium-molybdenum steel
  stal chromowomolibdenowa
 • chromium mordant
  zaprawa chromowa
 • chromium-nickel steel
  stal chromoniklowa
  stal chromowo-niklowa
 • chromium oxide
  tlenek chromowy
  zieleń tlenkowa chromowa
 • chromium plating
  chromowanie galwaniczne
 • chromium potassium alum
  ałun chromowo-potasowy
  siarczan potasowo-chromowy
 • chromium-silicon steel
  stal chromowo-krzemowa
 • chromium steel
  stal chromowa
 • chromium trioxide
  bezwodnik chromowy
 • chromium-tungsten steel
  stal chromowo-wolframowa
 • chromium-vanadium steel
  stal chromowo-wanadowa
 • chromizing
  chromowanie dyfuzyjne
 • chromodynamics
  chromodynamika
 • chromogen
  chromogen cząsteczka zawierająca chromofory
 • chromogenesis
  chromogeneza
 • chromoisomerism
  chromoizomeria
 • chromolithograph
  chromolitografia
 • chromometre
  kolorymetr
 • chromophore
  chromofor
  grupa chromoforowa
 • chromophoric centre
  centrum chromoforowe
 • chromoscope
  przyrząd do porównywania i pomiaru zabarwień
 • chromotropic acid
  kwas chromotropowy
 • chromous
  chromawy
 • chromyl
  chromyl
 • chronic poisoning
  zatrucie chroniczne
 • chronitor
  chronitor
 • chronoamperometry
  chronoamperometria
 • chronobiology
  chronobiologia
 • chronocoulometry
  chronokulometria
 • chronograph
  chronograf
 • chronolith
  jednostka stratygraficzna czasu
 • chronolizer
  synchronizator
 • chronologically
  chronologicznie
 • chronology
  chronologia
 • chronometry
  chronometria
 • chronophotograph
  chronofotografia
 • chronopotentiometry
  chronopotencjometria
 • chronoscope
  chronoskop przyrząd do pomiaru krótkich odstępów czasu
  sekundomierz ze wskazówką sekundową cent
 • chronotachometer
  tachometr chronometryczny
 • chronotron
  chronotron
 • chrysene
  chryzen
 • chrysenyl
  chryzenyl
 • chrysoberyl
  chryzoberyl
 • chrysocolla
  chryzokolla
 • chrysoidine
  chryzoidyna
 • chrysolite
  chryzolit odmiana oliwinu
 • chrysophanic acid
  kwas chryzofanowy
 • chrysoprase
  chryzopraz
 • chrysotile
  chryzotyl
  włóknisty azbest serpentynowy
 • chuck
  do zamocowywania obrabianego przedmiotu
  mocować w uchwycie
  uchwyt zazwyczaj obrotowy
  wzornik do
  zaciskać w uchwycie
 • chucker
  tokarka uchwytowa
 • chucking allowance
  naddatek na zamocowanie w uchwycie
 • chucking job
  obróbka w uchwycie tokarskim
 • chucking lathe
  tokarka uchwytowa
 • chucking reamer
  rozwiertak maszynowy
 • chucking work
  obróbka w uchwycie tokarskim
 • chuffing
  spalanie rezonansowe paliwa
 • chunk glass
  bryła szkła
 • churn
  maselnica
  świder do wiercenia udarowego linowego
 • churn (pump)
  A pump is in churn when it operates at shutoff head or no flow.
 • churnability of cream
  zbijalność śmietany
 • churn hole
  misa eworsyjna
 • churning
  gwałtowne mieszanie
  ugniatanie
  wiercenie udarowe linowe
  wiry na powier
  zmaślanie
 • churning loss
  strata energii na ugniatanie smaru w przekładni zębatej
 • churn pickling
  wytrawianie z zastosowaniem mieszania kąpieli
 • chute
  rynna zsypowa
  ryza
  ślizg
  zsuwnia przenośnik
  zsyp
  zsypnia
 • chute-type magazine
  podajnik zsypowy do automatu
 • chymosin
  chymozyna
  podpuszczka
  renina
 • cider
  jabłecznik napój
 • cider vinegar
  ocet jabłkowy
 • cigarette burning
  od końca wzdłuż osi
  stopniowe spalanie paliwa stałego
 • cigarette paper
  bibułka papierosowa
 • cigar-shaped
  wrzecionowaty
 • cinch
  współosiowe złącze wtykowe w urządzeniach hi-fi
 • cinching
  nierównomierność nawoju taśmy magnetycznej
 • cinchonine
  cynchonina
 • cinder
  popioły
  wyskrobki
  zgorzelina
 • cinder aggregate
  kruszywo żużlowe
 • cinder car
  wóz z kadzią żużlową
  wóz żużlowy
 • cinder coal
  koks naturalny
 • cinder cooler
  obsada żużlownicy w wielkim piecu
 • cinder dump
  hałda żużlowa
 • cinder granulating tank
  basen do granulacji żużla
 • cinder ladle
  kadź żużlowa
  misa żużlowa
 • cinder notch
  otwór spustowy żużla
  otwór żużlowy wielkiego pieca
 • cinder pig
  niskogatunkowa surówka otrzymana z przerobu żużla
 • cinder pit
  basen do granulacji żużla
 • cinder pot
  kadź żużlowa
  misa żużlowa
 • cinder pyrites
  wypałki pirytowe
 • cinder runner
  koryto żużlowe
  rynna żużlowa
 • cinders
  popiół
  wypałki
 • cinder snapper
  żużlowy robotnik
 • cindertrack
  tor wyścigowy żużlowy
 • cinder trap
  łapacz popiołu
  odpopielacz
 • cinder trough
  koryto żużlowe
  rynna żużlowa
 • cine-camera
  kamera filmowa
  kamera filmowa do filmów wąskotaśmowych
 • cine-camera gun
  fotokarabin
 • cine-film
  film wąskotaśmowy
  taśma filmowa
 • cinemaradiography
  rentgenokinematografia
 • cinematograph
  aparat projekcyjny kinowy
  projektor kinowy
 • cinematograph camera
  aparat filmowy
  kamera filmowa
 • cinematograph film
  taśma filmowa
 • cinematograph projector
  aparat projekcyjny kinowy
  projektor kinowy
 • cinematography
  kinematografia
 • cine mode
  tryb kinowy
 • cineole
  cyneol
  eukaliptol
 • cine-radiography
  rentgenokinematografia
 • cinerama
  cinerama
 • cinnamaldehyde
  aldehyd cynamonowy
  cynamoaldehyd
 • cinnamate
  cynamonian
 • cinnamein
  cynamonian benzylu
 • cinnamene
  fenyloetylen
  styren
 • cinnamic acid
  kwas cynamonowy
 • cinnamic alcohol
  alkohol cynamonowy
 • cinnamon bark
  cynamon
  kora cynamonowca
 • cinnamoyl
  cynamoil
 • cinnamoyl chloride
  chlorek cynamoilu
 • cinnamyl
  cynamyl
 • cinnamyl alcohol
  alkohol cynamonowy
 • cinnoline
  cynnolina
 • cipher
  szyfrować
 • cipher block chaining
  łączenie zaszyfrowanych bloków
  wiązanie bloków szyfrogramu
  wiązanie bloków zaszyfrowanych
 • cipher feedback
  szyfrowe sprzężenie zwrotne
 • ciphering
  szyfrowanie
 • cipher strength
  moc szyfru
 • ciphertext
  szyfrogram
 • ciphertext only attack
  atak bez tekstu jawnego
  atak tekstem zaszyfrowanym
 • ciphony
  system szyfrowania wiadomości przez mieszanie sygnałów
  mowy z sygnałami wytwarzanymi przez specjalny generator
  .
 • cipolin
  cipolino odmiana białego marmuru
 • circle bending rolls
  zwijarka do blach
 • circle circumscribed about
  okrąg opisany na trójkącie
  triangle
 • circle diagram
  wykres kołowy
 • circle of confusion
  koło rozproszenia
 • circle of convergence
  dysk zbieżności
  koło zbieżności
 • circle of curvature
  koło krzywizny
 • circle of inflexions
  koio przegięć
 • circle of perpetual apparition
  Równoleżnik kołobiegunowy
 • circle of perpetual occultation
  Równoleżnik przeciwkołobiegunowy
 • circle of position
  koło pozycyjne
 • circle of stresses
  koło naprężeń Mohra
 • circle of visibility
  krąg widzialności
 • circle rail
  szyna toczna obrotnicy
 • circle shear
  nożyce krążkowe do cięcia łuków
 • circle trowel
  packa zaokrąglona do powierzchni wklęsłych
 • circline lamp
  świetlówka pierścieniowa
 • circlip
  pierścień sprężynujący zabezpieczający
 • circuit
  eh obwód
  obieg
  obwód w teorii grafów
  okrąże
  pseudorozmaitość bez brzegu
  układ
 • circuital
  obwodowy
 • circuit analysis
  analiza obiektowa
 • circuit breaker
  wyłącznik
  wyłącznik automatyczny
 • circuit-breaker truck
  podwozie wyłącznika
 • circuit-breaker with lock-out preventing closing
  wyłącznik z uzależnieniem zamykania
 • circuit check
  sprawdzenie obwodu
 • circuit-closed tell-tale
  wskaźnik włączenia świateł
 • circuit design
  projektowanie układów cyfrowych
 • circuit diagram
  schemat zasadniczy połączeń
 • circuit interrupter
  przerywacz
 • circuit matrix
  macierz obwodów
 • circuit net loss
  wypadkowe straty obwodu
 • circuit noise
  szum torowy
 • circuit off-state interval
  czas stanu blokowania
 • circuitously
  koliście
 • circuit package
  obudowa układu scalonego
 • circuit package schematic
  schemat logiczny układu
 • circuit recloser
  wyłącznik o samoczynnym ponownym załączaniu
 • circuit reverse blocking interval
  czas stanu zaworowego
 • circuitry
  zespół obwodów elektrycznych
 • circuit simulation
  symulacja obwodu
 • circuit simulator
  symulator obwodów
 • circuit switched digital circuitry
  cyfrowy układ komutacji łączy
 • circuit switching
  komutacja kanałów
  komutacja łączy
  komutacja obwodów
  zestawianie łączy
 • circuit under test
  układ antykoincydencyjny
  układ automatycznej regulacji
 • circulant
  wyznacznik cykliczny
 • circular accelerator
  akcelerator cykliczny
 • circular addressing
  adresowanie cykliczne
 • circular antenna
  antena kołowa
 • circular arc
  łuk kołowy
  łuk okręgu
 • circular arc aerofoil section
  profil łukowy dwuwypukły
  profil soczewkowy
 • circular bead
  esówka
 • circular border
  obramowanie okrągłe
 • circular buffer
  bufor cykliczny
  bufor kołowy
 • circular buffering
  buforowanie cykliczne
 • circular cam
  mimośród circular chaser
  nóż krążkowy do gwintu
 • circular chromatography
  chromatografia krążkowa
 • circular clip
  pierścień ustalający
  pierścień zaciskowy
 • circular cone
  stożek kołowy
 • circular conveyor
  przenośnik obiegowy
  przenośnik okrężny
 • circular cutter
  nóż krążkowy nożyc
 • circular cutterblock
  głowica frezowa walcowa
 • circular dichroism
  dichroizm kołowy
  efekt Cottona
 • circular die
  narzynka okrągła
 • circular electrode
  elektroda krążkowa do zgrzewania liniowego
 • circular-form tool
  nóż krążkowy
 • circular functions
  funkcje kołowe
 • circular furnace
  płomienica okrągła
 • circular graduation
  podziałka kołowa
 • circular helix
  linia śrubowa zwyczajna
 • circular inch
  jednostka powierzchni równa powierzchni
  koła o średnicy jednego cala
  .
 • circular knitting machine
  dziewiarka okrągła
 • circular letter
  okólnik
  pismo okólne
 • circular list
  lista kołowa
  lista pierścieniowa
 • circular log
  dziennik cykliczny
  dziennik przewijany
 • circular magnetization
  magnesowanie obwodowe
 • circular measure of angles
  miara kołowa kątów
 • circular mil
  jednostka powierzchni równa powierzchni koła o średnicy 0
 • circular motion
  ruch kołowy
 • circular orbit
  orbita kołowa
 • circular particle accelerator
  akcelerator cykliczny
 • circular permutation
  permutacja cykliczna
 • circular pitch
  podziałka obwodowa koła zębatego w calach
 • circular plane
  strug krzywak nastawny
 • circular point
  punkt cykliczny
 • circular polarization
  polaryzacja kołowa
 • circular polarized
  spolaryzowany kołowo
 • circular protractor
  kątomierz kołowy
 • circular radio beacon
  radiolatarnia kołowa
 • circular record chart
  krążek wykresowy
 • circular reference
  odwołanie cykliczne
  zależność cykliczna
 • circular resonator
  rezonator kołowy
 • circular rider weight
  odważnik pierścieniowy
 • circular ring
  pierścień okrągły
 • circular run-out
  bicie promieniowe
 • circular sawbench
  tarczówka stolikowa
 • circular-sawing
  machine piła tarczowa
  pilarka tarczowa
  tarczówka
 • circular scale
  skala kołowa
 • circular scanning
  przeszukiwanie dookiężne
 • circular screw die
  narzynka okrągła
 • circular seam welding
  zgrzewanie liniowe obwodowe
 • circular segment
  wycinek koła
 • circular shift
  przesunięcie cykliczne
 • circular street
  obwodnica
 • circular symmetrical stress
  stan naprężenia kołowo-symetryczny
 • circular table
  stół obrotowy
 • circular thread rolling die
  rolka do nawalcowywania gwintu
 • circular tool
  nóż krążkowy
 • circular-type annealing furnace
  piec dzwonowy do wyżarzania
 • circular-type magazine
  podajnik do automatu z bębnem obrotowym
 • circular waveguide
  falowód kołowy
 • circular weld
  zgrzeina obwodowa
 • circulate for comment
  ankietować
 • circulating capital
  kapitał obrotowy
 • circulating decimal
  ułamek dziesiętny okresowy
 • circulating flow vacuum degassing
  obiegowe odgazowanie stali w próżni
 • circulating fluid
  płyn obiegowy krążący w obiegu
 • circulating lubrication
  smarowanie obiegowe
 • circulating pump
  pompa cyrkulacyjna
  pompa obiegowa
 • circulating reactor
  reaktor o krążącym paliwie
 • circulating scrap
  złom obiegowy własny
 • circulating water
  woda obiegowa
 • circulating | repeating fraction
  ułamek okresowy
 • circulation
  krążenie (cieczy, krwi)
  obieg (pieniędzy, wody)
 • circulation degassing of steel
  obiegowe odgazowanie stali w próżni
 • circulation loop
  pętla cyrkulacyjna
 • circulation of bills
  obrót wekslowy
 • circulation of velocity vector
  krążenie prędkości
 • circulation test
  próba cyrkulacji
  próba krążenia
 • circulator
  cyrkulator
  cyrkulator element mikrofalowy
  cyrkulator sprężarka
 • circulatory hormones
  hormony krążenia
 • circumaural earphone
  słuchawka wokółuszna
 • circumcentre
  środek okręgu opisanego
 • circumcircle
  okrąg opisany
 • circum-earth orbit
  orbita okoloziemska
 • circumference gauge
  narzędzie do mierzenia obwodu
 • circumferential
  obwodowy
  okrężny
 • circumferential backlash
  luz obwodowy w przekładni zębatej
 • circumferential bearing
  prowadnica pierścieniowa
 • circumferential flow
  ruch okrężny cieczy
 • circumferential joint
  szew nitowy obwodowy
 • circumferential ridging
  marszczenie
  obwodowe odkształcenie pastylek z paliwa ceramicznego
 • circumferential riveting
  nitowanie obwodowe
 • circumferential scale
  skala obwodowa
 • circumferential stress
  naprężenie obwodowe
  naprężenie równoleżnikowe
 • circumferential weld
  spoina obwodowa
 • circumferentor
  busola geodezyjna
  busola miernicza
 • circumlunar orbit
  orbita okołoksiężycowa
 • circumpolar
  okolobiegunowy
 • circumradius
  promień okręgu opisanego
 • circumscribed circle
  okrąg opisany
 • circumscribed polyhedron
  wielościan opisany na kuli
 • circumsolar orbit
  orbita okołosłoneczna
 • circumterrestrial orbit
  orbita okoloziemska
 • circus
  plac u zbiegu kilku ulic
 • cire perdue process
  odlewanie metodą traconego wosku
 • cirque
  cyrk
 • cirro-cumulus cloud
  chmura klębiasto-pierzasta
  cirrocumulus
 • cirro-stratus cloud
  chmura warstwowo-pierzasta
  cirrostratus
 • cirrus cloud
  chmura pierzasta
  cirrus
 • cis isomer
  izomer cis
  odmiana cis
 • cissing
  cofanie się wymalowania wada
 • cissoid
  cisoida
  cysoida
 • cistern pressure gauge
  manometr jednoramienny
  manometr naczyniowy
 • cis-trans isomerism
  izomeria cis-trans
  izomeria geometryczna
 • cis-trans isomerization
  stereomutacja
 • cistron
  cistron jednostka czynnościowa genu
 • citation
  pozew
 • cite
  pozwać przed sąd
 • citizen band
  pasmo radiofoniczne
 • citizens' band
  pasmo częstotliwości przeznaczonych do radiokomunikacji prywatnej
 • citizen's radio service
  radiokomunikacja prywatna
 • citraconic acid
  kwas cis-metylo-butenoidowy
  kwas cytrakonowy
  kwas metylomaleinowy
 • citraconoyl
  cytrakonoil
 • citral
  cytral
 • citrate
  cytrynian
 • citric acid
  kwas cytrynowy
 • citric acid cycle
  cykl Krebsa
  cykl kwasów trójkarboksylowych
  cykl kwasu cytrynowego
 • citrin
  cytryna
 • citrine
  cytryn
 • citrinin
  cytrynina antybiotyk
 • citron
  cytron
 • citronellal
  cytronellal
  rodinal
 • citronellol
  cytronellol
 • citron yellow
  żółcień cynkowa
 • citrus fruit
  owoce cytrusowe
 • city branch office
  placówka dzielnicowa miejska
 • city bus
  autobus miejski
  trambus
 • city centre
  centrum miasta
 • city gas
  gaz miejski
 • city-state
  wolne miasto
 • civery
  pole sklepienia
 • civet
  piżmo wiwery
 • civil air regulations
  cywilne przepisy budowy sprzętu lotniczego
 • civil aviation
  lotnictwo cywilne
 • civil day
  doba słońca średniego
 • civil defense
  obrona cywilna zwłaszcza przeciwlotnicza
 • civil engineer
  inżynier budownictwa lądowego i wodnego
 • civil engineering
  inżynieria lądowa i wodna
 • civil liability
  odpowiedzialność cywilna
 • civil twilight
  świt cywilny
 • civil year
  rok kalendarzowy
 • clad
  koszulka
  platerowany
 • clad creep
  wtłaczanie koszulki w zagłębienia w paliwie
 • clad creeping
  pełzanie koszulki
 • cladding
  koszulka
  koszulkowanie
  okładanie
  okładzina
  platerowanie
 • cladding failure
  uszkodzenie koszulki
 • cladding rupture
  pęknięcie koszulki
 • clad fuel clearance
  koszulką
  szczelina między paliwem
 • clad integrity
  szczelność koszulki
 • clad leakage
  nieszczelność koszulki
 • clad metal
  bimetal
 • clad plate
  blacha platerowana
 • clad steel
  stal platerowana
 • clag
  przylepiać się
  przywierać
 • claim
  reklamować
  rościć
  zgłaszać pretensje
 • claim damages
  żądać odszkodowania
 • claim right to
  rościć sobie prawo do
 • claim roszczenie
  pretensja
 • claims book
  książka zażaleń
 • claims department
  dział reklamacji
 • claim settler
  likwidator szkód
 • clamp
  docisk(ać)
  klamrować
  kopcować
  mocować w zacisku
  płyta dociskowa do zamocowania noża na tokarce
  szczęka zaciskowa zgrzewarki iskrowej
  zacisk(ać)
 • clamp bolt
  śruba zaciskowa
 • clamp circuit
  układ poziomujący
 • clamp collar
  pierścień zaciskowy
 • clamp connector
  damp coupling
  łącznik zaciskowy
  sprzęgło łubkowe
 • clamped-clamped beam
  belka obustronnie utwierdzona
 • clamper
  uchwyt
  układ poziomujący
  urządzenie mocujące
 • clamp hook
  uchwyt mimośrodowy do podnoszenia blach w pozycji poziomej
 • clamp hoop
  opaska ściągana śrubami
 • clamping
  dociskanie
  klamrowanie
  kopcowanie (roln.)
  mocowanie
  poziomowanie
  stabilizacja poziomu
  zaciskanie
 • clamping circuit
  układ poziomujący
 • clamping device
  uchwyt
  urządzenie mocujące
 • clamping die
  matryca zaciskowa przy gięciu rur
 • clamping diode
  dioda poziomująca
 • clamping fixture
  uchwyt
  urządzenie mocujące
 • clamping level
  poziom stabilizacji
 • clamping lever
  dźwignia mocująca
  dźwignia zaciskowa
 • clamping moment
  moment utwierdzenia | zamocowania
 • clamping pad
  końcówka dociskowa
  wkładka dociskowa
 • clamping pliers
  szczypce zaciskowe
 • clamping pressure
  ciśnienie domykające formę
  siła zamocowania
 • clamping ring
  obejma
  pierścień zaciskowy
 • clamping screw
  śruba mocująca | zaciskowa
 • clamp lathe dog
  zabierak tokarski ramkowy
 • clamp nut
  nakrętka mocująca | zaciskowa
 • clamp safety gear
  chwytacz kleszczowy w dźwigach
 • clamshell bucket
  chwytak dwuszczękowy | łupinowy
 • clamshell cover
  pokrywa łupinowa mocna
  wypukła
 • clamshell marks
  linie spoczynkowe (na przełomie zmęczeniowym)
 • clamshell-type welding gun
  zgrzewadło kleszczowe (o dużym rozwarciu szczęk)
 • clapboard
  deska poszycia ściany
 • Clapboard = Clapper = Slate
  tabliczka do robienia klapsów
 • clapper
  wahacz (wychylna część suportu narzędziowego strugarki)
 • clapper box
  suport narzędziowy strugarki
 • clapsticks
  klaps
 • clarain
  klaryt (węgiel błyszczący)
 • claret color
  ciemna czerwień
  kolor bordo
 • clarificant
  środek klarujący
 • clarifier
  klarownica
  odstojnik
 • clarify
  klarować ciecz
  wyjaśniać sprawę
 • clarifying agent
  środek klarujący
 • clarite
  klaryt węgiel błyszczący
 • clash gear
  koła zębate (przesuwne bez synchronizatora)
 • clasp lock
  zatrzask
 • clasp nut
  nakrętka dwudzielna
 • clasp obejma
  klamra
  spinacz
 • class
  ship nadawać klasę statkowi
 • class association diagram
  diagram (asocjacji) klas
 • class attribute
  atrybut klasy
 • class-based inheritance
  dziedziczenie oparte na klasach
 • class-based methods
  metody klasowe
 • class binding signature
  sygnatura powiązania klasy
 • class citizenship
  obywatelstwo klasy
 • class condition
  warunek klasy
 • class description
  opis klasy
 • class diagram
  diagram klas
 • class extent
  ekstensja klasy
 • class field
  ciało klas
 • class file
  plik klasy
 • class fraction defective
  klasa wadliwości
 • class hierarchy
  hierarchia klas
 • classical cryptography
  kryptografia klasyczna | symetryczna
 • classical flow
  przepływ barotropowy | klasyczny
 • classical flutter
  flatter klasyczny | sprzężony
 • classical hydrodynamics
  dynamika cieczy doskonałej
  hydrodynamika klasyczna
 • classical mechanics
  mechanika klasyczna | newtonowska
 • classical packed column
  zwykła kolumna z wypełnieniem
 • classical system
  układ klasyczny | nieskwantowany
 • classical thermodynamics
  termodynamika klasyczna
  termostatyka
 • classic logic
  logika dwuwartościowa
  logika klasyczna
 • classifiable
  klasyfikowalny
 • classification by grade
  klasyfikacja węgla według klas
 • classification by rank
  klasyfikacja węgla według typów
 • classification by size
  klasyfikacja węgla według sortymentów
 • classification certificate
  świadectwo klasy statku
 • classification of ship
  klasyfikacja statku
 • classification of the elements
  układ okresowy pierwiastków | Mendelejewa
 • classification reagent
  odczynnik grupowy
 • classification society
  towarzystwo klasyfikacyjne
 • classification standard
  norma klasyfikacyjna
 • classified catalogue
  katalog działowy
 • classified information
  informacja klasyfikowana | zastrzeżona
 • classified vocabulary
  słownik w układzie systematycznym
 • classifier
  klasyfikator; sortownik
 • classifiers
  klasyfikator
 • classifying cone
  klasyfikator stożkowy
 • classifying screen
  przesiewacz klasyfikacyjny
 • class klasa
  kategoria
 • ClassLess Inter-Domain Routing
  bezklasowe wybieranie trasy
 • class library
  biblioteka klas
 • class mask
  maska klasy
 • class mean
  średnia wewnątrz klasy
 • class member
  element klasy
 • class method
  metoda klasowa | klasy | statyczna
 • class name
  nazwa klasy
 • class normalization
  normalizacja klas
 • class object
  egzemplarz klasy
  obiekt klasy
 • class of address
  klasa adresu
 • class of crystal symmetry
  klasa krystalograficzna
  klasa symetrii krystalograficznej
 • class of leather
  gatunek skóry
 • class of name
  klasa nazwy
 • class of paper
  klasa papieru
 • class of ship
  klasa statku
 • classons
  bozony będące kwantami pola grawitacyjnego i elektromagnetycznego
 • class operation
  operacja klasowa
 • classpath
  ścieżka bezwzględna
 • Class-Responsibility-Collaborator
  klasa-odpowiedzialność-współpraca
 • classroom
  klasa szkolna; sala lekcyjna
 • class selector
  przekaźnik sterujący alternatywny
 • class signature
  sygnatura klasy
 • class structure
  struktura klas
 • class variable
  zmienna klasowa | klasy | statyczna
 • clastic rock
  skała klastyczna | okruchowa
 • clathrate compounds
  klatraty
  związki włączeniowe
 • clavacin = claviform (chem.)
  klawacyna
  klawiformina
 • claw bar
  piętak
  żabka ciesielska
 • claw coupling
  sprzęgło kłowe
 • claw-free permutation pair
  odporna na kolizje para permutacji
 • claw hammer
  młotek do gwoździ
 • claws
  łapy
 • clay binder
  lepiszcze ilaste
 • clay-bonded sand
  masa formierska gliniasta
 • clay glaze
  szkliwo ziemne
 • clay glina

 • clay grouting
  zastrzyk iłowy
 • clay gun
  zatykarka otworu spustowego
 • clay ironstone
  glinosyderyt
  syderyt ilasty
 • clay-laden fluid
  płuczka iłowa
 • clay-pit
  glinianka
 • clay room
  donicarnia
 • clay slate
  iłołupek
 • clay soil
  gleba gliniasta
 • clay washing
  pławienie gliny
  szlamowanie gliny
 • cleading
  izolacja ciepłochronna
  otulanie; pokrywanie otuliną
  otulina
 • clean annealing
  wyżarzanie beznalotowe
 • clean barked wood
  drewno okorowane na biało
 • clean bole
  część bezsęczna pnia
 • clean bomb
  bomba atomowa czysta
 • clean-burning oil
  olej napędowy niepozostawiający osadu węglowego
 • clean conditions area
  strefa czysta nieskażona
 • clean copy
  czystopis
 • cleaner
  lancet (odl. narzędzie formierskie)
  oczyszczacz (pracownik)
  oczyszczarka
  środek czyszczący
 • clean hardening
  hartowanie bez nalotu
  hartowanie czyste
 • cleaning cartridge
  kaseta czyszcząca
 • cleaning cutting
  cięcie uprzątające
 • cleaning door
  drzwiczki włazowe żeliwiaka
 • cleaning drum
  oczyszczarka bębnowa
 • cleaning effect
  działanie czyszczące
 • cleaning fluid
  płyn do czyszczenia
 • cleaning hole
  otwór wyczystkowy
  szlamnik
  wyczystka
 • cleaning of castings
  oczyszczanie odlewów
  wykończanie odlewów
 • cleaning of coal
  wzbogacanie węgła
 • cleaning rod
  wycior
 • cleaning room
  wykończalnia
 • cleaning rubber
  guma do wycierania
 • cleaning sheet
  arkusz czyszczący
 • cleaning tape
  taśma czyszcząca
 • cleaning-up work
  roboty porządkowe
 • cleanliness rating
  wskaźnik zanieczyszczenia stali wtrąceniami
 • cleanout
  czyszczak
  otwór wyczystkowy
  rewizja
  szlamnik
  wyczystka
 • clean piece rate
  akord zwykły
 • clean reactor
  reaktor czysty który jeszcze nie pracował
 • clean room
  pomieszczenie czyste o zaostrzonych wymaganiach
  co do czystości i sterylności powietrza
  .
 • cleanser
  środek czyszczący
 • clean ship
  zbiornikowiec czysty | na_ładunki_czyste
 • cleansing
  czyszczenie; oczyszczanie
 • cleansing cream
  krem oczyszczający
 • cleansing milk
  mleczko oczyszczające
 • clean sweep
  przeszukiwanie radiolokacyjne bez zniekształceń
 • clean timber
  drewno bez sęków
 • cleanup factor
  współczynnik oczyszczania
 • cleanup interval
  odstęp czasu między czyszczeniami
 • clean weld
  zgrzeina czysta
 • clear-air turbulence
  turbulencja bezchmurnego nieba na dużych wysokościach
 • clearance
  klarowanie statku
  luz
  odprawa celna
  odstęp izolacyjny
  prześwit
  skrajnia
 • clearance angle
  kąt pochylenia płyty tnącej
  kąt przyłożenia
 • clearance car
  wagon skrajnia
 • clearance certificate
  świadectwo odprawy celnej
 • clearance fit
  pasowanie luźne
 • clearance gauge
  skrajnia
  szczelinomierz
 • clearance hole
  otwór przejściowy
 • clearance lights
  światła obrysia
 • clearance loss
  strata szczelinowa
 • clearance sale
  wyprzedaż
 • clearance seal
  uszczelnianie bezstykowe
 • clearance to earth
  odstęp izolacyjny doziemny
 • clearance volume
  objętość szkodliwa
  przestrzeń szkodliwa w silnikach parowych i sprężarkach tłokowych
 • clearance zone
  przestrzeń wolna wokół urządzenia
 • clear and subtract close
  wyzeruj i dodaj
 • clear away
  usunąć
 • clear bole
  część bezsęczna pnia
 • clear chill roll
  walec żeliwny utwardzony
 • clearcoling
  gruntowanie tynku
 • clear colored varnish
  lakier transparentowy
 • clear-cut
  karczowisko; poręba
  wyrazisty
 • clear etching
  trawienie przezroczyste
 • clear felling
  cięcie zupełne
  rębnia zupełna
 • clear finish
  wykończanie gładkie
 • clear height
  wysokość w świetle
 • clear hold
  wolna ładownia
 • clear ice
  lód przezroczysty
 • clearing
  karczowisko; poręba
  kasowanie
  klarowanie
  oczyszczanie
  rozrachunek bezgotówkowy
 • clearing account
  rachunek rozliczeniowy
 • clearing agent
  makler klarujący
 • clearing bearing
  namiar bezpieczny
 • clearinghouse
  izba rozrachunkowa
 • clearinghouse object entry
  pozycja obiektu bazy replik
 • clearing lever
  dźwignia kasującą
  kasownik
 • clearing mark
  znak nabieżnika
 • clearing segment
  segment kasujący
 • clearing wedge
  klin kasownika
 • clear instruction
  rozkaz kasowania
 • clear lacquer
  lakier bezbarwny
 • clearness
  jasnosc
 • clear profit
  zysk netto
 • clear screen
  czyścić/kasować/wymazywać ekran
 • clear space
  przestrzeń wolna
 • clear span
  rozpiętość w świetle
 • clear state
  stan kasowania
 • cleartext
  tekst jawny
 • clear text
  tekst czytelny
  tekst jawny
  wiadomość jawna
 • clear text password
  czytelne hasło tekstowe
 • clear the land
  obejść bezpiecznie ląd
 • clear the way
  torować drogę
 • clear varnish
  lakier bezbarwny
 • clear-view screen
  szyba wirująca w oknie sterowni
 • clearway
  na którym nie wolno zatrzymywać się pojazdom
  odcinek autostrady
 • clear width
  szerokość w świetle
 • clear wood
  drewno czyste bez wad
 • cleat
  łącznik
  listwa wzmacniająca
  ostroga przeciwślizgowa
  zacisk
 • cleated box
  skrzynka żeberkowa rodzaj opakowania
 • cleated wheel
  koło przeciwślizgowe z ostrogami
 • cleating timber
  okładzina
  opinka
 • cleat plane
  płaszczyzna łupliwości
  płaszczyzna oddzielności
 • cleavable
  łupliwy
 • cleavage
  kliważ
  rozszczepienie
  tupliwość
 • cleavage angle
  kąt łupliwości
 • cleavage fracture
  pęknięcie rozdzielcze
  przełom kruchy
 • cleavage of bond
  rozerwanie wiązania
 • cleavage plane
  płaszczyzna łatwego poślizgu
  płaszczyzna łupliwości
  płaszczyzna oddzielności
 • cleaving saw
  piła tracka
  tracznica
 • cleft joint
  połączenie klinowe zgrzewane
 • clench bolt
  nitowkręt
 • clench nail
  nit szkutniczy
 • clepsydra
  klepsydra
  zegar wodny
 • clerical error
  błąd kolejności
  błąd przy zapisywaniu
 • clerk
  klark
  pracownik biurowy
 • cleveite
  kleweit odmiana uraninitu
 • clevis
  łącznik kabłąkowy
  strzemiączko
  strzemię
 • clevis and tongue coupling
  złącze widlastouchowe
 • clevis eye
  łącznik uchowo-widlasty
 • clevis pin
  sworzeń z łbem płaskim i otworem na zawleczkę
 • clevis-type coupling
  górny zaczep transportowy w ciągniku
 • clew line
  gejtawa
 • cliche frame
  ramka kliszowa
 • cliche pattern plate
  płyta modelowa kliszowa
 • clickable
  aktywny
 • clickable image map
  aktywna mapa obrazkowa
  grafika z hiperłączami
  grafika zawierająca hiperodnośniki
  obrazek-mapa reagujący na kliknięcie
 • clicks
  trzaski
 • clickspring
  sprężyna zapadkowa
  sprężyna zatrzaskowa
 • click through rate
  wskaźnik liczby kliknięć
 • click zapadka
  zatrzask
 • cliekwork
  urządzenie zapadkowe
 • client application
  aplikacja kliencka
  aplikacja typu klient
 • client application thread
  wątek aplikacji klienta
 • client area
  obszar programu klienta
 • client context
  kontekst klienta
 • client product
  produkt typu klient
 • client-server
  klient-serwer
 • client/server
  klient-serwer
 • client-server architecture
  architektura klient-serwer
 • client/server database
  baza danych typu klient-serwer
 • client-server database
  baza danych typu klient-serwer
 • client-server model
  model klient-serwer
 • client-side
  kliencki
 • client software
  oprogramowanie klienckie
 • client stub
  procedura pośrednicząca klienta
 • cliff
  faleza
  klif
  urwisko skalne
 • cliff-cut rear window
  tylna szyba o ujemnym kącie pochylenia
 • Clifford
  algebra algebra Clifforda
 • climatic chamber
  komora badawcza klimatyczna
 • climatic corrosion
  korozja atmosferyczna
 • climatic protection
  ochrona przed wpływami atmosferycznymi
 • climatic province
  dzielnica klimatyczna
 • climatic stress
  narażenie klimatyczne
 • climatic zone
  strefa klimatyczna
 • climatizer
  urządzenie klimatyzacyjne
 • climatological hazard
  narażenie klimatyczne
 • climatology
  klimatologia
 • climatotherapy
  klimatoterapia
 • climaxed
  punkt końcowy połączenia
  węzeł końcowy połączenia
 • climb cut grinding
  szlifowanie współbieżne
 • climber
  roślina pnąca
 • climbers
  raki
  słupołazy
 • climb-forward flight
  lot ukośny ze wznoszeniem
 • climbing
  wznoszenie
 • climbing plant
  roślina pnąca
 • climbing roll
  beczka ze wznoszeniem
 • climbing shuttering
  szalowanie przestawne
 • climbing speed
  prędkość przy wznoszeniu
 • climbing turn
  zakręt bojowy
  zakręt ze wznoszeniem
 • climb milling
  frezowanie współbieżne
 • climb of dislocation
  wspinanie się dyslokacji
 • climb thread cutting
  frezowanie współbieżne gwintu
 • clinch
  zacisk
  zagięcie końca gwoździa
 • clinch bolt
  nitowkręt
 • clincher-bead tyre
  opona klinczerowa
 • clinch rivet
  nit rozwidlony
 • clinic
  przychodnia przyszpitalna
 • clinical thermometer
  termometr lekarski
 • clinic scales
  waga osobowa lekarska
 • clink
  pęknięcie wskutek naprężeń cieplnych
 • clinker
  klinkier
  żużel zastygły
 • clinker brick
  cegła klinkierowa
 • clinker grinder
  kruszarka żużla
  łamacz żużla
  rozdrabniacz żużla
 • clinkering
  klinkierowanie
  powstawanie klinkieru
  usuwanie żużla z rusztu
  zażużlanie rusztu
 • clinkering bar
  drąg do łamania żużla
 • clinkering temperature
  temperatura powstawania klinkieru
 • clinker plating
  poszycie zakładkowe
 • clinometer
  chyłomierz
  eklimetr
  klinometr
  pochylnik
  stratymetr
  upadomierz
 • clintonite
  klintonit
  sejbertyt
 • clipboard
  schowek
 • clipbook
  wieloschowek
 • clip boundary
  granice obcinania
 • clip hook
  karabińczyk
 • clip of wool
  strzyża owiec
 • clip path
  ścieżka obcinania
 • clipper
  maszynka do strzyżenia
  nożyce do taśm
  ogranicznik sygnałów
  układ obcinający
 • Clipper chip
  układ bezstratny
 • clipping circuit
  ogranicznik sygnałów
  układ obcinający
 • clipping level
  poziom obcinania
 • clipping path
  ścieżka obcinania
 • clipping press
  okrawarka
  prasa do okrawania
 • clippings
  obcinki
  skrawki
 • clip rectange
  prostokąt obcinania
 • clip region
  obszar obcinania
 • clip test
  test obcinania
 • clip zacisk
  chomątko
  spinacz
 • cloaking
  ukrywanie
  zasłanianie
 • cloak-room
  przechowalnia bagażu
  szatnia
 • clock
  zegar
 • clock cage
  szkielet zegara
 • clock/calendar board
  płyta z zegarem i kalendarzem
 • clock card
  karta zegarowa
 • clock chip
  układ zegarowy
 • clock circuit
  układ generacji sygnałów zegarowych
 • clock counter
  licznik zegarowy
 • clock driver
  zasilacz zegarowy impulsów
 • clocked flip-flop
  przerzutnik synchronizowany
 • clock escapement
  wychwyt zegarowy
 • clock event
  zdarzenie zegarowe
 • clock format
  format godziny
 • clock frequency
  częstotliwość zegara
  częstotliwość zegarowa
 • clocking
  sygnałów
  synchronizowanie
  taktowanie
  taktowanie impulsów
 • clock input
  wejście zegarowe
 • clock output
  wyjście zegarowe
 • clock paradox
  dylatacja czasu
  paradoks zegarowy w teorii względności
  wydłużanie się czasu
 • clock pulse
  impuls zegarowy
 • clockpulse generator
  generator impulsów zegarowych
 • clock rate
  chód zegara
  częstotliwość cyklu zegarowego
  częstotliwość zegarowa
 • clock rating
  ustalanie chodu zegara
  wzorcowanie zegara
 • clock signal
  sygnał zegarowy
 • clock skew
  przesunięcie czasowe impulsów zegarowych
 • clock timing
  taktowanie zegarem
 • clock track
  ścieżka synchronizująca zegarowa
 • clock-train
  mechanizm zegarowy
 • clock-type spring
  sprężyna napędowa spiralna
 • clockwise
  w kierunku obrotu wskazówek zegara
  zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
  zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
 • clockwork
  mechanizm zegarowy
 • clogging
  zabrudzenie
  zapychanie się
  zatykanie się przewodów
 • clogging of waters
  spiętrzenie wód wskutek zatarasowania koryta rzeki
 • closable operator
  operator domykalny
 • close an account
  zamknąć rachunek
 • close-annealed
  wyżarzony czysto
 • close-annealed sheet
  blacha cienka wyżarzona w pakietach
 • close annealing
  wyżarzanie czyste
 • close at hand
  pod ręką
 • close bend test
  próba zginania o kąt 180°
 • close circuit
  zamknąć obwód
 • close class of fit
  klasa dokładna gwintów
 • close contact
  kontakt bezpośredni
 • close contact glue
  klej wymagający dokładnego przylegania powierzchni sklejanych
 • closed
  domknięty w topologii
  geometrii
  zamknięty
  zamknięty w algebrze
 • closed account
  rachunek zamknięty
 • closed basin
  basen portowy zamykany bramą
 • closed bearing mounting
  gniazdo zamknięte łożyska
 • closed-belt conveyor
  przenośnik okrężny
 • closed-bottom mould
  wlewnica gluchodenna
  wlewnica z dnem
 • closed bus system
  system z zamkniętą magistralą
 • closed butt weld
  spoina czołowa bez odstępu
 • closed-cell foamed plastic
  tworzywo sztuczne spienione o komórkach zamkniętych
 • closed-centre valve
  rozdzielacz z przepływem zamkniętym w położeniu neutralnym
 • closed chain
  łańcuch bez końca
  łańcuch zamknięty
 • closed-circuit
  wind tunnel tunel aerodynamiczny o obiegu zamkniętym
 • closed-circuit cooling
  chłodzenie obiegowe
 • closed-circuit television
  sieć telewizyjna zamknięta
  telewizja przemysłowa
  telewizja użytkowa
 • closed circuit television
  telewizja użytkowa
 • closed-circuit voltage
  napięcie przy obwodzie zamkniętym
  napięcie robocze
 • closed circuit voltage
  napięcie przy obwodzie zamkniętym
  napięcie robocze
 • closed cornice
  okap podszalowany
  okap z podbitką
 • closed cup
  tygiel zamknięty do badania temperatury zapłonu
 • closed curve
  krzywa zamknięta
 • closed cycle
  obieg zamknięty
 • closed-die forging
  kucie w matrycach zamkniętych
 • closed edge path
  droga krawędziowa zamknięta
 • closed end drawn cup needle bearing
  łożysko igiełkowe nieprzelotowe z pierścieniem tłoczonym
 • closed-end mould
  wlewnica głuchodenna
  wlewnica z dnem
 • closed end of spring
  koniec przyłożony sprężyny śrubowej naciskowej
 • closed flange
  zagięcie o kącie ostrym przy ruchu gięcia › 90°
 • closed flash-point
  temperatura zapłonu mierzona w naczyniu zamkniętym
 • closed flow-meter
  przepływomierz zamknięty
 • closed formula
  formuła domknięta
 • closed fuel cycle
  zamknięty cykl paliwowy
 • closed funicular polygon
  wielobok sznurowy zamknięty
 • closed graph theorem
  twierdzenie o domkniętym wykresie
 • closed impeller
  wirnik zamknięty obustronnie
 • closed interval
  przedział domknięty
 • closed-jet wind tunnel
  tunel aerodynamiczny o zamkniętej przestrzeni pomiarowej
 • closed joint
  złącze bez odstępu
 • closed-joint pressure gas welding
  zgrzewanie gazowe zwarciowe
 • closed kinematic chain
  łańcuch kinematyczny zamknięty
 • closed length of shaft
  odległość między osiami przegubów wału zsuniętego wał
  dwuprzegubowy-teleskopowy
  .
 • closed loop
  obwód zamknięty
  oczko sieci
  pętla zamknięta
  pętla zamknięta rozkazów
 • closed-loop control
  sterowanie w obwodzie zamkniętym
  sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym
 • closed mapping
  odwzorowanie domknięte
 • closed mouth tongs
  kleszcze kowalskie płaskie
 • closed nozzle type injector
  wtryskiwacz z dyszą zamkniętą
 • closed operator
  operator domknięty
 • close down
  factory zamknąć fabrykę
 • close-down
  awaryjne zakończenie pracy
  wyłączenie z eksploatacji
 • closed pair
  para kinematyczna niższa
  para kinematyczna niższego rzędu
 • closed pass
  wykrój zamknięty
 • closed path
  droga zamknięta
 • closed planer
  strugarka bramowa
  strugarka wzdłużna dwustojakowa
 • closed private network
  zamknięta sieć prywatna
 • closed root joint
  złącze bez odstępu
 • closed rope
  lina bez końca
  lina okrężna
  lina zamknięta
 • closed sea
  morze zamknięte
 • closed set
  zbiór domknięty
 • closed shell
  warstwa elektronowa zamknięta
  warstwa zapełniona
 • closed shop
  ośrodek obliczeniowy niedostępny
  sklep zamknięty
  zakład przemysłowy zatrudniający tylko
  członków związku zawodowego
  .
 • closed space
  pomieszczenie zamknięte
 • closed spring
  sprężyna zblokowana
  sprężyna zwarta
 • closed subgroup
  podgrupa domknięta
 • closed subroutine
  podprogram zamknięty
 • closed system
  układ zamknięty
 • closed train
  przekładnia zębata zwarta ze współosiowym wałem czynnym i biernym
 • closed traverse
  ciąg poligonowy zamknięty
  poligon zamknięty
 • closed user group
  zamknięta grupa użytkowników
 • close fit
  pasowanie ciasne
 • close formation
  szyk zwarty
 • close-grained structure
  struktura drobnoziarnista
 • close-grained wood
  drewno gęstosłoiste
 • close hauled sailing
  żeglowanie na wiatr
 • close in
  zamknąć w
 • close-in weapon system
  system obrony bezpośredniej w marynarce wojennej
 • close-mesh
  siatka o drobnych oczkach
 • closeness in estimation
  dokładność w estymacji
 • closeness of winding
  gęstość uzwojenia
 • close nipple
  złączka wkrętna z gwintem ciągłym
 • close-packed hexagonal metals
  metale o sieci heksagonalnej zwarcie wypełnionej
 • close-packed lattice
  sieć przestrzenna gęsto upakowana o zwartym rozmieszczeniu atomów
 • close packing of atoms
  ścisłe upakowanie atomów
  zwarte rozmieszczenie atomów
 • close pattern return bend
  łuk rurowy 180° zwarty
 • close port
  port morski na rzece
 • close proximity
  zbliżenie na bardzo małą odległość
 • closer
  część cegł
  kamień zwornikowy w sklepieniu
  napęd łącznika
  urządzenie zamykające
  zwornik
 • close routine
  podprogram zamknięty
  program zamknięty
 • close-running fit
  pasowanie obrotowe ciasne
 • close season
  okres ochronny
 • close-set timbering
  obudowa pełna odrzwiami
  obudowa szeregami
  organy
 • close stowing anchor
  kotwica składana
 • closest point of approach
  punkt największego zbliżenia
 • close-support fighter
  myśliwiec bezpośredniego wsparcia
  myśliwiec taktyczny
 • closet
  alkierz
  klozet
  szafa w ścianie
  ustęp
 • close-talking microphone
  mikrofon przyustny
 • close talking microphone
  mikrofon przy-ustny
 • close-talking response
  skuteczność parafoniczna mikrofonu
 • close the land
  podchodzić do lądu
 • close timbering
  obudowa zwarta
  odeskowanie zwarte
 • close together
  blisko siebie
  tuż obok siebie
 • close to the ground
  przy samej ziemi
 • close to unity
  zbliżony do jedności
 • close-up
  zbliżenie
 • close up rivet
  zakuwać nit
  zamykać nit
 • close-up view
  widok z bliska
 • close work
  przecinka
  sztolnia łącznikowa
 • closing
  kucie tulei
  zamykanie
 • closing component
  organ zamykający
  zawieradło
 • closing contact
  styk zwiemy
 • closing cylinder
  cylinder zwierający w maszynie ciśnieniowej
 • closing error
  btąd zamknięcia poligonu
 • closing floor
  pole składania form
  stanowiska składania
 • closing inventory
  zasób materiału w końcu okresu pracy
 • closing line
  linia zamykająca wielobok sznurowy
 • closing machine
  zamykarka opakowań
 • closing of the weld
  zakończenie spoiny
 • closing organ
  organ zamykający
  zawieradło
 • closing plunger
  tłok zwierający w maszynie ciśnieniowej
 • closing rate
  prędkość zbliżania się
 • closing shutter
  migawka gilotynowa
 • closing side of the polygon of forces
  zamykająca wieloboku sil
 • closing time
  czas zamykania łącznika
  godzina zamknięcia
 • closure gasket
  uszczelka kołnierza pokrywy reaktora
 • closure head
  pokrywa zbiornika reaktora
 • closure line
  wiersz wypełniający
 • closure nut
  nakrętka szpilki pokrywy reaktora
 • closure of lane
  zamknięcie pasa ruchu
 • closure of set
  domknięcie zbioru
 • closure of the shel
  zapełnienie powłoki elektronowej
 • closure property
  własność domkniętości
 • closure weld
  zgrzeina zamykająca clot
 • cloth beam
  na który nawija się gotowa tkanina
  wał krosna
 • cloth binding
  oprawa płócienna
 • cloth breaking machine
  łamarka sztywnika
 • cloth count
  liczba nitek osnowy i wątku tkaniny na powierzchni
  1 cala kwadratowego
  .
 • cloth crabbing
  zaparzanie tkanin w naprężeniu
 • clothes hoist
  wyciąg ubraniowy
 • clothes moth
  mól
 • clothes press
  prasownica do odzieży
 • cloth filter
  filtr tkaninowy
 • cloth filter dust collector
  odpylnik rękawowy
  odpylnik tkaninowy
  odpylnik workowy
 • clothing industry
  przemysł odzieżowy
 • clothing leather
  skóra odzieżowa
 • clothlooking frame
  przeglądarka tkanin
 • cloth mellowing machine
  gładziarka czezyngowa
  gładziarka morująca
 • clothoid
  klotoida
  spirala Cornu
 • cloth printing machine
  drukarka tkanin
 • cloth rolling machine
  nawijarka tkanin
 • cloth shearing machine
  postrzygarka tkanin
 • cloth tester
  przyrząd do badania wytrzymałości tkanin
 • cloth tkanina
  bryt płótna żaglowego
  sukno
 • cloud base
  podstawa chmur
 • cloudburst
  oberwanie chmury
 • cloudburst treatment
  kuleczkowanie
  śrubowanie utwardzanie powierzchni śrutem
 • cloud cavitation
  kawitacja kłębiasta
 • cloud ceiling
  pułap chmur
 • cloud chamber
  komora mgłowa
 • cloud cover
  stan zachmurzenia
  zachmurzenie
 • cloud dose
  dawka od chmury
 • clouded glass
  szkło matowe
 • cloud effect
  chmurność przezrocza
 • cloud formation
  rodzaj chmur
  tworzenie się chmur
 • cloud height
  wysokość bezwzględna podstawy chmur
 • cloud immersion
  niep
  stan zachmurzenia
  zachmurzenie
  zanurzenie w chmurze cloudiness
  zmętnienie
 • clouding
  utrata potysku
  zmatowienie
 • cloudless
  bezchmurny
 • cloud modification
  modyfikacja chmur w celu uzyskania zmiany pogody
  nad określonym obszarem
  .
 • cloud-point
  temperatura mętnienia
 • cloud seeding
  rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
  w celu wywołania deszczu
  .
 • cloud track
  ślad w komorze mglowej
 • cloudy crystal-ball model
  model optyczny jądra atomowego
 • cloudy lookthrough
  przezrocze chmurne
 • cloudy sky
  niebo zachmurzone
 • clout nail
  ćwiek
 • clove
  goździk
 • clove of garlic
  ząbek czosnku
 • clove oil
  olejek goździkowy
 • clover huller
  bukownik
  tarka do koniczyny
 • clover-leaf cam
  krzywka tarczowa o cztero-kątnej osi symetrii
 • clover-leaf junction
  koniczyna typ skrzyżowania
 • clump
  iłołupek
  łupek ilasty
 • clupeine
  klupeina
 • cluster absorber rod
  pręt pochłaniający typu klasterowego
 • cluster analysis
  analiza grupowa
  analiza klastrowa
 • cluster bomb
  bomba kasetowa
 • cluster control rod
  pręt regulacyjny typu klasterowego
 • clustering
  grupowanie
 • cluster membership list
  lista węzłów klastra
 • cluster mill
  walcarka wielowalcowa
 • cluster model
  model gronowy jądra atomowego
  model klastrowy
 • cluster of fuel rods
  wiązka paliwowa
 • cluster point
  punkt skupienia zbioru
 • cluster printing
  drukowanie klastrowe
 • cluster resource
  zasoby klastra
 • cluster resource group
  grupa zasobów klastra
 • cluster sampling
  grupowe pobieranie próbki
 • clutch
  sprzęgło wlączalne w ruchu
 • clutch action of epicyclic gear
  zblokowanie przekładni obiegowej
 • clutch centre plate
  tarcza sprzęgłowa
 • clutch compression spring
  sprężyna dociskowa sprzęgła
 • clutch disk stack
  ściśnięty zespół płytek sprzęgła
 • clutch drive plate
  tarcza napędzająca sprzęgła
 • clutch facing
  okładzina sprzęgła
 • clutch fork
  widełki wyłączające sprzęgła
 • clutch jaw
  kieł sprzęgłowy
 • clutch operation mechanism
  wyprzęgnik sprzęgła
 • clutch pedal
  pedał sprzęgła
 • clutch pilot
  wodzidło sprzęgła
 • clutch pressure plate
  tarcza dociskowa sprzęgła
 • clutch release mechanism
  wyprzęgnik sprzęgła
 • clutch release yoke
  widełki wyłączające sprzęgła
 • clutch-shaft
  wałek napędowy skrzynki biegów
  wałek sprzęgłowy
 • clutch shell
  obudowa sprzęgła
  wieniec sprzęgła
 • clutch shift rail
  wodzidło sprzęgła
 • clutch shoe
  klocek cierny sprzęgła
 • clutch slave cylinder
  siłownik hydrauliczny wyprzęgający
 • clutch spigot
  czop centrujący sprzęgła
 • clutch throwout
  wyłączenie sprzęgła
 • clutch wheel
  sprzęgnik
 • clutter
  zakłócenia bierne
 • coacervate
  koacerwat
 • coacervation
  koacerwacja
 • coach-work
  nadwozie
 • co-acting parts
  części współpracujące
 • coactivator
  koaktywator
 • coagel
  koażel
 • coagulability
  krzepliwość
  zdolność do koagulacji
 • coagulant
  koagulant
  koagulator
  środek koagulujący
 • coagulate
  koagulat
  koagulować
  krzepnąć
  ścinać się
 • coagulation
  koagulacja
  ścinanie się
 • coagulation contentration
  stężenie koagulujące
  wartość koagulacyjna
  wartość progowa koagulacji
 • coagulum
  koagulat
 • coak
  występ w połączeniu na zamek
 • coal barge
  barka węglowa
 • coal basin
  niecka węglowa
  zagłębie węglowe
 • coal bed
  pokład węgla
 • coal bin
  skrzynia na węgiel
  zasobnik węgla
 • coal blasting
  urabnianie węgla strzelaniem
 • coal blending
  uśrednianie węgla
 • coal brass
  piryt węglowy
 • coal bunker
  zasiek węglowy
  zasobnik węgla
 • coal car
  węglarka wagon
 • coal carbonization
  odgazowywanie węgla
 • coal carrier
  statek do przewozu węgla
  węglowiec
 • coal charging machine
  wsadnica
 • coal chemicals
  produkty węglopochodne
 • coal combine
  kombajn węglowy
 • coal conversion
  konwersja węgla
 • coal crusher
  kruszarka węgla
 • coal cutter
  wrębiarka do węgla
 • coal deposit
  złoże węglowe
 • coal digger
  górnik przodkowy
  rębacz
 • coal district
  zagłębie węglowe
 • coal dressing plant
  zakład mechanicznej przeróbki węgla
 • coal dry cleaning
  wzbogacanie węgla na sucho
 • coal dust
  pył węglowy
 • coal-dust gasifier
  generator na pył węglowy
 • coal-dust mill
  młyn pyłowy do węgla
 • coalesced cementite
  cementyt skoagulowany
 • coalescence
  koalescencja
 • coalescence process
  koalescencja kropel wody w atmosferze
 • coal face
  przodek węglowy
 • coal feeder
  podajnik węgla
 • coal-field
  zagłębie węglowe
 • coal-fired
  opalany węglem
 • coal formation
  formacja węglowa
 • coal gangway
  chodnik w węglu
 • coal gas
  gaz węglowy
 • coal gasification
  zgazowanie węgla
 • coal gate
  warstwownica
 • coal getter
  górnik przodkowy
  rębacz
  urabiarka do węgla
 • coal getting
  urabianie węgla
  wybieranie węgla
 • coal getting machine
  urabiarka do węgla
 • coal handling
  nawęglanie
  przeładunek węgla
  zaopatrywanie w węgiel
 • coal-handling plant
  urządzenie do nawęglania
 • coal heading
  chodnik w węglu
 • coal height
  miąższość utworów karbońskich
 • coal hydrogenation
  upłynnianie węgla
  uwodornianie węgla
 • coalification
  uwęglanie
 • coaling
  bunkrowanie węgla
  nawęglanie parowozu
 • coal-in-oil suspension
  koloidalna zawiesina pyłu węglowego w oleju opałowym
 • coalite
  półkoks
 • coal liquefaction
  upłynnianie węgla
  uwodornianie węgla
 • Coal Measures
  warstwy karbońskie
  warstwy węglowe
 • coal-milling plant
  młynownia
  urządzenie młynowe
 • coal-mine
  kopalnia węgla
 • coal-mine fire
  pożar kopalniany
 • coal-miner
  górnik węglowy
 • coal-mining
  górnictwo węglowe
 • coal oil
  nafta
  olej węglowy
 • coal-ore carrier
  rudowęglowiec
 • coal outburst
  wyrzut węgla
 • coal passer
  węglarz
 • coal-pile
  hałda węglowa
  usypisko węgla
 • coal pillar
  filar węglowy
  noga węglowa
  płot węglowy
 • coal pipe
  cienki i nieregularny pokład węgla
 • coal-pit
  szyb wydobywczy kopalni węgla
 • coal planer
  strug węglowy
 • coal plant
  elektrownia węglowa
 • coal plough
  pług węglowy
 • coal preparation plant
  zakład mechanicznej przeróbki węgla
 • coal pulverizer
  młyn węglowy
 • coal pyrite
  piryt węglowy
 • coal raising
  wydobywanie węgla
 • coal resources
  zasoby węgla
 • coal seam
  cienki pokład węgla
 • coal seat
  spąg pokładu węglowego
 • coal-ship
  statek do przewozu węgla
  węglowiec
 • coal size
  sortyment węgla
 • coal stalls
  komory węglowe do uwodorniania węgla
 • coal stock-piles
  hałdy węgla
 • coal swelling
  wydymanie węgla
 • coal-tar
  smoła węglowa
 • coal-tar dye
  barwnik smołowy
 • coal-tar pitch
  pak węglowy
 • coaltitude
  dopełnienie wysokości
  odległość zenitalna gwiazd
 • coal washer
  płuczka węglowa
 • coal wet cleaning
  wzbogacanie węgla na mokro
 • coaming
  zrębnica
 • coaming bar
  zrębnik
 • Coanda effect
  zjawisko Coandy
 • coannular nozzles
  dysze pierścieniowe współosiowe
 • coarse adjustment
  nastawienie zgrubne
 • coarse aggregate
  kruszywo grube
 • coarse clearance fit
  pasowanie przestronne luźne
 • coarse control
  regulacja zgrubna
  sterowanie zgrubne
 • coarse control of reactor
  kompensacja reaktora
 • coarse control rod
  pręt kompensacyjny
 • coarse crusher
  kruszarka wstępna
 • coarse crushing
  kruszenie wstępne
 • coarse cut
  nacięcie pilnika zdzieraka
 • coarse file
  pilnik zdzierak
 • coarse filter
  filtr wstępnego oczyszczania
  filtr wstępny
 • coarse fish
  nazwa handlowa ryb drugiej jakości
 • coarse-grained
  gruboziarnisty
 • coarse-grained multiprocessing
  wieloprzetwarzanie precyzyjne
 • coarse-grained structure
  gruboziarnistość
  struktura gruboziarnista
 • coarse-grained wood
  drewno rzadkosloiste
  drewno szerokosloiste
 • coarse-grinding
  rozdrabnianie grube
  rozdrabnianie wstępne
 • coarse lamellar pearlite
  perlit gruboplytkowy
 • coarse metal
  kamień surowy
 • coarse mill
  młyn do grubego mielenia
  młyn grubomielący
 • coarse mixture
  mieszanka o paliwie niedostatecznie rozpylonym
 • coarseness
  chropowatość
  gruboziarnistość
  szorstkość
 • coarsening of pitch
  zwiększenie skoku Śmigla
 • coarsening propensities
  skłonność do rozrostu ziarn
 • coarse ore
  ruda w kęsach
 • coarse pearlite
  perlit grubopłytkowy
 • coarse pitch
  duży skok Śmigla
 • coarse-pitch gear
  koło zębate o dużym module
 • coarse sand
  piasek gruboziarnisty
 • coarse sieve
  sito grube
 • coarse solder
  lut miękki ołowiowo-cynowy
 • coarse stone
  tłuczeń gruby
 • coarse structure
  struktura gruboziarnista
 • coarse thread
  gwint grubozwojny o dużym skoku
  gwint zwykły
 • coarse tolerance quality
  klasa zgrubna gwintów
 • coastal
  brzegowy
  przybrzeżny
 • coastal belt
  pas przybrzeżny
 • coastal berm
  wał brzegowy
 • coastal craft
  okręt obrony przybrzeżnej
 • coastal current
  prąd przybrzeżny
 • coastal engineering
  inżynieria brzegowa
 • coastal lake
  laguna przybrzeżna
 • coastal navigation
  nawigacja przybrzeżna
 • coastal patrol craft
  okręt patrolu przybrzeżnego
 • coastal reef
  rafa brzegowa
 • coastal refraction
  efekt brzegowy
  refrakcja brzegowa
 • coastal site
  lokalizacja przybrzeżna
 • coastal traffic
  ruch przybrzeżny
 • coast down
  wybieg pompy
 • coaster
  kabotażowiec
  statek żeglugi przybrzeżnej
 • coast erosion
  erozja brzegowa
 • coast guard submersible
  okręt podwodny ochrony wybrzeża
 • coasting
  bieg z rozpędu
  kabotaż
  wybieg
  żegluga przybrzeżna
 • coasting barge
  lichtuga
 • coasting flight
  lot bezwładny pocisku rakietowego po wypaleniu się paliwa
 • coasting lights
  światła nawigacyjne brzegowe
 • coasting of temperature
  wzrost temperatury pieca po odcięciu dopływu paliwa
 • coasting trade
  kabotaż
  żegluga przybrzeżna
 • coasting vessel
  kabotażowiec
  statek żeglugi przybrzeżnej
 • coastline
  linia brzegowa
 • coast pilot
  locja książka
 • coast quard submersible
  okręt podwodny ochrony wybrzeża
 • coated abrasive
  materiał ścierny naniesiony powierzchniowo
 • coated electrode
  elektroda otulona
 • coated fabric
  tkanina powleczona
 • coated fuel particle
  kulka paliwowa powleczona
 • coated paper
  papier powlekany
 • coated pellet
  pastylka paliwowa powleczona
 • coated powder
  proch bezdymny żelatynizowany
 • coated rod
  pałeczka otulona
 • coated sheet
  blacha pokryta innym metalem
  blacha z powłoką metaliczną
 • coated wire
  drut otulony
 • coater
  maszyna do powlekania
 • coating
  nakładanie powłok
  oblew
  pokrywanie
  powlekanie
  powloką
 • coating by hot dipping
  powlekanie ogniowe
 • coating by vacuum deposition
  powlekanie próżniowe
 • coating compound
  masa do pokrywania tkaniny
  papieru
 • coating machine
  maszyna oblewnicza
 • coating metal
  metal powłoki
  metal powłokowy
 • coating of an electrode
  otulanie elektrody
  otulina elektrody
 • coating paper
  papier podłożowy
 • coating with rubber
  gumowanie
 • coat nail
  gwóźdź tapicerski
 • coauthor
  współautor
 • coax coaxial cable
  kabel koncentryczny
  kabel współosiowy
 • coax i al
  współosiowy
 • coaxial cable
  kabel koncentryczny
  kabel współosiowy
 • coaxial capacitor
  kondensator cylindryczny
  kondensator współosiowy
 • coaxial pair
  tor współosiowy
 • coaxial planes
  płaszczyzny współliniowe
  płaszczyzny współosiowe
 • coaxial resonator
  rezonator współosiowy
 • coaxial tube
  lampa współosiowa
 • coaxial wavemeter
  falomierz współosiowy
 • coaxing
  przetrenowanie materiału
 • coax module
  moduł koncentryczny
 • cob
  bryła węgla
  cegła niewypalona
  masa gliniasta do budowy ścian
 • cobalamin
  kobalamina
 • cobaltammine
  amoniakat kobaltowy
  kobaltiak
 • cobalt bloom
  erytryn
  kwiat kobaltowy
 • cobalt blue
  biękit Thenarda
  błękit kobaltowy
 • cobalt bomb
  bomba kobaltowa
 • cobalt glance
  błyszcz kobaltu
  kobaltyn
 • cobalt glass
  szkło kobaltowe
 • cobalt green
  zieleń kobaltowa
  zieleń Rinmanna
 • cobalt group
  kobaltowce Co
 • cobaltic
  kobaltowy
 • cobaltinitrite
  sześcioazotynokobaltan
 • cobaltite
  błyszcz kobaltu
  kobaltyn
 • cobaltous
  kobaltawy
 • cobalt pyrite
  piryt kobaltowy
 • cobalt soap
  mydło kobaltowe
 • cobalt steel
  stal kobaltowa
 • cobalt yellow
  żółcień kobaltowa
 • cobber
  przebieracz rudy pracownik
 • cobble
  brukowiec
  kamień polny
  kostka sortyment węgla
  otoczak
  wyrób wadliwie odwalcowany na skutek zak
 • cobble shear
  nożyca do cięcia na kawałki wyrobów wadliwie odwalcowanych
 • coboundary
  kobrzeg
 • coboundary operator
  operator kobrzegu
 • cobwebbing
  klejów
  nitkowanie lakierów
 • cocatalyst
  kokatalizator
 • cocategory
  kategoria dualna
  kokategoria
 • cochain
  kołańcuch
 • cochannel
  kanał wspólny
 • cochineal
  koszenila barwnik naturalny
 • cockbill
  skantować reję
 • Cockcroft-Walton accelerator
  akcelerator Cockcrofta-Waltona
 • cockermeg
  stojak organowy
 • cocker sprag
  przypora
  zastrzał
 • cock head
  łeb trapezowy wklęsły wkrętu
 • cocking handle
  rękojeść zamkowa w karabinie maszynowym
 • cocking lever
  dźwignia napinająca
  napinacz kurka
 • cocking piece
  kurek w karabinie
 • cockle
  kurczyć się
  marszczyć się
 • cockles
  falistość krawędzi blach wada
 • cockpit
  kabina pilota
  kokpit jachtu
 • cockpit canopy
  limuzynka
  osłona kabiny samolotu
 • cockpit drill
  czynności załogi w kabinie samolotu przed lotem
 • cockroach
  tekst składany małymi literami
 • cock valve
  kurek
  zawór kurkowy
 • cock wheel
  koło zębate pośredniczące
 • cocoa
  kakao napój
  kakao proszek
 • cocoa powder
  proch czekoladowy odmiana prochu czarnego
 • coconut
  orzech kokosowy
 • coconut fibre
  włókno kokosowe
 • coconut milk
  mleczko kokosowe
 • coconut oil
  olej kokosowy
 • coconut water
  mleczko kokosowe
 • cocoon beater
  trzeparka kokonów
 • cocoon beating
  trzepanie kokonów
 • cocooning
  kokonizacja opakowanie
 • cocoon shell
  oprzęd kokonu
 • cocoon spinning
  oprzędzanie
 • cocurrent
  współprądowy
 • cocurrent flow recuperator
  rekuperator współprądowy
 • cocycle
  kocyki
 • cod
  wątłusz
 • codamine
  kodamina
 • code audit
  rewizja kodu
 • codebase
  baza informacji zarządzania
 • code builder
  twórca aplikacji
 • codec
  coder-decoder
  kodek
  koder-dekoder
 • code check
  kontrola kodu
 • codeclination
  dopełnienie deklinacji
  odległość biegunowa gwiazd
 • code combination
  ciąg kodowy
 • code conversion
  konwersja kodu
 • code converter
  przetwornik kodu
 • coded
  kodowany
 • code disk
  tarcza kodowa
 • code division multiple access
  wielodostęp z podziałem kodowym
 • coded optical character
  znak graficzny
 • code extension character
  znak rozszerzenia kodu
 • code flag
  flaga kodu
 • code-free programming
  programowanie bez kodowania
 • code generator
  generator kodu
 • codeine
  kodeina
  metylomorfina
 • code load
  ładowanie kodu
 • codend
  kutel niewodu
  worek włoka
 • codend protector
  fartuch włoka
 • code of construction
  przepisy konstrukcyjne
 • code of practice
  norma czynnościowa
  przepisy techniczne
  wytyczne postępowania
 • code page
  strona kodowa
 • code page global identifier
  globalny identyfikator strony kodowej
 • code point
  punkt kodowy
 • codeposition
  współosadzanie
 • coder
  koder
  kodujący pracownik
  urządzenie kodujące
 • coder-decoder
  kodek
  koder-dekoder
  układ kodująco-dekodujący
 • code receiver
  odbiornik kodu
 • code safety valve
  zawór bezpieczeństwa według przepisów techniczn
  znormalizowany zawór bezpieczeństwa
 • code sample
  przykładowy kod
  przykładowy kod źródłowy
  przykładowy program
 • code segment
  segment kodu
 • code set
  lista kodu
  lista słów kodowych
 • code-signing verification
  weryfikacja przez podpisywanie kodu
 • code snippet
  fragment kodu
 • codestillation
  współdestylacja
 • code symbol
  symbol kodowy
 • code symbol position
  pozycja kodowa
  rząd kodowy
 • code tree
  drzewo kodowe
  schemat kodowy
 • codeword
  słowo kluczowe
 • codimension
  kowymiar
 • coding device
  koder
 • coding scheme
  metoda kodowania danych
  schemat kodowania
 • cod-liver oil
  olej dorszowy
  tran dorszowy
 • codominant trait
  cecha kodom inująca
 • codon
  kodon
 • co-driver
  zmiennik kierowcy
 • co-edition
  koedycja
  wspólne wydanie książki
 • coefficient field
  ciało współczynników
 • coefficient of compressibility
  współczynnik ściśliwości
 • coefficient of contraction
  współczynnik przewężenia strugi
  współczynnik zwężenia
 • coefficient of cubical elasticity
  moduł Helmhol
  moduł odkształcenia objętościowego
  moduł ściśliwości
 • coefficient of deformation
  współczynnik odkształcenia plastycznego
 • coefficient of determination
  współczynnik determinacji
 • coefficient of direct elasticity
  moduł sprężystości wzdłużnej
  współczynnik sprężystości wzdłużnej
 • coefficient of discharge
  współczynnik wypływu
 • coefficient of dispersion
  współczynnik dyspersji
 • coefficient of draught
  współczynnik gniotu
 • coefficient of dynamic viscosity
  współczynnik lepkości dynamicznej
  współczynnik Poiseuillea
 • coefficient of elasticity
  moduł sprężystości
  współczynnik sprężystości
 • coefficient of elongation
  współczynnik wydłużenia przy walcowaniu
 • coefficient of fluctuation of speed
  stopień nierównomierności biegu
 • coefficient of friction
  współczynnik tarcia
 • coefficient of heat transfer
  współczynnik przenikania ciepła
 • coefficient of insensitiveness
  współczynnik nieczułości regulatora
 • coefficient of internal friction
  współczynnik lepkości dynamiczne
  współczynnik tarcia wewnętrznego
 • coefficient of kinematic viscosity
  współczynnik lepkości kinematycznej
  współczynnik zawiesistości
 • coefficient of linear expansion
  współczynnik rozszerzalności liniowej
 • coefficient of mass-transfer
  współczynnik przenikania masy
 • coefficient of mutual induction
  indukcyjność wzajemna
 • coefficient of performance
  współczynnik wydajności
  współczynnik wydajności chłodniczej
 • coefficient of reflection
  współczynnik odbicia
 • coefficient of restitution
  współczynnik odbicia przy uderzeniu
  współczynnik restytucji
 • coefficient of rigidity
  moduł ścinania
  moduł sprężystości poprzecznej
  moduł sprężystości postaciowej
 • coefficient of soil reaction
  współczynnik podatności gruntu
 • coefficient of spread
  współczynnik poszerzenia przy walcowaniu
 • coefficient of steadiness
  odwrotność stopnia nierównomierności biegu
  współczynnik stabilizacji
 • coefficient of thermal expansion
  współczynnik rozszerzalności cieplnej
 • coefficient of thrust
  współczynnik ciągu
 • coefficient of transverse elasticity
  moduł sprężystości poprzecznej
  moduł sprężystości postaciowej
 • coefficient of turbulent friction
  współczynnik lepkości burzliwej
  współczynnik tarcia burzliwego
 • coefficient of utilization
  sprawność oświetlenia
  wskaźnik wykorzystania strumienia świetlnego
 • coefficient of variation
  współczynnik zmienności
 • coefficient of velocity
  stała szybkości reakcji
  współczynnik prędkości wypływu
 • coefficients of form
  współczynniki pełnotliwości
 • coenzyme
  koenzym
 • coercive force
  koercja pola magnetycznego
  natężenie koercyjne
 • coesite
  koezyt
 • coexact
  kodokładny
 • coexact sequence
  ciąg kodokładny
 • coexistence of phases
  współistnienie faz
 • coexisting phases
  fazy termodynamiczne sprzężone
  fazy współistniejące
 • coextrusion
  wyciskanie współbieżne
 • Cof
  świadectwo zdatności do lotu
 • cofactor
  dopełnienie algebraiczne
 • coffee
  kawa napój
 • coffee beans
  ziarna kawy
 • coffee grinder
  młynek do kawy
 • coffeine
  kofeina
  teina
 • cofferdam
  koferdam
  przedział izolacyjny
  przedział ochronny
 • coffering
  budowa grodzy
 • coffin annealing
  wyżarzanie w szczelnej skrzyni
 • cofibration
  korozwłóknienie
 • cofibre
  kowłókno
 • cofinal
  wspólkońcowy
 • co-fluctual lines
  linie jednakowych prędkości pływowych
 • cofunctions
  funkcje trygonometryczne sprzężone
 • cog
  drewniany
  kaszt
  stos
  wypust
  występ
  ząb wstawiany
 • cogbelt
  pas zębaty
  pasek zadań
 • cogeneration = combined heat and power (plant) = CHP
  elektrociepłownia
  kogeneracja; skojarzona gospodarka energetyczna
  proces jednoczesnego wytwarzania e.elektr. i ciepła użytkowego.
 • cogged joint
  połączenie na wrębienie częściowe
 • cogger
  stosiarz
 • cogging
  łączenie na wrębienie częściowe
  wstępne przekuwanie wlewka
  wstępne walcowanie wlewka
 • cogging hammer
  młot do przekuwania wstępnego
 • cogging mill
  walcarka wstępna
  zgniatacz kęsisk kwadratowych
 • cogging of motor
  zacięcie się silnika
  zakleszczenie silnika
 • cognac
  koniak francuski
 • cognac oil
  enantan etylu
 • cognate inclusion
  autolit
  inkluzja rodzima
 • cognitive model
  model poznawczy
 • cognitive science
  nauka kognitywna
  nauka o poznawaniu
 • cog railway
  kolej zębata
 • cog scarf joint
  połączenie na zamek
 • cog-wheel
  koło zębate o zębach wstawianych
 • cohenite
  kohenit cementyt meteorytowy
 • cohere
  przylegać
  przywierać
 • coherence koherencja
  spójność
 • coherency check
  sprawdzanie spójności
 • coherent
  koherentny
 • coherent continuous wave
  koherentna fala ciągła
 • coherent flexible fibre bundle transmitting images
  obrazowód
 • coherent light
  światło koherentne
  światło spójne
 • coherent light detection and ranging
  dalmierz laserowy
  kolidar
  lokator laserowy
 • coherent oscillator
  generator koherentny
 • coherent phase shift keying
  koherentne kluczowanie z przesuwem fazy
 • coherent-pulse radar
  radiolokator impulsowy koherentny
 • coherent radiation
  promieniowanie spójne
 • coherent scattering
  rozpraszanie koherentne
  rozpraszanie spójne
 • coherent scattering cross-section
  przekrój czynny rozpraszania spójnego
 • coherent topology
  topologia staba w teorii homologii
 • coheres
  być logicznie spójnym
 • cohering
  być logicznie spójnym
 • cohesion force
  siła kohezji
 • cohesive failure
  rozdzielenie
  rozerwanie spoiny
 • cohesive rock
  skała twarda
  skała zwięzła
 • cohesive soil
  grunt spoisty
 • cohesive strength
  wytrzymałość rozdzielcza
 • cohomology
  kohomologia
 • cohomology group
  grupa kohomologii
 • cohomology theory
  teoria kohomologii
 • cohomotopy
  kohomotopia
 • coil build-up line
  linia zgrzewania taśm
 • coil chain
  łańcuch ogniwowy zwykły
  łańcuch pierścieniowy
 • coiled
  cewka zapłonowa
 • coiled bar mili
  walcownia prętów w kręgach
 • coiled bars
  pręty w kręgach
 • coiled-coil filament
  żarnik dwuskrętny
 • coiled electrode
  drut elektrodowy w kręgach
 • coiled heater
  element grzejny skrętkowy
 • coiled products
  wyroby walcowane w kręgach
 • coiled spring-type straight pin
  kołek spiralny
 • coiled tube condenser
  chłodnica spiralna
 • coiler
  zwijarka
 • coil former
  wzornik do nawijania cewek
 • coiling
  cewka Ruhmkorffa
  nawijanie
  rope układanie liny w zwoje
  zwijanie
  zwijanie liny
 • coiling drum
  bęben zwijarki
 • coil ingition
  zapłon akumulatorowy
  zapłon bateryjny
  zapłon cewkowy
 • coiling machine
  zwijarka
 • coiling mandrel
  bęben zwijarki
 • coil lifter
  chwytak do kręgów taśmy podwieszony do suwnicy
 • coil-loaded circuit
  tor pupinizowany
 • coil loading
  pupinizacja kabla
 • coil magnification factor
  dobroć cewki
 • coil of wire
  krąg drutu
 • coil outhang
  czoło zezwoju
  połączenie czołowe
 • coil pipe
  wężownica
 • coil pitch
  poskok zezwoju
 • coil shield
  ekran cewki
 • coil spacing
  skok pupinizacji na linii kablowej
 • coil span
  poskok zezwoju
  rozpiętość zezwoju
 • coil-span factor
  współczynnik skrótu cewki
 • coil spring
  sprężyna śrubowa
  sprężyna zwojowa
 • coil support
  podzwojnik
 • coil transfer car
  wóz ek do przewozu kręgów taśmy
 • coil-turn counter
  licznik zwojów w cewce
 • coil winding
  nawijanie cewek
  uzwojenie cewkowe
 • coil winding machine
  cewkarka
  zwijarka
 • coil winding shop
  nawijalnia cewek
 • coil wire
  drut nawojowy
 • coimage
  koobraz
 • coinage
  stop monetowy
  wybijanie monet
 • coinage bronze
  brąz monetowy
 • coinage gold
  złoto dukatowe
 • coinage metal
  stop monetowy
 • coinage metals
  miedziowce
 • coin-box telephone set
  aparat telefoniczny wrzutowy
 • coin cell backup battery
  bateria pastylkowa
 • coincidence
  koincydencja
  ścisła odpowiedniość
 • coincidence circuit
  układ koincydencji
 • coincidence counter
  licznik koincydencyjny
 • coincidence factor
  współczynnik jednoczesności obciążenia
 • coincidence gate
  układ koincydencyjny
 • coincidence level
  poziomnica koincydencyjna
  poziomnica stykowa coincidence ragnefinder
 • coincidence range finder
  dalmierz jednopolowy | dwuobrazowy
 • coincident bearing
  łożysko ściśle pasowane o jednakowym promieniu czopa i panwi
 • coincident-current memory
  pamięć koincydencyjna
 • coincident-current selection
  wybieranie koincydencyjne
 • coining
  denkowanie łusek
  kalibrowanie końcowy zabieg prasowania na zimno
  wybijanie monet
 • coining punch
  stempel do wybijania monet
 • coinitial
  współpoczątkowy
 • coin screw
  wkręt montażowy
 • co-ionic link
  wiązanie semipolarne
 • co-ions
  kojony
  wspótjony
 • coir
  wtókno kokosowe
 • cojunctive normal form
  forma normalna konjunktywna
 • coke bed
  koks kotlinowy w żeliwiaku
  wkładka koksowa
  wkładka odpowietrzająca przy formowaniu
 • coke bin
  zasobnik koksu
 • coke blast furnace
  wielki piec prowadzony na koksie
 • coke booster
  nabój jałowy koksu
  przesypka
 • coke breeze
  koksik
  miał koksowy
 • coke car
  koksiarka wagon
 • coke chamber
  komora koksowa
  komora koksownicza
 • coke charge
  nabój koksowy
 • coke charging car
  wóz zasypowy
  wsadnica koksu
  zasypnica
 • coke discharger
  wypycharka koksu
 • coke dust
  pył koksowy
 • coke engineering
  koksownictwo
 • coke extractor
  wypycharka koksu
 • coke for charge
  koks wsadowy
 • coke fork
  widły do koksu
 • coke guide
  wóz przelotowy do koksu
 • cokemaking
  koksownictwo
  produkcja koksu
 • coke mill
  mieszarka do czernideł
 • coke oven
  piec koksowniczy
 • coke oven battery
  bateria koksownicza
 • coke-oven coke
  koks z koksowni
 • coke-oven gas
  gaz koksowniczy
 • coke-oven tar
  smoła koksownicza
 • coke pig iron
  surówka wytopiona na koksie
 • coke pitch
  pak smołowy
 • coke plant
  koksownia
 • coke plate
  blacha biała o małej grubości pobiały
 • coke pusher machine
  wypycharka koksu
 • coke-quenching car
  wóz gaśniczy do koksu
 • coke-quenching tower
  wieża gaśnicza
 • coker
  retorta do koksowania
 • coke rate
  zużycie koksu na tonę wyprodukowanej surówki
 • cokernel
  kojądro
 • cokery
  koksownia
 • coke wagon
  koksiarka wagon
 • coke wharf
  zrzutnia koksu
 • coking
  koksowanie
 • coking blend
  mieszanka koksownicza
 • coking capacity
  koksowalność
 • coking chamber
  komora koksowa
  komora koksownicza
 • coking coal
  węgiel koksujący
 • coking plant
  koksownia
 • coking retort retorta
  koksownicza
 • col
  siodło baryczne między dwoma wyżami
 • colalin
  kwas cholowy
 • colamine
  etanolamina
  kolamina
 • colatitude
  dopełnienie szerokości geograficznej
 • colchicine
  kolchicyna
 • colcothar
  czerwień żelazowa sztuczna
  kolkotar
 • cold-air drop
  masy zimnego powietrza otoczone powietrzem cieplejszym
 • cold-air refrigerator
  chłodziarka powietrzna
 • cold area
  obszar nieradioaktywny
 • cold bending
  zginanie na zimno
 • cold-blast iron
  surówka wytapiana na zimnym dmuchu
 • cold-blooded
  zimnokrwisty
 • cold boot
  zimne przeładowanie
 • cold-box process
  proces coldbox
  proces zimnej rdzennicy
 • cold brittleness
  kruchość na zimno
 • cold carbonatation
  saturacja prowadzona na zimno
 • cold cathode
  katoda zimna
 • cold-cathode tube
  lampa elektronowa o zimnej katodzie
 • cold chain
  system kolejnego chłodzenia produktu od jego uzyskania
  aż do konsumpcji
  .
 • cold-chamber diecasting machine
  maszyna do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą
  maszyna zimnokomoro
 • cold chisel
  przecinak ślusarski
 • cold crack
  pęknięcie na zimno
  zimne pęknięcie
 • cold cure
  wulkanizacja na zimno
 • cold desert
  zimna pustynia
 • cold die quenching
  hartowanie w matrycy
 • cold drawing
  ciągnienie na zimno
  rozciąganie na zimno
  wyciąganie na zimno
 • cold-drawn steel
  półwyroby stalowe ciągnione na zimno
 • cold driving
  zakuwanie na zimno nitu
 • cold electrode
  elektroda zimna
 • cold filament resistance
  rezystancja włókna na zimno
 • cold finishing
  wykończanie na zimno
 • cold flash welding
  zgrzewanie iskrowe bez podgrzewania wstępnego
 • cold flow
  płynięcie na zimno
 • cold forging
  kucie na zimno
 • cold-formed shapes
  profile gięte na zimno z blachy
 • cold front
  front chłodny
 • cold galvanizing
  cynkowanie elektrolityczne
 • cold-hardening
  utwardzanie na zimno
  utwardzanie przez zgniot
 • cold header
  kuźniarka
 • cold-heading
  spęczanie na zimno
 • cold heading machine
  kuźniarka
 • cold hydrostatic test
  próba hydrauliczna na zimno
 • cold junction of thermocouple spoina odniesienia termoeiementu
  spoina zimna termoelementu
 • cold laboratory
  laboratorium zimne niskoaktywnych materiałów
 • cold lap
  niespaw wada odlewu
 • cold lead
  doprowadzenie zimne
 • cold leg
  zimna gałąź obiegu pierwotnego
 • cold leg break
  rozerwanie rurociągu zimnej gałęzi obiegu
 • cold leg injection
  wtrysk do zimnej gałęzi
 • cold leg vessel nozzle
  wlot z zimnej gałęzi do zbiornika reaktora
 • cold leveller
  prostownica do blach zimnych
 • cold light
  zimne światło świecenie luminescencyjne
 • cold lime process
  dekarbonizacja wapnem
 • cold link
  powiązanie zimne
 • cold liquid metal
  metal zimny
 • cold metal process
  proces wytapiania stali na stałym wsadzie
 • cold mill
  walcownia zimna
 • cold moulding
  formowanie na zimno
  prasowanie na zimno
 • cold neutron
  neutron podtermiczny
  neutron zimny
 • cold nosing
  wiercenie na terenach nie zbadanych
 • cold patch cement
  klej do lat na zimno
 • cold pole
  biegun zimna
 • cold polymer
  polimer zimny otrzymany w niskiej temperturze
 • cold polymerization
  polimeryzacja niskotemperaturowa
 • cold pool
  masy zimnego powietrza otoczone powietrzem cieplejszym
 • cold precipitation
  strącanie na zimno
 • cold pressure weld
  spoina zgniotowa
 • cold pressure welding
  spajanie metali na zimno
 • cold reactivity
  reaktywność na zimno
 • cold reactor
  reaktor nie eksploatowany
  reaktor zimny
 • cold rectifying
  walcowanie na zimno
 • cold reduced sheet
  blacha cienka walcowana na zimno
 • cold reduction mill
  walcownia zimna
 • cold-rolled
  walcowany na zimno
 • cold-rolled sheet
  blacha cienka walcowana na zimno
 • cold roll forming
  gięcie profilowe wytwarzanie profili giętych z blachy
  profilowanie rolkowe
 • cold rolling
  walcowanie na zimno
 • cold-rolling mill
  walcarka zimna
  walcownia do walcowania na zimno
  walcownia zimna
 • cold room
  komora chłodnicza
 • cold rubber
  kauczuk butadienowo-styrenowy otrzymywany przez
  olimeryzację niskotemperaturową
  .
 • cold running of an electrode
  warunki stapiania elektrody powodujące szybkie krzepnięcie metalu
 • cold-running sparking plug
  świeca zapłonowa zimna
 • cold sate
  przecinak kowalski na zimno
 • cold saw
  piła tarczowa do cięcia metalu na zimno
 • cold sett
  przecinak kowalski na zimno
 • cold setting
  utwardzanie na zimno
  wstępne technologiczne uginanie sprężyn
 • cold-setting
  utwardzalny na zimno
 • cold shears
  nożyce do cięcia na zimno
 • cold sheet
  blacha cienka walcowana na zimno w arkuszach
 • cold-short
  kruchy na zimno
 • cold shortness
  kruchość na zimno
 • cold shot
  zimna kropla wada
 • cold shut
  niespaw wada odlewu
  zakucie
  zawalcowanie
 • cold shutdown
  wyłączenie reaktora w stanie zimnym
 • cold sludge
  osad olejowy tworzący się w silniku przy niskiej
  temperaturze obiegu pracy
  .
 • cold spots
  miejsca niedogrzane wsadu
 • cold standby
  rezerwa statyczna
 • cold start
  start całkowity
  start zimny
 • cold starting
  rozruch silnika zimnego
 • cold-start lamp
  lampa o zimnym zapłonie
 • cold-start unit
  urządzenie rozruchowe w gaźniku
 • cold sterilization
  wyjaławianie na zimno
 • cold storage
  przechwywanie w chłodnym miejscu
  składowanie w chłodni
 • cold storage eggs
  jaja chłodnicze
 • cold storage vessel
  chłodniowiec
  statek chłodnia
 • cold store
  chłodnia składowa
 • cold-stored eggs
  jaja chłodnicze
 • cold stretch
  rozciąganie na zimno
  wyciąganie na zimno
 • cold striking
  wybijanie na zimno
 • cold strip
  taśma walcowana na zimno
  taśma zimno walcowana
 • cold strip mili
  walcownia taśm na zimno
 • cold test
  badanie temperatury krzepnięcia
 • cold-test chamber
  komora do badań w niskich temperaturach
 • cold-test oil
  olej niskokrzepnący
 • cold treatment
  obróbka podzerowa
  wymrażanie
 • cold-type composition
  fotoskład
  skład zimny
 • cold waste
  odpady nieradioaktywne
 • cold water spinning frame
  przędzarka półmokra do lnu
 • cold water transient
  stan przejściowy po wprowadzeniu zimnej wody do reaktora
 • cold wave
  fala zimna
  nagle ochłodzenie
 • cold welding
  zgrzewanie na zimno
 • cold wire
  drut dodatkowy bezprądowy
 • cold work
  zgniot
 • cold-worked
  przerobiony plastycznie na zimno
 • cold-work hardening
  utwardzanie przez zgniot utwardzenie zgniotowe
 • cold working
  przeróbka plastyczna na zimno obróbka plastyczna na zimno
 • cold-work structure
  struktura zgniotowa
 • cold-work tool steel
  stal narzędziowa do pracy na zimno
 • colemanite
  kolemanit
 • coleopter
  koleopter
  pierścienioplat
 • colicin
  kolicyna
 • coliform count
  miano coli
 • colimation
  kolimacja
 • colinearity
  kolinearność
 • coliometer
  butelka do oznaczeń miana coli
 • coli titre
  miano coli
 • colk
  misa eworsyjna
 • collaboration context
  kontekst kolaboracji
 • collaboration diagram
  diagram kolaboracji
 • collaborative
  współpracujący
 • collaborative value chain
  ciąg tekstowy o stałej długości
  łańcuch o stałej długości
 • collagen
  kolagen
 • collapse
  opadnięcie
  zawał
  zawalenie się
  zgniecenie koszulki
  zwiotczenie
 • collapsed level
  poziom efektywny wody po skropleniu pary
  poziom wody i skroplonej pary
 • collapse of field
  zanik pola
 • collapse of signals
  pokrycie się sygnałów
 • collapse of tube
  zgniecenie rury
 • collapse sink
  zapadlisko krasowe
 • collapsibility of core
  podatność rdzenia
 • collapsible
  składany
 • collapsible aerial
  antena wysuwana
 • collapsible boat
  łódź składana
 • collapsible cladding
  koszulka osiadająca na paliwie
 • collapsible container
  kontener składany
 • collapsible prop
  stojak dwudzielny
 • collapsible shipping box
  skrzynka rozbieralna rodzaj opakowania
 • collapsible steering wheel
  kierownica bezpieczna
 • collapsible tube
  tubka
 • collar beam
  jętka
  ściąg wiązara dachowego
 • collar bearing
  łożysko kołnierzowe
 • collard
  kapusta liściasta
 • collared hole
  otwór z kołnierzem
 • collared pass
  wykrój z kołnierzami
 • collar flange
  wieniec kołnierzowy
 • collargol
  srebro koloidalne
 • collar-head screw
  śruba z łbem kołnierzowym
 • collaring
  owijanie się metalu wokół walca
 • collar nut
  nakrętka wieńcowa
 • collar stud
  kołek z kołnierzem pośrodku
 • collar tube
  rura kołnierzowa
  rura z kołnierzem
 • collate
  kolacjonować porównywać teksty
  scalać pliki
  układać arkusze książki
 • collateral motion
  ruch poboczny cieczy
 • collateral series
  szereg promieniotwórczy przynależny danemu nuklidowi
 • collating sequence
  porządek leksykograficzny
  porządek zestawiania
 • collating table
  stół do zbierania
 • collator
  kolator
  maszyna do zbierania
 • collecting area
  zlewnia
 • collecting electrode
  elektroda osadcza
  elektroda zbiorcza
  elektroda zbiorcza elektrofiltru
  kolektor
 • collecting pipe
  kolektor
  rura zbiorcza
 • collecting pocket
  kieszeń zbiorcza na wyroby walcowane
 • collecting roller table
  samotok zbiorczy w walcowni
 • collection of information
  zbiór informacji
 • collection of samples
  pobieranie próbek
 • collection of tape recordings
  taśmoteka
 • collectionwise normal
  kolektywnie normalna
 • collective agreement
  umowa zbiorowa
 • collective bill of lading
  konosament zbiorowy
 • collective drawing
  rysunek odmian wykonania
  rysunek zbiorczy
 • collective farm
  gospodarstwo rolne uspołecznione
 • collective flotation
  flotacja kolektywna
  flotacja zbiorowa
 • collective goods
  mienie społeczne collective models
  modele kolektywne collective ownership własność
 • collectivization
  kolektywizacja
 • collector
  elektro
  kolektor
  kolektor tranzystora
  odbierak prądu
  rura zbiorcza
 • collector coupled structures
  struktury o sprzężeniu kolektorowym
 • collector coupled transistor logic
  tranzystorowy układ logiczny o sprzężeniu kolektorowym
 • collector diffusion isolation technology
  technologia izolacji kolektorowej
 • collector junction
  złącze kolektorowe
 • collector oil groove
  rowek zbiorczy oleju
 • collector pan
  łyżwa odbieraka
  ślizgacz łyżwowy odbieraka
 • collector region
  obszar kolektora
 • collector resistance
  rezystancja kolektor-baza
 • collector ring
  pierścień ślizgowy
 • collector shoe
  ślizgacz łyżwowy odbieraka
 • collector system
  system odbierający
 • collector terminal
  zacisk kolektora
 • collet
  oprawka pierścieniowa
  tuleja zaciskowa
 • collet chuck
  uchwyt z tuleją zaciskową
 • collet groove
  rowek zamka zaworu
  szyjka zamka zaworu
 • collide
  zderzyć się
 • collide head-on
  zderzyć się czołowo
 • collidine
  kolidyna
  trójmetylopirydyna
 • colliding beam accelerator
  akcelerator z wiązkami przeciwbieżnymi
 • collier
  górnik węglowy
  statek do przewozu węgla
  węglowiec
 • colliery
  kopalnia węgla
 • colliery arch
  łuk obudowy wyrobisk kopalnianych
 • colliery rescue work
  ratownictwo górnicze
 • colligative properties
  własności koligatywne zależne od ilości cząstek
 • collimating lens
  soczewka dająca wiązkę promieni równoległych
 • collimating mark
  znaczek tłowy
 • collimation
  kolimacja
 • collimation error
  błąd kolimacji
 • collimation window
  okno kolimacyjne
 • collimator
  kolimator przyrząd do otrzymywania wiązki promieni równoległych
 • collineation
  kolineacja
 • collinite
  kolinit
 • colliquation
  stapianie się
 • collision-avoidance radar
  radar pokładowy antykolizyjny
 • collision bulkhead
  grodź zderzeniowa
 • collision cascade
  kaskada zderzeniowa
 • collision clause
  klauzula kolizyjna
 • collision course
  kurs kolizyjny
 • collision-course homing
  samokierowanie pocisku na cel
 • collision cross-section
  przekrój czynny zderzenia
 • collision density
  gęstość zderzeń
 • collision detection
  wykrywanie kolizji
 • collision frequency
  częstość zderzeń
 • collision ionization
  jonizacja kolizyjna | zderzeniowa
 • collision mat
  plaster awaryjny
 • collision matrix
  macierz rozpraszania
 • collision of the first kind
  zderzenie pierwszego rodzaju
 • collision of the second kind
  zderzenie drugiego rodzaju
 • collision rate
  częstość zderzeń
 • collision resistance
  odporność na kolizje
 • collision theory
  teoria zderzeń aktywnych
 • collision warning radar
  radar pokładowy antykolizyjny
 • collison avoidance system
  system antykolizyjny
 • collodion
  kolodium
 • collodion cotton
  bawełna kolodionowa
  koloksylina
  nitroceluloza kolodionowa
 • collodion silk
  jedwab Chardonneta | kolodionowy
 • colloid
  koloid
  układ koloidalny
 • colloidal
  koloidalny
 • colloidal clay
  bentonit
 • colloidal fuel
  koloidalna zawiesina pyłu węglowego w oleju opałowym
 • colloidal graphite
  grafit koloidalny
 • colloidal particle
  cząstka koloidalna
 • colloidal system
  koloid
  układ koloidalny
 • colloid chemistry
  chemia koloidów
 • colloid mill
  młyn koloidalny
 • colloids
  koloidy
 • collophane
  kolofan
 • collotype
  śwatłodruk
 • colluvium
  koluwium materiał pochodzący z akumulacji osuwiskowej
 • colocation
  kolokacja
 • cologarithm
  kologarytm
 • cologne
  woda kolońska
 • Cologne earth
  brunat kasselski
  brunat Van Dycka
  ziemia kolońska
 • Cologne spirit
  spirytus rektyfikowany alkohol etylowy o dużej czystości.
 • Cologne yellow
  żółcień kolońska
 • colon hexadecimal notation
  notacja szesnastkowa z dwukropkami
 • colony of bees
  rodzina pszczela
 • colophon
  kolofon
  metryka drukarska
 • color (US) = colour (Br): (+ w złożeniach)
  barwa; kolor
  barwnik; pigment
  zabarwienie
  farba
 • color adjustment
  dopasowanie koloru
 • colorant
  barwnik; pigment
 • color atlas
  atlas kolorów
 • color balance
  balans kolorów
 • color blend
  przejście kolorów
 • color blindness
  ślepota na barwy
 • color buffing
  polerowanie zwierciadlane
 • color burst
  sygnał synchronizacji kolorowości
  impuls synchronizacji koloru
 • color burst pedestal
  podstawa sygnału synchronizacji kolorowości
 • color calibration bar
  pasek kalibracji kolorów
 • color carrier
  fala nośna kolorowości
 • color centres
  centra barwne
 • color code
  kod barwny|kolorowy | barw|kolorów
 • color coding
  kodowanie barw | koloru
 • color coordinates
  osie kolorowości
 • color copier
  kopiarka kolorowa
 • color correction
  korekcja barwna
 • color coupler
  komponent barwnika
  sprzęgacz barwnika
 • color depth
  głębia koloru
 • color devolopment
  wywoływanie zdjęć barwnych
 • color discharge
  wywab barwny
 • color display
  wskaźnik kolorowy
 • color edging
  barwienie krawędzi
 • colored glass
  szkło barwne
  szkło kolorowe
 • colored paper
  papier kolorowy
 • colored rinse
  płukanka koloryzująca do włosów
 • colored section
  przekrój barwiony
 • colored wash
  bielizna kolorowa do prania
 • color effect
  efekt barwny
 • color equation
  równanie barwy
 • color fastness
  trwałość barwy
 • color fidelity chart
  tablica kontrolna kolorów
 • color film
  błona fotograficzna barwna
  film barwny
 • color filter
  filtr barwny
 • color fringing
  obrzeża kolorowe wada obrazu.
  barwienie krawędzi
 • color head
  głowica filtracyjna
 • color image scanner
  skaner kolorowy
 • colorimeter
  kolorymetr
 • colorimetric analysis
  analiza kolorymetryczna
  kolorymetria
 • colorimetric purity
  czystość kolorymetryczna
 • colorimetric titration
  miareczkowanie kolorymetryczne
 • colorimetry
  analiza kolorymetryczna
  kolorymetria
 • color index
  indeks barw
 • color index mapping
  odwzorowanie indeksu barw
 • color infrared film
  film barwny na podczerwień
 • coloring agent
  środek barwiący
 • color inkjet
  kolorowa drukarka atramentowa
 • color intensity
  natężenie barwy
 • color internegative
  internegatyw barwny
 • colorizing
  kolorowanie
 • color key
  klucz kolorów
 • color keying
  kluczowanie barwy
 • color killer
  eliminator koloru
 • color lake
  lak barwnikowy
 • colorless dye
  rozjaśniacz
  wybielacz optyczny
 • colorless glass
  szkło bezbarwne
 • color lithography
  chromolitografia
 • Color Management System
  system zarządzania kolorem
 • color match
  dopasowanie kolorów
 • color mode
  tryb kolorowy
 • color model
  model barw | kolorów
 • color monitor
  monitor kolorowy
 • color palette
  paleta kolorów
 • color photography
  fotografia barwna
 • color picture tube
  kineskop kolorowy
 • color pit
  ciąg farb
 • color printing
  druk barwny
  drukowanie w kolorze
 • color purity
  czystość barwy
 • color pyrometer
  pirometr barwowy
 • color rendering
  oddawanie barw
 • color repository
  magazyn kolorów
 • color reproduction
  reprodukcja barw
 • color resist
  ochrona barwna
 • color saturation
  nasycenie barwy
 • color scale
  skala barw
  skala kolorymetryczna
 • color scheme
  dobór barw
 • color screen
  filtr barwny na lampy zdjęciowe
 • color selection
  wybór kolorów
 • color sensitive layer
  warstwa barwoczuła
 • color sensitivity
  barwoczutość
  panchromatyczność
 • color separation
  wyciąg barwny
 • color separation overlay
  kluczowanie kolorem
 • color separations
  wyciągi barwne
 • color shampoo
  szampon koloryzujący
 • colors in oil
  pasty pigmentowe
 • color solid
  bryla barw
  bryla kolorymetryczna
 • color space
  przestrzeń barw
 • color space group
  barwna grupa przestrzenna
 • color subcarrier
  podnośna koloru
 • color suspenders
  ciąg farb
 • color table
  tabela barw
 • color television
  telewizja kolorowa
 • color television receiver
  odbiornik telewizji kolorowej
 • color temperature
  temperatura barwowa
 • color tinge
  odcień barwy
 • color triad
  triada ekranu mozaikowego
 • color triangle
  trójkąt barw
 • color vision
  chromatopsja
  widzenie barwne
 • color wash
  farba klejowa barwna
 • colouring
  barwienie
  polerowanie zwierciadlane
  zabarwienie
 • Colpitts oscillator
  generator Colpittsa
 • colt
  źrebię
 • columbarium
  gniazdo w ścianie na belkę stropową
 • Columbian spirits
  alkohol metylowy dużej czystości
 • columbite
  kolumbit
  niobit
 • columbium
  niob
 • columnar
  kolumnowy; słupowy
 • columnar crystal
  kryształ słupkowy
 • columnar crystal zone
  strefa kryształów słupkowych (we wlewku)
 • columnar grain
  kryształ słupkowy
 • columnar ionization
  jonizacja kolumnowa
 • column attribute
  atrybut kolumny
 • column bottom
  spód kolumny
 • column break
  podział kolumny
 • column breakthrough
  przebicie kolumny w chromatografii
 • column chromatography
  chromatografia kolumnowa
 • column distiller
  aparat destylacyjny kolumnowy
 • column drill
  wiertarka stojakowa
 • column function
  funkcja kolumnowa
 • column graph
  wykres kolumnowy
 • column head
  głowica kolumny
 • column list
  lista kolumn
 • column list merge
  scalanie listy kolumn
 • column location
  położenie kolumny
 • column loudspeaker
  kolumna głośnikowa
 • column mode
  tryb kolumnowy
 • column of coke
  koks wypełniający w żeliwiaku
 • column of determinant
  kolumna wyznacznika
 • column of liquid
  słup cieczy
 • column of press
  kadłub prasy
  stojak prasy
 • column of smoke
  słup dymu
 • column packing
  wypełnienie kolumny
 • column plate
  półka kolumny
 • column repository
  magazyn kolumn
  repozytorium kolumn
  skład kolumn
 • column separator
  separator kolumny
 • column still
  aparat destylacyjny kolumnowy
 • column stop
  zatyczka kolumnowa
  zatyczka tabulatora
 • column vector
  kolumna
  wektor kolumnowy
 • colza oil
  olej rzepakowy
 • coma
  (opt.) aberracja komatyczna; koma
  (elektr.) zniekształcenie przecinkowe
  (med.) śpiączka
 • comastication
  współmastykacja
 • comb
  grzebień
 • comb antenna
  antena grzebieniowa
 • combat aircraft
  samolot bojowy
 • combat radius
  promień działania
 • combat rating
  moc bojowa
 • combat repair vehicle
  czołg ewakuacyjny
 • combat support ship
  zaopatrzeniowiec bojowy
 • combat vehicle
  pojazd bojowy
 • combat weight
  ciężar samolotu z pełnym wyposażeniem bojowym
 • combed wool
  wełna czesankowa
 • comber
  czesarka
 • comb filter
  filtr grzebieniowy
 • combinability
  łączenia się w kombinacje
  zdolność tworzenia połączeń
 • combinational circuit
  układ kombinacyjny | przełączający
 • combinational explosion
  eksplozaja kombinacyjna
 • combinational logic
  logika kombinacyjna
 • combination bevel gauge
  kątownik nastawny wzorcarski
 • combination box
  okno kombinowane
 • combination carrier
  masowiec kombinowany
 • combination chain
  łańcuch drabinkowy sworzniowy
 • combination chuck
  uchwyt tokarski kombinowany
  łączący zasadę pracy uchwytu samocentrującego
  z możliwością niezależnego ustawienia szczęki
  .
 • combination die
  forma wielownękowa
  tłocznik złożony do kilku operacji
 • combination fuse
  zapalnik podwójnego działania
 • combination lock
  zamek szyfrowy | wielotarczowy_nastawny
 • combination lugger
  lugrotrawler
 • combination microphone
  mikrofon wielokrotny
 • combination mill
  walcownia kombinowana
 • combination of dyestuffs
  mieszanka barwników
 • combination of loop and vertical antenna
  ramo-antena
 • combination of N things K at a time
  kombinacja z N elementów po K (symbol Newtona)
 • combination-operation machine
  obrabiarka do obróbki wielostanowiskowej w jednym zamocowaniu.
 • combination pressing
  tłoczenie wielozabiegowe | złożone
 • combination principle
  zasada kombinacji Ritza
 • combination rope
  lina Herkules
  lina kombinowana
 • combination spanner
  klucz kombinowany połączenie klucza płaskiego z oczkowym.
 • combination spring
  sprężyna złożona
  zespół sprężyn
 • combination square
  kątomierz nastawny kombinowany (z linią stalową)
 • combination turbine
  turbina kombinowana
 • combination turret lathe
  tokarka rewolwerowa z suportami rewolwerowymi
  do toczenia normalnego
  .
 • combination vessel
  statek towarowo-pasażerski
 • combination water
  woda chemicznie związana
  woda konstytucyjna
 • combinatorial
  kombinatoryczny
 • combinatorics
  kombinatoryka
 • combinatory logic
  logika kombinatoryczna
 • combined alert
  alert złożony
 • combined blowpipe
  palnik uniwersalny
 • combined carbon
  węgiel związany
 • combined condition
  warunek złożony
 • combined cutter loader
  kombajn górniczy
 • Combined Cycle
  układ gazowo-parowy
 • combined diesel engine and gas turbine
  siłownia złożona z silnika Diesla i turbozespołu
 • combined distribution frame
  przełącznica kombinowana
 • combined drill and countersink
  nawiertak do nakiełków
 • combined estimation
  ocena łączna
 • combined footing
  ława fundamentowa
 • combined forward and backward extrusion
  wyciskanie dwustronne
 • combined gas (turbine) and gas (turbine) = COGAG
  siłownia złożona z dwóch turbozespołów gazowych
 • combined gas and steam (turbine) = COGAS
  siłownia złożona z turbozespołu gazowego i parowego
 • combined head
  głowica uniwersalna
 • combined lamps
  światła kombinowane
 • combined nitrogen
  azot związany
 • combined read/write head
  głowica uiwersalna
 • combine drill
  siewnik kombinowany
  do jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu mineralnego.
 • combined rivet set
  zespół do nitowania dociągacz i zakownik
 • combined sample
  próbka ogólna
 • combined sewage system
  kanalizacja ogólnospławna
 • combined state
  stan związany
 • combined station
  stacja uniwersalna
 • combined stress
  wytrzymałość złożona
 • combined transformer
  przekładnik kombinowany
 • combined water meter
  wodomierz sprzężony
 • combine-harvester
  kombajn zbożowy
 • combine-harvester operator
  kombajnista
 • combing
  bawełny
  czesanie wełny
 • combing machine
  czesarka
 • combing mill
  czesalnia
 • combings
  wyczeski
 • combining heat
  ciepło tworzenia
 • combining-volumes principle
  prawo stosunków objętościowych Gay-Lussaca
 • combining weight
  ciężar równoważnikowy
 • Combo adapter
  karta aperturowa
  karta okienkowa
 • combo box
  lista kombinowana
  okno kombinowane
  pole kombi
 • comb plate
  grzebień wybieraka
 • comb-shaped
  grzebieniowaty
 • comb tool
  nóż grzebieniowy do gwintu
 • comburent
  wspólpaliwo
 • combustibility
  spalność
 • combustible mixture
  mieszanka palna
 • combustion air factor
  współczynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu
 • combustion analysis
  analiza przez spalanie
 • combustion boat
  łódeczka do spalań
 • combustion bomb
  bomba do mineralizacji
 • combustion calculation
  obliczenia cieplne procesu spalania
 • combustion chamber
  komora paleniskowa
  komora spalania
 • combustion energy
  energia spalania
 • combustion engine
  silnik spalinowy
 • combustion furnace
  piec do spalań
 • combustion gas
  gazy spalinowe
  spaliny
 • combustion products
  produkty spalania
 • combustion rate
  szybkość spalania
 • combustion temperature
  temperatura spalania
 • combustion train
  zestaw do spalań
 • combustion tube
  plomieniówka
  rura do spalań
 • combustion well
  szyb spalania w nagrzewnicy dmuchu
 • combustion zone
  strefa spalania
 • combustor
  zespół komory spalania w turbinie gazowej
 • come about
  wykonać zwrot na wiatr
  zmienić kierunek na przeciwny
 • come alongside
  dobijać
  podchodzić do nabrzeża
 • come aweigh
  oderwać się od gruntu o kotwicy
 • come down
  schodzić do lądowania
 • come down gracefully
  łagodne zejście
  wyłączenie nieawaryjne
  zamknięcie bez utraty danych
 • come home
  pełznąć o kotwicy
 • come in
  wejść w
 • come into bearing
  zacząć owocować
 • come into contact
  wejść w styczność
  zetknąć się
 • come into ear
  kłosić się
 • come into force
  wejść w życie
 • come into step
  wpadać w synchronizm
 • come on stream
  wejść do eksploatacji
 • come out to the day
  odsłaniać się o warstwie
  wychodzić na powierzchnię
 • comer
  komer
 • come round of ship
  pójść ostrzej na wiatr
 • come to anchor
  stanąć na kotwicy
 • come to of ship
  pójść ostrzej na wiatr
 • come to rest
  zatrzymać się
 • come to terms
  dojść do porozumienia
  porozumieć się
 • come unstuck
  odkleić się
 • come up to the surface
  wyjść na powierzchnię
  wypływać na powierzchnię
 • come up with
  dopędzić inny statek
  zrównać się z
 • comfort air conditioning
  klimatyzacja bytowa
 • comfort cooling
  chłodzenie klimatyzacyjne
 • comfort zone
  strefa komfortu
 • comic strip view
  widok komiksu
 • coming-in speed of an instrument
  prędkość
  przy której przyrząd zaczyna działać
 • comma-delimited data
  dane rozdzielane przecinkami
 • comma-delimited file
  plik rozdzielony przecinkami
  plik rozgraniczony przecinkami
 • command
  rozkaz
 • command and control warfare
  środki bojowe dowodzenia i kierowania
 • command button
  przycisk polecenia
 • command file
  plik rozkazowy
 • command guidance
  kierowanie zdalne rozkazami pocisków
 • command identifier
  identyfikator polecenia
 • command interface
  interfejs poleceń
 • command interpreter
  interpreter poleceń
 • command language
  język poleceń
  język sterowania zadaniami
 • command line
  linia poleceń
  wiersz polecenia
 • command-line parameter
  parametr polecenia
  parametr wpisany na linii poleceń
 • command-line syntax
  składnia wiersza polecenia
 • command mode
  tryb rozkazowy
 • command module
  człon dowodzenia
 • command name
  nazwa polecenia
 • command of foreign languages
  znajomość języków obcych
 • command output
  rezultat polecenia
  wynik polecenia
 • command palette
  paleta poleceń
 • command prompt
  wiersz poleceń
 • command separator
  separator poleceń
 • command ship
  okręt dowodzenia
 • command signal
  sygnał sterujący
 • command stream
  ciąg poleceń
 • command syntax
  składnia polecenia
 • commence
  działanie
  rozpoczynać pracę
 • commencement of operation
  rozpoczęcie eksploatacji
 • commensurability
  współmierność
 • commensurable
  współmierny
 • commentary point
  punkt sprawozdawczy
 • comment-entry
  pozycja ewidencyjna
 • comment field
  pole komentarza
 • comment line
  wiersz komentarza
 • comment upon
  komentować
  wyjaśniać
 • commercial alloy
  stop przemysłowy
  stop techniczny
 • commercial annealing
  rekrystalizowanie
  wyżarzanie rekrystalizujące
 • commercial attache
  attache handlowy
 • commercial bank
  bank handlowy
 • commercial casting
  odlew handlowy
 • commercial catalyst
  katalizator przemysłowy
 • commercial catch
  odłów przemysłowy
 • commercial centre
  ośrodek handlowy
 • commercial chemical analysis
  analiza techniczna
 • commercial communication system
  sieć telekomunikacyjna powszechnego użytku
 • commercial contract
  umowa handlowa
 • commercial counsellor
  radca handlowy
 • commercial design
  projektowanie przemysłowe
 • commercial dry basis
  zawartość wilgoci wyrażona w funtach na junt suszu
 • commercial explosive
  materiał wybuchowy przemysłowy używany w górnictwie
 • commercial farm
  gospodarstwo towarowe
 • commercial fishery
  rybołówstwo przemysłowe
 • commercial fuel
  paliwo zawodowej elektrowni jądrowej
 • commercial inquiry office
  biuro informacji handlowej
 • commercial lead
  ołów techniczny
 • commercial load
  ciężar płatny
  ciężar tadunku handlowego
 • commercially available
  dostępny na rynku
 • commercially pure
  technicznie czysty
 • commercial metal
  metal techniczny
 • commercial mine
  kopalnia produkująca na powszechny zbyt
 • commercial news distribution
  serwis informacyjny gospodarczy
 • commercial nuclear power plant
  zawodowa elektrownia jądrowa
 • commercial ore
  złoże przemysłowe rudy
 • commercial port
  port handlowy z urządzeniami do przeładunku towarów
 • commercial product
  produkt handlowy
 • commercial product analysis
  analiza techniczna
 • commercial sawn wood
  tarcica ogólnego przeznaczenia
 • commercial scale
  skala przemysłowa produkcji
 • commercial slaughter
  ubój przemysłowy
 • commercial steel
  stal handlowa
  stal przemysłowa
  stal techniczna
 • commercial sulfuric acid
  kwas siarkowy techniczny
 • commercial traffic
  obrót handlowy
 • commercial trawling
  rybołówstwo trawlerowe
 • commercial vehicle
  pojazd samochodowy do eksploatacji handlowej
 • commercial weight
  odważnik handlowy
  odważnik zwyczajny
 • commercial zinc
  cynk techniczny
 • comminute
  proszkować
  rozdrabniać
 • commissioning
  rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 • commissioning operations
  operacje rozruchowe przy oddaniu do eksploatacji
 • commit cycle
  cykl zatwierdzania
 • commit cycle identifier
  identyfikator cyklu zatwierdzania
 • commit identifier
  identyfikator zatwierdzania
 • commitment boundary
  granica transakcji
 • commitment control
  kontrola transakcji
 • commitment control level
  poziom kontroli transakcji
 • commitment definition
  definicja transakcji
 • commit point
  moment zatwierdzenia
  punkt uzgodnienia
 • committable update
  zatwierdzalna aktualizacja
 • committance-coefficient of admittance
  admitancja węzłów w obliczeniach sieci
 • committed
  zatwierdzony
 • commodity balance
  bilans towarowy
 • commodity farm
  gospodarstwo towarowe
 • commodity market
  rynek towarowy
 • commodity pattern of trade
  struktura towarowa handlu
 • commodity plate of the scales szalka towarowa
  szalka ładunkowa wagi
 • commodity production
  produkcja towarowa
 • commodity space
  przestrzeń dóbr
 • commodity turnover
  obrót towarowy
 • common
  przewód wspólny
 • common apex
  wierzchołek przekładni zębatej stożkowej
 • common atom
  atom wspólny
 • common-base connection
  układ tranzystorowy o wspólnej bazie
 • common battery
  bateria wspólna
 • common block
  blok wspólny
 • common brass
  mosiądz pospolitej jakości
 • common brick
  cegła zwykła
 • common bus
  szyna dzielona
  wspólna magistrala
 • common carrier
  operator publiczny
  przewoźnik publiczny
 • common-collector connection
  układ tranzystorowy o wspólnym kolektorze
 • common cycloid
  cykloida zwyczajna
 • common denominator
  wspólny mianownik
 • common diagram telecontrol system
  system sterowania zdalnego z wyborem kanału
 • common difference
  różnica postępu arytmetycznego
 • common divisor
  wspólny dzielnik
 • common emitter
  wspólny emiter
 • common-emitter connection
  układ transformatora zrównoważonego
  układ tranzystorowy o wspólnym emiterze
 • commonest isotope
  izotop najbardziej rozpowszechniony
 • common face
  krawędź wspólna
  powierzchnia stykowa
 • common facilities
  wspólne udogodnienia
 • common factor
  po dzielnik
 • common fraction
  ułamek zwykły
 • Common Gateway Interface
  wspólny interfejs bramkowy
 • common ground
  wspólna masa
 • Common Intrusion Detection Framework
  ogólna architektura wykrywania włamań
  ogólna struktura wykrywania włamań
 • common-ion effect
  efekt wspólnego jonu
 • common key
  klawisz wspólny
 • common lead
  ołów o zawartości 99
 • common log
  log ręczny
 • common logarithm
  logarytm dziesiętny
  logarytm zwykły
 • common memory
  pamięć wspólna
 • common metal metal pospolity
  metal nieszlachetny
 • common mode coupling
  sprzężenie programowe
 • common-mode failure
  uszkodzenie wywołane wspólną przyczyną
 • common mode gain
  wzmocnienie sygnału współbieżnego
 • common mode rejection
  tłumienie sygnału wspólnego
 • common-mode rejection
  tłumienie sygnału współbieżnego
  tłumienie sygnału wspólnego
 • common mode rejection ratio
  współczynnik tłumieni
  współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego
  współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
 • common-mode rejection ratio
  współczynnik tłumienia wspólnego
 • common-mode signal
  sygnał współbieżny
  sygnał wspólny
 • common mode voltage
  napięcie sygnału współbieżnego
 • common multiple
  wspólna wielokrotność
 • common nail
  gwóźdź budowlany okrągły
 • common name
  nazwa zwyczajowa | publiczna
  powszechnie znana nazwa
 • Common Object Model
  powszechny model obiektowy
 • Common Object Request Broker Architecture
  architektura obsługi wywołań wspólnych obiektów
 • common pitch plane
  wspólna płaszczyzna podziałowa w przekładni zębatej
 • common ratio
  iloraz postępu geometrycznego
 • common salt
  sól kuchenna
 • common solder
  lut miękki cynowo-ołowiowy
 • common steel
  stal węglowa
  stal zwykła
 • common tray
  wspólna taca
  wspólny podajnik
 • common velocity point
  punkt
 • common | ordinary | carbon | straight_carbon | plain_carbon steel
  stal węglowa
 • communicate motion to
  przekazywać ruch
 • communicating vessels
  naczynia połączone
 • communication
  łączność
 • communication bellows
  harmonia międzywagonowa
 • communication cable
  kabel komunikacyjny
 • communication center
  centrum komunikacyjne
 • communication chart
  mapa szlaków żeglugowych
 • communication computer
  komputer komunikacyjny
 • communication control block
  blok sterowania systemem łączności
 • communication device
  urządzenie komunikacyjne
 • communication line
  linia komunikacyjna
  szlak żeglugowy
 • communication link
  kanał transmisji danych
  łącze komunikacyjne
 • communication model
  model komunikacji
 • communication multiplexer
  multiplekser przekaźnikowy
 • communication navigation and identification
  łączność-nawigacja-identyfikacja
 • communication network
  sieć telekomunikacyjna
 • communication pipe
  potok komunikacyjny
 • communication processor
  procesor komunikacyjny
 • communication repository
  repozytorium komunikacyjne
 • communications adapter
  adapter komunikacyjny
 • communications area
  obszar komunikacyjny
 • communications configuration
  konfiguracja komunikacji
 • communications controller
  kontroler komunikacji
  sterownik komunikacyjny
 • communications control unit
  blok sterowania transmisją
 • communications electronics
  elektronika dla telekomunikacji
  elektronika telekomunikacyjna
 • communication session
  seans łączności
 • communications intelligence
  inteligencja łączeniowa
 • communications interface adapter
  adapter sprzęgu transmisji
 • communications job
  zadanie komunikacyjne
 • communications link controller
  sterownik łącza komunikacyjnego
 • communications manager
  menedżer komunikacji
 • communications module
  moduł komunikacyjny
 • communications net
  sieć komunikacyjna
 • communications network
  sieć komunikacyjna
 • communications network architecture
  architektura sieci telekomunikacyjnej
 • communications network processor
  procesor sieci komunikacyjnej
 • communication software
  oprogramowanie komunikacyjne
 • communications port
  port komunikacyjny
 • communications provider
  interfejs komunikacyjny
 • Communications satellite
  satelita telekomunikacyjny
 • communications security
  ochrona komunikacji
 • communications subsystem
  podsystem telekomunikacyjny
 • communications type
  typ komunikacji
 • communications zone indicator
  system sondowania jonosfery w celu określenia warunków odbioru ra
 • communication theory
  teoria komunikacji
 • Community Access Television
  lokalna telewizja kablowa
 • community antenna
  antena zbiorowa
 • community antenna television
  system telewizja przewodowa
  telewizja wykorzystująca antenę zbiorczą
 • community centre
  ośrodek społeczny
 • community name
  nazwa lokalna
  nazwa społeczności
  nazwa wspólnoty
 • commutate
  komutować
 • commutatingpole
  biegun komutacyjny
  biegun zwrotny
 • commutation
  komutacja
  przemienność
 • commutation failure
  błąd komutacji
  opuszczenie komutacji
 • commutation number
  liczba komutacyjna
 • commutative
  komutujący
  przemienny
 • commutative algebra
  algebra przemienna
 • commutative diagram
  diagram przemienny
 • commutative group
  grupa abelowa
  grupa przemienna
 • commutative law
  prawo przemienności
 • commutativity
  przemienność
 • commutator
  komutator
 • commutator bar
  wycinek komutatora
 • commutator hub
  piasta komutatora
 • commutator lug
  języczek komutatora
 • commutator motor
  silnik komutatorowy
 • commutator pitch
  poskok komutatorowy
 • commutator riser
  języczek komutatora
 • commutator spider
  piasta komutatora
 • commutator subgroup
  podgrupa komutatorów
 • commuter
  osoba dojeżdżająca do pracy
 • commuter airliner
  samolot komunikacji lokalnej
 • commuter traffic
  komunikacja lokalna
  ruch dojazdowy do pracy
 • comology group
  grupa komologii
 • comonomer
  komonomer
 • compact cassete
  kaseta magnetofonowa
 • compact cassette
  kaseta magnetofonowa
 • compact design
  małe rozmiary
 • compact disk
  cyfrowa płyta
  cyfrowa płyta dźwiękowa
  dysk kompaktowy
  płyta kompaktowa
 • compact-disk player
  dyskofon
  gramofon cyfrowy
 • compact disk read-only memory
  pamięć stała na dyskach dźwiękowych
 • compact double layer
  warstwa zwarta Helmholtza
 • compacted concrete
  beton ubity
  beton zagęszczony
 • compacted conductor
  żyła przewodząca prasowana
 • compacted earth
  grunt zagęszczony
 • compacted scrap
  złom paczkowany
 • compact group
  grupa zwarta
 • compactibility
  zagęszczalność
 • compactification
  kompaktyfikacja
  uzwarcenie
 • compacting press
  paczkarka
  prasa do paczkowania złomu
 • compaction
  upakowanie
 • compaction of metal powders
  prasowanie proszków metali
 • compaction of scrap
  paczkowanie złomu
  prasowanie złomu
 • compact metal
  metal lity bez porów
 • compact-open topology
  topologia zwartootwarta
 • compact operator
  operator pełnociągły
  operator zwarty
 • compactor
  ubijak
  ubijarka
 • compact ore
  ruda lita
 • compact set
  zbiór zwarty
 • compact settlement
  zabudowa zwarta
 • compact setup
  instalacja minimalna
 • compact slag
  żużel ścisły
 • compact space
  przestrzeń zwarta
 • compact structure
  budowa zwarta
 • compactum
  kompakt
  przestrzeń topologiczna zwarta i mierzalna
 • compact video cassette
  zminiaturyzowana kaseta wizyjna
 • compander
  kompandor
 • companding of signal
  kompansja sygnału
 • compandor
  kompandor
 • companion
  zejściówka z pokładu do pomieszczeń
 • companion crop
  wsiewka
 • companion flange
  każdy ze stykających się kołnierzy w połączeniu rurowym
  tarcza sprzęgająca sprzęgła
 • companion hatch
  luk zejściowy
 • companion ladder
  schody zejściowe pod pokład
 • companion processor upgrade
  rozbudowa przez dodanie procesora dodatkowego
 • companion product
  produkt dodatkowy
 • companion way
  zejściówka
 • company network
  rozległa sieć komputerowa firmy
 • company standard
  norma zakładowa
 • comparability
  komparatybilność
 • comparatively
  porównawczo
 • comparator
  komparator (typ kalorymetru)
  komparator przyrząd do określania różnicy między
  wymiarem mierzonego przedmiotu i wzorcem
  .
  komparator (układ porównujący)
 • compare instruction
  rozkaz porównania
 • comparing brush
  szczotka porównawcza
 • comparison color solution
  barwny roztwór porównawczy
  świadek miareczkowania
 • comparison element
  człon porównujący
 • comparison lamp
  lampa porównawcza
 • comparison measurements
  pomiary porównawcze
 • comparison operator
  operator porównania
 • comparison theorem
  twierdzenie porównawcze
 • comparoscope
  komparoskop
 • compartmentation
  podział grodziowy kadłuba statku
 • compartment drier
  suszarka komorowa
 • compartment kiln
  piec Mendheima
  piec wielokomorowy
 • compartment mill
  młyn wielokomorowy
 • compass adjuster
  dewiator kompasów
 • compass bearing
  namiar kompasowy
 • compass bowl
  kociołek kompasu
 • compass card
  róża kompasowa
 • compass compensation
  kompensacja kompasu
 • compass course
  kurs kompasowy
 • compass deviation
  dewiacja kompasu
 • compasses
  cyrkiel
 • compass helmet
  kopula kompasu
 • compass key
  wkrętak do cyrkli
 • compass lead
  pręt grafitowy do cyrkli
 • compass needle
  igła busoli
  igła do cyrkla
 • compass plane
  strug krzywak
 • compass rose
  róża kompasowa
 • compass saw
  lisica
  otwornica
 • compass window
  okno wykuszowe półokrągłe
 • compatibility of color television system
  odpowiedniość prosta systemu telewizji kolorowej
 • compatibility of computers
  kompatybilność komputerów wymienność oprogramowania
 • compatibly
  kompatybilnie
 • compensated avalanche diode
  dioda lawinowa skompensowana
 • compensated ionization chamber
  skompensowana komora jonizacyjna
 • compensated motor
  silnik kompensowany
 • compensated semiconductor
  półprzewodnik skompensowany
 • compensating
  kompensator
 • compensating clamp
  docisk wahliwy
 • compensating development
  wywoływanie wyrównawcze
 • compensating errors
  błędy kompensujące się
 • compensating feedback
  sprzężenie zwrotne kompensacyjne
 • compensating filter
  filtr korekcyjny
 • compensating gear
  dyferencjał
  mechanizm różnicowy
 • compensating jet
  dysza kompensacyjna
 • compensating lead
  przewód kompensacyjny
 • compensating lever
  dźwignia kompensacyjna
  dźwignia wyrównawcza
 • compensating magnet
  magnes kompensacyjny
 • compensating piston
  tłok z kompensacją rozszerzalności
 • compensating plate
  płyta wyrównująca
 • compensating pole
  biegun komutacyjny
  biegun zwrotny
 • compensating sight
  celownik samoczynny przeciwlotniczy
 • compensating voltmeter
  kompensator
 • compensating winding
  uzwojenie kompensacyjne
  uzwojenie wyrównawcze
 • compensation for
  loss odszkodowanie za stratę
 • compensation proceedings
  postępowanie odszkodowawcze
 • compensation water
  woda kompensacyjna wyrównująca zmienność zapotrzebowania
 • compensator
  autotransformator kompensujący
  dysza kompensacyjna
  kompensator
  wyrównywacz
 • compere
  konferansjer
 • competing firm
  firma konkurencyjna
 • competing reactions
  reakcje równoległe
  reakcje współbieżne
 • competitive
  konkurencyjny
 • competitive examination
  egzamin konkursowy
 • competitive inhibition of enzymes
  współzawodniczą inhibicja enzymów
 • competitive price
  cena konkurencyjna
 • compilation time
  czas kompilacji
 • compilation unit
  jednostka kompilacji
 • compiler-assembler
  kompilator-asembler
 • compiler back-end
  tył kompilatora
 • compiler diagnostics
  diagnostyka kompilatora
 • compiler front-end
  przód kompilatora
 • compile-time
  czas kompilacji
 • compile time
  czas kompilacji
 • compile-time binding
  wiązanie podczas kompilacji
 • complain
  skarżyć się
  wnieść skargę
  wnieść zażalenie
 • complaint skarga
  zażalenie
 • complement accumulator
  akumulator dopełnienia
 • complementary
  dopełniający
  uzupełniający
 • complementary angle
  kąt dopełniający
 • complementary bipolar integrated circuit
  bipolarny komplementarny układ scalony
 • complementary color
  kolor aktywowania
 • complementary colors
  barwy komplementarne | dopełniające
 • complementary constant current logie
  komplementarny stałoprądowy układ logiczny
 • complementary error function
  funkcja błędu komplementarna
  komplementarna funkcja błędu
 • complementary event
  zdarzenie dopełniające
 • complementary minor
  minor dopełniający
 • complementary symmetry
  symetria komplementarna
 • complementary transistors
  para komplementarna tranzystorów
  tranzystory komplementarne
 • complementary trigonometric fuctions
  funkcje trygonometryczne dopełniające
 • complementary unijunction transistor
  komplementarny tranzystor jednozłączowy
 • complementer
  negator do tworzenia uzupełnienia
 • complement of an angle
  kąt dopełniający
 • complement of B in
  różnica zbiorów
 • complement of set
  dopełnienie zbioru
 • complete analysis
  analiza całkowita
 • complete combustion
  spalanie całkowite
  spalanie zupełne
 • complete concentrated fertilizer
  nawóz pełny
 • completed shell
  warstwa elektronowa zapełniona
  warstwa obsadzona
  warstwa zamknięta
 • complete engine assembly
  silnik kompletny z osprzętem
 • complete factory installation
  kompletny obiekt przemysłowy
 • complete fertilizer
  nawóz sztuczny pełny
  nawóz trójskładnikowy
 • complete graph
  graf pełny
 • complete induction
  indukcja matematyczna
  indukcja zupełna
 • complete joint penetration
  przetop zupełny
 • complete loss of load
  pełna utrata obciążenia
 • complete lubrication
  smarowanie płynne
  smarowanie w warunkach tarcia płynnego
 • completely additive set function
  przeliczalnie addytywna funkcja zbioru
 • completely continuous operator
  operator pełnociągły
  operator zwarty
 • completely defined function
  funkcja wszędzie określona
 • completely dry
  całkowicie suchy
 • completely knocked down
  wyrób całkowicie rozebrany na części
 • completely reducible representation
  reprezentacja całkowicie przywiedlna
 • completely regular space
  przestrzeń całkowicie regularna
  przestrzeń Tichonowa
 • completely self-protected transformer
  transformator z wbudowanym urządzeniem ochronnym
 • completely separable
  ośrodkowy
 • completely soluble
  całkowicie rozpuszczalny
 • complete metric space
  przestrzeń metryczna zupełna
 • complete miscibility
  mieszalność zupełna
  nieograniczona wzajemna rozpuszczalność cieczy
 • completeness
  zupełność
 • complete ordering
  uporządkowanie liniowe
  uporządkowanie zupełne
 • complete overfall
  przelew doskonały
  przelew zupełny
 • complete pair
  para kinematyczna o zamknięciu geometrycznym
  para samodzielnie zwarta
 • complete partition
  podział kompletny
  podział wyczerpujący
 • complete patent specification
  pełny opis patentowy
 • complete penetration weld
  spoina z pełnym przetopem
 • complete reaction
  reakcja przebiegająca do końca
 • complete roasting
  wyprażanie całkowite
  wyprażanie na martwo
 • complete space
  przestrzeń metryczna zupełna
 • complete superstructure vessel
  ochronnopokładowiec
  statek z nadbudówką ciągłą
 • complete system of functions
  zupełny układ funkcji
 • complete the square
  uzupełnić do pełnego kwadratu
 • complete thread
  gwint pełny termin jedynie stosowany dla gwintu stożkowego
 • complete transposition section
  odcinek symetryzacyjny
 • complete vehicle dry weight
  masa pojazdu w stanie suchym
 • complete vehicle kerb weight
  masa własna pojazdu
 • complete waterwall furnace
  palenisko całkowicie zaekranowane
 • complete with
  kompletny wraz z
 • completion
  wypełnienie
 • complex alloy
  stop wieloskładnikowy
 • complex analysis
  analiza zespolona
 • complex attribute
  atrybut złożony
 • complex compound
  kompleks
  związek kompleksowy
  związek złożony
 • complex dielectric polarization
  polaryzacja dielektryczna zespolona
 • complex enzymes
  enzymy kompleksowe
  kompleksy enzymatyczne
 • complex formation
  kompleksowanie
  reakcja kompleksowania
  tworzenie kompleksów
 • complex forming power
  zdolność kompleksotwórcza
 • complex fraction
  ułamek piętrowy
 • complex function
  funkcja zespolona
  para funkcji
 • complexification
  powłoka zespolona
 • compleximetry
  kompleksometria
 • complexing
  kompleksowanie
  reakcja kompleksowania
  tworzenie kompleksów
 • complexing agent
  czynnik kompleksotwórczy
  czynnik kompleksujący
 • complexing power
  zdolność kompleksotwórcza
 • complex ion
  jon kompleksowy
 • complexity
  zawiłość
 • complex liquid
  ciecz nienewtonowska
 • complex manifold
  rozmaitość zespolona
 • complex network configuration management
  kompleksowe zarządzanie konfiguracją sieci
 • complex number
  liczba zespolona
 • complex number plane
  płaszczyzna Gaussa
  płaszczyzna liczb zespolonych
 • complex object
  obiekt złożony
 • complexometric titration
  miareczkowanie kompleksometryczne
 • complexometry
  kompleksometria
 • complexones
  kompleksony
 • complex operator
  operator zespolony
 • complex ore
  ruda mieszana
  ruda wielometaliczna
  ruda złożona
 • complex permittivity
  stała dielektryczna zespolona
 • complex plane
  płaszczyzna zespolona
 • complex potential
  potencjał zespolony
 • complex power
  moc pozorna zespolona
 • complex radical
  rodnik złożony
 • complex reaction
  reakcja złożona
 • complex salt
  sól kompleksowa
  sól złożona
 • complex shaft
  wał składany
 • complex solution
  roztwór wieloskładnikowy
 • complex spectrum
  widmo złożone
 • complex sphere
  sfera Riemanna
 • complex steel
  stal stopowa wieloskładnikowa
 • complex tone
  dźwięk złożony
 • complex-tone buzzer
  brzęczyk widmowy
 • complex unit
  liczba zespolona o module 1
 • complex velocity
  prędkość sprzężona
  prędkość zespolona
 • compliance
  podatność
 • compliant
  podatny complicated
  skomplikowany
  zawiły
 • complimentary copy
  egzemplarz bezpłatny książki
  gratis
 • comply with standard
  odpowiadać normie
 • compo
  masa formierska szamotowa
  zaprawa cementowa
 • compole
  biegun komutacyjny
  biegun zwrotny
 • component architecture
  architektura komponentowa
 • component-based
  komponentowy
 • component-based software
  oprogramowanie komponentowe
 • component cooling circuit
  obieg chłodzenia urządzeń elektrowni jądrowej
 • component diagram
  diagram komponentów
 • component lens
  soczewka obiektywu
 • component motion
  ruch składowy
 • component object model
  model obiektowy komponentów
 • component of force
  siła składowa
  składowa siły
 • component of variance
  składnik wariancji
 • components of strain
  składowe stanu odkształcenia skończonego
 • components of stress
  naprężenia składowe
  składowe stanu naprężenia
 • component software
  oprogramowanie komponentowe
 • componentware
  oprogramowanie komponentowe
 • componesepart
  część sktadowa
  składnik
 • composed object
  obiekt kompozytowy
 • compose sequence
  znak komponowany
  znak składany
 • composing
  składanie
 • composing frame
  kaszta
 • composing machine
  maszyna do składania
  składarka
 • composing room
  zecernia
 • composing stick
  wierszownik
  winkielak
 • composite
  kompozyt materiał konstrukcyjny wieloskładnikowy
  złożony
 • composite aircraft
  samoloty zespolone
 • composite attribute
  atrybut złożony
 • composite bearing liner
  panew wielowarstwowa
 • composite breakwater
  falochron mieszany narzutowo-ścianowy
 • composite cable
  kabel mieszany
 • composite casting
  odlew warstwowy dwutworzywowy
 • composite cast roll
  walec zespolony lany
 • composite color sync
  całkowity sygnał synchronizacji koloru
 • composite construction
  konstrukcja mieszana
 • composite control
  formant złożony
 • composite engine
  silnik złożony
 • composite fuel
  paliwo niejednorodne
 • composite function
  funkcja złożona
 • composite gear
  przekładnia zębata o uzębieniu ewolwentowym zmodyfikowanym
 • composite ingot
  wlewek dwuwarstwowy
 • composite joint
  złącze złożone
 • composite key
  klucz złożony
 • composite material
  materiał zespolony
  tworzywo zespolone
 • composite metal
  bimetal
 • composite mould
  forma wielogniazdowa
  forma wielokrotna
 • composite number
  liczba złożona rozkładalna na czynniki
 • composite object
  complex object
  ocomplex object
 • composite piston
  tłok składany
 • composite print
  kopia dźwiękowa filmu
 • composite propellant
  paliwo niejednorodne
 • composite quadrature formula
  kwadratura złożona
 • composite reaction
  reakcja złożona
 • composite resistor
  rezystor proszkowy
 • composite reversal original
  taśma oryginalna odwracalna z obrazem i dźwiękiem
 • composite roll
  walec zespolony dwutworzywowy
 • composite sailing
  żegluga mieszana po ortodromie i loksodromie
 • composite sheet
  blacha bimetalowa
  blacha platerowana
 • composite ship
  statek o konstrukcji mieszanej stalowo-drewnianej
 • composite steel
  stal wielowarstwowa
 • composite sync
  sygnał synchronizacji złożony
 • composite syncline
  synklinorium
 • composite type
  typ kompozytowy
 • composite video
  sygnał całkowity wizji
  sygnał wizyjny złożony
  zespolony sygnał wizyjny
 • composite video adapter
  karta zespolonego sygnału wizyjnego
 • composite video singal
  sygnał całkowity wizji
 • composite wire
  drut platerowany
 • composition
  skład
 • compositional
  kompozycyjny
 • composition by volume
  skład objętościowy
 • composition by weight
  skład wagowy
 • composition diagram
  wykres równowagi faz
 • composition face
  powierzchnia zrostu
 • composition image
  obraz kompozycji powierzchni
  obraz składu chemicznego powierzchni
  obraz utworzony pr
 • composition matrix
  matryca monotypowa do odlewu składu z taśmy
 • composition metal
  stop o podstawie miedziowej zawierający
 • composition of forces
  redukcja układu sił
  składanie sił
 • composition of motion
  składanie ruchów
 • composition photo
  fotografia trickowa
  obraz fotograficzny kombinowany
 • composition resistor
  rezystor masowy
 • composition surface
  powierzchnia zrostu
 • compound
  połączenie
 • compound-armature magneto
  iskrownik z twornikiem szeregowo-bocznikowym
 • compound casting
  odlew warstwowy
 • compound chromophores
  chromofory sprzężone
 • compound compact
  pseudostop
 • compound coupling
  sprzężenie ładunkowe
  sprzężenie mieszane
 • compound course
  kurs zliczony
 • compound die
  tłocznik jednoczesny
 • compound distribution
  rozkład złożony
 • compound dredger
  pogłębiarka kombinowana czerpakowa-ssąca
 • compounded oil
  olej mieszany
  olej preparowany
 • compound engine
  silnik sprzężony
 • compound excitation
  wzbudzenie szeregowo-bocznikowe
 • compound filter
  filtr złożony
 • compound fracture
  złamanie otwarte
 • compound gear
  koło wielowieńcowe
  koło zębate zespołowe
 • compound gearing
  przekładnia zębata złożona
  układ kół zmianowych
 • compound generator
  prądnica szeregowo-bocznikowa
 • compounding
  kompaundowanie sporządzanie mieszanek
  łączenie w zespoły
  mieszanie składników
 • compounding of regulator
  kojarzenie wewnętrznych czynności regulatora
 • compounding pointer
  wskaźnik do nastawiania poszczególnych porcji
 • compound interest
  odsetki składane
  procent składany
 • compound layer
  warstewka związków międzymetalicznych
 • compound lens
  soczewki zespolone
  zespół soczewek
 • compound lever
  dźwignia złożona
  układ dźwigni
 • compound-lever scales
  waga wielodźwigniowa
 • compound link
  człon mający więcej niż dwa półwęzły
 • compound locomotive
  lokomotywa o silnikach sprzężonych
 • compound machine
  maszyna szeregowo-bocznikowa
 • compound manometer
  manometr sprzężony
 • compound motor
  silnik szeregowo-bocznikowy
 • compound nucleus
  jądro pośrednie
  jądro złożone
 • compound object
  obiekt złożony
 • compound pendulum
  wahadło fizyczne
  wahadło złożone
 • compound perfume
  kompozycja perfumeryjna
 • compound pressing
  tłoczenie wielozabiegowe
  tłoczenie złożone
 • compound pressure gauge
  manometr sprzężony
 • compound probability
  prawdopodobieństwo złożone
 • compound pulley
  wielokrążek
  zblocze
 • compound quotation rate
  norma kosztorysowa scalona
 • compound roll
  staliwny
  walec zespolony żeliwny
 • compound screw
  mechanizm śrubowy z gwintem sumowym
 • compound semiconductor
  półprzewodnik intermetaliczny
  półprzewodnik wieloskładnikowy
  półprzewodnik złożony
 • compound sine table
  stół sinusowy pochylany w dwóch kierunkach
 • compound slide
  suport krzyżowy
 • compound spring
  resor
  sprężyna wielopłytkowa
 • compound st